Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
164141 Żukowski Klemens.
223120 Żukowski Klemens, Podlesiecki Tobiasz. Manifestatio Pacis Tranquillitatis, ac Unionis In Electione Admodum Reverendi ac Eximii Patris in Christo Patris Anastasii Wargawski Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, Sacrae Theologiae Doctoris per Utrámq[ue] Poloniam, Prussiam, ac Silesiam. Prioris Provincialis Promulgata. Jn Luco Eremitico, ast Mariano Oratorio Clari Montis Częstochov: sermone ad Congregatos Capitulariter in Domino Nunc verò. Jn vim Filialis Propensionis ad Festivam Diem Divi Anastasii Martyris In Disputatione ex Philosophia Publicae Luci Edita Per eundem Reverendum Patrem Clementem Zukowski, Ejusdem Ordinis, AA. LL. & Philosophiae Doctorem, ac Professorem Actualem Sub Cujus Praesidentia defendit. R. Fr. Tobias Podlesiecki Auditor Philosophiae Professus ejusdem Ordinis. Annô 1764. Die 21. Januarii. B. m. b. r. (Częstochowa, druk. Paulinów, 1764),
164139 Żukowski Kajetan. Epoka Posłow Korony Polskiey i Wielkiego Xięstwa Lit: Seymu Walnego Warszawskiego Roku 1788. Przez Kaietana Zukowskiego Burgrabiego Grodzk: Liwsk: Tomik I. w Warszawie Roku 1789,
164140 Żukowski Kajetan. Kompania Kupiecka Warszawska Pod Panowaniem Stanisława Augusta w Kraiu Polskim Zamięszkana. Przez Kaietana Zukowskiego Burgrabiego Grodzkiego Liwskiego Czyli Przewodnik Sprawunkowy Populo et Polo. w Warszawie R. 1790. Dzieło to, przedaie się na Ulicy Mostowey w Kamienicy P. Praszkiewicza pod Nrem 229. na pierwszym Piętrze w podwórzu,
164138 Żukowski Józef. Propositiones Theologicae Historico-Critico-Dogmaticae. [Na końcu:] Disputabuntur Vilnae in Templo S. Mariae in arenis apud PP FF. Minores Conventuales, objicientibus occurrente P. Josepho Żukowski S. T. Baccal. sub assistentia R. P. M. Antonii Karęga Regentis studii, ac Defin: Poloc: Die 4 Decembris Anno MDCCLXIV. B. m. b. r. (Wilno, 1764),
164136 Żukowski Jerzy.
164133 (Żukowski Jan IV). Replika Od WJP. Zukowskiego Chorążego byłych Woysk Polskich. Przeciwko WW. Budrykom Komornikom Xstwa Zmudz: B. m. b. r. (Wilno, 1798),
164134 (Żukowski Jan IV). Sprawa W. Jmsci Pana Jana Zukowskiego Chorązego Byłych Woysk Koronnych, Z WW. JJ. PP. Tomaszem i Scholastyką Z Nowickich Budrykami Komornikami Xięstwa Zmudzkiego. B. m. b. r. (Wilno, 1798),
164135 (Żukowski Jan IV). Sprawa WW. JPP. Tomasza i Scholastyki z Nowickich Budrykow, Komornikow Xięstwa Zmudzkiego, oraz ich mieszkańca Andrzeja Łyszkowskiego. Z W. JP. Janem Żukowskim, Chorążym byłych Wóysk [sic] Polskich, pracowitym Kazimierzem Adamayciem, jego żoną i dziecmi zbiegłymi, Franciszkiem Poderwińskim dłużnikiem, ludźmi pod Zukowskim mieszkaiącemi, JJ. Panami Kasperem [sic] Bielskim, i Stanisławem Krzyżewiczem, Szlachtą, oraz Janem Raczkowskim, ludzmi wolnemi, gwałtownie przez Zukowskiego z maiątku Budrykow, pobranemi i wyprowadzonemi, i Kaziemierzem [sic] Baranowskim, takoż wolnym Człowiekiem, zawod i szkodę Budrykowi czyniącym. B. m. b. r. (Wilno, 1799),
164132 Żukowski Jan III, podsędek latyczewski (zm. 1797).
164131 Żukowski Jan II. Dissertatio ex Processu Juris de Appellationibus. Super Definitione, Divisione illius, tum gravaminibus, ac aliis ad Appellationem pertinentibus, usque ad fatalia illius. [Na końcu:] Defendentur in Collegio Juridico Universitatis Cracoviensis Die 17. Martii 1768. Sub Assistentia M. Andreae Lipiewicz, U. J. Dris & Professoris, Facultatis Juridicae Decani. Satisfaciente ad objecta Generoso Joanne Zukowski, Jurisprudentiae Auditore. B. m. b. r. (Kraków, 1768),
164130 Żukowski Jan I. Pole Marsowe Dálekiemi rozprzestrzenione gránicámi, Przez mężne Polskiego Rycerstwà dźiełà. W ktorym śláki znáczne, y Mánowce, ruszeniá się ex mente I. K. M. y Rzeczy pospolitey ex visceribus Patriae Woyská, przećiwko Krolowi Szwedzkiemu, do Holsáciey in subsidium Regi Daniae przez Margrabską, Mekielburską, Sáską źiemię, pámiętnie udeptane. Pod Regimentem Iáśnie Wilmożnego [sic], Iego Mśći Páná Stephana ná Czárcy, Czarneckiego; Woiewody Ziem Ruskich Piotrkowskiego, Kowelskiego, Ratynskiego, etc. Starosty. Woyská colligatorum insequentis. To iest Cesarza Iego Mśći Chrzesciańskiego pod Commendą Generała Montekukulego, y Kurfiersta [sic] Iego Mśći Brandeburskiego, Elektora horum Exercituum Generalissimi praesentis tak konnych, iako y pieszych ludzi y Armaty, in Anno Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Octauo. Przez Urodzonego Iana z Zukowá Zukowskiego, w teyże Iásńie Wielmożnego Woiewody Ziem Ruskich Diuisiey. Pod wysokim znákiem Chorągwie Jego Krolewskiey Mśći Pána Nászego Miłośćiwego Kozáckiey woiuiącego. W Lublinie, Drukar: Anny Wieczorkowicowey 1660,
164137 Żukowski Innocenty. Wiara Abo Wiernosc Prawdziwa, Przy Pogrzebie Wielmożnego Iego Mośći Páná P. Michała Ierzego Druckiego Horskiego Woiewodźicá Mśćisłáwskiego, Orszáńskiego Stárosty [et]c. Dworzániná Jego K. Mośći Pokoiowego. Opowiedźiana W Kośćiele Minskim Oycow Dominikanow Prouinciey Ruskiey, Dnia 23 Stycznia, Roku Panskiego 1652. Przez X. Jnnocentego Żukowskiego S. Theol. Lektorá Kaznodźieie Ordynariinego ná ten czas tegoż Kośćiołá. Vilnae Typis Acad. Soc. Iesu, (1652),
164129 Żukowski Franciscus.
164128 Żukowski Clemens.
164127 Żukowski Albert Maksymilian (Zukowski).
164121 Żukowska po mężu Skrzetuska.
164125 Żukowska Marianna po mężu Skrzetuska.
164124 Żukowska Marianna po mężu Dembińska.
164123 *Żukowska Joanna z Kościałkowskich.
164122 Żukowska Ewa.
164120 Żukowscy.
164119 *Żukowka, Zukowka (wieś).
164118 Żukiński Antoni Tołkacz, kanonik kruszwicki. Uszczęsliwięnie [sic] Stateczne Krolestwa Polskiego Ze Ma, Swiętego Stanisława Y Innych Swiętych Rodowitych Polaków Patronow, Obronę. Uszczęsliwięnie [sic] Poządane Przy Nayiasnieyszym Stanisławie Auguscie Krolu Rodowitym Polaku Przez Szacowne Talenta Wszystkich Stanow, Ktoremi Się Rządzi Zmacnia Y Ubespiecza. W Kosciele Fary Bidgoskiey W Dzien W Niebowstąpienia Panskiego Pod Czas Publicznych Ceremoniy Imięnin [sic] S. Stanisława Od J. O. Tribunału Koronnego Obchodzonych, Ogłoszone Roku, Ktorego Słowo Przedwieczne W Ludzkim Ciele Slysezc [sic] Się Dało 1766. Thoruni, Imprimebat Paul Marcus Bergmann, Nobil. Senat. Et Gymnas. Typograph., (1766),
164116 Żuk Stanisław (Zuk).
164115 Żuk Aleksander (Zuk).
164084 Żudra Józef Paweł, deputat Tryb. Głównego Litewskiego. Mowa Iasnie Wielmoznego Iegomosci Pana Zudry sędziego trybunału głownego W. X. Lit. Od Tegoż prześwietnego trybunału na solennym Iasnie Wielmoznego Iegomosci Pana Michała hr. Rokickiego Kasztelana Minskiego marszałka trybunału głownego i pułkownika Petyhorskiego woysk W. X. L. kawalera orderu S. Stanisława biskupa, pogrzebie, w Wilnie dnia 23. Marca 1779. w Kościele WW. OO. Bernardynow miana. B. m. b. r. (1779),
164075 Żuchowski Stefan, kanonik sandomierski, sekretarz królewski (1666–1716). Censura Civilis, Famosi Libelli Intitulati Responsio Civitatis Gedanensis, &c. Ad Scriptum Nomine Illustrissimi Rybinski, Sacrae Regiae Majestati, Atq[ue] Ordinibus Regni in Comitijs Generalibus congregatis, Anno 1713. Exhibita. B. m. (1713),
164076 Żuchowski Stefan, kanonik sandomierski, sekretarz królewski (1666–1716). Ogłos Processu, Przewiedźionego z Zydámi, w Prześwietnym Trybunále Lubelskim, in Regno Poloniae. Anno Domini, Millesimo, Sexcentesimo, Nonagesimo Octavo. B. m. b. r. (Kraków, 1698),
164077 Żuchowski Stefan, kanonik sandomierski, sekretarz królewski (1666–1716). Ogłos Processu, Przewiedźionego z Zydámi, w Przeswietnym Trybunale Lubelskim, in Regno Poloniae. B. m. b. r. (Kraków, 1698),