Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
117895 Gostumiowski Maciej Jan. {Ἠμερολογειον abo Nowy y Stáry Kalendarz świąt rocznych} y biegów niebieskich, z Lunacyami, Aspektami y z nich pochodzącym wyborem czasow na Rok Pański, 1672 przestępny po przebyszowym pierwszy przez M. Jana Gostumowskiego Ordynaryinego Astronomiey w sławney Akademiey Krakowskiey professora. w Krakowie 1672.
117893 Gostumiowski Maciej Jan. Ἠμερολογειον abo Nowy y Stáry Kalendarz świąt rocznych y biegów niebieskich, z wyborem czásow y Aspektámi, na rok páński, 1671. który iest przybyszowy, po przestępnym trzeci. Przez M. Jana Gostvmiowskiego filozofiey doktorá y astronomiey w sławney akádemiey Krákowskiey ordynáryuszá wyráchowany. (Niżej drzeworyt z podpisem rytownika J. B.). W Krakowie w drukarni Stánisława Piotrkowczyká J. K. M. typográphá 1670.
117896 Gostumiowski Maciej Jan. {Ἠμερολογειον abo Nowy y Stáry Kalendarz świąt rocznych y biegów niebieskich, z Lunacyami, Aspektami y z nich pochodzącym wyborem czasow} na rok 1673. {b. r. 1672}
117892 Gostumiowski Maciej Jan. {Ἠμερολογειον abo Kalendarz świąt rocznych} za lata: 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. {b. m. b. r. 1664, 1665, 1666,1667,1668}
117891 Gostumiowski Maciej Jan. Ἠμερολογειον abo Kalendarz świąt rocznych na rok pański 1664 przestępny, a po przybyszowym pierwszy przez M. Jana Gostomiowskiego nauk wyzwol. y filoz. w Akad. krak doktora y prof. w Krakowie, w drukarni dziedziców Stan. Lenczewskiego Bertutowicza {b. r. 1663}.
146820 Krzykowski Krzysztof. ΗΜΕΡΟΛΟΓΕΙΟN, Albo Nowy y Stary Kalendarz świąt Rocznych y Biegów Niebieskich z wyborem czasów y z aspektami Na Rok Pański M. D.CLXXXV. (1685) ktory iest po przestępnym drugi. Przez M. Krzysztofa Krzykowskiego w Przesławney Akad. Krak. nauk wyzwolonych y Philosophii Doctora w Collegium mnieyszym professora z pilnością wyrachowany y do Druku podany. W Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego J. K. M. y J. M. X. Biskupa Krak. Xiąż. Siewiers. Typog. 1686.
147018 Kubalewicz Kazimierz. {ΗΜΕΡΟΛΟΓΕΙΟH. Abo Polski y Ruski Kalendarz Świat Rocznych y Biegów Niebieskich z Wyborem czasu y Aspektami} na rok 1704. {b. r. 1703-1704}
147017 Kubalewicz Kazimierz. {ΗΜΕΡΟΛΟΓΕΙΟH. Abo Polski y Ruski Kalendarz Świat Rocznych y Biegów Niebieskich z Wyborem czasu y Aspektami} na rok 1703. {b. r. 1702-1703}
147016 Kubalewicz Kazimierz. ΗΜΕΡΟΛΟΓΕΙΟH. Abo Polski y Ruski Kalendarz Świat Rocznych y Biegów Niebieskich z Wyborem czasu y Aspektami. Na Rok pański MDCCII. który iest pierwszy po przybyszowym, drugi przed przestępnym, przez M. Kazimierza Kubalewicza W Przesławney Akademij Krak. Filozoph. Doktora w Collegium mnieyszym Astrologii Ordynaryinego Profesora, Akademiy Bielskiey na ten czas Directora y Mathematyki professora wyrachowany. W Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego J. K. M. y JM. X. Biskupa Krak. i Xcia Siewiersk. Typog. 1702.
147015 Kubalewicz Kazimierz. ΗΜΕΡΟΛΟΓΕΙΟH abo polski y ruski Kalendarz, świąt rocznych y biegów niebieskich, z wyborem czasów, y aspektámi, y weśćiem płánetów w znáki zodyáczne. Na rok Pański MDCCI. (1701), ktory iest przybyszowy, przed przestępnym trzeci. Przez M. Kazimierza Kvbalewićza, w Przesławney Akademiey Krak: Filozofiey Doktorá Mathemátyki Professorá, Kollegę Mnieyszego, a Akádemiey Bialskiey ná ten czás Dyrektorá, nápisány, y do druku podany. W Krakowie, w drukárni Fránciszká Cezárego, J. K. M. y J. K. M. X. Biskupá Krák: Xćiá Siewierskiego y także Przesłáwney Akádemiey Krák: Typ. {b. r. 1700-1701}
127295 Heliodor. {ΗΛΙΟΔΟΡΥ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΔΕΚΑ. Heliodori Aethiopicorum libri X. Ad fidem Mss. ab Hieronymo Commelino emendati, multis in locis aucti, eiusdemque Notis illustrati. Accessit huic editioni Sententiarum ex hoc opusculo collectarum series. Item rerum insigniorum Index}. Jo. Bourdelotius emendauit, supplevit ac libros decem Animaduorsionum adiecit. Ad Virum Amplissimum Thomam Morantium Regiae pecuniae conservandae Triumuirum: Lutetiae Parisiorum apud P. Ludovicum Fehvrier in monte D. Hilarij ad insigne Justitiae. MDCXIX (1619).
127296 Heliodor. {ΗΛΙΟΔΟΡΥ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΔΕΚΑ. Heliodori Aethiopicorum libri X. Ad fidem Mss. ab Hieronymo Commelino emendati, multis in locis aucti, eiusdemque Notis illustrati. Accessit huic editioni Sententiarum ex hoc opusculo collectarum series. Item rerum insigniorum Index}. curavit Dav. Pareus. Francoforti 1631.
127294 Heliodor. ΗΛΙΟΔΟΡΥ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΔΕΚΑ. Heliodori Aethiopicorum libri X. Ad fidem Mss. ab Hieronymo Commelino emendati, multis in locis aucti, eiusdemque Notis illustrati. Accessit huic editioni Sententiarum ex hoc opusculo collectarum series. Item rerum insigniorum Index. Lugdvni, apvd Vidvam Ant. de Harsy, ad insigne Scuti Coloniensis M.DCXI. (1611). (Na końcu:) Ex typographia Jacobi Mallet et Petri Marniolles.
127292 Heliodor. ΗΛΙΟΔΟΡΥ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ BΙΒΛΙΑΔΕΚΛ. Heliodori Aethiopicorum Libri X. collatione Mss Bibliothecae Palatinae et aliorum emendati et multis in locis aucti, Hieronymi Commelini opera. (Heidelbergae). Apud Hieronymum Commelinum. Anno M.D.XCVI. (1596).
127066 Hayn Johann. Ζωολογία oder Christliche Leich und Lebens Predigt .... Bey Begräbniss ... Gottfried Textoris... durch Johannem Haynium ... bey dem Kriplin in Fraustadt substit. Pred. (1646). Franckfurt a. O. Nicol. Koch
140655 Kis-Vardainus F. Johannes. Ζητησις Θεολογικη Επταμηρης Hoc est: Quaestio proprietates septem divinas, uniq; & soli Deo competentes breviter ex S. Literis exhibens. De Vera & Æterna Domini N. I. Christi Divinitate Que thesibus est totidem comprehensa: examinibus item ad certas Sectiones distributis adversus G. Eniedium Transylvanum ornata & illustrata: sicque ad Disquisitionem publicam tandem exhibita. In Qua D. O. M. A. In Inclyta & Illustri Illustrium Ordinum Frisiae Acad. Franek. Sub Praesidio Clarissimi ac Doctissimi Viri, D. Johannis Maccovii, S. S. Theol. Doctoris ac Professoris ordinarii celeberrimiq; &c. Eam ut discutiendam proponit: ita defendendam pro virili suscipit Iohannes F. Kis-Vardainvs Vngarus. Loco horisque jam consuetis. Franekerae, Excudebat Fredericus Heynsius Typographus in Academiâ Franekeranâ. Anno 1627.
224066 Butowicz Grzegorz. Ευωδια. Evodia Albo słodkowonnyj dojzriełych w mołodom wieku: Jego miłosti Gospodina otca, Arsenija Żeliborskogo. Z łaski b[o]żei jep[isko]pa Lwowskogo, Galic[kogo] i Kamenca Podolskogo: Duchownych cnot Zapach: Prez Grigorija Butowicza Usmakowannyj a na deń uroczistyj swiatogo welikomuczenika Georgija pri szczasliwom w cerkwi katedralnoj lwowskoj, perszogo aktu roczno[go] otprawowaniju samomu ż jego, miłosti gospodinu otcu jepiskopu pri uniżonom pokłonie otdannyj i dedikowannyj. W Lwowie. W drukarni, s pozwoleniem bratskim. Roku 1642 miesiacia aprila 21 dnia,
196199 Skarbek Jan (II). Ευχος Magnifico ac Excellentissimo Domino Simoni Piechovio Philosophiae Medicinaeque doctore, dum in Rectorem Academiae Zamosc. sexto publice renuntiaretur a Joanne Skarbek Stud. poes. honoris et observantiae debitae ergo dictum Anno Dni MDCXIX (1619) die X. Mense Maji. In typographia Acad. Zamosc. {b. r. 1619}
140826 Klein Jan Rektor Szkoły w Gdańsku († 30 Czerwca 1662). Εύχή ὰναγραμματική, qua vir Johannes Lassenius spiritum suum in manus Salvatoris commendavit. Dantisci 1654.
176774 Poczaski Sofroniusz, prof. monast. pieczars. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ albo wdiacznost’ Jaśnie prewielebnieyszomu w Chrystie Jeho Miłosti Hospodynu otcu Kir Pietru Mohyle, woiewodiczu ziem Mołdawskich, Wielikomu Archimandrytowi S. Wielikoi Ławry Czudotwornoj Pieczerskoj Kijewskoj itd. Od Spudei w Gimnazyum Jeho Myłosti z szkoły Retorim, za hoinyi dobrodieistwa w fundowaniu Szkoł pokazanyi pry wienszowaniu świat chwalebnych woskresenia Chrysta spasitielamiru, powinne a uprejme otdanaia. {Kijów} W drukarni tehoż monastyra pieczerskaho roku 1632.
165656 (Naps Jan). Ευφημισμοι & syncharmata nuptialia in festivitatem nuptiarum ... Johannis Napsii... (Thorunii) Mich. Karnall.
166427 (Neunachbar Jan [nie: Nenachbar J.]). Εὐφημητήρια ἐπιθαλάμα honoribus ... Johannis Neunachbari Elbingensis ... ecclesiastae ... (Thorunii) Mich. Karnall 1656.
89260 Euclides. ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΩΝΟΣ συνουσιῶν τὸ πρῶτον. Euclidis Quindecim Elementorum Geometriae primum: ex Theonis Commentarijs Graecè & Latinè. Cui accesserunt Scholia, in quibus quae ad percipienda Geometriae Elementa spectant, breviter et dilucide explicantur, authore Cunrado Dasypodio, Scholae Argentinensis professore. Argentorati excvdebat Christianus Mylius. M.D.LXIIII. (1564).
186066 Rekuć Aleksander. ΕΥΘΥΜΣΥΝΗ Iuuentutis Lubranscianae In Reditv Ex Italia. Illustrissimi ac Reuerendissimi Domini, D. Andreae De Bnin Opaliński Dei Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Posnaniensis Protectoris Collegii Lvbransciani Amplissimi declarata. Per Alexandrum Rekvc & Lvcam Biskvpski Stud. Eloquen. Posnaniae, In Officina Ioannis Rossowski, Anno, 1621.
127818 Herennius. ΕΡΕΝΝΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ. Herenni philosophi enarratio in Metaphysica. Simone Simonida interprete. {b. r. 15../16..}
116993 (Gniński Jan Biskup Enneński, Kanonik Warszaws.). Εργχαςμα Illustri et Reverendissimo Dn. Dn. Joanni Trach Gniński, Archidiacono, Suffraganeo, et Administratori Posnaniensi: dum ab Illustrissimo et Reverendissimo DN. DN. Laurentio Gembicki Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopo Gnesnen. Legato Nato, Regni Poloniae Primate, Primoq. Principe: Solenni ritu in Episcopum Enneusem consecraretur: Oblatum a Studiosa inventute Collegij Lubransciani Academici. Anno Domini M.DC.XX. {1620}
187203 Rhodomanus Laurentius (ur. 1546 † 8 stycz. 1606). Ἒπος Manibus Magni Zamoscii. [Winieta z lilią], Alia praeterea multa adjecimus eodem pertinentia. Helmaestadii exprimebat Jacobus Jacobi F. Lucius, academiae Juliae Typograpbus An. 1606.
188396 Roszyński Stanisław († 1642). Επος funebre illustri et Magnifico Dno D. Joanni Zamoyski Castellano Chełmensi, Custodi finium regni Poloniae etc. a Stanislao Roszyński scriptum. Zamosci in typographia Academiae A. D. 1619.
154079 Machatar Joannes de Mischovia Moravus. ΕΠΙΧΑΡΜΑ Reverendo Fratri Emerico Zajączowski Sacri Ordinis Cister. Monestar: Andreouen: professo. Dum primam in artibus et philos. Lauream publicè in Almo Lycaeo Jagelloniano susciperet. A Joanne Machatar Moravo Wischoviense, Art. et Philos: Baccalaureo, in testimonium syncerae amicitiae exhibitum. Anno QVo CapIt eXIMIos tarpenae fronDls honores VIrtVtIsqVe probae florea serta refert. 1636.
18623 Zetzke Jacob, rektor Szkoły N. P. Marii w Gdańsku († 21 października 1671). Επιφάνεια Lucis Sempiternae, qua jam frui coepit... Dorothea von Bodeck,... Alberti Rosenbergii, inclytae Gedanensium Reipubl. Consulis ac Judicis gravissimi Conjux desideratissima; Anno M. DC. LIV. ... fecit... Jacobus Zetzkius,... Gedani, Typis viduae Georgii Rhetii, (1654),