Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
46481 Apologeticus. Apologeticus contra panegyricum C. Gustawo
46482 Apologeticus. Apologeticus pro Card. Bellarmin
46483 Apologeticus. Apologeticus pro S. J.
46484 Apologia. Apologia der Augspurgischen Confession. Dantzig, 1700.
46485 Apologia. Apologia pro Episcopis Regni Poloniae. Obrona biskupów Królestwa polskiego 1755. B. m.
46486 Apologia. Apologia pro fortissima polonorum gente extraneis regibus, non sine summo conservandae libertatis arcano haetenus feliciter usu. Authore equite polono patriae quam coronae amantiore qua literae per manus sparsae honesto Piasti nomine ambitionem velantes expendiuntur. Anno 1669. B. m. b. dr.
46487 Apologia. Apologia ad calumnias pestiferae
46488 Apologia. Apologia ad decret. ordin. (Apologia ofte Verantwordinghe)
46489 Apologia. Apologia ad diluendas Stancari calumnias
46490 Apologia. Apologia con. Defensionem Brzozow.
46491 Apologia. Apologia contra l'errore
46492 Apologia. Apologia contra imposturas jesuitarum
46493 Apologia. Apologia c. obtrectationes
46494 Apologia. Apologia d. ist Verantwortung
46495 Apologia. Apologia diluens nugas Erasmi
46496 Apologia. Apologia gründl. gegen Bericht
46497 Apologia. Apologia libri sui de invocatione Sanctor.
46498 Apologia. Apologia peregrinatii do krajów wschodnich
46499 Apologia. Apologia perfectionis vitae
46500 Apologia. Apologia kalendarza
46501 Apologia. Apologia pontificum roman.
46502 Apologia. Apologia praw Rzpltej
46503 Apologia. Apologia pro Acad. Crac.
46504 Apologia. Apologia pro Aristotele et Euclide
46505 Apologia. Apologia pro cath. fide
46506 *Apologia. Apologia Pro Collegii Posnaniensis, de Trino & Uno Deo Assertionibus
46507 Apologia. Apologia Joan. Basilide
46508 *Apologia. Apologia pro quondam Palatino Vilnensi
46509 Apologia. Apologia pro sexu foemineo
46510 Apologia. Apologia pro Scoto