Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
223089 Zienowiczówna Zofia Konstancja.
223088 Zienowicz Antoni.
223087 (Zienkiewicz Andrzej, Jędrzej, Ziękowicz, Zienkowicz), kasztelan smoleński (zm. 1790). Sprawa Deputatow Trybunału Litewskiego na Kadencyi Mińskiey Roku 1770 uciśnionych. Przeciwko J. W. Zienkowiczowi Kasztelanowi Smoleńskiemu na ów czas tegoż Trybunału Marszałkowi, y innym w Aktoratach wyrażonym etc. B. m. b. r. (1772?),
223086 Ziemnicki Wojciech Jan.
223085 Ziemie zabrane.
223084 Ziemia Gikańska.
223083 Zielonko Tadeusz. Refutacya Niektórych wnioskow W. [Tadeusza] de Raessa Chorążego Trockiego. Od W. JP. Zielonki podaiąca się. B. m. b. r. (Wilno?, 1795),
223082 Zielnickij Grigorij Kiriłłowicz.
223081 Zieliński Stanisław.
223080 Zielenzig.
223079 Zielejewicz Eleutery? Excytarz duchowny. Do nabożnego uważenia Męki Páná Chrystusowey, práwowiernego człowieká pobudzáiący. Przez Akty wnętrzne, y westchnienia do Páná Iezusa, y Modlitwy. Do wszytkich káplic y stácyi, po drogách SS. Kálwáryiskich rozporządzony. Przez iednego kápłáná klasztoru Kálwáryiskiego ku pożytkowi zbáwiennemu wystáwiony. Roku P. 1668. dniá 2. lipcá. W Krakowie, W Drukárni Dziedzicow Krzysztofa Schedla, I. K. M. Typográfá,
223078 Ziegra Constantin (1617-1691). Propemticum, quo Virum Plurimum Reverendum, Amplissimum Excellentissimumq[ue], Dn. Aegidium Strauchium, S. S. Theol. D. Historiarum hactenus P. P. celeberrimu[m] & Colleg. Theol. Assessorem gravissimum; Nunc verò Dantiscum ad capessendam Pastoratus ad SS. Trin. provinciam, Theol. profess. & Gymnasij Rectoratum, abeuntem, Testando amori studioque, quo ipsum ceu Collegam ac Compatrem prosectus semper est, & nunc valedicentem prosequitur Constantinus Ziegra, S. S. Th. D. & P. P. Wittebergae, Typis Johannis Haken, 1669,
223077 Ziegra Constantin (1617-1691). Ex Philosophia Naturali Theses Miscellaneae, quas Sub Praesidio Viri Plurimum Reverendi, Amplissimi atq[ue] Excellentissimi Dn. Constantini Ziegra, S. S. Theol. D. & Phys. Prof. Publ. longè celeberrimi, Dn. Praeceptoris, Patroni atq[ue] Hospitis summo observantiae prosequendi, Publicae collationi exponit M. Georgius Pasch, Gedan. Prussus. Ad d. 8 Octobris 1684. In Audit. Majori. Wittebergae, Typis Viduae Brüningianae, (1684),
223076 Ziegra Christian Samuel. Disputatio Physica De Annis Climactericis Vitae Humanae Posterior, Quam, In Illustri Ad Albim Academia Sub Praesidio M. Christiani Sam. Ziegra, Colleg. Phil. Adjunct. placidae Eruditorum collationi exponit Johannes Schwartzwaldt, Gedanensis, Ad d. 20. Maji, Horis Antemerid. In Auditorio Majori. Wittenbergae, Imprimebat Matthaeus Henckelius, Acad. Typogr. Anno M DC LXXXII (1682),
223075 Ziegra Christian Samuel. Disputatio Physica De Annis Climactericis Vitae Humanae Prior, Quam, In Illustri Ad Albim Academia Sub Praesidio M. Christiani Sam. Ziegra, Colleg. Phil. Adjunct. placidae Eruditorum collationi exponit David Schmidt, Gedanensis, Ad d. 17. Maji, Horis Antemerid. In Auditorio Majori. Wittenbergae, Imprimebat Matthaeus Henckelius, Acad. Typogr. Anno M DC LXXXII (1682),
223074 Ziegler Bernhard (1496-1552).
223073 Zgórski Justyn od św. Mikołaja. Patronus ad Tribunal Gratiae Pro Convicto Criminum populo Agens. Ad Aram B. M. V. Gratiosae, In Collegio Varsaviensi Scholarum Piarum In favorem Metropolitanarum Urbium Grassante clade pestilentiae Votivus Illustrissimo & Reverendissimo Domino. D. Ioanni Tobiae Augustynowicz Archiepiscopo Leopoliensi, Episcopo Moldaviensi Assistenti Domestico SS. Domini Innocentii XIII. Per P. Iustinum a S. Nicolao Scholarum Piarum Oblatus. Anno, quo primus mortes clademq[ue] merenti Donavit populo coelestia jura Patronus. 1723. B. m., (1723),
223072 Zenowicz Antoni. Dowody WJP. Zenowicza Podkomor: Wtwa Poł: naprzeciw wrażeniom JXX. Karmelitow Głębockich, WW. Chorąż: i Kon: [Ignacego i Dominika] Korsakow i WJP. [Karola] Czarneckiego Kaszt: Bracław: B. m. b. r. (Wilno, 1776/1777),
223071 (Żelechowski Benedykt). Symbolum amoris et honoris Academici... 1644;
223070 Zegartowicz Bernard. Arcana Divinae Sapientiae In Gentilitio Grypho Perillustris et Reverendissimi Domini Christophori De Dembice Dembicki, Theologiae et I. U. Doctoris, Ecclesiae Collegiatae Sandomiriensis Canonici et Officialis, Praepositi Stobnicensis etc. S. R. Majestatis Secretarij. Recondita atque Sub ejusdem Perillustris auspicijs Publico ingenii experimento Reserata. Per R. P. Bernardum Zegartowicz Professum Conventûs Vąchocensis Sacr: O. Cisterciensis Triennalem SS. Canonum Auditorem, Theologum Consummatum. Praesidibus RR. PP. Martino Kretzmer, Societatis Iesu SS. Theologiae Doctore, ejusdemq[ue] & SS. Canonum Professore Ordinario, ac Studiorum Praefecto, Et Adamo Krasnodębski, ejusdem Societ: Iesu, Ordinario Professore, Sacrae Theologiae Scholasticae & Polemicae. In Collegio Varsaviensi Societatis Iesu, Anno D[omi]ni, 1683. Mense [...] die [...]. B. m. b. r. (Warszawa, druk. Karola Ferdynanda Schreibera, 1683),
223069 Zegarek. Zegarek Czyscowy Albo Za dusze w Czyscu cierpiące Codzienne Godzinki, na dostąpienie W ostatniey życia godzinie, Swiętego w Bogu dokonania. Wierny Pektoralik. od Jedney Pobożnością Znaczney Pani Złożony y używany, A po Jey śmierci, dla wszystkich na śmierć pamiętnych, Drukiem Powtorzony Za dozwoleniem Zwierzchności. Roku Pańskiego 1782. W Nieswizu w Drukarni J. X. Mci,
223068 (Zebranie). Krotkie Zebranie Zyćia y obyczajow S. Piotra Regalata z Zakonu Braći Mnieyszych Obserwantow, Ktory dawnieyszą żyćia śćisłość w Hiszpanii naprawił y rozszerzył, Przedrukowane. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, Roku 1747,
223067 (Zebranie). Krotkie Zebranie Odpustow, Przywilejow i Łask, nadanych od szczęśliwey pamięci Leona Papieza X. i od innych naywyższych Biskupow. Wielebnemu Arcybractwu. Bozego Ciała, założonemu w Kościele farskim Swiętego Jakuba Scossacavili, na przedmieściu S. Piotra w Rzymie. Też łaski są przymnożone od szczęśliwey pamięci Sixta Papieza V. Roku 1590. A z Włoskiego na Polskie przetłumaczone, za staraniem Braci Bozego Ciała w Nieświeżu będących. Przydane też są nauki i upominania, które winni chować Bracia i Siostry tegoż Bractwa. [W kolofonie:] Za dozwoleniem Starszych w Wilnie Roku 1632, a teraz powtórnie. W Nieświżu: w Drukarni Xiążęcey Collegii Soc: Jesu, 1761,
223066 (Zebranie). Krotkie Zebranie Historyi O trzech pierwszych Monarchiach świata: Assyryiskiey, Perskiey y Greckiey. Także O Cesarstwie Rossyiskim y Krolestwie Polskim Z różnych Klassycznych Autorów Na Klassę II. i III. Za pozwoleniem Zwierzchności. W Połocku w Uprzyw: od Jey Imperatorskiey Mości Drukarni Colleg: Soc: Jesu. Roku Pańskiego 1793,
223065 (Zebranie). Krotkie zebranie geografii naturalney dla młodzi szkolney na klassę pierwszą. Za pozwoleniem zwierzchności. W Połocku w Uprzyw. od Jey Imperatorskiey Mości Drukarni Coll. Soc. Jesu, 1792,
223064 Žebrácký Klement Václav (Zebracenus Clemens Vencesilaus) (ok. 1589-1636). Famae Postumae Monumentum Nobiliss. Et Clariss. Viro Iohanni Iungschultz Patric. Elbingano et Reip. ejusdem Praeconsuli Ac Burgrab. Regio Meritiss. ... Qui non tàm aetate quam ingenti aestu curarum. Ac mole penè intolerabili labor. Pro Rep. exantlator. confectus. Ab his turbis ad aeternam Quietem abiit, Suiq[ue] tristiss. Bonis omnib. desider. reliquit. Nato A. 1583. 12. Febr. DeNato A. 1630. 21. Decembr. Honor. et Mem. Ergò. Uti Patrono de se optimè merito P. P. V. Vencesilaus Clemens. Ad invidum Censorem. Quid jugulas Manes? quid Carmina nostra flagellas? Haec meritis Pietas officiosa dedit. Elbingae Excudebat Wendelinus Bodenhausen, b. r. (1631),
223063 Žebrácký Klement Václav (Zebracenus Clemens Vencesilaus) (ok. 1589-1636). Gedanum sive Dantiscum urbs illustris et regia urbs venustiss. ampliss. florentiss. annulus... 1630;
223062 Zdziewoyowa Katarzyna (1580-1619), żona Jakuba.
223061 Zdziewoyowa Anna z Podleskich.
223060 Zdziewoy Wojciech (Albert), ojciec Jakuba.