Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
107110 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Wojciecha biskupa i męczennika, patrona Królestwa Polskiego, przez Ks. ... Z ryciną i melodyją do pieśni Boga-Rodzica. (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, IV). Poznań, nakł. Ks. Bażynskiego, w komisie księgarni N. Kamieńskiego i Spółki, Druk. Tygodnika Katolickiego (A. Schmaedicke) w Grodzisku, 1864,
1929 Amborski Jan (1838–1905). Żywot Świętego Wojciecha opisał Darosław Janowski. Wyd. Macierzy, 21. Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1885,
39082 Fullerton Georgiana (z domu Granville; 1812—1885). Żywot Świętej Franciszki Rzymianki napisany po angielsku przez Lady... tłumaczony z originału. Lwów, nak. księżny Sapieżyny, druk. E. Winiarza, 1861,
107101 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętej Jadwigi księżny szląskiej i polskiej, patronki Królestwa Polskiego. Przez Ks. ... Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego; Lwów, K. Wild, J. Milikowski; Warszawa, M. Glücksberg, Gebethner & Wolff, 1872,
107103 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętej Justy. Poznań, 1878.
93532 Kisielewski Aleksander. Żywot świętéj Kunegundy Królowej polskiej (żyła od roku 1224 do roku 1293). Napisał dla użytku ludu polskiego Leszek Junosza z Jasienicy. Tamże [Kraków, nakł. autora, druk. Czasu W. Kirchmayera], 1868,
93233 (Kinga, Kunegunda błog.; 1234—1292). Żywot świętej Kunegundy Królowej Polskiej. Lwów, nakł Alfreda Młockiego, Druk. Narodowa W. Manieckiego, 1867,
23160 Danielewski Ignacy (1829—1907). Żywot Świętych Cyryla i Metodego Apostołów słowiańskich. Książeczka dla ludu na tysiączną rocznicę śmierci św. Metodego i jubileusz Welehradzki. Napisał Majster od Przyjaciela Ignacy Danielewski w Toruniu. Drugie wydanie. Toruń, nakładem Przyjaciela, druk. J. Buszczyńskiego, 1885,
14829 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). Żywot Tadeusza Kościuszki połączony z dziejami Polski i Polaków jego czasu, od r. 1746 do r. 1817. (Paryż), druk. Bourgogne et Martinet, b. r.,
78869 Janochowa Helena z Kaniewskich. Żywot Tadeusza Kościuszki. Opowiadanie księdza proboszcza. Szczawnica, nakł. autorki, gł. skład J. A. Pelara (H. Czerny) w Rzeszowie, 1892,
7821 Błotnicka z Parvich Maria Taida. Żywot Tadeusza Kościuszki. Skreśliła Marja Taida Parvi. Towarzystwo im. Stanisława Staszica we Lwowie. Rok I. Październik 1889. Tomik VIII. Lwów, nakł. Tow. im. Staszica, wydawca i odp. redaktor Szczepan Wicherek, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1889,
49004 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Żywot Tadeusza Tyszkiewicza, opowiedział ... Poznań, w Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego. druk. W. Deckera i Spółki, 1853,
60448 Dzieduszycki Maurycy (1813—1877). Żywot Wacława Hieronima Sierakowskiego arcybiskupa lwowskiego. Przez... (Odb. z Dodatku Tygodn. do Gazety Lwowskiej). Kraków, druk. Czasu, własność Towarzystwa Przyjaciół Oświaty w Krakowie, nakł. Wydawnictwa Dzieł Tanich i Pożytecznych, X seria drugoroczna, ogólnego zbioru tom XV, 1868,
79551 Jaroszewicz Florian ks. (1694—1771). Żywot wielebnej Anny Kossakowskiej Zakonu ś. Benedykta Ksieni lwowskiej. Zebrany i spisany przez ks. ... kapłana Zakonu św. Franciszka Reformatów Roku Pańskiego 1767 w Krakowie. (Odb. z: Matka Świętych Polska) Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1884,
96434 Koczyński Michał (1821—1903). Żywot Wojciecha Majera ze szczegółowym rozbiorem jego prac naukowych. Rzecz napisana i na posiedzeniu Tow. Nauk. Krak. w dniu 1 Lipca 1862 r. odczytana przez Prof. Dra ... (Odb. z XXXII tomu Rocznika Tow. Nauk. Krak.). Kraków, (w komisie D. E. Friedleina), druk. c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1865,
15639 Chwalibóg Józef (1808—1841). Żywot wzorowy Józefa Chwaliboga, opisał i pisma jego zebrał i ułożył Prosper Chwalibóg. Lwów, tłoczono w Drukarni Stauropigiańskiej, 1847,
107105 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot X. Dr. Feliksa Kozłowskiego opisał X. ... Dziekan i Proboszcz Mielżyński. (Odb. z Tygodnika Katolickiego). Poznań, w komisie T. H. Daszkiewicza, druk. A. Schmaedickego, 1873,
81981 (Jezus). Żywot Zbawiciela świata Pana naszego Jezusa Chrystusa, spisany wedle czterech ewangelistów. Kraków, nakładem Księgarni Gebethnera i Spółki, w drukarni Wł. L. Anczyca i Sp., 1877,
54216 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Goethe Jan Wolfgang (1749—1832). Żywot ziemski artysty,
69399 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Żywot ziemski artysty. Przełożył z..., Ludwik Jenike. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1863). Bez osobnego tytułu, miejsca i roku,
33983 Fénelon Franciszek de Salignac de La Mothe (1651—1715). Żywoty (!) dawnych mędrców i mistrzów sektarskich s treścią Jch (!) zasad, układów, zdań obyczaiowych, obwiesczeń (!) i t. d. Przekład z ... Wilno, druk. S. Blumowicza, 1837,
12511 Bużeński Stanisław (kanonik krak. i gniezn., zm. 1692). Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Korony Polskiéj i W. K. Litewskiego, od Wilibalda do i Andrzeja Olszowskiego włącznie opisał... dziekan i officyał warmiński, kanonik gnieźnieński i krakowski, z niewydanego dotąd rękopismu łacińskiego na język polski przełożył Michał Bohusz Szyszko. Wstęp i wiadomość o założeniu arcybiskupstwa, tudzież o jedenastu późniejszych prymasach, do zgonu książęcia Michała Poniatowskiego, dodał Mikołaj Malinowski. Wilno, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, druk. Józ. Zawadzkiego, [t. 1 1852; t. 2—5 1860]
10499 Brodowski Samuel (zm. ok. 1775). Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księztwa Litewskiego. Z materyałów po... w Podhorcach znalezionych wydał Żegota Pauli. Lwów, Stanisławów, Tarnów, nakł. Jana Milikowskiego, druk. Breitkopfa i Härtela w Lipsku, 1844,
41831 Hahn Wiktor (1871—1959). Żywoty Plutarcha wobec Arystotelesa ,,Αϑηναίων Πολιτεία”. (Odb. ze Sprawozdania Dyr. Lwowskiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa za r. 1896). Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, I Związkowa Drukarnia, 1896,
108876 Kozłowski Karol, pedagog, literat i wydawca (1833-1917). Żywoty prymasów i arcybiskupów gnieźnieńskich i poznańskich w skróceniu. Wydał K. Kozłowski. Poznań, nakł. wydawcy, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1887,
5639 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Żywoty sławnych Ormian w Polsce na pisał ... z portretem X. Stefanowicza Arcyb. Lwów, nakł. W. Maniecki, druk. Zakł. Ossolińskich, 1856,
107122 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Swiętych (!) Sług przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Oddział czwarty. (Żywoty świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. X). Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1870,
39672 Godescard Jan Franciszek ks. (1728—1800). Żywoty ŚŚ. Pańskich, Męczenników i Ojców Kościoła, ułożone podług celniejszych w tym rodzaju pisarzy, wydane za zezwoleniem i potwierdzeniem władzy duchownéj archidyecez. warsz., z wieloma drzeworytami w tekscie. (Tom I—IV). B. m. b. r. (Warszawa, druk. Glücksberga, 1836—1842),
107119 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Św. Pankracego i Pergentyna przez Ks. H. Koszutskiego. (Odb. z Niedzieli). Poznań, Wydawnictwo Jimienia ks. Franciszka Bażyńskiego (Władysław Simon), druk. T. H. Daszkiewicza, 1876,
107116 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty świętych chłopców. Krescencyusz i Neon przez Ks. H. Koszutskiego. (Odb. z Niedzieli). Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1876,