Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
176923 Podhorodeński Jan Kanty. Joannes Cantius Bozydar Podhorodeński Utriusque Juris Doctor Archi-Diaconus Cathedralis, Vicarius in Spiritualibus & Officialis generalis Luceoriensis... (3. Nov. 1790). {b. r. 1790}
176924 Podhorodeński Jan Kanty. Kazanie ná Uroczystość Swiętey Barbary W Kośćiele Zasławskim u XX. Missionarzow Miane A Jasnie Oswieconey Xięznie JEy Mci Barbarze z Duninow Sanguszkowy Marszałkowy W. Litewskiey w Dźień Jmienin Jey Ná wiązánie Przez X. Jana Kantego Podhorodenskiego w Akádemiy Zamoyskiey Professora Oddane. Roku Pańskiego 1758. dnia 4. Grudnia. w Drukárni Akademiy Zamoyskiey {b. r. 1758}.
176925 Podhorodeński Jan Kanty. Kazanie na poświęcenie cerkwi Boromelskiey do bardzo licznego zgromadzenia miane przez J. X. Jana Kantego Podhorodyńskiego w Boremlu die 4. Augusta 1785. Poczajów, 1786.
176926 Podhorodeński Jan Kanty. Kazanie w kościele Poczaiowskim czci Bogarodzicy Maryi P. poświęcone. {Poczajów 1776}
176927 Podhorodeński Jan Kanty. Kazanie na Konsekracyą Cerkwi Boromelskiey, do bardzo licznego Zgromadzenia miane przez J. W. Jmci Xiędza Jana Kantego Bożydara Podhorodyńskiego Officiała. Diecezyi Łuckiey i Archidiakona: w Bòremlu Die 4. Augusti 1785. W Poczajowie. Uprzywiliowaney (sic) Drukarni J. K Mci i Rplitey, u WW. OO. Bazylianów {b. r. 1785}.
176928 Podhorodeński Jan Kanty. Kazanie na pogrzebie ś. p. JWP. Franciszka Czackiego Strażnika Wielkiego Koronnego w kościele farnym Poryckim miane przez X. Jana Kantego Bozyda Podhorodeńskiego Archidyakona katedralnego i officyała generalnego Łuckiego d. 8 Marca r. 1787. W Poczajowie w Drukarni uprzywilejowaney J. K. Mci WW. OO. Bazylianów {b. r. 1787}.
176929 Podhorodeński Jan Kanty. Kazanie na pogrzebie Serca S. P. J. W. Jmci Pana Franciszka Czackiego Strażnika Wiel. Koronnego, Kawalera Orderów Orla Białego y S. Stanisława. W cerkwi Boremelskiey miane przez Wiel. J. X. Jana Kantego Bożydar Podhorodenskiego, Archidyakona katedralnego y Officiała Generalnego Łuckiego. Dnia 13tego Mca lutego 1788 roku. w Poczajowie w drukarni uprzywiliowaney J. K. M. i Rzeczpltey WW. OO. Bazylianów {b. r. 1788}.
176930 Podhorodeński Jan Kanty. Kazanie na Poświęcenie Kościoła XX. Bernardynów Łuckich w dzień S. Franciszka dnia 4. Października Roku Pańskiego 1789. miane przez X. Jana Kantego Bozydar Podhorodeńskiego Archidiakona katedralnego i Officyała generalnego Łuckiego. (B. m. b. r.) {1789}.
176931 Podhorodeński Jan Kanty. Kazanie w czasie uroczystego nabożeństwa z okoliczności ustawy rządowey na dniu trzecim Maja 1791 r. zapadłey z woli nayiaśniejszych seymuiących Stanów, a z rozporządzenia J. W. Jmć X. Adama Naruszewicza Biskupa Łuckiego i Brzeskiego, Kawalera orderów polskich w Kościele Katedralnym Łuckim d. 27 czerwca roku tegoż odprawionego, miane przez J. W. Jmć X. Jana Kant. Bożydar Podhorodeńskiego Archi-Diak. kath. i Officiała gener. łuckiego komissarza cywilno- woyskowego powiatu Włodzimierskiego, Kawalera Orderu S. Stanisława. Na żądanie Obywatelów Woiewodztwa Wołyńskiego do druku podane. Łuck, w drukarni XX. Dominikanów. (1791).
176935 Podhorodeński Józef.
176936 Podhorodeński Ludwik Władysław Bożydar. Zdanie JW. Ludwika Władysława Bożydar Podhorodeńskiego Kasztelana Czernichow. na seymie walnym Warszawskim, z okazyi podatków od Rzpltey pretendowanych 7 paźdz. 1776 wyrażone. {b. r. 1776}
176937 (Podhorodeński Ludwik). Deklaracya nadgrody zasług W. Podhorodeńskiemu Kasztelanowi Czernichowskiemu. (Warszawa, 1776).
176921 Podhorodeński.
176938 (Podhorski). Projekt JW. Podhorskiego Posła Wdztwa Wołyńskiego popoprawny przez niego samego, a przez JW. Siewiersa Ambassadora Rossyiskiego przez Notę żądaiącą czytania, i decydowania onegoż żądany.
176939 (Podhorski). Dowody iawnie pokazuiące Ważność Laski Wielmożnego Imci Pana Podhorskiego Sędziego Grodzkiego, Trembowelskiego na Seymiku teraznieyszym ante-konwokacyalnim Wołynskim, y pod Jego Laską obranych Kapturow, a niewazność Laski Wielmoznego Jmci Pana Steckiego Pisarza Grodzkiego Łuckiego y pod Jego Laską obranych Kapturow.
176943 Podkamienieccy.
176942 Podkamień.
176940 (Podkamień). Echo wdzięcznych panegiryczno kaznodzieyskich głosow ... [Kazanie miane w czasie koronacyi obrazu N. Panny w Podkamieniu]. Lwów 1731.
176941 (Podkamień). Relacya koronacyi obrazu na gorze rożańcowey OO. Dominikanów Prowincyi Ruskiey (1727)
176944 Podkanie. Podkanie Jonasa z Gregoriasem Klechą (1598)
178555 Podkański Alex.
176945 (Podkański Franc). Urząd biskupi zaleca modlitwom duszę...
176946 Podkański Krzysztof Brochwicz. Poprawa praw y sposob Statutu spisanego, podług Konstituciey anni 1589, 1601, 1607 wydany y spisany. Przez X. Chrystopha Podkańskiego, Sacrae Theol. et Juris Utriusque Doktora P. S. etc. w Krakowie w drukarniey Mikołaia Loba, 1608.
176947 Podkański Krzysztof Brochwicz. Wizervnk korrektvry prawa ziemskiego koronnego zpisania statutu ięzykiem polskim, vkroeenia postępku práwnego ad inscriptiones, wynálezienia viszczenia prędkiego rzećzy osądzoney, podług konstituciey anni 1589. y 1601. wydány y spisany. Przez X. Chrystopha Podkańskiego, Sacrae Theologiae & Juris vtriusque Doktorá P.[lebana] S.[ancygniowskiego] &c. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukarniey Mikoláiá Lobá, Roku, 1607.
176948 Podkański Krzysztof Brochwicz. De vanitate mundi (przed r. 1600).
176949 Podkostelsky Sigismundus. Pro nuptiis Danielis Friderichs cum Cordula a Linda. Dantisci 1643.
176950 Podkostelsky Sigismundus. Felices sponsi Georgii Vitkop cum Regina Schwartzinn. Dantisci. (B. r.).
176951 Podkostelsky Sigismundus. Trauer-Gedicht... Daniel Fridericus. Danzig 1650.
176952 Podkostelsky Sigismundus. Elisabetha Giese vidua ex hac mortalitate placide evocata in metrico anagrammatico depicta. Dantisci 1650.
176953 Podkostelsky Sigismundus. Gerhardus Comes a Dönhoff qui superatis annis laborum LIV. imbutus orthodoxa fide pie, et pacate in Christo abdormivit evocatus, uti mortalis, ex hac immortalitate ad immortalitatem die et anno quo GerharDVs Dönhoff obIt heros qVanDo Xber VICenVs sVper et tertIVs factus iterum. Per anagramma metricum prosopopoeiaum ex nomine, totoque titulo ipsius desumptum ad vivum adumbratus omnibus superstitibus mortalibus ad spectandum revocatus, nomineque consolatorio illustrissimis et illustribus flebile funus ejus Deflentibus, Dnae. Sybillae Margarethae Duci Brigensi et Lignicensi derelictae moerenti Maritae. Dno Ludovico Veihero Palatino Pomeraniae, Capitaneo Valecensi etc. deflenti amatum socerum amato Genero. Dnis. Vladislao, et Joanni Friderico Comitibus a Dönhoff, Fratribus Germanis, Orbis dilecto Patre dilectis minorennibus Filiis omnibus denique etiam absentibus Illustrissimae Domus Dönhoffianae Vtriusque Sexus agnatis, et cognatis. Pro die funeris debita cum observantia exhibitus die et et anno, quo MartIVS Vt sVperos peragebat sex qVater ortVs, Dönhoffi herois fLebiLe fVnVs erat. Per addictissimum Clientem M. Sigismundum Podkostelsky Patritium Bohemum. Dantisci, Typis Viduae Georgii Rhetii. {1649}