Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111806 Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz), prof. ginekologii w Petersburgu (1821-1898). K woprosu o trietjem żełudkie. Akad. A. Krassowskij. (Odb. z: Nasza Piszcza 1892). Sankt-Pietierburg, tip. Muller i Bogielman, 1892,
111807 (Krassowski Edward Antoni). Anton Jakowlewicz Krassowskij. 16 janw. 1896 g. 25-tiletije służenija diriektorom S.-Pietierb. rodowospomogat. zawiedienija. Sankt-Pietierburg, tip. Chudiekowa, 1896,
111808 (Krassowski Edward Antoni). Anton Jakowlewicz Krassowskij. Biogr. oczerk. (Sankt-Pietierburg), tipo-lit. A. Miunstiera, b. r. (1866),
111809 (Krassowski Edward Antoni).
111810 Krassowski Florian (1816-1889). Istota cholery azyatyckej i pospolite jej leczenie. Napisał Florjan Krassowski, były lekarz powiatu płockiego. Warszawa, (J. Błaszkowski), druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1880,
111811 Krassowski Florian (1816-1889).
111812 Krassowski Franciszek.
111813 Krassowski I. i Golcz K. Kalendarz rękodzielniczo-techniczny dla przemysłu żelaznego i metalowego na rok zwyczajny 1899. Opracowany na podstawie praktyki i źródeł obcych przez I. Krassowskiego i K. Golcza, inżynierów biura technicznego "Vapor". Rok I. Warszawa, nakł. G. Górskiego i Wł. Sachnowskiego, druk. Władysława Szulca, 1899,
111814 Krassowski J., z Pyzdr.
111815 Krassowski J. Porządek, maiący się zachować w Konwikcie utrzymywanym przez J. Krassowskiego w domie WJ Pana Woynicza Koll. Ass. na ulicy Sw Jańskiey pod Nr. 436. B. m. b. r. (Wilno, ok. 1820),
111816 Krassowski J. i Golcz K., mylnie.
111817 Krassowski K. Jakiego uderzenia można obecnie wymagać od broni choke-bored i słówko o przyborach myśliwskich przez K. Krassowskiego. Warszawa, druk. Tow. S. Orgelbranda synów, 1899,
111818 Krassowski K.
111819 Krassowski (Krasowski) Kajetan Justyn (1784-1854). O nawozach Czyli o poprawieniu roli przez nawozy źwierzęce, roślinne, i kopalne, o ich działaniu, i naykorzystmieyszem użyciu, rzecz wyjęta z dzieła sławnego Thaera, z dodaniem niektórych myśli innych autorów. Przez Kajetana Krassowskiego A. U. W. (Adiunkta Uniwersytetu Wileńskiego) radcy dworu. Wilno, druk. A. Marcinkowskiego, 1820,
111820 Krassowski (Krasowski) Kajetan Justyn (1784-1854). Ogrodnictwo krótko zebrane. Przez Kaietana Krassowskiego doktora filozofii, professora adjunkta Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, radzcę dworu. A przez rząd tegoż Uniwersytetu za pożyteczne dla Szkół uznane. Wilno, w Drukarni przy ulicy S. Jańskiey pod N. 431, 1821,
111821 Krassowski (Krasowski) Kajetan Justyn (1784-1854). Sposob stawiania budowli gospodarskich z wrzosu i gliny, opisany przez Kajetana Krassowskiego. Wilno, nakł. i druk. A. Marcinowskiego, 1834,
111822 Krassowski (Krasowski) Kajetan Justyn (1784-1854). Sposob stawiania budowli gospodarskich z wrzosu i gliny, i pokrycia onych dachem niepalnym. Opisany przez Kajetana Krassowskiego. Z ryciną. Wydanie drugie znacznie powiększone. Wilno, nakł. Rubena Raf. Księg. Wileń, druk. B. Naumana, (u R. Daiena), 1839,
111823 Krassowski (Krasowski) Kajetan Justyn (1784-1854).
111824 Krassowski Mikołaj (Krassowskij Nikołaj, Krasuwskij Mikołaj), z Bractwa Stauropigialnego we Lwowie (1644-1697).
111825 Krassowski Napoleon (1871-1892).
111826 Krassowski Stefan (Szczepan).
111827 Krassowski Szczepan.
111828 Krassowski Tomasz. W Komissiju po Wysoczajszemu powieleniju dla razsmotrienija dołgow i imienij bywszych Litowskich Gietmana i Podskarbija Oginskich uczrieżdiennuju. (!) Krieditorskoj Massy Prokuratora Fomy Krassowskago, naprotiwʹ priobrietatielej ili pokupszczikow. Otwietnoje Proszenije. (Inc.: Ije. Chotia Gospoda priorietatieli niechotia imianowatsia Krieditorami possiesionalnymi ili sodier¿atietalami imienij, no tolko priamo priobrietatielami, a nauczast' Krieditorow rucznych ili imiejuszczich odnie tolko piœmiennyja obiazatielstwy ma³o uwa¿aja..., z datą i podpisem: Awgusta 20. dnia 1808 goda. Proturator (!) Foma Krassowskij). - Do Kommissyi za Naywyższym Ukazem na rozpoznanie maiątkow i długow Litewskich Hetmana i Podskarbiego Ogińskich ustanowioney od Prokuratora Massy Kredytorskiey Tomasza Krassowskiego przeciwko Nabywcom - Odpowiednia Proźba. (Inc.: Imo. Lubo JWW. WW. Nabywce nie chc¹c siê mianowaæ Kredytorami possesyonalnemi tylko Nabywcami; a na los rêcznych Wierzycielów mniey dbai¹c..., z datą i podpisem: Dat. 1808 Aug 20 Dnia. Prokuraror (!) Tomasz Krassowski). B. m. b. r. (1808),
111829 Krassowski Tomasz. W Komissiju po Wysoczajszemu powieleniju dla razsmotrienija dołgow i imienij bywszych Litowskich Gietmana i Podskarbija Oginskich uczrie¿diennoj. Krieditorskoj Massy Prokuratora Fomy Krassowskago. Proszenije. (Inc.: Ije W czisle funduszow ili imienij Podskarbija Oginskago na udowletworienije Krieditorow pokazannych nachodiatsia w gorodie Wilnie..., z datą i podpisem: Sientiabria 10. dnia 1808. goda. Prokurator Foma Krassowskij). - Do Kommissyi za Naywyższym Ukazem na rozpoznanie maiątkow i długow byłych Lit: Hetmana i Podskarbiego Ogińskich ustanowioney od Prokuratora massy Kredytorskiey Tomasza Krassowskiego. Prozba. (Inc.: 1mo. W Rzêdzie Funduszow czyli mai¹tkow Podskarbiego Ogiñskiego na satysfakcy¹ dla Kredytow pokazanych, znaydui¹ siê w Miescie Wilnie..., z datą i podpisem: Datt w Wilnie Roku 1808. 7bra 10. dnia. - Prokurator Tomasz Krassowski). B. m. b. r. (1808),
111830 Krassowski Tomasz. Sprawa JW. Antoniego Tyzenhauza Chorążego Pttu Wileń: i Kawalera jako pierwszego Administratora swoim i całej Administracyi Kredytorskiey Imieniem czyniącego z WW. JPP. Janem i Adamem Dochtorowiczami Bracią rodzonemi zeszłego Regenta Kommissyi Ogińskich Józefa Dochtorowicza Brata swego rodzonego Sukcessorami. (Inc.: Za Imiennym Ukazem na ¿¹danie Kredytorow Podskarbiego Ogiñskiego do Rz¹dów Gubernskich Miñskiego, Wo³yñskiego, Podolskiego...). B. m. b. r. (1807),
111831 Krassowskij A. prof..
111832 Krassowskij Afanasij Iwanowicz (1780-1849) generał rosyjski.
111833 Krassowskij Anton Jakowlewicz.
111834 Krassowskij Apolinarij Kaetanowicz.
111835 Krassowskij Foma.