Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
46273 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Theologia universa, speculativa, dogmatica et moralis, complectens omnia dogmata etc. tribus tomis comprehensa. Augustae Vindelicorum. Sumptibus Chr. Bartl et Consarti Bibliopolarum Univers. Cracov. 1762.
46274 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Theologia moralis universa complectens omnia morum praecepta et principia decisionis omnium conscientiae casuum, suis quaeque momentis stabilita ad usum parochorum et confessariorum. Authore RP. Paulo Gabryele Antoine Soc. Jesu presbytero, SS. Theologiae doctore et exproffesore. Augustae Vindelicorum et Cracoviae sumptibus Christophori Bartl et Haered. Bibliopol. Universitatis Cracoviensis 1764.
46275 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Theologia moralis universa complectens omnia morum praecepta et principia decisionis omnium conscientiae casuum, suis quaeque momentis stabilita ad usum parochorum et confessariorum. Authore RP. Paulo Gabryele Antoine Soc. Jesu presbytero, SS. Theologiae doctore et exproffesore. Pars prima in nova hac editione praeter ea quae operi adjecta fuere anno 1754. Tractatus deactibus humanis, disputatio de antiqua et nova Ecclesiae disciplina circa proscriptionem librorum et notae nonnullae accedunt, quas addidit P. Fr. Philippus de Carboneano ordinis Minorum Regul. Observantiae. — Pars altera. De sacramentis et censuris. Accedunt in hac parte: tractatus de sacris Christianorum ritibus, eorumdem in ecclesia orientali varietate, deque orientalis Ecclesiae circa Sacramenta disciplina, atque appendix de damnata ab Apostolica Sede doctrina et notae seu additiones quamplurimae, quas adjecit P. Fr. Philippus Carboneano, ordinis Minorum Regul. Observantiae. Cum privilegio caesareo. Augustae Vindelicorum et Cracoviae. Sumptibus Christophori Bartl et haered. Bibliopol. Universitatis Cracoviensis. 1768.
46276 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Theologia moralis universa complectens omnia morum praecepta et principia decisionis omnium conscientiae casuum, suis quaeque momentis stabilita ad usum parochorum et confessariorum. Authore RP. Paulo Gabryele Antoine Soc. Jesu presbytero, SS. Theologiae doctore et exproffesore. Pars prima in nova hac editione praeter ea quae operi adjecta fuere anno 1754. Tractatus deactibus humanis, disputatio de antiqua et nova Ecclesiae disciplina circa proscriptionem librorum et notae nonnullae accedunt, quas addidit P. Fr. Philippus de Carboneano ordinis Minorum Regul. Observantiae. — Pars altera. De sacramentis et censuris. Accedunt in hac parte: tractatus de sacris Christianorum ritibus, eorumdem in ecclesia orientali varietate, deque orientalis Ecclesiae circa Sacramenta disciplina, atque appendix de damnata ab Apostolica Sede doctrina et notae seu additiones quamplurimae, quas adjecit P. Fr. Philippus Carboneano, ordinis Minorum Regul. Observantiae. Cum privilegio caesareo. Aug. Vindelic. et Cracoviae 1774.
46277 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Compendium theologiae moralis universae. Tomus I. II. Reimpr. Vilnae, typis Schol. Piar. Anno 1784.
46278 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Compendium theologiae moralis universae. Tomus I. II. Cracoviae, 1787.
46282 Antokol.
46280 (Antokol). Opisanie publicznego przeniesienia statuy P. Jezusa Nazareńskiego niezliczonemi cudami wsławioney etc. z Rzymu do kościoła XX. Trynitarzów na Antokolu
46281 (Antokol). Opisanie solenney konsekracyi kościoła Antokolskiego, Wileńskiego WW. XX. Trynitarzów r. 1756 dnia 12 Septembra odprawiony. {B. r. 1756}.
46285 Antologia hebraica.
46283 Antologia. Antołogia sirecz mołytwy i pouczenija dusze połeznaja, w duszewnuju połzu Spudeow i wsiech błahoczestywych, lubo mołytwennik w kratcie sobranaja i błahoczynnie raspołożenaja. Tszczaniem Jasne Prewełebneho Jeho Myłosti hospodyna otca Petra Mohyły mytropołyta kijow. Roku 1636. Maja 24.
46284 Antologion. Antologion sirecz: Cwietostow ili trifołog, sostawlennyj ot stych otec izobrażennych zdie. Wsesilnago Boga wo Trojci błḡdtii, błḡwleniem czetweroprestolnych Wostocznych stiejszych patriarch. Tszczaniem, że i iżdiweniem Bratstwa, pri chramie Uspenia pr̄tyja Bḡomatere, w tipografiii ich wsesowerszennie czetwertoje uże izdadesia. W Lwowie w lieto bytia mira 7189. ot wopłoszczenia że Gānia 1651.
46286 Anton Karl Gottlob (ur. 1761 um. 1818). Erste Linien eines Versuches, über der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse. Mit 2 Kupfern. Verlegts Adam Friedr. Böhme. Leipz. 1783.
46287 Anton Karl Gottlob (ur. 1761 um. 1818). Erste Linien eines Versuches, über der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse. Mit 2 Kupfern. Zweiter Theil, Leipz. 1789.
223676 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali R. P. D. Antonelli Secretario. [In causa] Gnesnen., seu Vladislavien. Permutationis, Poloniarum Primate [Władysław Łubieński], necnon Illmo, Excellmo, & Rmo D. Episcopo Vladislavien. [Antoni Kazimierz Ostrowski]. Memoriale. Romae, Typis Bernabo, 1764,
223677 Antonello. [Sacra Congregatione Consistoriali R. P. D. Antonelli Secretario. [In causa] Gnesnen., seu Vladislavien. Permutationis, Poloniarum Primate (Władysław Łubieński), necnon Illmo, Excellmo, & Rmo D. Episcopo Vladislavien. (Antoni Kazimierz Ostrowski)]. Summarium (po włosku). [Romae, Typis Bernabo, 1764],
223678 Antonello. S. C. Consist. R. P. D. Antonelli Secretario. [In causa] Livonien. Pro R. P. D. Stephano Giedroic Episcopo Uranopolitano nuper translato ad Ecclesiam Livonien. M. Memoriale. Romae, Typis Bernabo, 1765,
223679 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali R. P. D. Antonelli Secretario. [In causa] Vladislavien. pro Rmo D. Cipriano Wolicki nuper electo ad novum suffraganeatum Pomeranien. M. Memoriale Facti. [Romae], Typis Bernabo, 1766,
46288 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali RPD. Antonelli secretario Cracovien. Pensionis pro Illmo et Rmo D. Potkański suffraganeo Cracov. cum Celsissimo Illmo et Rmo D. Andrea Stanislao Kostka Załuski episcopo Cracovien. Restrictus facti et juris. 28. Romae, typis Bernabo, {1758}
46289 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali RPD. Antonelli secretario Cracovien. Pensionis pro Illmo et Rmo D. Potkański suffraganeo Cracov. cum Celsissimo Illmo et Rmo D. Andrea Stanislao Kostka Załuski episcopo Cracovien. Restrictus responsionis facti et juris. Romae, typ. Bernabo 1758.
46290 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali RPD. Antonelli secretario Cracovien. Pensionis pro Illmo et Rmo D. Potkański suffraganeo Cracov. cum Celsissimo Illmo et Rmo D. Andrea Stanislao Kostka Załuski episcopo Cracovien. Replicatio facti. 9. Romae, typ. Bernabo 1758.
46291 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali RPD. Antonelli secretario Cracovien. Pensionis pro Illmo et Rmo D. Potkański suffraganeo Cracov. cum Celsissimo, Illmo ac Rmo episcopo Cracoviae nec non Illmis DD. Exequutoribus testamentariiis bonae memoriae episcopi Załuski. Restrictus facti et juris. Romae, typis Bernabo 1760.
46292 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali RPD. Antonelli secretario Cracovien. Pensionis pro Illmo et Rmo D. Potkański suffraganeo Cracov. cum Celsissimo Illmo, et Rmo Dno Cajetano Sołtyk episcopo Cracoviae nec non Illmis DD. exequutoribus testament. episcopi Załuski. Restrictus responsionis facti et juris. Romae, typ. Bernabo 1760.
46293 Antonello. (Decisio Rotae Romanae). Sacra congregatione consistoriali RPD. Antonello secretario Cracov. Suffraganatus et praetensae congruae. Pro celsissimo et Rmo D. Cajetano Sołtyk episcopo Crac. ac Illmis DD. haeredibus cl. mem. Stanislai Kostka Załuski. Cum RPD. Francisco Potkański suffraganeo ipsius celsissimi episcopi. Restrictus facti et juris. Romae, typis Bernabo 1760.
46314 Antoni od Imienia Maryi Trynitarz [i. e. Walkanawski Antoni od Imienia Maryi]. Rozdział z życiem w Bogu zeszłej i już samemu żyjącej Bogu WJM. Pani Róży z Żebrowskich Karczewskiej i Starościny Żytomirskiej, Sokolnickiej etc. etc. dla nierozdzielnej w jej życiu z wolą Boską konjunkcyi w rozdziale Xięgi żywota zapisany, a przy skoligowanym publicznych żalów kongresie pogrzebowym kazaniem w kościele Beresteckim Ordinis SS. Trinit. RC. fundatorskim wiekopomnie Karczewskich zaszczytem erygowanym promulgowany przez X. Antoniego od Imienia Maryi św. theolog. lektora tegoż zakonu r. p. 1735. dnia 5 Października. We Lwowie, w druk. Brackiej św. Trójcy z przywil. JKM. 1735.
46318 Antoni od Niepokal. poczęcia Maryi Pijar.
46319 Antoni od Przenajśw. Sakramentu, Trynitarz [i. e. Turczyn Antoni od Przenajśw. Sakramentu, 1689–1746]. Światło z pięciu gwiazd wynikające różnemi pobożności dewocyami przyozdobione Święty Jan Nepomucen, patron dobrej sławy, przez X. Antoniego od przenajśw. Sakramentu exprowincyała i definitora prowinc. św. Joachima zakonu Tróycy przenajśw. Lwów, druk Colleg. Soc. Jesu. 1737.
46320 Antoni od Przenajśw. Sakramentu, Trynitarz [i. e. Turczyn Antoni od Przenajśw. Sakramentu, 1689–1746]. Lumen in quinque syderibus resplendens variis devotionum exercitiis adornatum. Beatus Joannes Nepomucenus tutor bonae famae. Leopoli, typ. Coll. Soc. Jesu. A. D. 1726.
46321 Antoni od Przenajśw. Sakramentu, Trynitarz [i. e. Turczyn Antoni od Przenajśw. Sakramentu, 1689–1746]. Lumen in quinque syderibus resplendens variis devotionum exercitiis adornatum. Sanctus J. Nepom. tutor bonae famae. Leopoli, typ. Coll. Soc. Jesu. A. D. 1737.
46322 Antoni od Przenajśw. Sakramentu, Trynitarz [i. e. Turczyn Antoni od Przenajśw. Sakramentu, 1689–1746]. Lumen in quinque syderibus resplendens variis devotionibus cum adjuncta Hebdomada Sancta adorandum, S. Joannes Nepomucenus tutor bonae famae. An. Dni 1763. Accedit: Appendix ad hebdomadam etc. Berdiczoviae, typis Fortal. B. V. Mariae.