Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
165027 Żyszkiewicz Maciej (Jan Maciej, Zyszkiewic, Zyszkiewicz). Vellus Aureum Eloquentiae, Indefesso studio & labore peruigili, longoq[ue] rerum praeclarissimarum usu Comparatum, Et Cathedrae Academico Tylicianae Gloriose Illatum. Dum Clariss. et Admodum Reuerendus Dominus D. Stanislaus Iurkowski, Collega Maior, Custos Opatouien. & Ord. S. Th. Profess. In Auito Sereniss. Vladislai IV. Regis Poloniae Academico Auditorio, Professionem Oratoris Tylicianam, Anno 1643. Die 12. Nouembris auspicaretur. Generosis Academiae Philorhetoribus Paraeneticè Propositum A. [sic] M. Matthia Zyszkiewic Philosoph. Professore. B. m. b. r. (Kraków, 1643),
165028 Żyszkiewicz Maciej (Jan Maciej, Zyszkiewic, Zyszkiewicz).
165021 Żyszkiewicz Jan Maciej.
165019 Żyszkiewic Albert.
165018 Żyszka Jan.
165009 (Żyrowicki obraz NPM). Historia O cudownym Obrázie Zyrowicki[m] Przenaświętsżey Pánny Mariey. Y o cudach ktore sie przynim [sic] dzieią iuz to trzeći raz dla potrzebuiących do druku podana, A naiaśnieyszey nieba y żiemie Krolowey, Matce Zbawićielovvey, Pannie Napotężnieyszey, Cudotvvorney Zyrovvickiey dziedzicżce ofiarovvana y przypisana Przez W. W. Oycow Bázyliánow w Zyrowicách mieszkáiących Roku 1639. Mieśiącá Lutego. dniá. 18. B. m. b. r. (Wilno, druk. Bazylianów, 1639),
165010 (Żyrowicki obraz NPM). Historya o początkach Cudownego Obrazu N. P. M. Zyrowickiey, w Litwie y oraz o Zjawieniu w Rzymie tegoż Obrazu, którym S. Bazylego W. Synowie, iako naydroższym Skarbem zaszczycaią się. Przedrukowana Zá wiadomoscią Duchowney Zwierzchności, R. 1761. w Wilnie, w Drukarni J. K. M. WW. XX. Bazylianów,
165011 Żyrowicki obraz NPM.
165008 Żyrowice.
165005 Żyrek Hieronim, dworzanin.
165003 Żypowski Jozafat (Zypowski). Wiersz Załobny czasu Pogrzebu J. W. Alexandra Hrabi S. P. R. Zamoyskiego Ordynata z liczby VIII. Od Zgromadzenia Bazyliańskiego Zamoyskiego wiele zawsze Kollatorskiemu Imieniowi obowiązanego Przez X. Zypowskiego Jozafata Dany Roku 1800. Grudnia 20. W Zamosciu, (Druk. Akademii, 1800),
165004 Żypowski Jozafat (Zypowski).
165001 (Żyniew Mateusz). Wiersze w Dzien Uroczystych Imienin Jasnie Wielmoznego Jmc Pana Mateusza Zyniewa Starosty Berznickiego, Posła Powiatu Grodzienskiego, Kawalera Orderu S. Stanisława, Na znak powinney ku Niemu wdzięczności dozgonney, od własnego Dworu Jego Kapelana Ofiarowane. Dnia 21. Mśca Września Roku Pańskiego 1793. w Wieysieiach. B. m. b. r. (Wilno, 1793),
165002 Żyniew Mateusz.
164999 Żyniew Mateusz (Zyniew). Głos Jmć Pana Zyniewa Starosty Berżnickiego Posła z Powiatu Starodubowskiego na Seymie d. 7. Maii [1773] miany. B. m., (1773),
165000 Żyniew Mateusz (Zyniew). Projekta na stronę Kapituły Wileńskiey przez I. W. Zyniewa posła starodubowskiego podany. B. m. b. r. {17..},
164988 Żymunkiewicz Wojciech Florian (Zymonkowicz, Zymunkiewic, Zymunkiewicz). Felix Omen. Noui Anni Cum Donariis Trium Regum In Celebritate annua eorumdem. Excellentissimo Domino M. Nicolao Czarnosz Philosophiae Doctori etc. Inclytae Acad. Zamos. Professori. Collegij Academici Ołycensis Directori. Ab Alberto Floriano Zymonkowicz Stud. Zamoscen. Honoris. & obsequij ergò Oblatum. Anno A quo est ALMVs ReX natVs pVro De VIrgInIs aLVeo. B. m. b. r. (Zamość, Druk. Akademii, 1638, chronostych),
164989 Żymunkiewicz Wojciech Florian (Zymonkowicz, Zymunkiewic, Zymunkiewicz). Weselna Iuno Błogosławionego Zwiąsku [sic] Małżenskie° Wielmożnym Nowoslubnym Oblubiencom. Na Przezacny Akt Weselny Wielmożnego Pána, Iego Mośći Pana Ierzego Z Teczyna [sic] Ossolinskiego, Starosty Piotrkowskiego &c. &c. Także, Wielmożney Panny, Iey Mośći Panny, Alexandry Ioanny z Bełzca Bełzeckiey, Woiewodźanki [sic] Podolskiey, Starośćianki Bełskiey, [&c. &c.] Przez, W. X. Woyciecha Floryana Zymunkiewica Plebana Radochoni[ckiego] na znak Całozyczliwych vsług Dedicowana: winszui[e] Roku Páńskiego 1656. Nowembra 26. Zá Dozwoleniem Stárszych: we Lwowie w Drukárni, Micháła Slozki, (1656),
164990 Żymunkiewicz Wojciech Florian (Zymonkowicz, Zymunkiewic, Zymunkiewicz). Korona Z wonnych Kwiátow Niesmiertelnych przeciw Oyczyznie zasług, Mądrą Apolliná rádą, Krwáwą Bellony zabawą nabyta, w stárożytnym Domie Rostropnych Zadorow rozwita. Przy świeżo otrzymánym Honorze Kasztelanstwa Halickiego, ná znák powinszowánia, y cáłożyczliwych usług uwita. Iasnie Wielmoznemu Panu, Iego Mosci Panu, Ianowi Bąkowi z Brzeźia Lanckoronskiemu, Kasztelanowi Halickiemu. &c. Od X. Floriana Woyciecha Zymunkiewicza, ofiárowána. Roku P. 1643. Leopoli, Typis Col: Societatis Iesu, apud Sebastianum Nowogorski, (1643),
164991 Żymunkiewicz Wojciech Florian (Zymonkowicz, Zymunkiewic, Zymunkiewicz). Wzór wieczney sławy Walentemu Fredrowi za kolędę przez Floryana Wojciecha Zymunkiewicza ofiarowany 1642. (Zamość, Druk. Akademii, 1642),
164987 Żymunkiewicz A. P. (Bibl. Pol., XVI, 189), mylnie.
164967 Żyliński, marszałek dworu Teresy Kossakowskiej.
164976 Żyliński Mikołaj. Conclusiones Philosophicae Ex Universa Metaphysica Menti Recentiorum per omnia Conformes Sanctissimo Soli Doctorum Hypponensi Praesuli Ac Multarum Religionum Legislatori Aurelio Augustino Dicatae Ac in die Solemni Conversionis Ejusdem in vim Filialis contestationis publicis disputationibus Expositae A Schola Philosophica Eremitana Conventus Cracoviensis Sanctae Catharinae die 5ta. Maij 1779. Defendendae Per Religiosum Fratrem Nicolaum Zyliński Ord: S: P: Aug. Professum studentem Philosophiae Assistente A: R: P: Fortunato Kobyliński Professore Philosophiae actuali primario, ejusdem instituti Alumno. B. m. b. r. (Kraków, 1779),
164972 Żyliński Ludwik, sędzia ziemski merecki. Kommissya Cywilno-Woyskowa i Porządkowa Powiatu Mereckiego. B. m. b. r. (1794),
164973 Żyliński Ludwik, sędzia ziemski merecki. Kommissya Cywilno-Woyskowa i Porządkowa Powiatu Mereckiego. B. m. b. r. (1794),
164974 Żyliński Ludwik, sędzia ziemski merecki. Kommissya Cywilno-Woyskowa i Porządkowa Powiatu Mereckiego. Uniwersał do Obywatelow wzywaiący do Kommissoryatu. B. m. b. r. (1794),
164975 Żyliński Ludwik, sędzia ziemski merecki.
164970 Żyliński Józef (Zyliński), prezydent Grodna. [Głos w sprawie projektu zmiany miejsca obrad sejmów z alternaty]. B. m b. r. (1791),
164971 Żyliński Józef (Zyliński), prezydent Grodna.
164968 (Żyliński Barnaba). {autorem Sikorski Stanisław} Rozwiązanie Zarzutow. W Sprawie W. JP. Zylińskiego, przez WW JX. Skoczyńskiego Proboszcza Strubnickiego Altarystę Wołpiańskiego, i Kołupayłę Rotm: Wołkow: poczynionych. B. m. b. r. (1798),