Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
90596 Filipecki Andrzej (1727 † we Lwowie 10 czerwca 1792 r.). Podczas uroczystego aktu koronacyi Nayświętszey Maryi Panny w obrazie swoim cudownym w Bouszowcu w kościele W. W. XX. Karmelitów dawney reguły obserwancyi, gdzie się Akt ten odprawował przez W. Imci Xiędza Andrzeia Filipeckiego kanonika lwowskiego. Dnia 15. Sierpnia. Roku 1777 miane. We Lwowie w drukarni Bractwa Swietey Troycy roku 1777.
90597 Filipecki Andrzej (1727 † we Lwowie 10 czerwca 1792 r.). Leo Filozof, cesarz wschodni, traiedia. Przy powitaniu od Szkół Lwowskich Societatis Jesu, Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Jana Klemensa, Hrabi na Ruszczy, Tyczynie, Tykocinie i Branicach Branickiego, Woiewody Krakowskiego, Hetmana Wielkiego Koronnego, Bielskiego, Krośnińskiego, Mosciskiego, Janowskiego etc. etc. starosty od przeświétney młodzi Pòétyki i Geografii uczącey się, na Sali Szkół wspomnionych, Roku Pańskiego 1754. dnia 15 Lutego, wyprawiona. Wierszem Polskim, przez M. Jendrzeia Filipeckiego Societatis Jesu Pòétyki i Geografii professora napisana. W Lwowie w drukarni J. K. M. Collegii Societatis Jesu. Za dozwoleniem Starszych {b. r. 1754}.
90598 Filipecki Andrzej (1727 † we Lwowie 10 czerwca 1792 r.). O lichwie bardzo między ludźmi zagęszczoney w różne się towarzystwa ludzkiego kontrakty wkradającey. Kazania w kościele katedry metropolitalney Lwowskiej, na niedziele postu S. i dalsze miane przez W. X. Jędrzeja Filipeckiego kanonika lwowskiego, w teyże katedrze przez 11. lat kaznodziei ordynaryusza. We Lwowie w drukarni S. Troycy R. 1782.
90599 Filipecki Andrzej (1727 † we Lwowie 10 czerwca 1792 r.). Na Niedziele całego roku Kazania przez W. JMci Xiędza Andrzeia Filipeckiego Kanonika Gremialnego Lwowskiego niegdyś przez iedenaście lat w teyże Katedrze Kaznodzieię wydane. Podług czterech części roku na cztery Tomiki podzielone. Tomik I. Zamyka w sobie Kazania od Adventu do Wielkiego Postu. We Lwowie, w drukarni Bractwa Troycy Swiętey roku 1783.
90600 Filipecki Andrzej (1727 † we Lwowie 10 czerwca 1792 r.). O nieśmiertelności duszy ludzkiey przeciwko teraznieyszym libertynom, kazania w kościele katedr. metropolit. Lwowskiey na niedziele adwentowe przez X. Andrzeia Filipeckiego Soc: Jesu w teyże katedrze kaznodzieię Ordynariusza miane. we Lwowie, w drukarni akademickiey J. K. M. Collegii Soc. Jesu. Roku 1769.
90601 Filipecki Andrzej (1727 † we Lwowie 10 czerwca 1792 r.). Podczas obłóczyn zakonnych Tekli Bielskiey łowczanki nadworney koronney, Kazanie. Lwów, druk Łuk. Szlichtyna 1773.
90602 Filipecki Andrzej (1727 † we Lwowie 10 czerwca 1792 r.). Do Państwa Antoniego na Zborowie Bielskiego i Tekli z Kalinowskich Bielskiej Łowiectwa nadworn. koronnych. Przez X. Andrz. Filipeckiego kanon. Lwów.
90603 Filipecki Andrzej (1727 † we Lwowie 10 czerwca 1792 r.). O Podwyższeniu Krzyża Sw. przez Polskę y Podwyższeniu Polski przez Krzyż Swięty Kazanie na dzień podwyższenia Krzyża Sw. w kościele katedralnym metropolitalnym lwowskim przez X. Andrzeja Filipeckiego S. J. w teyże katedrze Kaznodzieię miane. we Lwowie w Drukarni Akademickiey J. K. M. Coll. S. Jesu 1766.
90604 Filipecki Andrzej (1727 † we Lwowie 10 czerwca 1792 r.). Podczas poświęcenia na biskupstwo Targońskie JW. Najprzewielebnieyszego J. X. Ferdynanda na Kitkach Kickiego Sufragana Lwowskiego, proboszcza katedry lwowskiey i krakowskiey, kazanie przez W. J. X. Jędrzeja Filipeckiego kanonika Lwowskiego miane. we Lwowie w drukarni Ś. Tróycy 1778.
90605 Filipecki Andrzej (1727 † we Lwowie 10 czerwca 1792 r.). O spowiedzi w kościele katolickim zwyczajney, że z prawa i postanowienia Boskiego pochodzi, kazanie przez X. Jędrzeja Filipeckiego kanonika Lwowskiego miane. Lwów w drukarni S. Troycy R. 1784.
90606 Filipecki Andrzej (1727 † we Lwowie 10 czerwca 1792 r.). Na uroczystość wielkiego cudotwórcy, S. Antoniego Padewskiego Kazanie w Gwozdzcu w kościele WW. XX. Bernardynów d. 13 Czerwca 1779. przez W. Jmci X. Andrzeja Filipeckiego kan. Lwow. miane. Lwów w drukarni bractwa S. Trójcy. B. r. d. (1779).
90607 Filipecki Jan S. J. (ur. 1735). Kazanie siodme z okazyi kanonizacyi S. Józefa z Kopertynu, miane.
90609 Filipecki Józef II (1757 † 1810). Dissertatio inauguralis physico-medica sistens observationes circa naturam plantarum quam annuente inclyta facultate medica in antiquissima et celeberrima Universitate Vindobonensi publicae disquisitioni submitit Josephus Filipecki, Polonus Varsoviensis Art. LL. et Philosophiae Magister. Disputabitur in Universitatis palatio. Die... Mensis Maji an. M.DCCLXXXI. (1781). Viennae, typis Mathiae Andreae Schmidt {b. r. 1781}.
90608 Filipecki Józef S. J. (ur. 1730).
90610 Filipecki Stanisław.
90611 Filipińskie wyspy.
90612 Filipowicz An. (Philippowic).
90613 Filipowicz Augustyn X. Dominikan († 6 Sierp. 1751). Kazanie w oktawę solenney koronacyi cudownego N. Maryi Panny obrazu, w Kościele Łuckim Wielebnych Oyców Dominikanow Prowincyi Polskiey, Wielmożnemu Jmci Panu Józefowi Walentemu, na Potuturowie y Wołkowcach z Pielechowa, y Zagorzyc, Zagorskiemu Podstolicowi Wołyńskiemu od Konwentu S. Gory Rożancowey, tegoż Zakonu ofiarowane, Miane zaś przez X. Augustyna Filipowicza, Swiętey Theologii Prezentata, Regenta Studyum Generalnego, na S. Górze Rożańcowey, Zakonu Kaznodzieyskiego, Prowincyi Ruskiey, Roku 1749. Dnia 15 września. Za pozwoleniem Przełożonych. Drukowane w Typografii Jego Królewskiey Mci WW. OO. Bazylianów Konwentu Poczaiowskiego, Roku pomienionego. (1749).
90614 Filipowicz Augustyn X. Dominikan († 6 Sierp. 1751). Popis oyczystey chorągwi Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Antoniego Josefa z Czertwic Cetnera Żytomirskiego Korytnickiego etc. starosty, S. Różańcowey Góry fundatora. Po pospolitym a doczesnego życia Ruszeniu, w Wieczności odprawiony. A na poskromienie żalów z okazyi Skonfederowanych, w Dzień pogrzebu na S. Różańcowey Górze Zakonu kaznodzieyskiego Prowincyi Ruskiey prezentowany Jaśnie Wielmożney Imci Pani Annie z Hrabiów Krasickich Cetnerowey Żytomirskiéy Korytnickiey Starościnie iako żałośney po utraconym Przyjacielu Pani y Fundatorce konsekrowany Przez X. Augustyna Filipowicza S. Th. Lektora tegoż Zakonu Ordynaryinego w klasztorze Podkamienieckim Kaznodzieię. Roku którego się Bóg w Ciele krwią ludzką popisał 1731. Dnia 1 Marca. We Lwowie w Drukarni Brackiey Swiętey Troycy y J. K. M. {1731}
90615 Filipowicz Bazyli (Filipkowicz?), X. Dominikan. Compendium albo krótkie zebranie żywota, cnót i cudów S. Piusa Piątego, Naywyższego Biskupa rzymskiego... Kraków w drukarni Akademickiey 1712.
90616 Filipowicz Bazyli (Filipkowicz?), X. Dominikan. {Compendium albo krótkie zebranie żywota, cnót i cudów S. Piusa Piątego, Naywyższego} Biskupa Rzymskiego, Zakonu Dominika Ś. Kaznodzieyskiego, w poczet Swiętych bożych od Clemensa XI. Solennym aktem policzonego Roku P. 1712 dnia 22 Maia. Z różnych autorów poważnych y processów na Kanonizacyi produkowanych zebrane, y wiernie na polski ięzyk przetłumaczone, y do wiadomości nabożnym affektem, y do druku podane. Za pozwoleniem Starszych. w Krakowie w Drukarni Akademickiey 1713.
90617 Filipowicz Bazyli (Filipkowicz?), X. Dominikan. {Compendium albo krótkie zebranie żywota, cnót i cudów S. Piusa Piątego, Naywyższego Biskupa Rzymskiego, Zakonu Dominika Ś. Kaznodzieyskiego, w poczet Swiętych bożych od Clemensa XI. Solennym aktem policzonego Roku P. 1712 dnia 22 Maia. Z różnych autorów poważnych y processów na Kanonizacyi produkowanych zebrane} i wiernie na polski ięzyk tłumaczone i do wiadomości nabożnym affektem do druku podane, z dozwoleniem Starszych teraz powtórnie przedrukowane. Zebrał Bazyli Filipowicz. w Warszawie, w Drukarni OO. Schol. Piar. 1713.
90626 Filipowicz Ignacy X. Bazylian. Bytność powtorzona X. Piotra Bielańskiego biskupa Lwowskiego, Halickiego y Kamienieckiego w klasztorze Bazyliańskim Podhorzeckim celebruiącego w dzień S. Onufrego P. K. P. 1791. 12 czerwca ogłoszona. Lwów, Piller {1791}.
90627 Filipowicz Ignacy X. Bazylian. In laudem divi Gregorii Nazianzeni Eccl. doct. Oratio dicta in basilica princ. apost. S. Petri Vaticana Romae. A. 1774. d. 15 Junii Per R. P. Ignat. Filipowicz... Leopoli, Litteris Pillerianis 1789.
90628 Filipowicz Ignacy X. Bazylian. Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Nayśw. Maryi Panny miane w Cerkwi Stauropigialney Lwowskiey R. P. 1781. d. 15 Sierpnia przez X. Ignacego Filipowicza Bazyliana S. T. D. y Professora w Klasztorze Lwowskim S. Jerzego M. w Lwowie w Drukarni Kazimierza Szlichtyna. (1781).
90629 Filipowicz Ignacy X. Bazylian. Przetłomaczenie i ułożenie w wierszach łacińskich hymnu Akafist N. P. M. przez Ignacego Filipowicza 1793.
218398 Filipowicz Ignacy. W Dzień Uroczysty B. Jana Z Dukli W Kościele J. XX. Bernardynów, W Lwowie Kazanie Jasnie Wielmoznemu N. J. Xiędzu Piotrowi Bielanskiemu Biskupowi, Lwowskiemu, Halickiemu, Kamienieckiemu Przypisane. Dnia 13: Lipca Roku 1788. Miane Przez X. Ignacego Filipowicza Z. S. B. W. Filozofii i S: Teologii Doktora. W Lwowie Drukiem Pillerowskim, (1788),
90618 Filipowicz Jakub Soc. Jesu (1678 † 29. Września 1720). Kazania na Swięta całego roku W. X. Jakuba Filipowicza Soc. Jesu po śmierci jego wydane. We Lwowie w drukárni Collegium Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1723.
90619 Filipowicz Jakub Soc. Jesu (1678 † 29. Września 1720). {Kazania na Swięta całego roku W. X. Jakuba Filipowicza Soc. Jesu po śmierci jego wydane}. w Poznaniu w Drukárni Collegium Societatis Jesu. Roku Pańskiego 1728.
90620 Filipowicz Jakub Soc. Jesu (1678 † 29. Września 1720). {Kazania na Swięta całego roku W. X. Jakuba Filipowicza Soc. Jesu} po śmierci iego wydane. w Poznaniu, w Drukarni Kollegium Societatis Jesu 1737.