Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
164584 Życzliwy sługa (pseud.).
223133 Życzliwy Skarbu J. K. M. i Rzplitey Sługa. Radosc Publiczna Przy Solenney Pamiątce Dorocznych Jmienin Nayjasnieyszego Stanisława Augusta Monarchy Polskiego y W. Xiązęcia Lit: P. N. M. w Grodnie dnia 8. Maja Roku 1776. Odprawiona A przez życzliwego Skarbu J. K. M. i Rzplitey Sługę Wierszem Polskim Ogłoszona. B. m. b. r. (Grodno, 1776),
164583 Życzliwy przyjaciel (pseud.).
164582 Życzliwy ojczyźnie swojej obywatel (pseud.).
164581 Życzliwy Obywatel (pseud.). Do Jasnie Wielmoznego Imci Pana Jozefa Iudyckiego Generała Leytnanta Woysk Lit: i do całego Woyska Litewskiego, na Kampamencie znayduiącego się Przesyła życzliwy Obywatel Roku 1791. Mca: 7bra 25 Dnia. w Minsku w Typografii uprzywiliowaney J. K. M. u XX. Bazylianów, (1791) {Mińsk},
164579 Życzliwy monarchom i ojczyźnie syn (pseud.).
164580 Życzliwy i obowiązany (pseud.).
164578 Życzliwy Dyrektor (pseud.). Wiersz Polski Jasnie Wielmoznemu Adamowi de Tyman Staroscie Rostkowskiemu, Chorązemu Gwardyi Litewskiey, W Dzien Solennych Imienin Roku 1766 dnia 24 Grudnia Ofiarowany. Od Zyczliwego Dyrektora. B. m. b. r. (Wilno, 1766),
164577 Życzliwy brat.
164576 Życzliwość.
164572 Życzewski Wawrzyniec (Laurenty). Apollog na Szcęśliwy [sic] związek Miłości nowych Małżonkow, Ich Mości Jego Mości P. Iana Rozyckiego á Rozyce, Troianowe, Sekretarzá Krola I. M. y Jey Mosci P. Helzbiety Konieckiey Urodzonego niegdy Iego M. Páná Piotra Konieckiego y iey Mości Pániey Anny Zelińskiey Corki znowu na Gorách Párnáskich pospołu z Muzámi wzbudzony, A Przez Wawrzyńca Zyczewskiego opisany. W Krákowie, w Drukárni Stánisłáwá, Bertutowicá Roku Páńskiego, 1639,
164573 Życzewski Wawrzyniec (Laurenty). Hymenaeus. Quem Fama, In Nuptias Spectatissimi Viri, Domini D. Georgii Pipan, Excellentissimi ac Spectabilis Domini, D. Georgii Pipan, Medicinae Doctoris, & Consulis Crac: Filii. & Lectissimae Virginis, Teressiae olim Spectabilis D. Rudolphi Kortini, Filiae. Ad Sacratum Matrimonij contractum celebrandum faelicis auspiciij gratiâ evocavit. Descripsit Nob: Laurentius Zyczewski. Cracoviae. In Officina Andreae Petricovii S. R. M. Typogr. Anno D. M. DC. XXX. IX (1639),
164569 (Życzenie). Zyczenie Achmeta Agi Tatarskiego. B. m. b. r. (1790),
164570 (Życzenie). Życzenie Europy Niesmiertelney Sławie Stanisława Augusta Naypotęznieyszego Krola Polskiego praw naylepszych stanowiciela, miast obroncy, pochyloney Rzeczypospolitey utwierdziciela, naylepszego oyczyzny swoiey oyca poswięcone. Votum Europae Jmmortali Gloriae Stanislai Augusti Potentissimi Poloniarum Regis legum optimarum auctoris, urbium vindicis, inclinatae Reipublicae statoris, patriae suae patris optimi, consecratum. M. D. CC. XCI. B. m., (1791),
164571 Życzenie.
164567 (Życzenia). Trzy Zyczenia, Opera w Jednym Akcie. Przełozona Z Francuzkiego Y Na Teatrze Warszawskim Reprezentowana. W Warszawie w Drukarni P. Dufour Drukarza J. K. Mci y Rzeczypospolitey. M. DCC.LXXXII (1782),
164568 Życzenia.
164564 Życki Tomasz (1762–1839). Dowod Rocznego Postępku w Matematyce y Logice Przez Uczniow Czterech Klass Wyzszych w Szkołach Podwydziałowych Wilenskich Okazany, Pod Dozorem Tomasza Zyckiego Filozofii Doktora, Tychże Nauk Professora. Roku 1789. Miesiąca Lipca 18. dnia. (Wilno, 1789),
164565 Życki Tomasz (1762–1839). Theoremata Et Problemata Mathematica Ex Trigonometria Sphaerica Et Astronomia In Alma Academia Et Universitate Vilnensi Publicè praelecta Thomas Zycki Eques Lithuanus Status Academici Candidatus Anno 2do. Physicae Et Matheseos Auditor In Eadem Academia Publicè tuebitur Die 15. Julii Horis pomeridianis. MDCCLXXXV. Vilnae Typis Sacrae Regiae Majestatis penes Academiam, (1785),
164566 Życki Tomasz (1762–1839). Theses Mathematicae Isaaci Newtoni Demonstrandae A Thoma Życki Equite Polono Status Academici Candidato Anno Primo Sublimioris Matheseos Alumno Praeside Francisco Narwoysz S. T. Doctore Sublimioris Matheseos Professore Publico Ac Ordinario In Alma Academia Et Univ. Viln. A. D. MDCCLXXXIV. Quarto Calendas Sextiles. Vilnae Typis Sacrae Regiae Majestatis Penes Academiam, (1784),
164563 Życiu (O).
164562 Życiński Jan Stanisław (Zyciński, Żydziński).
164548 (Życie). Zycie Chrzescianskie álbo Akty Uwági, wszystkie spráwy ná Chwałę Boską kieruiące. Przez Kápłána Societatis Iesu. Zebrane y do záżywánia nábożnego Podane. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey 1714,
164550 (Życie). Zycie Błogosławionego X. Jana Lobedawa Fránciszkana Prowincyi Polskiey, Kraiow Pruskich, y innych wszelkich ludzi ná wodzie żegluiących osobliwego Pátrona, ktorego Ciało w Chełmie Mieśćie Biskupim w Prusiech u XX. Franciszkanow w Kośćiele S. Jakuba Apostoła spoczywa Pod Imieniem Jasnie Wielmoznego JMci X. Woyciecha Stanisława Na Leszczu Leskiego Biskupa Chełmińskiego Pomezańskiego Miłośćiwego Dobrodzieia Naszego Zakonu Wydane Z pozwoleniem Starszych Przez Xiędza Fránciszkana Roku 1752. Dnia 24. Marca. B. m.,
164551 (Życie). Zycie S. Marty Panny, Gospodyni Chrystusa Páná Patronki Pryncypalney y Protektorki Kán: Reg: de Saxia Zákonu Ducha Swiętego, Od ktorey początek (F.) y przykłád żyćiá (E.) powźiął. z roznych Autorow Łáćińskich Zebrane, y dlá wygody Wszystkich na Polski Jezyk [sic] Przetłumaczone, Zá dozwoleniem Zwierzchnośći do Druku Podane. Roku Panskiego, 1753. w Krakowie, w Drukárni Adámá Kleiná Typográfa Krák,
164552 (Życie). Zycie Niesmiertelne Trzech Sług Boskich Zakonu Eremitow S. O. Augustyna, To jest: Augustyna Novella, Antoniego de Amandula, y Antoniego Turriani, álbo ab Aquila Kapłanow y Wyznawcow, Od Oyca S. Klemensa XIII. Papieża, W Poczet Błogosławionych dnia 11. Miesiąca Lipca, Roku 1759. Uroczystym Obrządkiem Policzonych, Ná publiczny światu Chrześćiańskiemu widok Pod Imieniem J. W. Jeymci Pani Wiktoryi z Potockich Pociejowey Straznikowey W. X. Lit: Z ćieniow Prassy Drukarskiey Wystawione Roku od Narodzenia Pańskiego 1761. W Wilnie, w Drukarni J. K.Mći WW. XX. Fran:, (1761),
164558 (Życie). Zycie błog. sługi bożego Szymona z Lipnicy. Wilno, 1768.
164559 (Życie). Zycie Siostry w Chrystuśie á Fundatorki Wileńskiego Klasztora Zakonnic od Nawiedzenia Błogosławionèy Maryi Panny nazwanych Naymilszey Teresy Anny Warzkietowney Od Zakonnic tegoż zgromadzenia Zebrane i Opisane. W Klasztorze Wileńskim, przy Kośćiele pod tytułem Serca Jezusowego. Roku Pańskiego MDCCLVIII. B. m. (Wilno), (1758),
164560 (Życie). Zycie cudownego ś. Wincentego Ferreryusza. Kraków, 1748.
164553 (Życie). {autorem Tyszkowski Wenanty} Zycie Serafickie Braci y Siostr nazwanych Pokutuiących Od Serafickiego Oyca Franciszka S. W Trzeciey Regule Opisane Od Mikołaia IV. Leona X. Pawła III. Benedykta XIII. y innych Papieżow Potwierdzone Od wielu Swiętych Kanonizowanych y Błogosławionych, lub świątobliwością, Godnością y urodzeniem zaszczyconych Praktykowane. Teraz záś pewnemi Informacyami, Chrystusowemi Przywileiami, Odpustami y krotkiemi Nabożeństwy Zalecone. Y Dodruku [sic] podane R. 1749. Z Pozwoleniem Starszych. B. m. (Lwów, druk. Jezuitów),