Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
90625 Filipowicz Jan rytownik.
90624 Filipowicz Jan. Sprawa urodzonego... regenta ziemskiego Wilkomirskiego przeciwko kommissyi skarbowey Wiel. X. Lit. Warszawa, Dufour.
90630 Filipowicz Polikarp.
90652 Filipowicz Teodor. Perillustribus et Magnificis Dominis Laurentio Francisco & Valentino Burzynsciis perillustris & Excellentissimi Domini Domini Stephani Burzyński Pincernae Terrae Bilscensis, Supremi Legionum Ordinationis Ostrogiensis & Reipublicae vexilliferi, optimae spei filius systema dialectico-ontologicum, totamque philosophiam in praecipuis Thesibus propugnatam dedicat Theodorus Filipowicz Marianae Academiae secretarius, in scholis Ostrogiensibus Soc. Jesu. A. 1749. die... Julii. {b. m. b. r. 1749}.
90631 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). Kalendarz na rok 1714. Kraków {b. r. 1713}.
90632 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). Kalendarz na rok 1715. Kraków {b. r. 1714}.
90633 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). Kalendarz polski y rvski, w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty, wybory, z czásem siánia, szczepienia, krwie puszczánia, purgowania, lekarstw záżywánia etc. etc. należytym porządkiem położone y opisane. Na rok pański M.DCC.XVI. który iest Przestepny, po Przybyszowym pierwszy. Przez M. Stanisława Jana Filipowitza, w przesławney Akádemij Krákowskiey náuk wyzwolonych y filozofij doktorá, máthemátyki Professora, z należytą pilnością wyrachowany y do druku podany. W Krakowie, w drukarni akademickiey {b. r. 1715}.
90634 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). {Kalendarz polski y rvski...} na r. 1717... w Krakowie w drukarni akad. {b. r. 1716}
90635 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). {Kalendarz polski y rvski...} na rok Pański, M.DCC.XVIII. który iest przybyszowy, á po przestępnym drugi. Przez {M. Stanisława Jana Filipowitza, w przesławney Akádemij Krákowskiey náuk wyzwolonych y filozofij doktorá, máthemátyki Professora, z należytą pilnością} wyrachowany. W Krakowie, w drukarni Akademickiey {b. r. 1717}.
90636 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). {Kalendarz polski y rvski...} na rok 1719. {b. m. b. r. 1718}
90637 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). {Kalendarz polski y rvski...} na rok 1720. {b. m. b. r. 1719}
90638 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). {Kalendarz polski y rvski...} na rok 1721. {b. m. b. r. 1720}
90639 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). {Kalendarz polski y rvski, w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty}, wybory, czás siania, szczepienia, lekarstw záżywánia etc. codzienny wschod y zachod słońcá, do zakręcania zegarow służący. Na rok który iest po przestępnym y przybyszowym wtory, od Narodzenia Pána Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa 1722. [Tu chronologia i rewolucye kościelne, wierszy 15]. Przez M. Stanisława Jana Filipowitza w przesławney akádemij krakowskiey Náuk wyzwolonych y filozofij doktorá, astrol: y astron: Ordynaryuszà, geometrę przysięgłego. Z należytą pilnością wyrachowany. Mięsopustu, rachuiąc od Nowego Látá áż do Popielca będzie Niedźiel sześć y dńi sześć. W Krakowie w drukarni Akademickiey {b. r. 1721}.
90640 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). Kalendarz polski i ruski na rok pański 1719, w którym święta roczne i biegi niebieskie, aspekty, wybory, czas siania, szczepienia, lekarstw zażywania ... Przez Stanisława Jana Filipowicza NN. WW. i filozofii Dra, w Akademii poznańskiey matematyki i filozofii professora. w Poznaniu, w drukarni Akadem. {b. r. 1718}
90641 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). Kalendarz polski y ruski na rok 1720... przez M. Stanisława Filipowitza, w sławney akademii krakowskiey nauk WW. y Filozofii doktora tamże w Kolleg. 213 geometrę przysięgłego, w poznańskiey mathem. y filozofii professora wyrachowany. W Poznaniu, w drukarni akad. {b. r. 1719}
90642 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). Kalendarz polski y ruski na Rok P. 1721. Poznań, w druk. Akadem. {b. r. 1720}
90643 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). {Kalendarz polski y ruski} na rok 1723. Kraków, w drukarni Akadem. {b. r. 1722}
90644 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). {Kalendarz polski y ruski} na Rok Pański 1724... Przez... Kraków, dr. akad. 1723 [nie: 1623].
90645 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). {Kalendarz polski y ruski} na R.P. 1725. Kraków, druk Akadem. {b. r. 1724}
90646 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). Kalendarz, w którym święta roczne y biegi niebieskie, aspekty, wybory, czas siania, szczepienia, krwie puszczania, purgowania, lekarstw zażywania, zwierza szczwania itd. należytym porządkiem położone y opisane na rok pański 1725 po przestępnym pierwszy, po przybyszowym wtóry przez ... z należytą pilnością wyrachowany. w Krakowie, w drukarni Akademickiey {b. r. 1724}.
90647 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). Quaestio astronomica de tribus superioribus [tu trzy znaki astronomiczne] ex Almagesto Claudii Ptolomaei et Georgii Purbachii theoricis desumpta a M. Stan. Joan. Filipowicz philos. Dre ejusdemque cursus biennalis et mathematicarum lectionum nuper in colonia Lubransciano academica Posnan. professore, geometra jurato, pro loco in minori almae universitatis Cracov. collegio obtinendo. Anno 1731. Cracoviae typis Universitatis.
90648 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). In nomine Domini Amen. Quaestio theologica, de gratia habitvali sanctificante, ex Ima 2dae Quaest. 110 et sequentibus quatuor Summae Theologicae D. Thomae Aquinatis, Angelici ecclesiae doctoris; per M. Stanislaum Joannem Philippowic, Sacrae Theologiae Professorem, Collegam Majorem, Ecclesiae Collegiatae S. Floriani ad Cracoviam Decanum. Desumpta, pro obtinenda in Sacra Theologia doctoratûs licentiá publicè ad disputandum in Majoris Collegij Universitatis Cracoviensis Lectorio clarissimorum DD. theologorum, anno Gratiae substantialis, Christum Hominem á primo illius esse Deificantis M.DCCXLVI. (1746). die 23. 7bris. Horis Antemerid: proposita. Cracoviae, typis Universitatis {b. r. 1746}
90649 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). In nomine Domini Amen. Quaestio theologica, de Deo Incarnato. Speciali sub protectione celssissimi Principis Illustrissimi Reverendissimi Domini D. Andrea Stanislai Kostka in Załuscie Załuski, Episcopi Cracoviensis Ducis Severiae, equitis aquilae albae, Studij generalis universitatis Cracoviensis cancelarii. Pro Doctoratu in Sacra Theologia obtinendo. Per M. Stanislaum Joannem Philippowic, in sacra Theologia Licentiatum Professorem ac interea studij ejusdem generalis Rectorem. Publice ac disputandum in lectorio CC. DD. Theologorum Anno verbi incarnati. M.DCC.XLVII. (1747) proposita. Cracoviae, typis Collegii Majoris Universitatis {b. r. 1747}.
90650 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.). M. Stanislaus Philippowic Sacrae Theologiae Doctor, Ejusdemq. Professor Collegii Majoris Senior Pater, Ecclesiarum Collegiatarum Sancti Floriani ad Cracouiam Decanus, Curełoviensis Scholasticus, Studii Generalis Universitatis Cracoviensis Procancellarius et Generalis Rector. Instante etc. DD. 23 Octobris 1754. {b. m. b. r. 1754}
90651 Filipowitz Stanisław Jan (Philippowicz) († w Krakowie 2 lipca 1760 r.).
90653 Filipowska Regina. Pieśń nabożna. Ręce swoje ku Tobie wszechmogący Panie przez Reynę Filipowską. Kraków, druk Macieia Siebeneychera. 1557.
223312 Filipowska Regina. Modlitwa kroćiuchna ku Pánu Bogu, bysmy w powinnosci Krzesciáńskiey żyli. W Krákowye. M. D. L. viii. [W kolofonie:] W Krákowie, Máttheusz Siebeneycher wybiyał. M. D. L. viii. (1558),
90657 Filipowski Andreas Simon (Philipowski). Logogryphus Arcanorum philosophicorum. Sub auspiciis gentilli Gryphi, Illustrissimi Domini, D. Stephani Nicolai in Tyczyn et Mrocza, Branicki, Comitis in Rvsca, Capitanei Brancensis, Crosnicensis, &c. &c. explicatus, per Andream Simonem Philipowski, In Collegio Varsauiensi Societatis Jesu Philosophum absolutum, praeside: R. P. Joanne Godebski, Societatis Jesv. Artium Liberalium & Philosophiae Doctore, eiusdemque in collegio Varsauiensi Societatis Iesu Ordinario Professore. Anno Domini M.DC.LXXXIII. (1683). Varsaviae, excudebat Carolus Ferdinandus Schreiber. 1683.
90654 Filipowski Gregorius.
90655 Filipowski Hieronim (Philipowski), kalwin († 1587).