Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
322 Abrahamowicz Dawid (1839–1926). II List otwarty do Wpana Ottona Hausnera, posła do Rady państwa, dd. Lwów 4 grudnia 1878. Lwów, I. Druk. Związkowa, (1878),
323 Abrahamowicz Dawid (1839–1926). Programy finansowe pp. Hausnera i Krzeczunowicza (Odbitka z Rolnika). Lwów, druk. Gazety Narod., 1879,
324 Abrahamowicz Dawid (1839–1926). Sprawozdanie poselskie posła... wygłoszone dnia 28 listopada 1886 w Stryju. Lwów, nakł. autora, druk. Pillera i Sp., 1886,
325 Abrahamowicz Dawid (1839–1926). Zbrodniarz, obraz dramatyczny w 4 aktach, oryginalnie napisany. Cały czysty dochód przeznaczony na korzyść szkoły polskiéj na Batignolles w Paryżu. Lwów, Druk. Narodowa, 1869,
326 Abrahamowicz Dawid (1839–1926).
311 Abrahamowicz Adolf (1849–1899). Po burzy, fraszka w 1 akcie przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w lutym 1882 r. Lwów, nakł. autora, K. Łukaszewicz, druk. Gazety nar., 1882,
312 Abrahamowicz Adolf (1849–1899). Pupil pupila, komedya w 1 akcie, oryginalne napisana (Biblioteka teatrów amat., nr. 60). Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1892,
313 Abrahamowicz Adolf (1849–1899). Utwory dramatyczne. Serya I. Komedye. 1. Dwie teściowe, 2. Inserat, 3. Gwałtu! on ma bzika. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Gazety narodowej, 1881,
314 Abrahamowicz Adolf (1849–1899). Vis-à-vis, fraszka sceniczna w 1 akcie. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety nar., 1882,
315 Abrahamowicz Adolf (1849–1899). Jego zasady, komedya w 1 akcie. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety nar., 1882,
316 Abrahamowicz Adolf (1849–1899).
320 Abrahamowicz Adolf (1849–1899) i Zieliński Jan Kazimierz. Dobry numer, komedya w 3 aktach, oryginalnie napisana (Biblioteka powszechna, nr. 44 i 45). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i syna, Warszawa, T. Paprocki i Sp., Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Poznań, A. Cybulski, (1892),
317 Abrahamowicz Adolf (1849–1899) i Ruszkowski Ryszard. Nowa Francillon, komedya w 1 akcie (Biblioteka teatrów amatorskich, nr 59). Lwów, nakł. H. Altenberga (F. H. Richter), druk. W. A. Szyjkowskiego, 1891,
318 Abrahamowicz Adolf (1849–1899) i Ruszkowski Ryszard. Manžel ze šetrnosti, fraška ve třech jednánich..., z polského prěložil Arnošt Schwab-Polabský (Divadlo ochotnické, sv. 13). Praha, i M. Knapp, 1885,
319 Abrahamowicz Adolf (1849–1899) i Ruszkowski Ryszard.
327 (Abrahamowicz Abelson Leyba). Głos w sprawie starozakonnego Leyby Abrahamowicza Abelsona, obyw. Wileńsk. z JWP. Józefem Twardowskim Rektorem i całym imper. Wileńsk. Uniwer. B. w. b. miej. i b. r. (Wilno, 1822),
328 (Abrahamowicz Abelson Leyba). Głos w sprawie starozakonnego Leyby Abrahamowicza Abelsona obywatela wileńskiego z J. W. Józefem Twardowskim, rektorem i całym imperatorskim wileńskim uniwersytetem. (Wilno), 1824,
285 Abraham,
288 Abraham Władysław (1860–1941). L'affaire Muskata 1306–1310. (Nadbitka z Bulletin de l'Academie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1893,
289 Abraham Władysław (1860–1941). Exhortatio visitationis synodalis z dyecezyi Włocławskiej z w. XIV. wydał... (Odb. z t. V Archiwum Komisyi histor. Akademii Umiej.). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888,
290 Abraham Władysław (1860–1941). O justycyaryuszach w Polsce w XIV i XV wieku. (Odbitka z t. XIX Rozpraw Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885,
291 Abraham Władysław (1860–1941). La première lutte entre l'église et l'état en Pologne. (Nadbitka z Bulletin de l'Académie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1895,
292 Abraham Władysław (1860–1941). Organizacya Kościoła w Polsce do połowy w. XII. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. im. Ossolińskich, 1890,
293 Abraham Władysław (1860–1941). Początek biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie. Nadb. z Rocznika Krakowskiego, t. IV, 1900. (Kraków, 1900),
294 Abraham Władysław (1860–1941). Początki prawa patronatu w Polsce. Nap.... (Odbitka z Przeglądu Sądowego i Adm.). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1889,
295 Abraham Władysław (1860–1941). Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskiem. Napisał... (Odbitka z IV zeszytu I Rocznika Przeglądu Akademickiego). Kraków, Druk. Związkowa, 1882,
296 Abraham Władysław (1860–1941). O powstaniu dziesięciny swobodnej. Studyum z dziejów prawa kościelnego w Polsce. (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej, 1891, t. IV), b. m. i b. r.,
297 Abraham Władysław (1860–1941). Prawo małżeńskie kościelne w porównaniu z prawem małżeńskiem austryackiem według wykładów... Lwów, 1897,
298 Abraham Władysław (1860–1941). Proces inkwizycyjny w ustawach Innocentego III i we współczesnej nauce. (Odbitka z t. XX Rozpraw Wydziału histor.-filoz. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
299 Abraham Władysław (1860–1941). Przemówienie Rektora Uniwersytetu Lwowskiego prof. dr... dnia 10 października 1899 podczas uroczystości otwarcia nowego roku uniwersyteckiego 1899/1900. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1899,