Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
46279 *Antoine Paulus Gabriel (Antoine Paul Gabriel)
215581 Antoine Paulus Gabriel (Antoine Paul Gabriel). Bogosłowie Nrawouczytelnoe powsemstwennoe Czestnym Otcem Paulom Gawriiłom Antoine Preswyterom i Uczitelem s[wiatago]: Bogosłowija, Perwiee Łatinskim dialektom potonku ispisannoe. i Mnogażdy w polzu Parochom i Duchownikom Typom izdawaemoe, nowo Monachami Czina s[wia]tago Wasilia welikago, na Russkij Dialekt Prewedenoe, i wo udobnoe nastawitisia o[t] nego chotiaszczim upotreblenie, po zaswidietelstwowaniju Bogosłowow, i proizwoleniju Naczalstwujuszczich. Taże [dalej na k. tytułowej verso:] po Błagosłoweniju ego Preos[wia]szczenstwa Kyr Sylwestra Łubienieckago Rudnieczkago Eksarcha wseja Rossii, Łuckago i Ostrogskago Ep[isko]pa, Ordina S[wia]tago Stanisława Kawalera, Napeczatanoe. Tom, [I] zakluczajuszcz w sebie Razgłagołstwija, [4]. [1]. o Sowiesti. [2]. o zakonach. [3]. o Griesiech. [4]. o Dobrodietelech B[o]gosłowskich. [Poczajów] w Typografii Monastira Poczaewskago Cz. S. W. W. Lieta o[t] R[o]ż[des]twa Ch[risto]wa, [1776],
114824 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Bohosłowije prawouczitelnoje, iż bohosłowija Antonie, Tourneli i Reiffenstuel prostranno rimskim dialektom o tajnach i censurach, sirecz kazniech libo nadziranijech cerkownych napisannaho, na ruskij dialekt wkratce po błahowoleniju i błahosłoweniju jeho preoswiaszczenstwa kir Kiprijana Steckaho perewedenoje, tipom po poweleniju tohore izdanoje. W sw. i czudotw. Obiteli Poczajewskoj 1779 hoda.
46269 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Theologia moralis universa, complectens omnia morum praecepta et principia decisionis omnium conscientiae casuum suis quaeque momentis stabilita ad usum parochorum et confessariorum authore RP. Paulo Gabryele Antoine Soc. Jesu presbytero, Sacr. Theol. Dr. et ex professore Juxta edit. Venetam. Cracoviae sumpibus Christophori Bartl et Consorti Bibliopol. Univ. Cracov. 1747.
46270 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Theologia universa, speculativa, dogmatica et moralis; complectens omnia dogmata et singulas quaestiones theologicas, quae in scholis tractari solent, ad usum theologiae candidatorum accommodata. Authore RP. ... Soc. Jesu presbytero, SS. Theologiae doctore et exprofessore. Tomus I—III. Juxta editionem Venetam. Cum privilegio Caesareo. Augustae Vindelicorum et Cracoviae 1755. sumptibus Christophori Bartl et Consarti, Bibliopolarum Univers. Cracov.
46271 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Sententiae dogmaticae ex universa theologia speculativa et dogmatica Reverendi Patris Pauli Gabrielis Antoine Soc. Jesu ad usum candidatorum Theolog excerptae. Cum facultate superiorum. Praemisliae typ. Adami Klein SRM. et Illustr. Excell. et Rndi Episc. Premisliens. ordinar. typ. An. 1756.
46272 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Theologia universa speculativa et moralis, complectens omnia dogmata et singulas quaestiones theologicas, quae in scholis tractari solent, ad usum Theologiae candidatorum accommodata, tribus tomis comprehensa. Cracoviae, 1760.
46273 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Theologia universa, speculativa, dogmatica et moralis, complectens omnia dogmata etc. tribus tomis comprehensa. Augustae Vindelicorum. Sumptibus Chr. Bartl et Consarti Bibliopolarum Univers. Cracov. 1762.
46274 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Theologia moralis universa complectens omnia morum praecepta et principia decisionis omnium conscientiae casuum, suis quaeque momentis stabilita ad usum parochorum et confessariorum. Authore RP. Paulo Gabryele Antoine Soc. Jesu presbytero, SS. Theologiae doctore et exproffesore. Augustae Vindelicorum et Cracoviae sumptibus Christophori Bartl et Haered. Bibliopol. Universitatis Cracoviensis 1764.
46275 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Theologia moralis universa complectens omnia morum praecepta et principia decisionis omnium conscientiae casuum, suis quaeque momentis stabilita ad usum parochorum et confessariorum. Authore RP. Paulo Gabryele Antoine Soc. Jesu presbytero, SS. Theologiae doctore et exproffesore. Pars prima in nova hac editione praeter ea quae operi adjecta fuere anno 1754. Tractatus deactibus humanis, disputatio de antiqua et nova Ecclesiae disciplina circa proscriptionem librorum et notae nonnullae accedunt, quas addidit P. Fr. Philippus de Carboneano ordinis Minorum Regul. Observantiae. — Pars altera. De sacramentis et censuris. Accedunt in hac parte: tractatus de sacris Christianorum ritibus, eorumdem in ecclesia orientali varietate, deque orientalis Ecclesiae circa Sacramenta disciplina, atque appendix de damnata ab Apostolica Sede doctrina et notae seu additiones quamplurimae, quas adjecit P. Fr. Philippus Carboneano, ordinis Minorum Regul. Observantiae. Cum privilegio caesareo. Augustae Vindelicorum et Cracoviae. Sumptibus Christophori Bartl et haered. Bibliopol. Universitatis Cracoviensis. 1768.
46276 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Theologia moralis universa complectens omnia morum praecepta et principia decisionis omnium conscientiae casuum, suis quaeque momentis stabilita ad usum parochorum et confessariorum. Authore RP. Paulo Gabryele Antoine Soc. Jesu presbytero, SS. Theologiae doctore et exproffesore. Pars prima in nova hac editione praeter ea quae operi adjecta fuere anno 1754. Tractatus deactibus humanis, disputatio de antiqua et nova Ecclesiae disciplina circa proscriptionem librorum et notae nonnullae accedunt, quas addidit P. Fr. Philippus de Carboneano ordinis Minorum Regul. Observantiae. — Pars altera. De sacramentis et censuris. Accedunt in hac parte: tractatus de sacris Christianorum ritibus, eorumdem in ecclesia orientali varietate, deque orientalis Ecclesiae circa Sacramenta disciplina, atque appendix de damnata ab Apostolica Sede doctrina et notae seu additiones quamplurimae, quas adjecit P. Fr. Philippus Carboneano, ordinis Minorum Regul. Observantiae. Cum privilegio caesareo. Aug. Vindelic. et Cracoviae 1774.
46277 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Compendium theologiae moralis universae. Tomus I. II. Reimpr. Vilnae, typis Schol. Piar. Anno 1784.
46278 Antoine Paulus Gabriel S. J. (ur. w Luneville 1669 † 1743). Compendium theologiae moralis universae. Tomus I. II. Cracoviae, 1787.
46282 Antokol.
46280 (Antokol). Opisanie publicznego przeniesienia statuy P. Jezusa Nazareńskiego niezliczonemi cudami wsławioney etc. z Rzymu do kościoła XX. Trynitarzów na Antokolu
46281 (Antokol). Opisanie solenney konsekracyi kościoła Antokolskiego, Wileńskiego WW. XX. Trynitarzów r. 1756 dnia 12 Septembra odprawiony. {B. r. 1756}.
46285 Antologia hebraica.
46283 Antologia. Antołogia sirecz mołytwy i pouczenija dusze połeznaja, w duszewnuju połzu Spudeow i wsiech błahoczestywych, lubo mołytwennik w kratcie sobranaja i błahoczynnie raspołożenaja. Tszczaniem Jasne Prewełebneho Jeho Myłosti hospodyna otca Petra Mohyły mytropołyta kijow. Roku 1636. Maja 24.
46284 Antologion. Antologion sirecz: Cwietostow ili trifołog, sostawlennyj ot stych otec izobrażennych zdie. Wsesilnago Boga wo Trojci błḡdtii, błḡwleniem czetweroprestolnych Wostocznych stiejszych patriarch. Tszczaniem, że i iżdiweniem Bratstwa, pri chramie Uspenia pr̄tyja Bḡomatere, w tipografiii ich wsesowerszennie czetwertoje uże izdadesia. W Lwowie w lieto bytia mira 7189. ot wopłoszczenia że Gānia 1651.
46286 Anton Karl Gottlob (ur. 1761 um. 1818). Erste Linien eines Versuches, über der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse. Mit 2 Kupfern. Verlegts Adam Friedr. Böhme. Leipz. 1783.
46287 Anton Karl Gottlob (ur. 1761 um. 1818). Erste Linien eines Versuches, über der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse. Mit 2 Kupfern. Zweiter Theil, Leipz. 1789.
46288 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali RPD. Antonelli secretario Cracovien. Pensionis pro Illmo et Rmo D. Potkański suffraganeo Cracov. cum Celsissimo Illmo et Rmo D. Andrea Stanislao Kostka Załuski episcopo Cracovien. Restrictus facti et juris. 28. Romae, typis Bernabo, {1758}
46289 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali RPD. Antonelli secretario Cracovien. Pensionis pro Illmo et Rmo D. Potkański suffraganeo Cracov. cum Celsissimo Illmo et Rmo D. Andrea Stanislao Kostka Załuski episcopo Cracovien. Restrictus responsionis facti et juris. Romae, typ. Bernabo 1758.
46290 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali RPD. Antonelli secretario Cracovien. Pensionis pro Illmo et Rmo D. Potkański suffraganeo Cracov. cum Celsissimo Illmo et Rmo D. Andrea Stanislao Kostka Załuski episcopo Cracovien. Replicatio facti. 9. Romae, typ. Bernabo 1758.
46291 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali RPD. Antonelli secretario Cracovien. Pensionis pro Illmo et Rmo D. Potkański suffraganeo Cracov. cum Celsissimo, Illmo ac Rmo episcopo Cracoviae nec non Illmis DD. Exequutoribus testamentariiis bonae memoriae episcopi Załuski. Restrictus facti et juris. Romae, typis Bernabo 1760.
46292 Antonello. Sacra Congregatione Consistoriali RPD. Antonelli secretario Cracovien. Pensionis pro Illmo et Rmo D. Potkański suffraganeo Cracov. cum Celsissimo Illmo, et Rmo Dno Cajetano Sołtyk episcopo Cracoviae nec non Illmis DD. exequutoribus testament. episcopi Załuski. Restrictus responsionis facti et juris. Romae, typ. Bernabo 1760.
46293 Antonello. (Decisio Rotae Romanae). Sacra congregatione consistoriali RPD. Antonello secretario Cracov. Suffraganatus et praetensae congruae. Pro celsissimo et Rmo D. Cajetano Sołtyk episcopo Crac. ac Illmis DD. haeredibus cl. mem. Stanislai Kostka Załuski. Cum RPD. Francisco Potkański suffraganeo ipsius celsissimi episcopi. Restrictus facti et juris. Romae, typis Bernabo 1760.
46314 Antoni od Imienia Maryi Trynitarz [i. e. Walkanawski Antoni od Imienia Maryi]. Rozdział z życiem w Bogu zeszłej i już samemu żyjącej Bogu WJM. Pani Róży z Żebrowskich Karczewskiej i Starościny Żytomirskiej, Sokolnickiej etc. etc. dla nierozdzielnej w jej życiu z wolą Boską konjunkcyi w rozdziale Xięgi żywota zapisany, a przy skoligowanym publicznych żalów kongresie pogrzebowym kazaniem w kościele Beresteckim Ordinis SS. Trinit. RC. fundatorskim wiekopomnie Karczewskich zaszczytem erygowanym promulgowany przez X. Antoniego od Imienia Maryi św. theolog. lektora tegoż zakonu r. p. 1735. dnia 5 Października. We Lwowie, w druk. Brackiej św. Trójcy z przywil. JKM. 1735.
46316 Antoni od Nawiedzenia N. M. P. (i. e. Piotrowicz Antoni), X. Kazanie w srzodę między oktawą przeniesienia obrazu Nayświętszey Maryi Panny z kaplicy do ołtarza wielkiego, w kościele archikatedralnym lwowskim na uroczystych nieszporach przez ..... kaznodzieje ordynaryusza trynitarza miane (15 Maja 1765 [nie: 1767]). Transibo in locum tabernaculi usqu’ ad domum Dei. Paulus 41. {B. r. 1768}.
46318 Antoni od Niepokal. poczęcia Maryi Pijar.