Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
214980 Kukolnik Bazyli (1767–1821). Zbiór prawideł ekonomicznych podług starożytnej i teraźniejszej Ekonomiki autorów dla uczącej się młodzieży ułożony. Część I. Rolnictwo. Zamość, 1800,
48555 Badowski Amandus. Sancti Thomae Aquinatis studium theologicum et juridicum theses offert, quas Amandus Badowski notarii Castrensis Lublinensis filius in Univers. Zamoscensi theologiae, juris utriusque et matheseos auditor in assistentia Nicol. Onuphrii Olgerd juris canon. professoris, tunc Valentini Tepper juris naturae et gentium professoris propugnant. Zamość, 1784.
186574 Remiszewski Ignacy. Propositiones Juridicae ex jure Regni desumptae. (Na końcu:) Defendentur in collegio Studii Universitatis Zamoscensis respondente ad objecta Ignatio Remiszewski pincernae Novogrodensis filio, juris ejusdem auditore 22 Iulii 1779. {Zamość, 1779}
200743 Szpądrowski Stanisław, prof. Ak. Zamojs. († 20 marca 1777 w Zamościu). In nomine Domini Amen. Conclusiones philosophicae menti Divi Thomae Doctoris Angelici conformes. (Na końcu:) Defendentur publice in Collegio Universitatis Studiorum generalium Zamoscensis a G. D. Ignatio Balicki Philosophiae auditore praesidente Stanislao Joanne Cantio Aloisio Szpądrowski Philosophiae doctore et professore, facultatis philosophicae decano, scholarum provisore, cum auctoritate apostolica publico notario 1775. (Zamość, 1775)
200741 Szpądrowski Stanisław, prof. Ak. Zamojs. († 20 marca 1777 w Zamościu). Conclusiones Philosophicae Menti Peripateticorum, praecipuè Divi Thomae Angelici Ecclesiae Doctoris, & rationi conformes Expositae. Ex Logica. [Na końcu:] Defendentur publicè in Collegio Universitatis Zamoscensis à VV. DD. Thoma Cwiklinski, & Nicolao Manugiewicz AA. LL. & Philosophiae Baccalaureis, Ejusdemq; Alumnis in assistentia M. Stanislai Szpądrowski, Phiae Doctoris, Ejusdemq; Professoris. Annô Domini 1774. Diebûs Julii. {Zamość, 1774}
138873 Karasiewicz Paul. Anton. Conclusiones philosophicae prosententia praesentis aevi menti D. Thomae Angelici et Ecclesiae Doctoris et peripateticorum principis, praesertim in iis, quae potiores sunt, controversis, conformanda institutae. (Na końcu:) Defendentur in collegio Univer. Zamoscen. a Matthaeo Złoba ac Conrado Badowski sub assistentia Pauli Antonii Karasiewicz 1774. {Zamość, 1774}
138872 Karasiewicz Paul. Anton. Conclusiones philosophicae ad mentem divinissimi Thomae Angelici Doctoris publicae disputationi expositae. (Na końcu:) Defendentur publice in collegio Univ. Zamoscensis, a V. D. Degen philosophiae auditore in assistentia Pauli Karasiewicz philosophiae doctoris et actualis professoris a patribus ordinis S. Basilii philosophiae professoribus 1772 mense Junio. {Zamość, 1772}.
78356 Dunczewski Jan Bartłomiej, prof. Ak. Zamojs. († 1780). Propositiones mathematicae menti celeberrimi Euclidis conformes accomode ad praxes geometricas et ad demonstrandum in Universitate Zamoscensi tum in campo expositae. (Na końcu:) Demonstrabunt et defendent Mfici ac Grosi Michael Mirkowski, Vincentius Badowski, Petrus Czechowski, Gregorius Kostecki, Adalbertus Ożgiewicz, Thomas Jaworski, Isidorus Soroczyński, Franciscus Żukowski assistente suo professore M. Joanne Dunczewski canonico collegiatae et decano foraneo Zamoscensi, curato Starozamoscensi in Univ. Zamoscensi Phiae D. matheseos professore, geometra jurato die 3, 4 mensis Julii Anno Domini 1771. {Zamość, 1771}
129670 Human Jan (a). Decisiones juridico-canonicae ad V. libros Decretalium Gregorii IX. Pontf. Max. (Na końcu:) Defensae a Jonne (tak) a Human phil. baccul. et Adalberto Adamski alumno seminarii dioecaesano-academici, A.LL. sacrorum canonum et S. Theologiae auditoribus, sub assistentia sui professoris in Colleg. Univers. zamoscensis a. d. 1771. diebus Junii. Ad majorem Dei Gloriam omniumque sanctorum honorem. {Zamość, 1771}
226429 (Nauka). Krotka nauka o powietrzu morowym: to iest: Co to iest powietrze morowe? Zamość, 1705,
50610 Berny Jan, stud. Akad. Zam. Honor weselny na dzień ślubów małżeńskich sławetnie urodzonego Wojciecha Semmera i Katarzyny Ciamerówny, nierozerwanym przyjaźni węzłem zjednoczonych. Zamość, 1654.
164491 Zychini Mikołaj Andrzej (Zichinius), rajca lwowski, prof. Akad. Zamojskiej (zm. 1693). Charites Roxolanae ad auspicatum ab urbe reditum Ioannis Zamoyski Comitis in Tarnow et Iarosław... a M. Nicolao Andr. Zychini Poeseos Professore in Academia Zamoscensi. (Zamość, 1651),
114675 Czołhański Jan Karol. Symbolum virtutis et honoris Reverendi et venerabilis Domini Pauli Mirowski dum in inclyta Academia Zamoscensi per Excellentissimum virum M. Andream Abrek Leopol. Philosophiae doctorem in eademque academia publicum eloquentiae professorem, secundam in artibus et philosophia lauream solenni ritu susciperet sub auspiciis Magnifici et clarissimi viri D. Benedicti Zelechowski J. U. D. et professoris Academiae Zamoscensis Rectoris vigilantissimi a Joanne Czołhański Eloq. Stud. D. Anno a partu virginis 1631. Mense ... die ... {Zamość, 1631}
116283 Ghiza Wojciech (Giza) Franciszkan z Żołkwi. Kazanie żałobne na pogrzebie Reginy Żołkiewskiey z Felsztyna, Kanclerzyney y Hetmanowey wielkiey koronney, w Zamościu 17 Grudnia 1624 [nie: 1625] roku. {Zamość, 1625}
201191 Szymonowicz Szymon Bendoński (Simonides) (1551 † 1629). Hereniou Philosophou Exegesis eis ta meta ta fysica. Herenii Philosophi Enarratio in Metaphysica Simone Simonida interprete. [Tytuł ten po grecku i po łacinie znajduje się na pierwszej stronie tekstu, ale właściwej karty tyt. nie ma w żadnym egzemplarzu]. [Zamość, 1604].
223572 Abrek Andrzej st. Stephanoma laureum spectatae virtuti et eruditioni venerabilium adolescentum Stanislai Lewnicki, Alberti Skawinski, Stephani Witiński, Alberti Kupinski in inclyta Academia Zamoscensi per Clarissimum et Excellentissimum Dominum M. Andream Abrek Leopol. U. J. D. Philosophiae moralij ordinarium professorem collatum, cum plaudente numerosa nobilissimorum virorum panegyri Artium et Philosophiae Baccalaurei renuntiarentur. Tertio ejusdem laureae Candidato praecinente. Anno verbi incarnati 1646. Octobr. 25. Zamość, (1646),
78423 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Kalendarz Polski y Ruski Na Rok Pański 1749. przez M. Stanisława z Łázow Dunczewskiego Wyrachowany. Zamość w Drukárni B. Jana Kantego. {1748/1749.}
165299 Nabożeństwo. {Nabożeństwo} do Matki Boskiey dla wygody nawiedzających obraz Niepokalanego Maryi Panny Poczęcia cudami w Tartakowie słynącego. Zamość w drukarni Akademickiey 1780.
20090 Zakrzewski Mikołaj. [Wiersze ojczyste o męce Pańskiej w 4 rytmach i rozmowa sprawiedliwości i miłosierdzia przed Bogiem — Echo o męce Chrystusa — Umowa Chrześcianina z Chrystusem — Plankt Maryi Magdaleny]. Zamość b. r. i m dr.
144948 Kostkiewicz Augustyn [nie: Kostkiewicz Andrzej Gabryel]. Nabożeństwo do Matki Boskiey dla wygody tych, którzy iey mieysca Swięte upodobane y cudami wsławione odwiedzają. Zamość 1780.
77040 Dłużniewscy. Augustale coronatae Themidis (panegiryk na Dłużniewskiego). Zamość 1715.
167116 Niewieski Stanisław Jan († 27 września 1699). {Kalendarz} na r. 1700. Zamość 1699.
167089 Niewieski Stanisław Jan († 27 września 1699). {Gotowość rytmów czyli zbiór drobnych wierszy z kalendarzów} z dodatkiem nowych wierszów. Zamość 1698.
167088 Niewieski Stanisław Jan († 27 września 1699). Gotowość rytmów czyli zbiór drobnych wierszy z kalendarzów. Zamość 1695.
167103 Niewieski Stanisław Jan († 27 września 1699). {Kalendarz} na rok 1684. Zamość 1683.
167102 Niewieski Stanisław Jan († 27 września 1699). {Kalendarz} na r. 1683. Zamość 1682.
167101 Niewieski Stanisław Jan († 27 września 1699). {Kalendarz} na rok 1682. Zamość 1681.
167099 Niewieski Stanisław Jan († 27 września 1699). Kalendarz na rok 1680. Zamość 1679.
77680 Draszkiewicz Stanisław. Bóg zapłać nayjaśnieyszemu y naymiłościwszemu Janowi III. z Bozey łaski królowi Polskiemu wielkiemu litewskiemu, Ruskiemu, Pruskiemu, Mazowieckiemu, Zmudzkiemu, Inflandzkiemu, Smoleńskiemu, Wołyńskiemu, Podolskiemu, Podlaskiemu, Kiiowskiemu, Siewierskiemu Książęciu y wszystkiemu zacnemu rycerstwu oboyga narodu za uczyniony pokoy Korony Polskiey przez .... stolnika Parnaws. zacnego półkownika JKM. r. p. 1677. Zamość 1677.
160960 Mogilnicki Alexander Władysław, kanonik łucki. Gratulatio in ingressu ad cathedram Nicolai Praźmowski episc. Luceor. 1664. Zamość 1664.