Nazwisko i imię:
Biblia.
Tytuł:
Nowy Testament. (Na drugiej karcie tytuł:) Nowy Testament, to iest wszytkie Pismá nowego Przymierza, z greckiego ięzyká ná Polski znowu wiernie przełożone, przez niektore sługi Słowá Bożego, ięzykow do tákięy prace potrzebnych wiádome, y Stársze tych Zborów, ktore wyznawáią, że nikt inszy, iedno Ociec Páná nászego Jezusá Christusá, iest onym iedynym Bogiem Izraelskim. á że on człowiek Jezus Názaráński, ktory się z Pánny národźił, á żaden inszy oprocz niego, ábo przed nim, iest iednorodzonym Synem Bożym. Johann: I. 17. Zakon przez Moyzeszá iest dan, oná łáská y oná prawdá przez Jezusá Christusá stáłá się. Edicia nowa.
Miejsce i rok wydania:
W Amsterodamie, drukował Jan Krelliusz Roku MDCLXXXVI. (1686).
Opis/komentarz:
w 8ce, kart 8 i str. 727. W przedmowie do czytelnika (tej jest k. 4) wydawcy podają przykłady jak jeszcze nie wiernie pewne ustępy Pisma S. tłumaczono dotąd. Teraz więc na nowo poprawiono przekład. W tej edycyi przytoczono z Pisma Sw. na brzegach więcej miejsc, niż w poprzedniej. Te są z greckiego testamentu przez Stefana de Courcelles wydanego wybrane. „Nie wszystko jednak na brzegu wyrażono tak, jakby potrzeba, a to częścią dla małości miejsca, częścią też, że drobnego druku polskich liter nie było. Z tąd między inszemi, pagina 101, miasto: twać, rwać, p. 448 y 455. miasto: Boża, Boża — czytay a miey się dobrze“. — Od str. 327 idą Sprawy apostolskie, st. 424 List Pawła Apostoła do Rzymianów. str. 683. Obiawienie Jana Theologa. — Jest to Arianów Biblia przekładu Smalcyusza. — O czem Jocher II. s. 17. Tekst jest inny niż edycyi Gdańskiej z r. 1606, którą także Jocher podaje za przekład Smalcyusza. To zaś, co ogólnikowo za Sandiuszem powtarza, odnosi się do edycyi r. 1606. Ringeltaube twierdzi, że edycya 1686 jest przedrukiem wydania z r. 1606. Z niejasnego wyrażenia się Bocka F. S. Hist. Antitr. II. 352: Versio polonica socinianorum quae prodiit 1686, ex hac versio. ne (germanica) Felbingeriana (ex a. 1660) haud pauca mutata videtur — wnosićby można, że edycyą z r. 1606 poprawiono podług przekładu niemieckiego amsterdamskiego z r. 1660. Ringeltaube przywodzi jeszcze edycyą z r. 1696, podług katalogu Jabłońskiego, lecz to widocznie powstało przez omyłkę druku w tym Katalogu. Jocher 2326. — Bentk. H. lit. II. 321. — Siarcz. Obraz. II. 199.
Lokalizacja:
Czartor. — Jagiell. — Przezdźiec. — Raczyńs. — Warsz. Uniw.
Całość:
Biblia.
Nowy Testament. (Na drugiej karcie tytuł:) Nowy Testament, to iest wszytkie Pismá nowego Przymierza, z greckiego ięzyká ná Polski znowu wiernie przełożone, przez niektore sługi Słowá Bożego, ięzykow do tákięy prace potrzebnych wiádome, y Stársze tych Zborów, ktore wyznawáią, że nikt inszy, iedno Ociec Páná nászego Jezusá Christusá, iest onym iedynym Bogiem Izraelskim. á że on człowiek Jezus Názaráński, ktory się z Pánny národźił, á żaden inszy oprocz niego, ábo przed nim, iest iednorodzonym Synem Bożym. Johann: I. 17. Zakon przez Moyzeszá iest dan, oná łáská y oná prawdá przez Jezusá Christusá stáłá się. Edicia nowa.
W Amsterodamie, drukował Jan Krelliusz Roku MDCLXXXVI. (1686).
w 8ce, kart 8 i str. 727.
W przedmowie do czytelnika (tej jest k. 4) wydawcy podają przykłady jak jeszcze nie wiernie pewne ustępy Pisma S. tłumaczono dotąd. Teraz więc na nowo poprawiono przekład. W tej edycyi przytoczono z Pisma Sw. na brzegach więcej miejsc, niż w poprzedniej. Te są z greckiego testamentu przez Stefana de Courcelles wydanego wybrane. „Nie wszystko jednak na brzegu wyrażono tak, jakby potrzeba, a to częścią dla małości miejsca, częścią też, że drobnego druku polskich liter nie było. Z tąd między inszemi, pagina 101, miasto: twać, rwać, p. 448 y 455. miasto: Boża, Boża — czytay a miey się dobrze“. — Od str. 327 idą Sprawy apostolskie, st. 424 List Pawła Apostoła do Rzymianów. str. 683. Obiawienie Jana Theologa. — Jest to Arianów Biblia przekładu Smalcyusza. — O czem Jocher II. s. 17. Tekst jest inny niż edycyi Gdańskiej z r. 1606, którą także Jocher podaje za przekład Smalcyusza. To zaś, co ogólnikowo za Sandiuszem powtarza, odnosi się do edycyi r. 1606. Ringeltaube twierdzi, że edycya 1686 jest przedrukiem wydania z r. 1606. Z niejasnego wyrażenia się Bocka F. S. Hist. Antitr. II. 352: Versio polonica socinianorum quae prodiit 1686, ex hac versio. ne (germanica) Felbingeriana (ex a. 1660) haud pauca mutata videtur — wnosićby można, że edycyą z r. 1606 poprawiono podług przekładu niemieckiego amsterdamskiego z r. 1660. Ringeltaube przywodzi jeszcze edycyą z r. 1696, podług katalogu Jabłońskiego, lecz to widocznie powstało przez omyłkę druku w tym Katalogu.
Jocher 2326. — Bentk. H. lit. II. 321. — Siarcz. Obraz. II. 199.
Czartor. — Jagiell. — Przezdźiec. — Raczyńs. — Warsz. Uniw.