Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
214373 Wypis. Wypis z Gazety francuskiey (Courier du Bas Rhin) artykułu de Claves le 16 fevrier 1790.
180330 (Potocki Prot). Wypis z akt w sprawie Prota Potockiego bankiera d. 30 Stycznia 1794 r. (1794)
214419 Wypis. {Wypis z Akt Konstytucyi: Zalecenie Deputacyi wyznaczoney do traktowania z Dworem Petersbur....} 12 Novembr. 1793. (1793)
216562 Branicki Franciszek Ksawery. Wypis z Akt Konfederacyi Woiewodztwa Wołyńskiego. Roku Tysiąc Siedmset Dziewiędziesiąt Drugiego, Miesiąca Października Drugiego Dnia. B. m. i r. (1792),
214409 Wypis. {Wypis z Akt Konfederacyi Sejmu Skonf. Grodzień. pod laską IW. Stan. Bielińskiego Marsz. Seymu tegoż w zamku I. K. M. Grodzień.} Roku 1793, Miesiąca Septembra 24 dnia. (1793)
214408 Wypis. {Wypis z Akt Konfederacyi Sejmu Skonf. Grodzień. pod laską IW. Stan. Bielińskiego Marsz. Seymu tegoż w zamku I. K. M. Grodzień.} 20 Septembra 1793. (1793)
183124 Przyłuski i Kanicki. Wypis z Akt Konfed. Woiew. Wołyńskiego 1792 d. 30 Lipca. Na Konfederacyą Kor. od UUr. Przyłuskiego y Kanickiego teyże Konfed. instygatorów przez Ur. Małachowskiego bywszego Seymow. Marsz. relacya. {b. r. 1792}
180493 Potocki Szczęsny Stanisław (Feliks), starosta bełzki. chorąży kor., wojewoda ruski, generał artylleryi, poseł bracławski (1750 † 15 marca 1805). Wypis z Akt Generalney Konfederacyi Koronney Uniwersału niszczącego patenta y znaki od despotycznego Rządu wydane. Datowany w Nowym Konstantynowie d. 18. Lipca 1792 r. {b. r. 1792}
226867 Poniatowski Stanisław August. *Wypis Z Akt Generalney Konfederacyi Koronney Tysiąc Siedmset Dziewiędziesiąt [sic] Drugiego Roku Miesiąca Września Iedynastego Dnia. Akcess Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Króla Polskiego. B. m. i r. (1792),
180494 Potocki Szczęsny Stanisław (Feliks), starosta bełzki. chorąży kor., wojewoda ruski, generał artylleryi, poseł bracławski (1750 † 15 marca 1805). Wypis Uniwersału exekucyi dekretów Kommissyi Skarbowey. 1792.
190504 Rzewuski Seweryn (II), syn Wacława, hetman polny kor. Wypis Protestacyi W. Rzewuskiego Hetmana z okoliczności podziału Kraiów Polskich. Działo się w Grodnie na Sessyi Konfederacyi Generalney Koronney Dnia 17 kwietnia 1793 R. {b. r. 1793}
18841 Ziehen Konrad Sigmund, superintendent Związku Ewang. w Zellerfeld (ur. 28 X 1727, zm. 1780). Wypis III. O Trzęsieniu Ziemi z Przydatkiem o Mowie hiroglificzney i o Chevilli, iako też o znakach poprzedzaiących trzęsienie ziemi, tudzież o sposobach zachowania mieysc onemu podległych. (na końcu:) Edycya Trzecia poprawna. z Drukarni Ignacego Grebla Typografa i Bibliopoli Jego Królewskiey Mości. B. r.
18840 Ziehen Konrad Sigmund, superintendent Związku Ewang. w Zellerfeld (ur. 28 X 1727, zm. 1780). Wypis III. O Trzęsieniu Ziemi z Przydatkiem o Mowie hiroglificzney i o Chevilli, iako też o znakach poprzedzaiących trzęsienie ziemi, tudzież o sposobach zachowania mieysc onemu podległych. (na końcu:) z Drukarni Ignacego Grebla Typografa i Bibliopoli Jego Królewskiey Mości R. 1786,
18839 Ziehen Konrad Sigmund, superintendent Związku Ewang. w Zellerfeld (ur. 28 X 1727, zm. 1780). Wypis II. o sprawdzonych trzęsieniach ziemi, przepowiedzianych przez P. Ziehen, które po wielu mieyscach do nayokropnieyszego stanu przywiodły Mieszkańcow. Obserwacya X. Rzączyńskiego o dawniey zdarzonych w Polszcze trzęsieniach ziemi. (na końcu:) Edycya Druga, w Krakowie w Drukarni Ignacego Grebla,Typografa i Bibliopoli J. K. Mci R. 1786,
18838 Ziehen Konrad Sigmund, superintendent Związku Ewang. w Zellerfeld (ur. 28 X 1727, zm. 1780). Wypis II. O maiącey blisko nastąpić wielkiey odmianie Ziemi. Która potkać ma w szczegulnosci Europę Południową, i iednę Część Państwa Niemieckiego, wyięte i przełożone z Xiążki wydaney po Niemiecku,w Frankforcie i Lipsku R.P. 1783. B. m. b. r. (Kraków, Ignacy Grebel, 1785?),
207921 Walknowski Wierusz Franciszek. Wypełniaiąc Przeswiętney Rady Zale cenia, pierwsze de d. 21, drugie d. 22da praesentis wyszłe, wydaję to obwieszczenie do Ich Mściow XX. Pasterzy y Ich Mściow Obywatelow, jako też Miast y Miasteczek, aby bez odwłoki Palety na furaż wydane, y kwity Pruskie tu do Kommissaryatu tuteyszego nieodwłocznie odsyłali etc. etc. (U dołu:) Datum w Lesznie d. 23tia Octobris 1772. (Podpisany: Franciszek Wierusz Walknowski, Sędzia Ziemski Kaliski, Kommissarz Powiatu Kościanskiego, mppria). (1772)
214370 Wyobrażenie. {Wyobrażenie} wszystkich królów w Krakowie 1787.
214371 Wyobrażenie. {Wyobrażenie} prawdziwe troyga dzieci
214372 Wyobrażenie. {Wyobrażenie} kniazia Moskiewskiego
214369 Wyobrażenie. Wyobrażenie prawdziwego Pijara (z końca w. 18). {b. r. 17..}
205993 (Tyzenhaus Antoni, i. e. Tyzenhauz Antoni I). Wyobrażenie Dzieła Extra-Kommissyi Seymem Roku 1780. do Obrachunku Skarbu Litt: Naznaczoney z Jaśnie Wielmożnym Antonim Tyzenhauzem, Podskarbim Nadwornym Litewskim, Decretorie Czyniącey; A z swych czynności według teyże Konstytucyi, Dopióroż według Prawa Ru 1768. appellacyą ostrzegaiącego, Seymowi usprawiedliwić się powinney. (1780).
138794 Kant Emmanuel (1724 † 12 lut. 1804). Wyobrażenie do historyi powszechnéy w względzie kosmopolitycznym przez Kanta. W Krolewcu w drukarni Haeringa i G. C. Haberlanda 1799.
214368 Wynalezienie. Wynalezienie kapitału publicznego, ku zasileniu nowych potrzeb Rzeczypltey z oszczędzeniem podatków. (Projekt do prawa na 4-letn. sejmie). {b. r. 17..}
214367 Wynalazek. {Wynalazek} Do powiększecia Intrat Skarbu Rzplitey i Starostw teraz tylko około 2,000.000 półtory kwarty czyniących a przyszłości 6,000.000 mogących czynić co rok. {b. r. 17..}
214366 Wynalazek. Wynalazek Do powiększenia Intrat Skarbu Rzeczypospolitey ze Starostw teraz tylko około 2,300.000. czyniących, a zaraz 6,000.000. czynić mogących, w przyszłości zaś do 20,000.000. (1789).
91398 (Franciszek S. z Assyżu Seraficki), założyciel Franciszkanów, Braci mniejszych czyli Minorytów, syn Piotra Bernardone (ur. 1182 † 4 Paźdz. 1226). Wymysł utajonego w cieniach pokuty życia ukrytego w troistym świątobliwości stopniu pewną do Nieba drogę torujący przez Seraficznego Patryarchę trzech Zakonów fundatora, Ognistą ku Bogu y bliźniemu pałającego miłością, światu wystawiony. Dla Braci zaś Trzeciego Zakonu pokutuiących nazwanyeh, do łatwieyszego dostąpienia zbawienia, przez pewnego kapłana Braci mnieyszych S. Franciszka Konwentuałów Prowincyi Prusskiey, krótko zebrany, y z pozwoleniem Starszych do druku podany. we Lwowie, 1755. w Drukarni J. Filipowicza Typografa J. K. M.
220408 Leissner Samuel Gottfried. Wymuszona Odpowiedź Samuela Godofreda Leissnera Nadwor. Je: Kr. Mosc. Konsyliarza Zbora [sic] Ewangelickiego Reformowanego w Lesznie Presbytera. Na wydane przez D. Abrahama Emanuela Wolffa Przy Tymże Zborze Bywszego Presbytera Pismo - Pod Tytułem: Usprawiedliwienie Względem Dwuletniey Administracyi, Uzbieranych Za Granicą Pieniędzy, Dla Zborow Ewangelickich Reformowanych w Wielkiey Polszcze. B. m. b. r. (1778).
58914 Boczyłowicz Jakub. Wymowny polityk, Jakuba Boczyłowicza, w listách roźnych z responsami, w Diskursach politycznych, w weselnych y pogrzebowych mowach, etc. etc. do druku podany. w Toruniu, nakładem Jana Chr: Laurera, Bibliopołi (sic) ibidem. Roku wymowy przedwiecznego Słowa 1694.
58913 Boczyłowicz Jakub. Wymowny polityk czyli weselne i pogrzebowe mowy. Warszawa u Karola Ferd. Schreibera, 1681.
201841 (Tarłówna Franciszka). Wymowne milczenie przy dobroczynnych Imieninach nayprzewielebnieyszey w Bogu Jey Mości Pannie Franciszce Tarłównie, Xieni Klasztoru Sandomirskiego Zakonu S. Benedykta, na znak uprzeymego powinszowania, od obowiązanego zgromadzenia Towarzystwa Jezusowego ofiarowane, Roku Słowa wcielonego 1762. dnia 9 Marca. {b. r. 1762}