Nazwisko i imię:
Voulgaris Eugenios.
Opis/komentarz:
ob. Voltaire (Dokimion istorikon 1768).
Całość:
Voulgaris Eugenios.
ob. Voltaire (Dokimion istorikon 1768).