Nazwisko i imię:
Bockshammer Jan Chrystian (Bockshammer Jan Chr.)
Tom zbioru ogólnego:
36/2
Tom serii:
III 25/2