Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
49258 Bartoszewski Walenty Soc. Jesu. Żale serdeczne oblubienice boiuiącey i dusz nąbożnych nad oblubieńcem a panem w grobie pochowanym Jezusem. Kwoli uroczystości wielkopiątkowey bractwa SS. Józefa i Nikodema, na poratowanie ubogich założonego wystawioney. Wilno, druki Akad. S. J. 1632.
175804 Piorowic Jan. Żale pogrzebowe po zeyściu prętkim sławney pamięci Jey Mości Pani Katarzyny z Czarnkowa Czarnkowskiey Jasnie Wielmożnego Jmci Pana Andrzeia z Czarnkowa Czarnkowskiego Woiewody Kaliskiego ... córki, małżonki zacnie urodzonego Jegomości Pana Stefana Grudzińskiego z Grudney przez Jana Piorowica. W drukarni Jana Wolraba A. D. 1611.
129964 Jabłkowski Piotr. Żale nagrobne pozostałego potomstwa sławney pamięci Anny z Noskowa Lesniewskiey na dzień pogrzebu iey napisane przez Piotra Jabłkowskiego. W Poznaniu w druk. Jana Rossowskiego Roku Pańskiego 1620.
141181 Klonowicz Fabian Sebastyan (1545 † 29 Sierp. 1602). Żale nagrobne Ná śláchetnie vrodzonego y znácżnie ucżonego mężá, nieboszczyká Páná Jana Kochanowskiego, Woyskiego Sándomierskiego etć. Polaká zacnego, śláchćicá dzielnego y pòéty wdżięcżnego. Ktory z niemáłym smutkiem wszech cnych Polaków postąpił, w Lublinie Roku Páńskiego M.D.LXXXIIII. Dniá XVI. Miesiącá Sierpniá pod Konwokácyą przez Sebestyaná Klonowicá z Sulmierzyc, ná kształt Idyllon Theokrytowego, które ma napis, Epitaphios Bionos, nápisáne. In Cochanovium. Gratior est parcus moribundi clangor oloris, Quam si multa strepat, cognata monedula, coruo. W Krakowie 1585. (B. dr.)
20157 Żale. Żale Gorzkie albo sposób rozpamiętywania męki Chrystusowej podczas Passyi postnych,
20156 Żale. Żale Gorzkie (Nakład Lipiewicza i Drukarni) Kraków, Semin. Akad. 1767.
20155 Żale. Żale (Gorzkie), Poznań. Akad. 1746.
153796 Łusczewski Paweł Ignacy [nie: Łuszczewski Paweł Ignacy], kanonik Regularny laterański konwentu Kaliskiego i doktor pisma. Żal z radością na placu serc rodzicielskich JMPP. Kazimierza Adama Wierusza z Walknow y JMP. Barbary z Businskich Walknowskich, moralny poiedynek odprawuiący, podczas solenney depozycyey JMP. Stefana Wierusza Walknowskiego syna ich pierworodnego w kaplicyi węglewskiey kazaniem albo duchownemi pociechami akordowany przez W. X. Pawła Ignacego Łusczewskiego [nie: Pawła Ignacego Łuszczewskiego] kanonika regul. later. konwentu kaliskiego, P. S. doktora roku 1688 d. 19 lutego. w Krakowie w drukarni Mikołaja Aleksandra Schedla JKM. typogr. De permissu Superiorum. {b. r. 1688}
113723 (Czacka Katarzyna). Żal uwagi pełen nad zabranym od śmierci godnym wiekować mężem wielmożnéy imości pani Katarzyny z Zaborowskich Czackiéy, starościny włodzimirskiéy etc., obowiązanym rytmem łuckiego soc. Iesu collegium na kartę wylany, r. p. 1700. We Lwowie w drukarni Kollegium Soc. Jesu.
209843 Wessel Teodor, podskarbi wielki kor. (od 1761 do r. 1775). Żal uspokojony (1762)
61522 Budziwoyski Albrecht Floryan. Żal troskliwey małżonki Xiężney Heleny Sanguszkowny z Kowla nad zmarłym małżonkiem J. Panem Krzysztofem Zyzemskim. W Lubczu, w drukarni Jana Kmity, 1633.
222016 (Rozemfeldttowa Anastazja; zm. 1781). Żal Spowinowaconego Doymuyący W Dzien Pogrzebu Świętey Pamięci Wielmozney Jeymosci Pani Anastazyi Rozemfeldttowey / Porucznik[owej] J. K. Mosci Pisany Dnia 8. Novemb: Roku 1781. B. m. b. r. (Wilno, 1781),
116567 Giżycki Grzegorz (Gizicki). Żal serdeczny albo serce Jaśnie Wielmożnego Jego Mośći Páná P. Jana Bonawentury ná Krasnym, Węgrowie, y Dobromilu, Korwina Krasińskiego, Woiewody Płockiego. trzema śmierći postrzałámi zranione. A w kośćiele fárnym Węgrowskim, Cler. Saecular. in Com. Viventium złożone, y pogrzebowym kazániem przez Xiędzá Grzegorza Gizickiego kapłáná ejusd. Instit. opisane. z dozwoleniem Stárszych Roku Pańskiego 1717 dnia 18. Márcá, w Warszawie w drukárni J K.M. Collegij Scholarum Piarum.
190578 Rzewuski Wacław, syn Stanisława Macieja, marsz. tryb. skarb., wojewoda podolski, hetman koron. (ur. 29 paźdz. 1706 † 27 paźdz. 1779). Żal publiczny po nieopłakaney wiekami śmierći po smutnych od nas w nieśmiertelność przenośinach sławney pamięci Nayiaśnieyszego Króla Jmci Augusta II wierszem polskim ogłoszony. Przez Wacława Rzewuskiego pisarza polnego Koronnego, w Warszawie Roku Pańskiego 1733. dnia 3. Februarij. {b. r. 1733}
130572 Jakubowski Wojciech (ur. r. 1711 † 3 Grudn. 1784). Żal przyjacielski nad stratą X. Piotra Sliwickiego wizytatora księży Missyonarzy. W. J. B. W. F. Wierszem.
130570 Jakubowski Wojciech (ur. r. 1711 † 3 Grudn. 1784). Żal przyiacielski, Nadgrobek Stanisławowi Konarskiemu Scholarum Piarum przez W. Jmci Pana Jakubowskiego, Brygadyera w woysku francuskim. B. w. b. m. b. r. (1773).
183763 (Puzynina Elżbieta). Żal przy Pogrzebie Smiertelnych zwłoków Niesmiertelney Pamięci JW. JPani Elżbiety z Ogińskich Puzyniny Kasztelanowey Mścisławskiey wierszem żałobnym oświadczony ... przez Akademią Wileńską S. J. w Wilnie w Drukarni Akad. S. Jesu Roku 1768 d. 13 Stycznia.
158981 Michałowski Józef. Żal powszechny z okoliczności śmierci wielkich w oyczyznie męźów JW. Wojewody Sandomierskiego y dawniey zmarłego J. W. Chorążego Koronnego Wielopolskich, przez Jmp. Jozefa z Michałowa Michałowskiego, Pisarza Grodzkiego Krakowskiego, tym wierszem wyrażony. B. m. b. r. (1774).
20791 (Załuski Józef Andrzej). Żal Powszechny Po Niepowetowaney Stracie Znakomitego w Oyczyźnie, Kościele Bożym y Senacie Męża, Sowitemi Całego Narodu Łzami Oświadczony. R. P. 1774.
141190 Klonowski Stanisław X. Żal powszechny Jaśnie Wielmożney Familii po zeyściu z tego świata w roku 1779. dnia 6 lutego w Kownie Jaśnie Wielmożney JMci Pani Petronelli Scholastyki z Wołodkowiczów I° voto Szczyttowey, Kasztelanowej Mścisław: 2° voto Siruciowey, kasztelanowej Witebskiej. Przy exportacyi ciała jey oświadczony. Przez X. Stanisława Klonowskiego S. T. Doktora. W Wilnie w drukarni królewskiey: 1779.
187799 Rogowski Kazimierz (†1810). Żal Powszechny abo Threny żałosne po śmierci Jaśnie Wielmożnego Jmości Pana Michała Sapiehy Podkan clerzego W. X. L., hrabi na Bvchowie, imieniem różnych stanów ogłoszone a z niektóremi cieszącemi rymami J. Wiel. Jeym. Pani z XX. Czartoryskich Alexandrze Sapieżyney Podkanclerzyney W. X. Lit. tudzież całey JJ. OO. JJ. WW. familii podczas aktu solennego pogrzebu ofiarowane od obowiązaney dobroczynnemu Imieniowi Rezydencyi Słonimskiey. w Wilnie, druk. Soc. Jesu 1761.
138330 Kalimon Józef. Żal ponowiony po pogrzebie J. Przewielebności Jem. O. Piotra Mohiły Archiep. Metrop. Kiow. Halic. y wszystkiey Rossiey Archimandryty Pieczar. a Jem. Panu Adamowi Borissowi z Woroniec Markiewiczowi. Przez Mon. Ord. S. Bas. Josepha Kalimona, Aud. Phis. dedikowany A° 1647. April 9. B. m. b. dr. (w Kijowie, Ławry Pieczar.) {b. r. 1647}
118863 Grochowski Stanisław Junosza (1540 † w Krakowie 30 Stycznia 1612). Żal pogrzebowy godney pamięci a świętobliwey Paniey Annie Arcyksiężnie z Austryey królowey polskiey y szwedzkiey. Bez m. dr. {b. m.} 1608.
59297 Bohomolec Franciszek S. J. (ur. 29 stycz. 1720 r. um. 24 kwiet. 1784. w Warsz.). Żal po śmierci królowey naszey Maryi Józefy. (Podpisane:) Colleg. nobilium Varsav. Soc. J. 1758.
212500 Wodziński (Michał?). Żal po śmierci JW. Biskupa Smoleńskiego (Gabryela Wodzińskiego) przez synowca (1787).
123586 (Sołłohub Antoni Józef). Żal po śmierci Jaśnie Wielmożnego JMci Pana Antoniego z Ursynów Dowoyny Sołłohuba Generała Artyleryi W. W. X. L. Starosty Jezierzyskiego... (Na końcu:) Vilnae typis Acad. Soc. Jesu. Anno 1760.
201243 (Szyrma Antoni). Żal po śmierci Antoniego Szyrmy 1772.
155847 (Marya Józefa {Maria Józefa}). Żal po smierci Nayiaśnieyszey królowey Naszey Maryi Józefy. (Na końcu:) Collegium Nobilium Varsaviense Societatis Jesu MDCCLVIII (1758).
19605 Zaborowski Jan. Żal nievtvlony Wielmożnego Ieo Mści Paná P. Krzysztofa z Potoka Potockiego Podstolego W. X. L. Po Zeyściu z tego Swiáta, Przezácnie vrodzoney Wielmożney Iey Mości Pániey Heleny Wołowiczówny Potockiey Podstoliney W. X. L. Małżonki Jego Mości Vkocháney Przy Oddaniu Ostatniey vsługi od lana Zaborowskiego Ze łzami wystawiony. Roku Pańskiego 1649. B. m. dr.
126174 Stroński Jan. Żal nieutulony po śmierci żony Anny z Chrząstowskich przez iey męża Jana Strońskiego geometrę J. K. Mci przysięgłego złożony. Dnia 12. miesiąca stycznia roku 1786. W Łowiczu w drukarni J. O. Xcia Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego. {B. r. 1786}.