Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
132131 Ignacy od św. Jana Karmelita. Żywot y wysokie cnoty W. Matki Teressy od Pana Jezusa Marchockiey klasztorów Karmelitanek Bossych we Lwowie y w Warszawie fundatorki z manuskryptu dziejopisa W. Cyca Ignacego od Swiętego Jana Evangelisty tey Wielebney Matki spowiednika zebrane. R. p. 1654. A do druku podane 1752 dnia 11 Marca na większą chwałę Pana Boga w świętych Jego. W Drukarni Lwowskiey J. K. M. Soc. Jesu 1752.
205015 Trzecieski Andrzej (II) (Trzycieski, Tricesius) (ur. 1530 † 1584) (pseud. Prudentius Cachinius, Virilius Musaeus Hyporeades, Gibbor Scheloschach, Christianus Liberius, Eusebius Eleuteropolita, Verax Luceoriensis, P. C. Sarmata, Alitophilus Cassiander Sarmata?, Callopius?, Nicolaus Musculus?). Żywot y sprawy poććiwego sláchcicza polskiego Mikołáiá Reya z Nagłowic... ktory napisał Andrzey Trzecieski iego dobry towarzysz, ktory wiedział wszytki sprawy iego...
109924 Chlebowski Wawrzyniec. Żywot y męczeństwo wielkiego sługi y wyznawce Chrystusowego Stanisława S. Biskupa krakowskiego w kościele na Skałce Michała S. Zakonników Pawła S. pierwszego Pustelnika dla prawdy y miłości Pasterskiey zamordowanego w Krakowie r. 1080. Przez Wawrzyńca Chlebowskiego opisany. W Krakowie, w drukarni Macieia Andrzeia Andrzeiowczyka r. 1626.
146627 (Kryspin). Żywot y męczeństwo Swiętych Kryspina y Kryspiniana z różnych autorów, niżey wyrażonych, zebrany. Oraz godzinki, litania y hymn na honor tychże Świętych męczenników, za dozwoleniem zwierzchności do druku podane. Kosztem P. Janá Wątrobskiego, mieszczanina Krákowskiego, roku od národzenia Króla Męczenników Chrystusa, 1760. W Krakowie w drukarni Stanisława Stachowicza, J. K. Mci uprzywil. typografa y bibliopoli Krakowskiego. {b. r. 1760}
144653 Kosiński Stanisław S. J. (1588 † 1657). Żywot y Męczeństwo B. Jozafata Biskupa y Męczennika szeroko zebrane przez X. Stanisława Kosińskiego Soc. Jesu. Teraz dla pospolitego wiernych zbudowania krótko do druku podane przez iednego Kapłana teyże Societatis. w Wilnie 1665.
169958 Opatovius Pantini Adamus (Opatowczyk) (1570 † 19 listopada 1647). Żywot y cuda Wielebnego Jana Kantego, Doktora w Piśmie S. y Professora Akademiey krakowskiey z manuscriptow wielkiego Collegium y kościoła świętey Anny (w którym ś. depozyt Reliquiy iego odpoczywa) y które to pisma w skarbie tegoż kośćioła są w schowaniu: także z Historiey W. Macieia Miechowity polskiego Historyographa y z inszych poważnych y wiary godnych autorów, którzy dzieie iego opisowali, wybrany y wypisany. Przez X. Adama Opatowiusza Pisma ś. Doktora y Professora, kościoła ś. Anny Dziekana. W Krakowie, w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka J. K. M. typographa r. p. 1632.
131228 Jansenius Boy Mikołaj (Janssenboy), Dominikan († 21 listop. 1634). Żywot Wyznawce Swiętego Dominika, Zakonu Kaznodzieyskiego Fundatora, przez W. O. Br. Mikołaia Janseniusza łacińskim ięzykiem napisany a przez W. O. Br. Fabiana Birkowskiego na polskie przełożony, tegoż Zakonu obudwu. Za dozwoleniem Starszych. w Krakowie w Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka r. 1626.
202211 Teleszyński Wawrzyniec (Teleżyński) (ur. 1743). Żywot Wielebney Sługi Bożey Bronisławy z Odrowążów Prandocianki Zakonu: Premonstr: S. O. Norberta Panny. Klasztoru Zwierzynieckiego Profeski Jako był wyszedł z druku w Roku 1786. w Krakowie pod tytułem Cześć Boska w B. Bronisławie: rożnemi wykładami z rozmaitych Pisarzy pobranemi Obiasniony. i dalszemi wiadomościami Rozszerzony. A za pozwoleniem Zwierzchności do Druku Dany. w Krakowie Roku 1789. w Drukarni Ignacego Grebla Typografa J. K. Mći:
188241 Rosołecki Łukasz, Pijar (Łukasz od św. Franciszka) (ur. 1697 † 1752). Żywot wielebnego sługi Boskiego Glicerego od Chrystusa, z familii Medyolańskiey Landryanów, kleryka Szkół Pobożnych. Przekład z włoskiego w Wilnie w drukarni J. K. M. Akad. S. Jesu. 1751.
142051 Kojałowicz Kazimierz Wijuk (l617 † 9 listop. 1674). Żywot W. X. Mikołaja Lancicego albo Łęczyckiego S. J. pisany od X .Kazim. Wiiuk Koiałowicza i X. Bogusława Balbina tegoż zakonu kapłanów.
48645 Bakcius Piotr Jakób (Bacci Pietro Jacopo). Żywot świętego Filipa Neriusa z Florencyi: Congregationis oratorii fundatora, włoskim y łacińskim, przez W. Piotra Jakóba Bakciusa z Arettu, teÿże kongregacÿe kapłana napisanÿ, a polskim darowany językiem przez Wielmożnego Jego Mośći P. Adama z Konarzewa Konarzewskiego, w roku pańskim 1668. od Oÿców Congregationis oratorii świeteÿ gory Gostynskiey podanÿ do druku. W Lesznie, Michálowi Buk 1683.
196365 (Skarga Piotr). Żywot świątobliwey pamięci Stan. Kostki, X. Marcina Laterny y X. Piotra Skargi...
128836 Hoffman Jozafat († 1756). {autorem Pittoni Giovanni Battista} Żywot świat cały informuiący, albo Żyćie bez Umbry Naywyższego Pasterza Kościoła Katholickiego Rzymskiego, Oyca S. Benedykta XIII. Zakonu Kaznodźieyskiego. wprzod po włosku wydany, a teraz na oyczysty ięzyk z przydatkiem niektorych cudow y innych w cale rzeczy wiadomośći godnych przetłumaczony, y do druku podany. Przez X. Jozefata Hoffmana Kaznodźieję Ordynaryinego y Promotora Konfraternij Anny S. w Prepozyturalnym kośćiele Mordzkim, Dominikana Roku, którego żywot ludzki stracone wygrał zbawienie 1734. w Warszawie, w drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey Scholarum Piárum {1734}.
45186 Alcantara Petrus (ur. 1499 † 18 Paźdz. 1562). Żywot św. Piotra z Alkantary. B. m. b. r.
210522 Wielowiejski Stefan (Wielowieyski) (1651 † 1721). {Żywot św. Patrycyusza oraz krotkie opisanie o czyścu tegoż Świętego, który Mombricius i Baronius studnią zowią. Z Zywotów Świętych...} Kraków, 1791.
210521 Wielowiejski Stefan (Wielowieyski) (1651 † 1721). Żywot św. Patrycyusza oraz krotkie opisanie o czyścu tegoż Świętego, który Mombricius i Baronius studnią zowią. Z Zywotów Świętych... wyjęty a teraz świeżo do druku podany. Roku Pańsk. 1761 z dozwoleniem Zwierzchności duchowney. W Krakowie, w drukarni Fabiana Hebanowskiego I. K. M. typografa Bibliopoli Krakowskiego i Warszawskiego. (1761)
141598 Kobiernicki X. Soc. Jesu. Żywot św. Ignacego. Kraków.
46118 (Anna Św.) Żywot swiętey Anny, naczystszey Panny Mariey matki bożey y Pana Jezusa Chrysta starey matki iego. (Pod tem drzeworyt: N. Panna z dzieciątkiem Jezus i św. Anna). B. r. b. m. b. dr. (około 1532. Kraków, druk. Hieronima Wietora [nie: z drukarni Wietora lub Mac. Scharffenberga]).
78088 Dryjacki Fulgenty W. X. Żywot Swiętego Thomasza á Villa novâ Arcybiskupa Wálenckiego jáłmużniká vvièlkiego, Zakonu Braći Eremitovv Augustina S. w dźień wszystkich świętych Roku Páńskiego 1618. kanońizowánego wedłuk (sic) włoskiego do druku podány zá pozwoleniem Zwierzchnośći przez X. Fulgentego Dryiáckiego Podprzeorz: Klaszt: Krak: W Krakowie, W Druk: Dźiedźi: Krzysztofá Sche: J. K. M. typ: R. P. 1669.
78087 Dryjacki Fulgenty W. X. Żywot Swiętego Thomasza á Villa novâ Arcybiskupa Wálenckiego jáłmużniká vvièlkiego, Zakonu Braći Eremitovv Augustina S. w dźień wszystkich świętych Roku Páńskiego 1618. kanońizowánego wedłuk (sic) włoskiego do druku podány zá pozwoleniem Zwierzchnośći przez W. X. Fulgentego Drylackiego (sic), Przeora klasztoru CHoynickiego R. P. 1661. Gedani, typis Philippi Christiani Rhetii. 1661.
219143 Haer Franciscus van der. Żywot Sw. Eligiusza... 1687
47649 Audeon (Sw. Dado z Soisson † 689 czy 676). {właściwym autorem Haer Franciscus van der} Żywot Sw. Eligiusza biskupa Nowiomeńskiego, apostoła Flandryey, patrona zgromadzenia złotniczego, pisany od Sw. Audeona biskupa Protomagenskiego towarzysza jego. Według zaś Bedy, Vswarda, Molána, Baroniusza, z historyi Saryuszowych, opera Francisci Haraei Ultraiectini S. Theolog. Licentiati napisany, do słowa wyięty y na polskie przetłumaczony. W Krakowie, w drukarni Franciszka Cezarego J. K. M. i JMci Xiędza biskupa krakows. Xięcia siewierskiego typogr. r. p. 1687.
57991 Bielski Jan X. (ur. 8 marca 1714. w W. Polsce, um. 10 grudnia 1768. w Poznaniu). Żywot Stanisława Karnkowskiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego.
43651 Abelli Ludwik (Abelly Louis), Biskup de Rhodes (ur. 1603 † 1691). Żywot sługi bożego Wincentego a Paulo fundatora y pierwszego generała Congregationis Missionis przez X. Dominika Akamiego Congregratii Oratorii w Rzymie z tego, co o nim Ludwik Abelly ięzykiem francuzkim napisał, zebrany y do druku po włosku podany a teraz na polskie przez iednego kapłana teyże Kongregacyey Missionis Cracovien. przetłumaczony. W Krakowie, w druk. Fran. Cezarego. R. P. 1688.
43652 Abelli Ludwik {Abelly Louis}, Biskup de Rhodes (ur. 1603 † 1691). Żywot sługi bożego Wincentego a Paulo fundatora y pierwszego generała Congregationis Missionis przez X. Dominika Akamiego Congregratii Oratorii w Rzymie z tego co o nim Ludwik Abelly Biskup Rodyiski językiem francuzkim napisał zebrany i po włosku wydany a potym na polskie przez jednego kapłana tejże Kongregacyi missionis przełożony i powtórnie do druku podany. W Warszawie w drukarni XX. Missionarzy. 1782.
212141 (Władysław święty) król węgierski. Żywot S. Władysława... Pobożnym nazwanego (1630)
165103 (Żywot). {autorem Ugniewski Szymon} Żywot S. Władysława Króla Węgierskiego. Wilno, 1664,
206251 Ugniewski Szymon S. J. (1584 † 21 paźdz. 1647). Żywot S. Władysława Króla Węgierskiego Pobożnym nazwanego, wyięty z kronikarzów Węgierskich, Polskich, Antoniego Bonfiniusza, Michała Ritiusza, Marcina Kromera y inszych pisarzow, Jana Długosza, Pelbarta Temeswara y Erazma Biskupa Płockiego, w Brewiarzu swey Dyecezyey etc. Zył około R. P. 1040. K woli Nayiaśn. Władysławowi, Z Bożey łaski Krolewicowi Polskiemu y Szwedzkiemu, obranemu Wielkiemu Carowi Moskiewskiemu, Smoleńskiego, Siewierskiego, Czernihowskiego Xięstwa Administratorowi krótko wypisany przez iednego kapłana Soc. Jesu. R. 1630. Julij 30. (1630)
43653 Abelli Ludwik {Abelly Louis}, Biskup de Rhodes (ur. 1603 † 1691). Żywot S. Wincentego a Paulo fundatora i pierwszego generała Con-gregationis Mission. B. w. b. m. b. r.
144942 (Kostka Stanisław Św.) (1550 † 1568). Żywot S. Stanisława Kostki, Marcina Laterny i Piotra Skargi. w Krakowie u Schedla 1673.