Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
17099 Zbior powinności. Zbior powinności Archiconfraterni Niepokalanego Poczęcia N.P. Maryi w Rzymie przy kościele ś. Wawrzeńca in Damaso założoney
17100 Zbior powinności. Zbior Powinności chrześcijańskiey Duchownego y Świeckiego stanu (1757)
17101 Zbior powinszowań. Zbior powinszowań różnych (1788)
17102 Zbior prac. Zbior Prac rocznych w szkołach Berdyczowskich przy popisach ofiarowany. Berdyczów, 1800.
17103 Zbior praktyki. Zbior woienny praktyki dla kawaleryi służącey (1789)
17104 Zbior praw. Zbior Praw, Dowodow I Uwag Z Tresci Tychze Wynikaiących Dla Obiasnienia Zaszczytow Stanowi Mieyskiemu Ex Juribus Muncipalibus Słuzących. Przeswietney Deputacyi, Od Nayiasnieyszych Stanow Rzeczypospolitey Do roztrząśnienia Praw i Przywileiow Mieyskich wyznaczoney Podany. W Warszawie. w Drukarni P. Dufour, Konsyl: Nad: J.K.Mci, Dyrektora Drukarni Korpusu Kadetow. MDCCXC (1790).
17105 Zbior praw. Zbior praw czyli konstytucyi sejmu gł. ord. r. 1788
17106 Zbior praw. Zbior Praw Koronnych y Rezolucyi Rady Nieustaiącey tyczących się Jurysdykcyi Sądów J.K.Mci. Zadwor: Koron: (Warszawa, 1781)
17107 Zbior praw. Zbior Praw Koscielnych Na dowod Wolnośći Duchownym Od ćięzarow Woiennych, Podatkow, y Chlebá źimowego, Przez Monárchy Xiążętá y Krole Polskie nádánych, A Státutámi y Constitucyámi Koronnemi ápprobowánych. Na Seym Według Constitutij Annorum 1662 & 1667. Dla informáciey Stanom Rzeczypospolitey krotko złożony. Anno Domini 1669. B. m.
17108 Zbior praw. Zbior Praw Koscielnych Na dowod Wolnośći Duchownym Od ćięzarow Woiennych, Podatkow, y Chlebá źimowego, Przez Monárchy Xiążętá y Krole Polskie nádánych, A Státutámi y Constitucyámi Koronnemi ápprobowánych. Na Seym Według Constitutij Annorum 1662 & 1667. Dla informácyey Stanom Rzeczypospolitey krotko złożony. Anno Domini 1669. wydrukowany. Roku záś 1712. z Roskázu Duchowney Zwierzchn: przedrukowány. B. m.
17109 Zbior praw. Zbior Praw Miasta Starey Warszawy Jednę Juryzdykcyą Miejską na wszystkich gruntach pod lokacyą podchodzących dowodzący, y nielegalnośc Jurydyk dotąd utrzymuiących się okazuiący. B. m. b. r. (1789),
17110 Zbior praw. Zbior Praw Niedozwalaiących odbierac Dobr Dziedzicznych Obywatelom Rzplitey bez poprzedzonego Sądu i konwikcyi czyli Forma Rządu Republikańskiego lat przeszło 400 nieskażytelnie zachowywana i pierwszy raz dopiero na Seymie 1776 roku przestąpiona. Warszawa, (1790),
17111 Zbior praw. Zbior (Nowy) Praw Oboyga Narodow Od Roku 1347. Az Do Teraznieyszych Czasow
17112 Zbior praw. Zbior praw papiezkich o klauzurze zakonney (Lublin, 1793)
17113 Zbior praw. Zbior praw y przywileiow miastu stołecznemu W.X.L. Wilnowi nadanych (1788)
17114 Zbior praw. Zbior praw sądowych 1776
17115 Zbior praw. Zbior praw sądowych na mocy konstytucyi r. 1776 przez Andrzeja Zamoyskiego ex kanclerza ułożony i na Seym r. 1778. podany (Warszawa, 1778)
17116 Zbior Praw. Zbior Praw służących do Xięstw Kurlandzkiego i Semigalskiego, Xięciu Karolowi Bironowi Bratu Xcia Kurlandzkiego Panuiącego. B. m. b. r. (1765?)
17117 Zbior praw. Zbior praw i urządzeń pro parte M. Warszawy przeciw Zydom (1790).
17118 Zbior prawa. Zbior Prawa Anno 1789. Przez Stany Rzeczy Pospolitey Seymuiące Dla nowo ustanowionych w Kraju po Woiewodztwach, Ziemiach i Powiatach Kommissyi Porządkowych zapadłego. w Materyach stosownych, porządkiem Alfabetycznym wytchniętych Dla łatwieyszego tegoż wynalezienia w przypadkach zdarzonych. Przez Jednego z Liczby Osob Duchownych Ziemi Lubelskiey i Powiatu Urzędowskiego Kommissarza. Końcem Przysługi Publiczności. Ułozony w Dniach Miesiąca Marca Roku 1790, w Lublinie, w Drukarni J. K. Mci XX. Trynitarzów, b. r. (1790),
17119 Zbior prawa. Zbior cywilnego powszechnego prawa (Wiedeń, 1787)
17120 Zbior prawideł. Zbior prawideł ekonomicznych Cz. I (1800)
17121 Zbior przepisów. Zbior przepisów rabbińskich, streszczony z całej literatury talmudowej
17122 Zbior przyczyn. Zbior krótki przyczyn i zdarzeń, które sprowadziły Rozbior Polski. Warszawa, 1790.
17123 Zbior przypadków. Zbior ciekawych przypadkow y dowcipnych zartow. (ozdobnik) W Supraslu, Roku 1786,
17124 Zbior przypadków. Zbior krotki przypadkow nayznacznieyszych od roku 1787 do roku 1797 zaszłych w Europie
17125 Zbior przypadków. Zbior politycznych przypadków znaczniejszych w ciągu roku 1792 zaszłych
17126 Zbior racyi. Zbior racyi i odpowiedzi za... (Stefanem) Kostrowickim miecznikiem woj. mińskiego, 1778,
17127 Zbior rezolucyi. Zbior Rezolucyi Rady Nieustaiącey Potrzebnych Do Wiadomosci Juryzdykcyi Sądowych y Obywatelow Oboyga Narodow. (tu herb królewski St. Augusta). [Część pierwsza]. w Warszawie. u Piotra Dufour, Drukarza J.K.Mci. (kreska ozdobna) M.D.CC.LXXX (1780). Za Przywileiem Jego Krolewskiey Mosci,
17128 Zbior rezolucyi. Zbior Rezolucyi Rady Nieustaiącey Potrzebnych Do Wiadomosci Juryzdykcyi Sądowych Y Obywatelow Oboyga Narodow Od Seymu 1776. do Seymu 1782. Roku Zebrany W tym zbiorze, dla łatwieyszego wynalezienia potrzebuiącym przypadku w Prawie rezolwowanego, porządkiem alfabetycznym, materye przez te lata w Radzie Nieustaiącey decydowane, są ułożone. Na Nowo Przedrukowany, (tu herb króla St. Augusta) w Warszawie. w Drukarni Korpusu Kadetów pod Dyrekcyą Piotra Dufour, Konsyliarza Nadwornego i Drukarza J.K.Mci. M.DCC.LXXXV (1785). Za Przywileiem Jego Krolewskiey Mosci,