Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
17039 Zbior mow. Zbior Mow Roznych w czasie Seymu Szescio-Niedzielnego Roku 1780. Mianych, w Wilnie. w Drukarni Królewskiey przy Akademii. B. r. (1780),
17040 Zbior mow. Zbior Mow Roznych w Czasie Szescio-Niedzielnego Seymu Roku 1782. Mianych. w Wilnie w Drukarni J.K.M. przy Akadem:, (1782),
17041 Zbior mow. Zbior Mow w czasie Seymu Szescio-Niedzielnego Roku 1784. Mianych w Grodnie. w Wilnie, w Drukarni Królewskiey przy Akademii, (1784),
17042 Zbior mow. Zbior Mow Roznych w Czasie Szescio Niedzielnego Seymu Grodzieńskiego Roku 1784. Mianych. W Warszawie w Drukarni Nad: J.K. Mci. PP. Kom: Edu: Narodo: 1785,
17043 Zbior mow. Zbior Mów, Głosów, Przymówien, Manifestów, Remanifestów, &. Mianych Na Seymie Roku 1786. Tom I. w Warszawie w Drukarni P. Dufour, konsyl: Nadw: J.K.Mci, Dyrektora Drukarni Korpusu Kadetów. M.DCC.LXXXVII (1787),
17044 Zbior mow. Zbior Mow I Not Seymu Ordynaryinego Warszawskiego w Roku 1788. Dnia 6. Pazdziernika Pod Konfederacyą Oboyga Narodów rospoczątego (sic). Częsc I. B. m. b. r. (1788),
17045 Zbior mow. Zbior Mow i Pism Niektorych w Czasie Seymu Stanow Skonfederowanych Roku 1788 {Roku 1789} {Roku 1790}. Tom I. - [Tom XII]. W Wilnie w Drukarni J.K.Mci przy Akademji, b. r. (1788), t. I-III: 1788, t. IV-X; 1789, t. XI-XII: 1790.
17046 Zbior Mow {Zbiór}. Zbior Mow Seymu Extra-Ordynaryinego Roku 1793. Dnia 17. Czerwca w Grodnie Zaczętego. Część I. (ozdobnik) w Warszawie w Drukarni Korrespondenta Kraiowego i Zagranicznego, (1793),
17047 Zbior nabożeństw. Zbior Pięknych y Dobranych Nabożeństw do Boga w Troycy Jedynego, Matki Jego Nayswiętszey y Świętych Pańskich dla pobożney płci niewieściey za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany (winieta), w Łowiczu, (linia ozdobna). W drukarni J.O.Xięcia Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego. Roku Pańskiego 1785,
17048 Zbior nabożeństw. Zbior Rożnych Nabożeństw z słowieńskiego Ięzyka na Polski przetłumaczonych. Ku Większey Czci Boga Y Matki Jego Przeczystey Tudzież i innych Patronow Swiętych, Z rożnych Xiążek wybranych, dla wygody wiernych Chrystusowych Wydany (kreska ozdobna) W Poczaiowie W Drukarni J. J. M. WW. XX. Bazylianow Roku 1800,
17049 Zbior nabozeństwa. Zbior nabozeństwa, ktore Sw. Jozef Kalasanty za zycia swego ułozył (Wilno, 1768)
17050 Zbior nabożeństwa. Zbior Codziennego tygodniowego i rocznego Nabożeństwa, które iest bardziey w używaniu dla wygody wiernych Chrystusowych na dni i czasy swoie podzielony za Pozwoleniem Zwierzchności. W Warszawie, w drukarni XX. Missyonarzy, R. 1780,
17051 Zbior nabożeństwa. Zbior Osobliwego z wybranych Modlitw Nabozenstwa z Summaryuszem z Roźnych (sic) kśiążek Ku Zbawieniu Duszom Chrystusowym, Krwią drogą odkupionym skoncentrowany y do Druku w Supraślu, za Pozwoleniem Starszych Podany, Roku Pańskiego 1734,
17052 Zbior nabożeństwa. Zbior Osobliwego z wybranych Modlitw Nabozenstwa z Summaryuszem z Roźnych (sic) kśiążek Ku Zbawieniu Duszom Chrystusowym, Krwią drogą odkupionym skoncentrowany y do Druku, za Pozwoleniem Starszych Podany. W Supraślu, w Drukarni WW. OO. Bazylianów, Roku Pańskiego 1742,
17053 Zbior nabożeństwa. Zbior Osobliwego z wybránych Modlitw Nabozenstwa, z rożnych Kśiążek ku zbawieniu Duszom Chrystusowym Krwią drogą odkupionym; Za Pozwoleniem Zwierzchnosci Skoncentrowany y do Druku Podany. W Supraslu, Drukarni WW. OO. Bázyliánow, Roku Pańskiego 1753,
17054 Zbior nabożeństwa. Zbior Osobliwego Nabozenstwa za Pozwoleniem Zwierzchności Przedrukowany. (mały ozdobnik) Powturnie w Supraslu Roku Pańskiego 1782,
17055 Zbior nabożeństwa. Zbior Osobliwego Nabozenstwa Za Wiadomością Prześwietney Kamery J.K. Mći Białostockiey. Przedrukowany w Supraślu w Drukarni XX. Bazylianow, Roku 1798,
17056 Zbior nabożeństwa. Zbior nabożenstwa różnego szczególniey do N.M.Panny y do Pana Jezusa (Przemyśl, 1795)
17057 Zbior nabożeństwa. Zbior Nabozenstwa Do niektórych szczegulnieyszych Swiętych Patronow Zakonu Trzeciey Reguły S. O. Franciszka dla wygody Siostr, tegoż Zakonu w Klasztorze Zarzecznym Wileńskim rezydujących zwielu Xiążeczek Zebrany. A Staraniem W Bogu Nayprzewieleb. Imci Panny Ludwiny Towianskiey Matki pod ow czas Klasztoru Zarzecznego do przedrukowania Za dozwoleniem zwierzchności Podany. Roku 1774. W Wilnie W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospoltey (sic) Scholarum Piarum,
17058 Zbior nabożeństwa. Zbior właściwego nabożeństwa. We Lwowie, 1767,
17059 Zbior nabożeństwa. Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne tygodniowe, w dni święte, roczne y w czasy przygodne podzielonego. W Chełmnie, 1767,
17060 Zbior nabożeństwa. Zbior Wybornego y Gruntownego Nabożeństwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni święte y Roczne, w czasy przygodne i około świętych sakramentów podzielonego. Powtórnie do Druku podanego. W Chełmnie, 1772,
17061 Zbior nabożeństwa. Zbior wybornego i gruntownego nabożeństwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni święte i roczne, w czasy przygodne i około SS. Sakramentów podzielonego Potrzecie do Druku Podanego w Warszawie, W Drukarni XX Missyonarzów, Roku Pańskiego 1788,
17062 Zbior nabożeństwa.
17063 Zbior należytosci. Zbior generalny nalezytosci skarbowi J.K.Mci, Dobrom Stołowym Litewskim, Obywatelom, Duchownym, Woysku, Włościanom, y Służącym in Fundis, do powrotu, Nadgrody, dania Rachunku, y Opłaty, od J.W.Jmci Pana Podskarbiego Nadwornego Litewskiego winnych
17064 Zbior napisów. Zbior napisow zambrowskiego koscioła, w Warszawie 1799,
17065 Zbior naród. Zbior krótki, obchodzących szczegulniey Naród Polski wiadomości, dla oświecenia i pokazania prawdy, stanu rzeczy polskich
17066 Zbior nauk. (Krótki) nauk różnych na świecie zwyczaynych
17067 Zbior nauk. Zbior nauk stosownie do ustaw prześwietney Komissyi Edukacyi Narodowey w szkołach Żytomirskich... dawanych (1785)
17068 Zbior nauk. Zbior nauk i zabawek filologicznych