Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
180629 Potulicki Piotr.
180630 Potulicki Stanisław.
180624 Potulicki.
180631 Poturski Mat. Hieronim. Aquila Occurrens Polona D. Georgio in Ossolino Ossolinski Comiti de Tęczyn etc. cum Legati munere functus ex totius orbis Metropoli Roma Cracoviam ingrederetur a Mathia Hier. Poturski Almae Acad. Cracovien. Studioso. Cracoviae, 1634.
180632 Potwarz.
180633 Potwierdzenie. Potwierdzenie Kommissyi Edukacyiney prawem r. 1775 y 1776 ustanowioney y zachowanie iey przy władzy rządowey y sądowniczey. {b. r. 1776}
180634 Potwierdzenie. {Potwierdzenie} Komissyi między Komissyą Skarbu a Protem Potockim...
180635 Potwierdzenie. {Potwierdzenie} liberum exercitium dla ludzi Wiary Katolickiey na zawsze nadanego nowemu Kościołowi Katolickiemu w Berlinie (1766 d. 18/12). (1766)
180636 Potwierdzenie. {Potwierdzenie} Praw Koronnych (Konstytucya Seymu Piotrowskiego 1550). (1550)
180637 Potwierdzenie. {Potwierdzenie} przywileiów y konstytucyi dla miast wolnych Rzpltey. (B. m. b. r.).
180638 Potwierdzenie. {Potwierdzenie} układu zaciagnienia summy dziesięciu milionów. {b. r. 17..}
180639 Potwierdzenie. {Potwierdzenie} ustawy dla Włościan Ziemi Pawłowskiey przez JW. X. Pawła Xawerego Hrabiego Brzostowskiego Referendarza W. X. Lit. tych Dobr z przyległościami Dziedzica, urzędownie w Grodzie Wileńskim uzupełnione R. 1791.
180641 (Potworowski Jan Albertus). Crux in Ill. a Dębno Familia semper triumphalis scenice adumbrata et Joanni Alberto Potworowski dedicata a Juvent. Szamov. Lovicien. Coll. S. P. 1681.
180642 (Potworowski Jan Albertus). Floridae Insulae penes Gentilitiam Rosam Joanni Alberto Potworowski Canonico Gnesn. expositae et in anno festi S. Adalberti encomiastico stylo consecratae per Collegium Loviciense Scholarum Piarum. 1683.
180640 Potwór.
180643 Potyczka. Potyczka Polaka z Francuzem. B. m. b. r. (około 1790).
180644 Potylicki Albert. Orationes Animae Poenitentis cum meditatione Passionis Dominicae. Cracoviae 1602.
180645 Pouchen Levin. In Beatum... Obitum... Dni Johannis Behmi, Dn: Levini Poucheni... elegidion. Elbingae Typis Achatii Cornellii 1648.
221663 Pouczenie.
180646 Pouczenije. Pouczenije swiatitelskoje k nowopostawlennomu jereju, napiecz. wo Lwowie w tipograf. bratskoj w 1624.
180647 Pouczenije. Kratkoje {pouczenije} o sied'mi sakramientach ili tajnach cierkownych, napiecz. w Czernigowie w 1716.
180648 Pouczenije. {Pouczenije} o swiatych tajnach, o dobrodietelech bohosłowskich, o zapowiediech božiich, o zapowiediech cerkownych, o hrechach, o kazniech i karach cerkownych, s priłoženijem obycznoj nauki o dogmatach wiery katholiczeskoj, wkratce sobrannoje, osobom duchownim, naipacze že prezwiterom parochialnym błahopotrebnoje. W monastyry Uniejewskom inokow czinu Sw. Wasilija Wel. roku ot wopłaszczenija Christowa 1745 tipom izdannoje.
180649 Pouczenije. {Pouczenije} o obriadach christianskich, perweje w knizie Narodowieszczanija ili słowo k narodu katholiczeskomu zowamoj, po błahowolenii jeszcze jeho preosw. S. P. kir Silwestra Lubienieckaho Rudnieckaho izdawajemo, nynie že ot to jažde knjhi izjatoje, i osob po žełaniju niekotorych napeczatano. Hoda 1779 miesiaca Januarija dnia 1. (1779)
180650 Pouczenije. Obszczich i jestestwennyeh {pouczenije} Christianskago bogoczestija Czast' perwaja. Perwoj Czasti Knyžici na cztenije dla narodnych uczyliszcz. 5. Małaja Knyżica na cztenije dla uczaszczych sia w narodnych uczyliszczach w cesarsko krolewskich obłastech. Czast' perwaja. Nauki o bogoczestii. W Lwowie, typom Bratstwa Chrama Uspenija Pres. Bohorodycy, Roku Bozyja 1786.
180651 Pouczenije. Obszczich i jestestwennych {pouczenije} christijanskaho błahoczestija Czast' perwaja, k upotrebleniju ruskim ucziliszczam. Najpospolitsze i najistotniejsze nauki chrześciańsko-katolickiej religii, do używania szkołom ruskim, Część pierwsza. W Supraślu. 1788.
180652 Pouczenije. {Pouczenije} christijanskoje si jest Katechizm wkratce sobrannyj. W Poczajewie w tipografii jeho korolewskoja miłosti i reczipospolitoj priwilennoj, u preczestnych otcew czina Sw. Was. Wel. roku 1790.
180653 Pouget.
180654 Poullain de Saint-Foix Germain-Francois (1698 † 25 sierp. 1776). Deukalion y Pyrra komedya w 1. akcie Pana Saintfoix przetłumaczona z Francuskiego na Język Oyczysty przez tłomacza Kupca Smirnenskiego y na Teatrze Warszawskim reprezentowana. w Warszawie w Drukarni Piotra Dufour Konsyliarza Nadw. J. K. M , Dyr. Druk. Korp. Kad. 1784.
180655 Poullain de Saint-Foix Germain-Francois (1698 † 25 sierp. 1776).
180656 Poullin Jan Jakób i Georgon.