Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102720 Korzyniowski Karol. Sposób nadawania każdym skrzypcom najpiękniejszych tonów. Gruntowne i praktyczne wskazówki nadawania barwy tonom regulowanie, zmienianie, uszlachetnianie i.t.p. ułożył i wydał ... art. korektor tonów skrzypcowych. Lwów, 1897,
10272 Bretońskie. Bretońskie pieśni,
102719 Korzyniowski Karol. Pierwsza gruntowna metoda korrektury (koncertury) tonów skrzypcowych czyli sposób nadawania każdym skrzypcom najpiękniejszych tonów. Konkretne i praktyczne wskazówki nadawania barwy tonom skrzypcowym, regulowanie, zmienianie, uszlachetnianie tonów itp. przez ..., nauczyciela muzyki i art. korektora tonów skrzypcowych (tonorum violinae maestro). Prawo własności zastrzeżone. Lwów, nakł. Autora, druk. St. Kossowskiego, 1900,
102718 Korzyniowski Antoni.
102717 Korzynek (Korsin) Franciszek (1829–1893).
102716 Korzybski Zdzisław Eugeniusz Jakub (1834–1896).
102715 Korzybski Zdzisław Eugeniusz Jakub (1834–1896). Wstęp do teorji statystyki napisał ... b. profesor ekonomji politycznéj i statystyki w b. Szkole Głównéj Warszawskiéj. Część pierwsza. Rys historyczny i ogólne zasady. Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, 1870,
102714 Korzybski Zdzisław Eugeniusz Jakub (1834–1896). O kredycie i bankach emissyjnych z zastosowaniem do potrzeb kraju naszego przez ... kandydata praw. Warszawa, nakł. Redakcyi Roczników Gospodarstwa Krajowego, druk. Karola Kowalewskiego, 1862,
102713 Korzybski Z.
102712 Korzybski Władysław (Józef Karol Władysław) Habdank (1839–1904).
102711 Korzybski Władysław (Józef Karol Władysław) Habdank (1839–1904). Melijoracyje rolne. Prawo tłómaczenia zastrzega się. Tamże [Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa], druk. E. Skiwskiego, 1887,
102710 Korzybski Władysław (Józef Karol Władysław) Habdank (1839–1904). Instrukcyja do przeprowadzenia melijoracyj rolnych. Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Zawiszewskiego, 1889,
10271 Breton de los Herreros Manuel (1796—1873),
102709 Korzybski W. Habdank.
102708 Korzybski (Habdank Korzybski) Józef Karol Władysław.
102707 Korzybski H.
102706 Korzuń (Korzon, Korsuń) Michał (zm. 1876).
102705 Korzonówna Jadwiga.
102704 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
102703 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). O życiu umysłowem Grecyi. Odczyt ... Na korzyść Towarzystwa Osad Rolnych. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1875,
102702 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Zamknięcie dziejów wewnętrznych Polski za Stanisława Augusta. Cytaty zastosowane są do wydania drugiego sześciotomowego Warszawa, 1897–1898. Lwów, nakł. Towarzystwa Wydawniczego, Warszawa, Księgarnia S. Sadowskiego, Poznań, Księgarnia A. Cybulskiego, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1899,
102701 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). System monetarny w Polsce. (Odb. z Encyklopedii handlowej). B. m. b. r. (Warszawa, 1891),
102700 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Pogląd na działalność naukową J. Lelewela. (Odb. z Kwartalnika Historycznego). Lwów, Gubrynowicz & Schmidt, Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1897,
10270 Breton de la Haize. La Pologne en 1863 ou Anna Ostronowska, épisode de la guerre actuelle. Drame et récit. Charville, 1864,
1027 Akielewicz Mikołaj (1829–1887) i Korotyński Wincenty. Jo Milestaj Szwiesiausiam Ciesoriuj Alexandruj II, Wieszpacziuj Wisos Rosijos...– Jego Impeiratorskomu Wieliczestwu Aleksandru II. Samodierżcu Wsierossijskomu... (Wiersz powitalny po litewsku z tłomaczeniem rosyjskiem... autor podpisał się: Litowskij krestjanin). – Najjjasniéjszamu Jahó miłóści Haspadarú Imperátaru Aleksándru Mikałájawiczu Piéśnia z pakłónam ad litówsko-rusinskai mużýckai hramády. Spisaw Wincéś Korotýński. (Wiersz powitalny po białorusku). Wilno, tip. Osipa Zawadzkago, 1858,
102699 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Odczyt o życiu umysłowem Grecyi. (Na korzyść Towarzystwa osad rolnych). Warszawa, 1875,
102698 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). O nauczaniu historyi z powodu zamierzonéj reformy szkół średnich w Galicyi. Napisał ... Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rocznika Pedagogicznego, druk. J. Bergera, 1882,
102697 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Kurs historyi wieków średnich napisany przez ... z dołączeniem 4-ch mapp historycznych i 25-iu tablic genealogicznych. Warszawa, nakł. Jana Brzozowskiego, druk. Józefa Bergera, 1872,
102696 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta przez K. Poprzedzona rzutem oka na dzieje Muzeum Narodowego w Rappers­wylu i Katalogiem zbiorów kościuszkowskich, w temże muzeum przechowywanych. Kraków, nakł. Muzeum Narodowego w Rapperswylu, druk. Wł. L. Anczyca i sp., 1894,
102695 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Jean Sobieski avant son avénement au trône.