Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
214222 (Wydziały Rady Najwyższej). Żywności w Radzie naywyższey narodowey. Dnia 15 mies. sierpnia 1794 Roku. (Urządzenie składki i zwozki żywności i furazow dla woyska za zapłatę). (1794)
49838 Bełdowski Antoni Dominik X. (um. r. 1773). Żywe obrazy ná gruncie nieśmiertelney sławy żywemi zasług w Oyczyznie, heroicznych dźieł y świątobliwych cnot kolorámi wykonterfektowane, Jáśnie Wielmożni godney y nieśmiertelney pamięći Ich Mość Panowie Józef kasztelan Bełzki, y Franciszek chorąży Lubaczewski, ociec y syn z Zmigroda Stadniccy; przy ostátnim ná iednymże kátáfalku ciał ich w kośćiele Oporyszowskim złożeniu, Oyczyznie, ná zaszczyt, domowi ná ozdobę, prozápii ná przykład, wszystkim ná konsolácyą kaznodźieyskim stylem wysłowione. Przez X. M. Antoniego Dominika z Bełdowá Bełdowskiego, w przesławney Akádemii krákowskiey filozofii doktora, dziekana Mieleckiego, proboszcza Przecłáwskiego. Roku, którego Bóg obraz ciáłá nászego ná siebie przyiął 1737. dniá 11, mieśiąca lutego. W Krakowie w drukarni akademickiey. {B. r. 1737.}
77228 Dochtorowicz Fabian S. J. (1694 † 21 stycznia 1766). Żywa Pamięć w Bogu zeszłego świętey pámięći, Jaśnie Wielmoznego Jegomości Pana P. Wiktoryna Kuczynskiego, kasztelana Podláskiego, stárosty Jadowskiego, Zurobickiego etc. etc. Ná walnym Exequiálnym Akćie w Kośćiele Drohickim Societatis Jesu, Káznodzieyską Prácą w śmiertelnym Husseyskiego Xiążęćia Gniazdeczku odnowiona; Roku Pańskiego 1738. Dnia 13. Márca. Teraz drukárską prasą wyráżona. A w wieczny memoriał do rąk y serca Jaśnie Wielmożney Jeymośći Pani, P. Anieli z Chądzyńskich Kuczyńskiey, Kasztelanowy Podláskiey. Oraz W. J. M. P. Jana Chorążego Mielnick: W. J. M P. Mikołaja Podstolego Drohick: w Bogu Wielebn: J. M. X. Stefana S. J. Káznodziei y Prefekta Collegii Drohic: W. J. M P. Kazimierza Podstolego Podlásk: W. J M. P. Leona Kásztelánicá Podlásk: Kuczynskich. J.W. JMP. Maryi z Kuczynskich Zaleskiey Kásztelán: Wiskiey, Starość: Surażk: W. JM. P. Barbary z Kuczynskich Brzezińskiey Chorążyny Nurskiey, ofiarowana. Przez X. Fabiana Dochtorowicza Societatis Jesu, Káznodzieię Ordynáryinego w Kollegiácie Wárszáwskiey Swiętego Jana. W Warszawie, w drukarni Kollegium J. K. M. Societatis Jesu. (1738).
191453 (Sanguszkowa Marjanna z Lubomirskich). Żywa pamięć cnotą honorem, imieniem nieśmiertelney JO. Xiężny Marianny z Lubomirskich Sanguszkowey na Wiśniczu Jarosławiu Tarnowie hrabiny, Marszałkowy Nadwor. W. X. Lit. przy publicznym pogrzebu akcie żałosnym piórem wiecznie obligowanego Kollegium Rzeszowskiego Scholarum Piarum odrysowana. Roku zwyciężaiącego śmierć życia 1729, d. 12 Grudnia. W Krakowie, w drukarni Jakuba Matyaszkiewicza JKM. typografa {b. r. 1729}.
74413 Dachnowski Jan Karol. Żywa historya o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim. Kraków w drukarni Marcina Filipowskiego 1631.
165039 Żytija. {Żytija i stradanija swiatych sołoweckich cziudotworcew.} Supraśl, (druk. Bazylianów), 1789,
165038 Żytija. Żytija i stradanija swiatych sołoweckich cziudotworcew. Supraśl, (druk. Bazylianów), 1788,
165031 Żytie. Żytie Sw. Warłaama i Joasafa
165032 Żytie. Żytie S: I Rawnoap(osto)lnago Wel: Kn(ia)zia Kiewskogo Władymera, Wseja Rossii Samoderżca, Nareczennago w S(wia)tom Kr(e)szczenii Wasilia; Kotoryj okr(es)tił wsiu Zemlu Ruskuju. Wybrano z Lietopisca Ruskago, Pr(e)p(odo)bnago Nestora Peczerskogo. B. m. b. r. (Kijów, Druk. Ławry, przed 1670),
165030 Żytie. Żytie i pochwała Prep(odo)bnogo o(t)ca n(a)sze(go) Ioanikija Welikogo, iże w Olimpie. B. m. b. r. (Kijów, Druk. Ławry, 1674/1677),
17549 Zebranie ćwiczeń. Żyie Jezus. Krótkie Zebranie Rożnych Ćwiczeń Duchownych, Które Pod Czas 10. Dniowych Rekollekcyi Używane Bywaią. Przez WW. PP. Od Nawiedzenia N. Maryi P. w Krakowie R. 1787 w Drukarni Szkoły Główney Koronney,
91374 Franciszek Salezy (1567 † 28 Grud. 1622). {Żyie Jezus. Drzewo żywota wiecznego Przenayświętsze Jezusa serce przez Zbawiciela samego w Instytucie S. Franciszka de Sales, pod tyt. Nawiedzenia N. P. Zakonnic zasadzone, a od Oyca Sw. Klemensa XI. w r. 1717 wielkiemi Odpustami temu Bractwu nadanemi, do kaplicy pomienionych Zakonnic powagą pasterską introdukowane, zaś roku dopiero 1737 do Kościoła eryguiącego się pod tytułem Nayświęt. Serca Pana Jezusa osobliwą Bullą Oyca Sw. Klemensa XII. konfirmowane y przez też Zakonnice dla ducbownego Wiernych pożytku do druku podane}. Wilno 1791.
91373 Franciszek Salezy (1567 † 28 Grud. 1622). Żyie Jezus. Drzewo żywota wiecznego Przenayświętsze Jezusa serce przez Zbawiciela samego w Instytucie S. Franciszka de Sales, pod tyt. Nawiedzenia N. P. Zakonnic zasadzone, a od Oyca Sw. Klemensa XI. w r. 1717 wielkiemi Odpustami temu Bractwu nadanemi, do kaplicy pomienionych Zakonnic powagą pasterską introdukowane, zaś roku dopiero 1737 do Kościoła eryguiącego się pod tytułem Nayświęt. Serca Pana Jezusa osobliwą Bullą Oyca Sw. Klemensa XII. konfirmowane y przez też Zakonnice dla ducbownego Wiernych pożytku do druku podane. w Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey S. J. Roku P. 1739.
109693 Charkiewicz Michał Sch. Piar. (1745 † 1801). Żyd (wiersz wesoły).
164586 Żyd (wiersz wesoły). Żyd (wiersz wesoły). (XVIII w.) {17..}.
133245 Ireneusz od zwiastowania N. Panny Karmelita. Żyćie O. Dominika á Jesu Maria 1672.
151597 Lipski Kaz. II. Życzliwy Mąż ukochanej żonie.
60313 Brat. {Życzliwy Brat a zaś caeteris paribus uniżony sługa przy słuszney na Reskrypt Replice zawsze w odpowiedzi albo Reskrypt na Reskrypt}. 1734.
60312 Brat. Życzliwy Brat a zaś caeteris paribus uniżony sługa przy słuszney na Reskrypt Replice zawsze w odpowiedzi albo Reskrypt na Reskrypt. B. r. b. m. (druk z r. 1733).
214866 Younga Jan Samuel. Życzliwy applaus przy solennym na niezwiędłą przyjaźń związku w Bogu przewielebnego Jego Mości X. Jana Alexandra Cassiusa, conseniora y notariusza zborów Wielkopolskich y pruskich &c. &c. y wysoce urodzoney a przezacney Ioanny Zofii Woidowney śp. Jego Mości Pana Piotra Woidy, sekretarza niegdy J. K. Mości y presidenta Leszczyńskiego naymłodszey córy, na dokument swey powinney ku nim wdzięczności od życzliwego ich domu sługi Iana Samuela Ioungi. Anno 1740. dnia 17 miesiąca lutego ofiarowany. W Lesznie, drukiem Michała Wawrzyńca Pressera. {b. r. 1740}
215213 Kosiński J. Kośnik. Życzliwość z okoliczności imienin JMC. Pani Józefie Podbowiczowy obywatelce M. J. K. Mci Kalisza przez JMP. d. 19 marca 1800 r. ułożona. Główny napis: Podbowiczowy obywatelstwu. (Kalisz, 1800).
202375 (Tepperowie, Tepperów bank). Życzliwość Synowska Wielmożnemu IMci Panu Piotrowi Tepperowi Czasu Imienin Dnia 29. Czerwca Roku 1789. Okazana, {b. r. 1789}
208962 Węgierski Andrzej, syn Wacława, senior lubelski (1600 † 1649). Życzliwe wotum na dzień radosny wesela W. P. Jeo Mości Pana Zbygniewa Gorayskiego etc. etc. y W. P. Jey Mości Panny Woiewodzanki Bełskiey, etc. etc. w Baranowie, w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, Roku Pańsk. 1629.
192406 Schedel Mikołaj Aleksander. Życzliwe Prognostykuiącemu Prognostykowanie to iest Janowi Gostumiowskiemu Ph. Doktorowi y Prof. w sławney Akademii Krak. na znak miłości przez Mik. Al. Schedla Cur. Phil. Auditora. R. 1665.
113944 (Czarnecki). Życzliwe oświadczenia ludu mieyskiego ku swemu państwu w dzień uroczystey ich radości 4 grudnia roku 1791. {1791}
142357 Komadarski Marcin Kazimierz. Życzliwe Gracyanki przy wesoło fortunnym Hymenie W. J. M. Panu P. Grzegorzowi na Blesznie Otwinowskiemu y J. M. Pannie Katarzynie Skoroszowskiey nowey szczęśliwie oblubieńcey (sic) przez Marcina Kazimierza Komadarskiego, w Sławney Akademiey Krakowskiey Studenta z powolnością vsług, ofiarowane. R. p. 1660.
19538 Zabłocki Dominik. Życzliwa wierszem kombinacya przeswietnych kleynotów Lilii i Lasek przy dożywotnim Związku festynie Jasnie Wielmoznych Imciów Państwa Anny Pacówney Pisarzowney W. W. X. Litewskiego i Stefana Römera Chorążego Wojewodztwa Trockiego, Ogłoszona przez X. Dominika Zabłockiego S. T. L. Zakonu Kaznodzieyskiego prowincyi Litewskiey Roku 1770 w Wilnie, w Drukarni I. K. MCI XX. Bazylianów,
19468 (Zabiełło Józef). Życzenie w dzień drogich imienin J. W. MC. Pana Józefa Zabiełły generała majora woysk W. X. L. oświadczone. R. 1774. d. 19 Marca, (1774)
180496 Potocki Szczęsny Stanisław (Feliks), starosta bełzki. chorąży kor., wojewoda ruski, generał artylleryi, poseł bracławski (1750 † 15 marca 1805). Życzenie JWżnego Stanisława Potockiego Woiewody Ruskiego, Generała Leytnanta Woysk Koronnych, Dywizyą Ukraińską Komenderuiącego. Żonie swoiey w dniu Imienin 19 Marca 1786 r. dane. (B. m.) {b. r. 1786},
164570 (Życzenie). Życzenie Europy Niesmiertelney Sławie Stanisława Augusta Naypotęznieyszego Krola Polskiego praw naylepszych stanowiciela, miast obroncy, pochyloney Rzeczypospolitey utwierdziciela, naylepszego oyczyzny swoiey oyca poswięcone. Votum Europae Jmmortali Gloriae Stanislai Augusti Potentissimi Poloniarum Regis legum optimarum auctoris, urbium vindicis, inclinatae Reipublicae statoris, patriae suae patris optimi, consecratum. M. D. CC. XCI. B. m., (1791),