Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
165166 Żyzniew. (Bibl. Pol., IX, 418), mylnie.
165117 (Żywoty). Zywoty swiętych, błogosławionych, wielebnych, swiątobliwych, poboznych Polaków i Polek
165118 (Żywoty). Zywoty Swiętych Znakomitszych, iako się nayduią w Rzymskim Brewiarzu. Na polski ięzyk przelozone;
165116 (Żywoty). {autorem Zaborowski Jakub (II)} Zywoty Swiętych; Si credere fas est to iest O Swiątobliwośći Christianinow mnieyszego iako sie zową zboru Dialog. Proverb. 30. V. 12. Generatio, quae sibi munda videtur, & tamen non est lota a sordibus suis. B. m. b. r. (Toruń, druk. Augustyna Ferbera, 1619).
223140 (Żywoty). {autorem Marchese Domenico Maria} Zywoty SS. BB. y WW. Braći, y Siostr Zakonu Kaznodzieyskiego... 1760.
165119 Żywoty.
223139 Żywotowskie dobra.
165115 Żywotowo (dobra).
223138 Żywothy. Żywothy Philozophow.
165086 (Żywot). Zywot Błogosławionego Bonawentury z Potencyi Kapłana Zakonu Braci Mnieyszych S. Franciszka Minorum Conventualium Franciszkanow Nazwanych. Krotko Zebrany Y Z Włoskiego Na Polski Język Przetłumaczony. W Wilnie w Drukarni J. K. M. WW. XX. Franciszkanow Roku Panskiego 1778,
165087 (Żywot). Zywot Duchowny, Albo Sposob Zycia Duchownego, Powołánym ná Służbę Boską, w Zakonie Oyca Swiętego Franciszka, Reformatow Prowincyi Wielkopolskiey, Ku Duchowney náuce ich, y pożytkowi do Druku zá pozwoleniem Stárszych Podany. Roku Panskiego 1719. w Wárszawie, w Drukárni J. K. M. OO. Scholar. Piarum.,
165088 (Żywot). Zywot duchowny. Cz. I i II. Krak., Siebeneycher, 1611 {Kraków}
165092 (Żywot). Swiątobliwy Zywot Wielkiey Słuzebnice Boskiey S. Iadwigi Polskiey Y Sļąskiey [sic] Xięzny Nayszczodrobliwszey Fundatorki Y Osobliwey Patronki Sławnego Klasztoru Trzebnickiego S. Zakonu Cystercyenskiego Przez Drukárską Prásę przed oczy Łáskawych Czytelnikow Roku Pańskiego 1780. zá Dozwoleńiem [sic] Stárszych wystáwiony. We Wrátisláwiu w Drukarni Ianá Kreuzrá, Biskupskiego [sic] Typográfá,
165093 (Żywot). Żywot Błogosławionego Iana Kapistrana Zakonu S. Franciszka Regularis Obseruantiae Fundatorá w Polscze Obseruántow, Abo Jáko pospolićie zowią Oycow Bernardinow, krotko zebrány. ... W Wilnie, W Drukárni Leoná Mámoniczá, Roku 1623,
165094 (Żywot). Zywot Wielkiego niewinnośći Pátroná, Jozefa S. B. m. b. r. (po 1700),
165095 (Żywot). Zywot Przedziwny Zachwyconego Męza Swiętego Jozefa Dezy z Kopertynu Kapłana Serafickiego Zakonu Braci Mnieyszych S. Franciszka Konwentualnych álbo Franciszkanow názwanych (Kraków 1768);
165096 (Żywot). Zywot Przechwalebnego Wyznawce. Swiętego Kazimierza Krolewica Polskiego, y Xiążęćia Litewskiego. z Łáćińskiego ná Polski ięzyk Przez Máttheuszá Chrysostomá Wołotkiewiczá przełożony. Przydáne ktemu Modlitwy nabożne, y Hymny do S. Káźimierzá. W Wilnie Roku 1606.
165097 (Żywot). Zywot Błogosławioney Klary de Monte Falco Zakonu Pustelnikow S. Augustina Zakonnice, Przez iednego Kapłaná Tegoz Zakonu Zá dozwoleniem Zwierzchnośći Do Druku Podany. Roku Páńskiego. 1694. Dniá pierwszego Lutego. w Warszawie, w Drukárni OO. Scholarum Piarum,
165098 (Żywot). Zywot Krześciański. Królewiec, druk. Jana Daubmanna, ok. 1550.
165099 (Żywot). Żywot błogosławionego Piotra de Alcantara
165100 (Żywot). Zywot S. Piotra Z Alkantary. Zakonu Bráci Mnieyszych Swiętego Franciszka śćiśleyszey Obserwáncyi Roformátow [sic], wielu Prowincyi Fundatorá, z Brewiárzá osobliwie Serafickiego zebrány y z niektorych inszych Authorow approbowanych. B. m. b. r. (po 1670),
165101 (Żywot). Zywot B. Stanisława z Kázimierzá, Ordinis Canonicorum Regularium Lateranen: S. Augustini. B. m., 1691,
165102 (Żywot). Zywot Pámięći Godny, Nad Herkulesową Mocnieyszy Potęgę Wawrzynca Swiętego Męczennika, Ná krotką Scenę Podany, A w Dźien 10. Sierpniá Roku Pánskiego, M. DC. LXXXVI, prezentowany. B. m., (1686),
165089 (Żywot). {autorem Valvasori Giuseppe} Zywot S. Eligiego Złotnika y Biskupa Nowiomenskiego, Od Swiętego Audoena Biskupá Rotomágieńskiego, z ktorym żył rázem szeroko pisany, y od innych wielu á teraz krotko zebrány, y oyczystym przepisany piorem, który ná dwie rozdzielony Części. Z pozwoleniem Zwierzchności Przedrukowany Roku Páńskiego 1777. W Krakowie w Drukarni Stanisława Stáchowicza; Typográfa J. K. Mci.,
165103 (Żywot). {autorem Ugniewski Szymon} Żywot S. Władysława Króla Węgierskiego. Wilno, 1664,
165084 (Żywot). {autorem Trigautius Nicolaus; Trigault Nicolas} Zywot Kaspara Barzeusza. B. m, po 1600,
165085 (Żywot). {autorem Pittoni Giovanni Battista} Zywot Swiát cáły informuiący, Albo Zyćie bez Umbry Naywyższego Pasterza Kośćiołá Katolickiego Rzymskiego Oyca S. Benedykta XIII. Zakonu Káznodźieyskiego. wprzod po Włosku wydány. A teraz ná Oyczysty ięzyk z przydatkiem niektorych cudow, y innych wiele rzeczy wiádomośći godnych Przetłumaczony. y do Druku Podany, przez X. Jozafata Hoffmana Káznodźieię Ordynáryinego, y Promotorá Konfráternii Anny S. w Prepozyturálnym Kośćiele Mordskim Dominikáná. Roku ktorego Zywot Ludzki strácone wygrał zbawienie 1736. w Kaliszu Drukárni Collegium Societatis Jesu,
165091 (Żywot). {autorem Blanckwalt Justus?} Zywot S. Hildegardy, Przewielebnego Pátryárchy y Oycá S. Benedikta Zakonu Xięniey, Ná gorze S. Robertá, nád Rzeką Naam názwáną, nie dáleko Miásteczká Bingi, we Fráncyey poblizszey. Ktora żyłá około Roku Páńskiego 1160. Pánny y Prorokiniey. Dźień iey Kośćioł Boży obchodźi 17. Septembris. Z Láćińskiego ná Polski ięzyk Przez X. Woyciecha Dziedzica, Paeniteñ: Kośćiołá Pánny Máryey w Rynku Krákowskim, przełożony. Ioel & Actor 2. [...]. W Krakowie, W Drukarni Franciszka Cezarego, 1640,
165114 Żywot.
165090 (Żywot S. Filipa Neriusa) {autorem Bacci Pietro Jacopo} Zywot S. Filipa Neriusa, Congregationis Oratorii Fundatora, z Łacinskiego na Polski ięzyk wytlumaczony, A w Protektyi Jasnie Wielmoznego Jego Mosci Pana Pana Piotra z Bnina Opalenskiego, Wojewody Lęczyckiego [...] Od Oycow Congregatyi Gostynskiey do Druku podany Roku P. 1688. B. m. b. r. (Leszno, druk. Michała Bucka, 1688),