Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
43704 Abramowicz Andrzej. Elegia funebris nobili et generoso Domino D. Melchiori Pudłowski viro de patria optime merito a magistro Andrea Abramowicz conscripta. Cracoviae, in typographia Matthiae Andreovin. Anno D. 1617.
43705 Abramowicz Andrzej. Duchowne lekarstwo na powietrze, z 5 psalmów — p. Andrz. Abramowicza na polskie przełożone. W Krakowie, w druk. Andrzeja Piotrkowczyka 1625.
43709 Abramowicz Antoni. Sprawa WW. JPP. Maiora pierwszey straży woysk W. X. Litt. Antoniego komor. woiewodz. Wileńsk. Abramowiczow przeciwko WW. JPP. Annie z Zabiełłów matce, Antoniemu Teodorowi y Albertowi synom, y JW. JX. Jerzemu Patryarsze Jerozolimsk. Laskarysom, JW. JP. Tyszkiewiczowi, W. JP. Horainowi i JXX. Bazylianom Berezbeckim (r. 1781)
43710 Abramowicz Franc. Dowód rocznego postępku w fizyce, historyi naturalney, logice, algiebrze, geometryi, trygonometryi teoryczney y praktyczney, rysunkach y początkach ięzyka niemieckiego — przez uczniów klass dwóch wyższych w szkołach i t. d. okazany pod dozorem Franciszka Abramowicza nauk wyzwol. i filoz. dokt., matematyki, fizyki i hist. natur. w tychże szkołach professora r. 1791 mies. Lipca 28 dnia.
43711 Abramowicz Jakób {Abramowicz Jakub}, komornik Oszmiański. Echo hymenu w czasie aktu weselnego Romualda Strutyńskiego chorążego powiatu Brasławskiego z Teresą Karpiówną [nie: Teresą Kappiówną] starościanką Płungiańską nowo z sobą poszlubionych ogłoszone. B. m. 1767.
215282 Abramowicz Jakub (Abramowicz Jakób). Przymierze Dozywotniey Przyjaźni Wielmożnego JMsci Pana Andrzeia Wazgirda Podstolego Wojewodztwa Trockiego z Jasnie Wielmozną JMsc Panną Bogumiłą Jelenską, Kasztelanką Wojewodztwa Nowogrodzkiego W Dzien Szlubney Ich Uroczystosci Przez JMsc Pana Jakuba Abramowicza, Komornika Mozyrskiego Wierszem Ogłoszone. Roku 1775. Dnia 28. Novembra. B.m., (1775),
43712 Abramowicz Jan, Wojewoda (†19kwiet. 1602). Zdanie Litwina o kupczy taniej zboża a drogiej przedaży. 1595.
43714 Abramowicz Jan.
43713 (Abramowicz Jan). Oracya na żałosna śmierć y pogrzeb WPana Jana Abramowicza woiewody smoleńskiego, starosty lidzkiego y wendeńskiego, wielkiego patrona zboru bożego y mądrego senatora W. X. Lit. pobożnością, sprawiedliwością, roztropnością, męztwem, łaskawością wiele chwalebnego. (1602).
43715 Abramowicz Jerzy, pastor († 1763). Historia ecclesiae Neobruchdorffensis alias Slavatycensis. Wrocław 1776.
43716 Abramowicz Mikołaj.
43717 Abramowicz Onufry.
43718 Abramowicz Stefan Jan.
215283 Abramowiczowa Anna z Kociełłów.
43719 Abramowiczowa Dorota Wołowiczówna.
43720 Abramowiczowa Ter. z Slizniów.
43721 Abramowiczówna Maryna.
43722 Abrassevin Claude Cyprien Louis [nie: Abrassewin Klaud. Cypr.]. Wszyscy błądzą czyli sprawa z obydwóch stron niesłuszna albo sąd oboiętny iedney damy filozofki w teraźnieyszych okolicznościach Jezuitow francuskich r. 1762 wydany a z francuzkiego przetłumaczony w polskim ięzyku do druku podany od N. P. Roku 1766. W Gdańsku w drukarni Jana Fryderyka Bartels. 1766
43723 Abrassevin Claude Cyprien Louis [nie: Abrassewin Klaud. Cypr.]. Wszyscy błądzą czyli sprawa z obydwóch stron niesłuszna albo sąd oboiętny iedney damy filozofki w teraźnieyszych okolicznościach Jezuitow francuskich r. 1762 wydany a z francuzkiego przetłumaczony w polskim ięzyku do druku podany od N. P. Roku 1766. W Gdańsku w drukarni Jana Fryderyka Bartels. 1766
43724 Abrassevin Claude Cyprien Louis [nie: Abrassewin Klaud. Cypr.]. Wszyscy błądzą czyli sprawa z obydwóch stron niesłuszna albo sąd oboiętny iedney damy filozofki w teraźnieyszych okolicznościach Jezuitow francuskich r. 1762 wydany a z francuzkiego przetłumaczony w polskim ięzyku do druku podany od N. P. Roku 1766. W Gdańsku w drukarni Jana Fryderyka Bartels. 1766
43725 Abratowicz Antoni. Depozyt ciała W. Imci X. Krzysztofa Skarbka, kanon. katedr. i kantora lwowsk. kustosza stanisławowsk., czyli dyariusz pogrzebu jego w Wiszni Sądowej w kościele W. W. OO. Reformatów prowincyi ruskiej pod założeniem Wniebowzięcia Najśw. Panny i św. Jana Chrzc. odprawionego inwencyą i opisem Imci P. Ant. Abratowicza sekret. J. W. Imci P. kasztel. warszawsk. in lucem publicam podany. We Lwowie w druk. J. K. M. y Bractwa S. Troycy. (1755)
43726 Abratowicz Antoni. Justiores Heliades, pondere vocis ac lachrymarum geminis super mari mortuo parentales, potius super profundae dignitatis plenissimarumque virtutum Maria in quietem posita. Satis exuberes tot rationales populos praestantissimi doloris ergo de tanto informantes sive naeniae supra memorabilibus fatis serenissimae augustissimae Mariae Josephae Augustae III. Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae clementissimae Dominae Dreznae 1757 anno defunctae, ad publicum totius patriae et colligatae Europae dolorem ab Antonio Abratowicz commil. Lor. Clav. camp. reg., latino et polonico idiomate expeditae. B. m. b. r. (1757)
43727 Abratowicz Antoni. Łzy marmurów do złotego potoku zpływające czyli smutne nadgrobki zeszłych w Bogu ś. p. JWnych Eustachiego i Maryanny Potockich generałów W. X. Lit. zkolligowanym żalom JW. Jeymości pani Katarzynie z Potockich na twierdzy Zabłotowie y Bohorodczanach Kossakowskiej kasztelanowej Kamińskiej poświęcone z przychylnej życzliwości prześwietnemu domowi i opisu przez —. W Warszawie 8 Marca 1768 wyciśnione.
43728 Abratowicz Antoni. Pańska ofiara w biegu księżyca w Dodony lesie zapalona, czyli bal solenny IO. księżny Izabelli Czartoryskiey, JW. Imci Pana Jerzego hrabi Flemminga kaszt. Żmudz. ojca swego imienin z tańcami etc. w poniedziałek d. 15 Julii 1765 w Łazienkach w zwierzyńcu obchodzony. B. m. {1765}
43729 Abratowicz Antoni. Smutna sława o wiekopomnym, z tego świata zeyściu Nayjaśnieyszeyz Cesarzów Józefy Maryi Augustowey III-ciej królowey JeyMci Polskiej do publicz. oyczyzny, y zkolligowaney Europy, żalu. Polskim y łacińskim wierszem od — Towarz. Pancer. Puł. buł. pol. koron. roku 1757 wyprawiona. B. m. b. r. {1757}
215284 Abratowicz Antoni. Związek przymierza słodkiey dożywotniey przyjaźni J. W. Antoniego Felixa Łosia, starosty generałmajora z Maryą Urszulą Moszczeńską, wojewodzianką inowrocławską w Warszawie nastąpiony i wierszem godowym opisany. B. m., (1765),
165192 Abrégé. Abrégé de la géographie à l‘usage des demoiselles pensionnaires au couvent de la visitation S. Marie de Vilna. Vilna, 1800.
219047 Abrégé. L’Abrégé Du Monde
43730 Abrégé. Abrégé de l'histoire de Pologne. 1763
43731 Abrégé. Abrégé rais. de l'hist. universelle. 1766