Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
123851 Sołtykowicz Józef, prof. Akad. (ur. 1762 † 25 kwietnia 1831). Wywód O skutecznym sposobie zaprowadzenia i ugruntowania dobrych Obyczajów. Na Obchód Roczny Pamiątki Wolney Konstytucji Dnia 3go Maja 1791 Roku. I Jmienin Oyca Oyczyzny Nayiasnieyszego Stanisława Augusta z Woli Narodu Króla Polskiego i W. X. L. Na Amfiteatrze Szkół Krakowskich Czytany. Oświeconym Prawodawcom Poświęcony. Przez J. Sołtykowicza Nauczyciela Obyczajów i Prawa, w Krakowie w Drukarni Antoniego Grebla {B. r. 1792?}.
76465 Dietrich Franz. Wywód o rozkrzewieniu drzew śliwowych do powszechnego użycia wydany przez ces. król. Towarzystwo rolnictwa i sztuk pożytecznych w Margrabstwie Morawskiem ułożony przez Franciszka de Dietrich Doktora praw i ziemianina Morawskiego, tudzież członka i assessora ces. król. Towarz. rolniczego w Morawie. W Lwowie drukiem Józefa Jana Pillera. Bez wyr. r. {b. r.}.
109994 (Chobrzyński Michał). Wywód niezgodney z prawami krajowemi w osobie W. Chobrzyńskiego podstolica Inowłodzkiego na funkcyą deputacką Wodtwa łęczycskiego elekcyi dnia 15. i 16 lipca 1788 roku w Łęczycy nastąpioney. (Bez osobnego tytułu). Bez wyr. m. i r. {b. m. b. r.}
20617 Załuski Andrzej Stanisław Kostka. Wywód jasny praw y racyi dla ktorych żydzi w Xięstwie Mazowieckiem nie powinni być cierpiani. Warszawa (około r. 1725), Soc. J.
131343 Januszowski Jan, syn Łazarza Andrysowicza (1550 † 1623). Wywód J. Januszowskiego y obmowa z strony Statutów koronnych, od siebie dla correctury praw sporządzony, spisanych, y wydanych. Kraków, w druk. Łazarzowey 1602.
167867 (Obarzankowski Michał). Wywód interessu sukcessorów niegdy ur. Michała Obarzankowskiego dowodzący nielegalność wziętego na substancyą onegoż kaduku. B. m. b. r. (po r. 1787).
22373 Zaremba Adrian, karmelita. Wywód Historyey o Naswiętszym Sakramencie, y cudow ktore Pan Bog w Poznánskim Kosciele v Oycow Karmelitanow pokazuie. Tudziesz y Párergon Abo przydátek dla Ewángelikow przez Oyca Adryana Zarebivsza Przeora Klasztoru Poznánskiego Carmelitaná do Druku podane. W Poznaniv, w Drukárniey Jana Wolraba Roku Páńskiego 1616.
152337 Łojko Feliks Rędziejewski (Rydzewski) (1717 † 19 maja 1779). Wywód historyczny prawo Nayjasnieyszego Krola JMCI Pruskiego do Pomerelii, trzech powiatow Wielko Polskich y Pruss Polskich roztrząsaiący oraz odpowiedź na pismo pod tytułem Wykład praw Pruskich. (B. m. b. dr.). 1773.
177756 (Pomorze). Wywód historyczny praw Króla Pruskiego do Pomerelii, trzech powiatów Wielkopolsk. i Pruss Polskich roztrząsaiący, oraz odpowiedź na pismo: „Wykład praw Pruskich”. 1773.
199071 Swessioneński (Soisson?) biskup. (Wywód gruntownej ufności 1772)
214719 Wywody. {Wywody} genealogiczne
172489 Pable Fryderyk. Wywody y obrona prawdziwey Religii według Katolickich autorow. Przeciwko Atheuszom, Deistom, Mędrkom, Libertynom, Żydom, Poganom, Bałwochwalcom, Niedowiarkom; iako też Luteranom, Kalwinistom, Socynianom y wszystkim innym Odszczepieńcom; od X. Fryderyka Pable S. J. w łacińskim ięzyku wydana, a teraz znowu nakładem J. W. Jmci X. Hrabi Jozefa Załuskiego Biskupa Kijowskiego przedrukowana, tłomaczenia X. M. P. W Warszawie w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey w Koll. Soc. Jesu 1773.
20773 Załuski Józef Andrzej. Wywody Wiary Kościoła Rzymskiego... 1761...
214716 Wywody. {Wywody prawa o cłach W. X. L., na których ułożenie Instruktarza do exakcyi celnych fundować się powinno.} {1766}
214715 Wywody. Wywody prawa o cłach W. X. L., na których ułożenie Instruktarza do exakcyi celnych fundować się powinno. (Wilno 1766.
111424 Cło. Wywody o cłach W. X. Lit., na których ułożenie instruktarza do exakcyi celnych fundować się powinno. Nota od Tyzenhausa podana. Rezolucya Komissyi. 1766.
205992 (Tyzenhaus Antoni). Wywody o cłach (1766)
214713 Wywod. {Wywod} zaręczeń Nayiaśnieyszych Krolow i Rzpltey domieszczenia w Senacie JXX. Biskupow zjednoczonych z Świętym Kościołem Rzymskim Ruskich. {b. r., ale druk z końca XVIII wieku, 17..}
214709 Wywod. {Wywod} Z Prawa Iak Wakanse rozdawane bydź maią. (1763).
214712 Wywod. {Wywod} xiążąt Bironow. Sprawa seymowa
214711 Wywod. {Wywod} Ugruntowany Wywod, Niesłusznego Sprawowania Śię Y Niebespiecznyoh Machinacyi Y Zamysłow Wiedenskiego Y Saxonskiego Dworu Naprzećiw Jego Krolewskiey Mośći Pruskiey, Dokumentami Na Pismie Będącymi Autentycznymi Dowiedźiony. [Tu winieta: puzon i włócznia przybrane gałązkami]. w Berlinie 1756.
214705 Wywod. {Wywod} Pretensyi Do Nowey Marchii Służący Za Konstytucyą Do Zbioru Pretensyi Do Pomeranii. Z Francuskiego Na Polski. (1773).
214700 Wywod. {Wywod} prawdy przez przykłady (1545)
214708 Wywod. {Wywod} prawa do dziesięcin wytycznych kościołowi farnemu S. Mikołaja na Wesoły będącemu należących, Magistratowi Krakow. podany w Sierpniu 1782 r. (1782)
214704 Wywod. {Wywod} praw polskich do Pomeranii... (1773)
214710 Wywod. {Wywod} praw do prowentu przedtym kwarta zwanego z dóbr Białocerkwi dziedzicznych JW. Branickiemu Hetm. W. K. służących. 1776.
214706 Wywod. {Wywod} poprzedzający praw Korony Węgierskiey do Rusi Czerwoney y do Podola, tak iako Korony Czeskiey do Xięstw Oświecimskiego y Zatorskiego. w Wiedniu, u Jana Tomasza de Trattnern Drukarza y Bibliopoli Dworu 1772.
214702 Wywod. {Wywod} natury wsi Horodnicy i Sułkowiec.
214703 Wywod. {Wywod} Historyczny Prawo Nayjasnieyszego Krola JMCI Pruskiego do Pomerellii, Trzech Powiatow Wielko-Polskich Y Pruss Polskich Roztrząsaiący Oraz Odpowiedz Na Pismo Pod Tytułem Wykład Praw Pruskich. 1773.
214298 (Wykowska Marianna). Wywod sprawy z strony W. Maryanny z Rudzińskich Wykowskiey Kasztelanowy Wyszogrodzkiey z W. Szwieykowskim Kasztelanem Kamienieckim i innymi... w celu zniesienia dekretu ultimae instantiae niesłusznie zaskarzoney etc. (Starostwo Niechworowskie). {b. r. 17..}