Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
130533 Jakszan Jan Stanisław (Jaxan) († w Poznaniu). ΑΛΓΕΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΝ sive doloris monumentum in funere Pauli Hercii Sanctae Theologiae Doctoris et Professoris Cath: Cracov: Canonici et Generalis Rectoris ... A Joanne Stanislao Jaxan lugubri Camoenae threno excitatum. Anno 1648. 17 Cal. Octobr. Cracoviae, Filipowski 1648.
118350 (Grammatika). ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ГPAMMATIKA. ΔΟБΡΟГΛΑΓΟΛΗΒΑГΟ ΕΛΛΗNΟΣΛΟΒΕΝ [to wszystko prócz litery Б greckiemi tytulikami] skaho jazyka. Sowerszennaho iskustwa osmi czastei słowa. Ko nakazaniju mnohoimienitomu rosiiskomu rodu... Wo Lwowie. W drukarni Bratskoj, Roku 1591.
183784 Pyrnus Daniel. ΑΓΏΝΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΌΝ de herniis: qvod praesidente avxiliante'que trino et vno hygeae et panaceae parente ampliss. medicorvm Basil. collegio annvente apollineae lavreae cavsa Daniel Pyrnvsivs Cracouiensis Polonus pro suo nosse et posse svbire constitvit XXX. Octobr. hora loco'q; consuetis. Typis Oporinianis. 1588.
144124 Korn Daniel. Α. Ω. Perpetua Coeli Jubila Post Varia Mundi Nubila. Unverrückte Himmels-Freud Nach überstandener Trauer-Zeit, Bey Hochanschnlichster. Volck-reichster Versammlung und Hoch-Adelicher Beerdigung Des Weyland Hoch Wohl-Edel-Gebohrnen Herren, Herren Wolff Alexanders von Stosch [nie: von Storch], Herren auff Kreidelwitz etc. etc. etc. Aus Esaiae LX. v. 22. D. 8. Monats Julii, Anno 1682. Erwogen und vorrgestellet Von Daniel Kern, Der Gemeine Gottes in Königl. Stadt Raudten PfarrErn und Seniore. Lissa, Gedruckt durch Michael Bukken. {b. r. 1682}
150082 Lerch Michael. Α. Ω. Maximum in Minimo, Das Gröste im Kleinesten, Nehmlich Jesum in einer gläubigen Seele, Aus den Worten Pauli, Rom. 8 v. 35 seq. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, u. s. w. Bey Hoch-Adelicher Beerdigung Der Weyland Hoch-Edel-Gebohrnen Frauen, Frauen Eva Helena von Schweinitzin, Gebohrnen von Stosch, Frauen auff Gross-Nieder-Tschirma, u. a. In einer Stand-Rede in der Geischnischen Kirchen, den 9 Dec. des 1682 Jahres vorgestellet Durch M. Michael Lerchen Pastor Primar. der evang. Gemeine vor Gross-Glogau. Lissa, gedruckt bey Michael Bucken. (1682).
212864 Wojt Jakub (ur. 30 lipca 1698). Α Et Ω. De Incrementis Studiorum Per Polonos Ac Prussos, Autoritate Ordinis Philosophorum Amplissimi, Publice Disserent, M. Jacobus Woit, Et Johannes Sigismundus Jungschultz, Alias Neodicus De Roebern, Elbingenses. Lipsiae, D. IV Novembr. A. O. R. MDCCXXIII. (1723). Litteris Breitkopfianis.
117501 Gorczyński Aquilin Michał († 1716). Żywy wzór Apostolskiey doskonáłości, B. Stanisław Kazimierczyk, w sławney Akádemiey Krákowskiey Professor, y S. Teologiey Bákáłarz, Zakonu Canonicor. Regular. S. Salvatoris Lateran: Theolog, y Przeor, pod ćieniem Krzyża Swiętego albo codzienney w źyćiu mortyfikácyey. Przez X. Aquilina Michała Gorczyńskiego Práwa Duchownego y Pismá S. Doktorá y Professorá, S. Stolice Apostolskiey Pisárza, tegoż Zakonu i u Bożego Ciáłá na Kazimierzu Kanoniká swiatu wystawiony. Roku 1702. w Krakowie w drukárni Akademickiey.
177192 Pogrzeb. Żywy {pogrzeb} na lepsze pobozności zycie w swywolnym młodzianie wskrzeszony od Wielmożney y Szlachetney Młodzi Humanitatis Kol: Kalis: Soc. Jesu Roku 1695. dnia 10. lutego. {b. r. 1695}
48908 Baranowicz Łazarz, arcyb. Czernichowski (1593 † 1693). Żywoty świętych ten Apollo pieie iak ci działali niech tak kozdy dzieie. Na błogosławiącą rękę jako na takt iaki patrząc Iaśnie przewielebnego w Bogu Jego Mosci Oyca Łazarza Baranowicza archiepiskopa Czernihowskiego, Nowogrodskiego et caet: Chwálcie Boga w Swiętych iego. Psalm: 150. Spiewáliśmy wam, à nie skakáliście. Mat: 11. Z typográphiey Kijowo-Pieczarskiey. Roku panskiego 1670.
196359 Skarga Piotr (Pawęski) S. J. (1536 † 1612). Żywoty Świętych starego y nowego Zakonu .. Przez X. Piotra Skargę Soc. Jesu zebrane, na ięzyk polski przełożone y za życia autora dziewięć razy a po zeyściu iego powtórnie przedrukowane. Roku Panskiego 1780. W Wilnie, w drukarni Królewskiey przy Akademii.
184623 Radziwiłł Albert Stanisław, syn Stanisława, marsz. W. X. L., kanclerz (ur. 1593 w Ołyce † 12 listop. 1656). Żywoty Swiętych z Naukami Doktorow Kościelnych, na każdy dzień przez cały rok nabożnie, a krotko opisane. Wszelkiemu stanowi do czytania y naśladowania wielce potrzebne przez Albrychta Stanisława Radziwiła Xiążęcia na Ołyce y Nieświeżu, Kanclerza Wielkiego Xięstwa Litewskiego etc. etc. w Krakowie w Drukarniey Łukasza Kupisza, J. K. M. Typog. R. P. 1653.
131345 Januszowski Jan, syn Łazarza Andrysowicza (1550 † 1623). Żywoty sławnych mężów polskich. Kraków, z drukarni Łazarzowey.
159804 Mirecki Rajmund Jędrzej od ś. Józefa, Pijar (1712 † 13 lutego 1793). Żywoty S. Wojciecha arc. Gnieźnieńskiego, S. Bogumiła, tudzież X. Wawrzyńca Gembickiego i Macieja Łubieńskiego, w Krakowie 1765.
128319 Hieronymus Eusebius Stridoniensis (329 † 420). Żywoty Oycow, Abo Dzieje y Duchowne powieści Starcow, Zakonnikow, Pustelnikow Wschodnich. Przez S. Hieronima y inszych pisane. Ktorych czytánie oczom ludzkim Niebo otwiera, grzesznego człeká zákamieniáłe serce kruszy, do miłośći Boskiey wzbudza, ná drogę zbáwienia prowadzi. Staraniem y nakładem Jaśnie Oświeconey Xiężny J. M. Pani P. Katarzyny z Sobieszyna Xiężny Radziwiłłowey, Podkanclerzyney, y Hetmanowey W. X. Litewskiego etc. od X. M. Sebastiana Piskorskiego V. J. D. w Akademiey Krakowskiey Professora, Archid. Kościołá Wszytkich Świętych Krak. etc. Pustynie B. Salomei na Skale Presbitera, ná Polski ięzyk przetłumaczone, y do druku podane roku pańskiego 1688 w Krakowie w drukárni akádemickiey.
141370 Kmita Jan Achacy († 27 Sierpnia 1624). {autorem Janicki Klemens, Kmita tłumaczem} Żywoty krolow polskich Janá Achácego Kmity. W Krakowie w drukárni Mikołáiá Szárffenbergerá Typográphá Krolá Je° M. M.D.XC.I. (1591).
223138 Żywothy. Żywothy Philozophow.
220013 Konáč Mikuláš z Hodiškova (1480-1546). Żywothy Philozophow, to iest mędrczow nauk przyrodzonych... 1535
58025 Bielski Marcin (1500 ? † 18 Grud. 1575). {autorem Konáč Mikuláš} Żywothy Philozophow, to iest mędrczow nauk przyrodzonych. Y też inszych mężow cnotami ozdobionych ku obyczaynemu nauczaniu człowieka każdego wybrane. (Drzeworyt wyobraża starca) (pod drzeworytem:) Prassowano w Krakowie przez Floryana [Unglera] 1535.
118009 Govea Antoni (Gouvea), Biskup Cirineński Wizytator, w Persyi († l8 Sierp. 1638). {Żywota y cudów chwalebnego patryarchy y litośćiwego vbogich oycá, Błogosławionego Jana Bożego Luzytáńczyká zakonu Braci Miłośierdzia, pierwszego fundatorá}, krótkie zebranie. Naprzod w Krakowie wydane, A teraz staraniem W. O. Kazimierza Kudzińskiego tegoż Zakonu Drzewa S. Krzyża Konwentu Wieluńskiego przedrukowane. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Soc: Jesu. Roku Pańskiego 1709.
118008 Govea Antoni (Gouvea), Biskup Cirineński Wizytator, w Persyi († l8 Sierp. 1638). Żywota y cudów chwalebnego patryarchy y litośćiwego vbogich oycá, Błogosławionego Jana Bożego Luzytáńczyká zakonu Braci Miłośierdzia, pierwszego fundatorá, krótkie zebranie. Z Wiedeńskiego exemplarzá na polski przez B. X. A. L. tegoż zakonu niegodnego kápłáná, przełożone. Nákłádem W. O. W. Ł. prowincyałá tegoż zakonu. W Krakowie, w drukarni Akádemickiey roku páńskiego 1690.
147188 Kudzinski Kazimierz. Żywota y Cudow Chwalebnego Patryarchy y litościwego ubogich Oyca S. Jana Bożego Zakonu Braci od Miłosierdzia nazwanych Fundatora Krótkie zebranie, naprzod w Krakowie wydane a teraz staraniem W. Oyca Przeora Zakonu braci miłos. u S. Krzyża Kanon. Wileń. przedrukowane. w Wilnie w Druk. Akad. S. J. 1709.
180753 Powodowski Hieronim (1543 † 23 lipca 1613). Żywot... Tomasza Zieleńskiego... 1585.
152429 Łoniewski Krzysztof X. Żywot, spráwy y cudowne Boskie wstawienie pobożnego Kápłaná, B. Stanisława Kazimirczyka, przy Krákowie na Kázimirzu u Bożego Ciáłá, Congregácyey Zbáwićielowéy: Kánoników z Láteranu według Reguły Ś. Augustyná, Kánoniká y Podprzeorzego. Deus in Sancta via tua, quis Deus Magnus sicut Deus noster. Tu es Deus qui facis mirabilia. Psal: 76. Ku chwale Boźey y czći Swiętych iego, wybránych z tym pobożnym y błogosławionym: dopiro teraz Polskim ięzykiem napisány, dostáteczniey y własniey niżeli był przed tym po Łacinie wydany w roku 1609 przez X. Krzysztofa Łoniewskiego, tegóź Conwentu Kánonika. Ż dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, w drukárniey Łázarzowéy, Máćiey Jędrzeiowczyk drukował: Roku P. 1617.
177169 Pogodziński Mikołaj. Żywot żołnierski krótko opisany.
203376 Tomanowicz Franciszek (1630 † 1680). Żywot Zofii z Tylicz Łomickiey.
59544 Bonawentura Sw. (Eustachiusz, Jan czy Piotr Fidanza) (ur. 1221 † 15 Lipca 1274). Żywot zbawiciela i odkupiciela naszego Jezusa Chrystusa y przeczystey Boga Rodzicy Maryi Panny, czyli droga zbawienna według historyi ewangelistów SS. przez S. Bonawenturę, dla pożytku i zabawy wiernych Chrystusowych r. p. 1538. opisana. A teraz znowu za dozwoleniem Zwierzchności przedrukowana. Wilno, w druk. J. Kr. M. y Rzeczyposp. u XX. Pijarów r. 1791.
132131 Ignacy od św. Jana Karmelita. Żywot y wysokie cnoty W. Matki Teressy od Pana Jezusa Marchockiey klasztorów Karmelitanek Bossych we Lwowie y w Warszawie fundatorki z manuskryptu dziejopisa W. Cyca Ignacego od Swiętego Jana Evangelisty tey Wielebney Matki spowiednika zebrane. R. p. 1654. A do druku podane 1752 dnia 11 Marca na większą chwałę Pana Boga w świętych Jego. W Drukarni Lwowskiey J. K. M. Soc. Jesu 1752.
205015 Trzecieski Andrzej (II) (Trzycieski, Tricesius) (ur. 1530 † 1584) (pseud. Prudentius Cachinius, Virilius Musaeus Hyporeades, Gibbor Scheloschach, Christianus Liberius, Eusebius Eleuteropolita, Verax Luceoriensis, P. C. Sarmata, Alitophilus Cassiander Sarmata?, Callopius?, Nicolaus Musculus?). Żywot y sprawy poććiwego sláchcicza polskiego Mikołáiá Reya z Nagłowic... ktory napisał Andrzey Trzecieski iego dobry towarzysz, ktory wiedział wszytki sprawy iego...
109924 Chlebowski Wawrzyniec. Żywot y męczeństwo wielkiego sługi y wyznawce Chrystusowego Stanisława S. Biskupa krakowskiego w kościele na Skałce Michała S. Zakonników Pawła S. pierwszego Pustelnika dla prawdy y miłości Pasterskiey zamordowanego w Krakowie r. 1080. Przez Wawrzyńca Chlebowskiego opisany. W Krakowie, w drukarni Macieia Andrzeia Andrzeiowczyka r. 1626.
146627 (Kryspin). Żywot y męczeństwo Swiętych Kryspina y Kryspiniana z różnych autorów, niżey wyrażonych, zebrany. Oraz godzinki, litania y hymn na honor tychże Świętych męczenników, za dozwoleniem zwierzchności do druku podane. Kosztem P. Janá Wątrobskiego, mieszczanina Krákowskiego, roku od národzenia Króla Męczenników Chrystusa, 1760. W Krakowie w drukarni Stanisława Stachowicza, J. K. Mci uprzywil. typografa y bibliopoli Krakowskiego. {b. r. 1760}