Nazwisko i imię:
Ohilewicz Pachomius.
Tytuł:
Ecphonemata Liturgiéy Greckiéy, albo wykład tego wszytkiego, co przy liturgiey, to iest mszey świętéy, kápłan, dyákon y chor, w głos śpiewaią. Ze mszey S. Bazylego Wielkiego y S. Jana Chryzostoma wyięte y ięzykiem słowieńskim, a chárákterem polskim, z nowym Wykładem na ięzyk polski, na przeciwnych painach położonym: do tego, z sumą rubryk téyże Liturgiey, sporządzone, y do druku podane. w Wilnie roku Pańskiego 1671 przez W. X. Pachomiusa Ohilewicza S. Theol. Doktora, Zakonu S. Bazylego W. Wikarego generalnego, a teraz dla wygody y duchownego pożytku słuchaiących, powtórnie przedrukowane.
Miejsce i rok wydania:
w Krakowie w drukárni J. K. M. Ordynaryinego Typogr. Alexandra Schedla Roku P. 1685.
Opis/komentarz:
w 4ce. k. 24 (ark. F3). Jest to część pierwsza pisma poprzedzającego {tj.: Ecphonemata Liturgiey Greckiey to iest: To co przy Liturgiey Kapłan, Dyakon, y Chor w głos tylko spiewáią: Ze Mszey S. Bazylego Wielkiego y S. Janá Chryzostoma wyięte: y ięzykiem Słowieńskim, a charakterem polskim, z nowym wykładem na ięzyk polski na przeciwnych painach położonym…W Wilnie… 1671}. Wydanie drugie ma z jednej strony na jednej karcie folio verso tekst słowiański typami łacińskiemi, a z drugiej strony na drugiej karcie folio verso przekład polski takimże sposobem wybity. Napisy zaś na obydwóch stronach, na dwie karty wciąż przechodzące, są polskie a typami gockiemi wyrażone. Kraszewski Wilno IV 204. — Wiszn. Hist. lit. pol. VIII 411—12. — Jocher 6465. — Encykl. Org. t. 19 str. 801.
Lokalizacja:
Jagiell. — Warsz. Uniw.
Całość:
Ohilewicz Pachomius.
Ecphonemata Liturgiéy Greckiéy, albo wykład tego wszytkiego, co przy liturgiey, to iest mszey świętéy, kápłan, dyákon y chor, w głos śpiewaią. Ze mszey S. Bazylego Wielkiego y S. Jana Chryzostoma wyięte y ięzykiem słowieńskim, a chárákterem polskim, z nowym Wykładem na ięzyk polski, na przeciwnych painach położonym: do tego, z sumą rubryk téyże Liturgiey, sporządzone, y do druku podane. w Wilnie roku Pańskiego 1671 przez W. X. Pachomiusa Ohilewicza S. Theol. Doktora, Zakonu S. Bazylego W. Wikarego generalnego, a teraz dla wygody y duchownego pożytku słuchaiących, powtórnie przedrukowane.
w Krakowie w drukárni J. K. M. Ordynaryinego Typogr. Alexandra Schedla Roku P. 1685.
w 4ce. k. 24 (ark. F3).
Jest to część pierwsza pisma poprzedzającego {tj.: Ecphonemata Liturgiey Greckiey to iest: To co przy Liturgiey Kapłan, Dyakon, y Chor w głos tylko spiewáią: Ze Mszey S. Bazylego Wielkiego y S. Janá Chryzostoma wyięte: y ięzykiem Słowieńskim, a charakterem polskim, z nowym wykładem na ięzyk polski na przeciwnych painach położonym…W Wilnie… 1671}.
Wydanie drugie ma z jednej strony na jednej karcie folio verso tekst słowiański typami łacińskiemi, a z drugiej strony na drugiej karcie folio verso przekład polski takimże sposobem wybity. Napisy zaś na obydwóch stronach, na dwie karty wciąż przechodzące, są polskie a typami gockiemi wyrażone.
Kraszewski Wilno IV 204. — Wiszn. Hist. lit. pol. VIII 411—12. — Jocher 6465. — Encykl. Org. t. 19 str. 801.
Jagiell. — Warsz. Uniw.