Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
165165 Żyżmory.
165163 Żyżmiński Łukasz (Zyzmiński, Żyzmiński). In Mysterio a Saeculis Abscondito Dei Providentiae Et SS. Praedestinationis, Ac Malorum Reprobationis Difficultatum Theologicarum Resolutiones Fultae Rationibus Theologicis, Publico Certamini expositae ac defensae per Religiosum Patrem Lucam Zyzminski, Sacrae Theologiae Cursorem, Ordinis Fratrum B. Dei Genitricis, semperq[ue] Virginis Mariae de Monte Carmelo, Antiquae Regularis Observantiae. Sub Assistentia R. P. Thelesphori Niklaszowicz Sacrae Theologiae Doctoris Regentis Studiorum, & Primi Definitoris Provinciae Poloniae. In Conventu Vilnensi SS. Omnium Eiusdem Ordinis. Anno D. 1700. Die [14] Mensis [Martij]. Ad M. D. O. M. G. B. M. V. ac SS. Omnium Ordinis & aliorum Honorem. Cum expressa suorum Superiorum Licentia. B. m. b. r. (Wilno, Druk. Akademii, 1700),
165164 Żyżmiński Łukasz (Zyzmiński, Żyzmiński). Incomprehensibile Et Ineffabile SS. Triadis Arcanum Thesibus Theologicis Adumbratum. Perillustri Et Reverendissimo D. D. Boguslao Corvino Gosiewski. Cantori Praelato Cathedrali Vilnensi, Praeposito Osmianensi &c. &c. &c. Domino Patrono et Mecaenati Suo Amplissimo Dedicatum. Per R. P. Telesphorum Niklaszowicz. S. Theol: Doct: Regentem Stud: & Definitorem primum Provinciae Polon: Ord: Carm: A. R. O. Et eodem Praeside Defensum à P. Luca Zyzminski, S. Theol: Cursore, in Conventu Vilnensi Omnium Sanctorum ejusdem Ord: Anno Dni 1700. Die 11 Mensis Iulij. (Wilno, Druk. Akademii, 1700),
165162 Żyżka.
165161 Żyżemski Wiktor.
165160 Żyżemski Krzysztof (Zyzemski).
165159 Żyżemski Józef (Zyżemski).
165158 Żyżemska Róża z Piszczałłów (Zyżemska).
165157 Żyżemska Marianna po mężu Iwanowska (Zyzemska).
165156 Żyżemska Katarzyna.
165155 (Żyżemska Brygida z Zawiszów, zm. 1778). Krotkie Opisanie Pogrzebowey Apparencyi Przy Ktorey Wielmożna Jmc Pani Brigitta z Hrabiow Zawiszow w pierwszym Małżeństwie Swięcicka Starościna Daniłowska, a w powtórnym Kniazina Zyżemska Podkomorzyna Mińska w Kościele Akademii Mińskiey Roku 1778 dnia [4 kwietnia] jest pogrzebiona. B. m. b. r. (1778),
165154 Żyżemska Bohdana po mężu Chreptowiczowa (Zyzemska).
165148 (Żyżemscy, Zyżemscy). Determinacya Sądu Na Sprawę UU. Zyzemskich. B. m. b. r. (po 1780),
165149 (Żyżemscy, Zyżemscy). Odpowiedz Wielmożnego Jmci Pana Piszczały Oberszleytnanta Woysk Litewskich. Przeciwko: WWm Ichmćm PPm Zyzemskim Rottm: Wdztwa Mińs: i Piszczałom Podstolicom Orszańskim. W Sprawie Dekretem Ziem: Miń: 1778 Januarij 17 dnia zapadłym objętey. B. m. b. r. (po 17 I 1778),
165150 (Żyżemscy, Zyżemscy). Odpowiedz Ze strony WW. JPP. Zyżemskich Horodniczycow Mińskich i razem ze strony WW. JPP. Piszczałow Podstolicow Orszań: przeciwko WW. JPP. Piszczałom Obersztleytnantom Woysk Litt: B. m. b. r. (1780?),
165151 (Żyżemscy, Zyżemscy). Replika WW. JPanow Dominika i Katarzyny Piszczałłow Oberszleytnantow Woysk W. X. Ltt: Przeciwko WW. JPanom Zyżemskim Horod: Mińskim i Piszczałłom Podstolicom i Podstolankom Orszańskim. B. m. b. r. (1780?),
165152 (Żyżemscy, Zyżemscy). Stan Sprawy WJPP. Jozefa i Roży z Piszczałłow Zyżemskich Horodn: Mińskich, Ignacego i Tomasza Braci, Magdaleny Teresy, i Marianny Siostr Piszczałłow i Piszczałowien [sic] Podstolicow i Podstolanek Orszań: Z WW. JPanami Dominikiem, i Katarzyną z Mioduskich Piszczałłami Obersztleytnantami Woysk W. Xstwa Litt: B. m. b. r. (po 16 IV 1780),
165153 Żyżemscy, Zyżemscy.
165176 Żyznowski Stanisław (Zyznowski), prof. Akad. Krak. Actus Leonis Giedzinsciorum Heroicus Cùm Magnificus ac Generosus Dominus, D. Georgius Giedzinski, Sacrae Religioni Canonicorvm Regul: Lateranen. Ordinis S. Augustini In Basilica SSmi Corporis Christi Casimiriae, Sacro Professionis se deuoueret vinculo. Anno ab Ortu Solis Iustitiae M. DC. XLVII. Calendis Septembris Solemni ritu celebratus Et in symbolum officiosi cultus, & debitae obseruantiae, stylo descriptus A M. Stanislao Zyznowski, in Alma Acad: Crac: Professore. Cracoviae, In Officina Typographica Valeriani Piątkowski, (1647),
165177 Żyznowski Stanisław (Zyznowski), prof. Akad. Krak. Colossus Aeternae Memoriae, Perillustris, Magnifici & Adm: R[evere]ndi D. D. Pauli Hercii, S. T. D. & Professoris, Cracouien: Curelouien: Caconici [sic], Decani Opatouien: Almae Academiae Cracou: dignissimi Rectoris, Comparatus: Et ad ferale[m] urnam XVIII. Calend: Octobr. luci publicae exhibitus, A M. Stanislao Zyznowski, Almae Academiae Cra: Professore. Anno reparatae Salutis, M. DC. XLVIII. B. m. b. r. (Kraków, 1648),
165178 Żyznowski Stanisław (Zyznowski), prof. Akad. Krak. Cursus Gloriae, Jllustrissimi, & Excellentissimi Domini, D. Alexandri In Koniecpole Koniecpolski, Palatini Sendomiriensis, S. R. Imperii Principis, Pereasłauiensis, Korszunen. Kaniouień. Dolineń. Praefecti. Ad posthumam memoriam, Panegyrico adumbratus, & Inter lugubres Exequias, ad feralem urnam, VIII. Calend. Decembr. Anno Dńi, M. DC. LIX. luci publicae exhibitus. Operâ M. Stanislai Zyznowski, Philosophiae Doctoris, & Professoris, Almae Academiae Cracouiensis. Cracoviae, Apud Viduam & Haeredes Christophori Schedel, S. R. M. Typographum. Anno D[omi]ni. 1659,
165179 Żyznowski Stanisław (Zyznowski), prof. Akad. Krak. Femina Princeps Ex Illustrissima olim Domina D. Joanna Barbara de Zamoscio Koniecpolska, Illustrissimi Vexilliferi Regni Consorte olim lectissima descripta, Et In Exequiis eiusdem solennibus, Ad feralem urnam v. Idus Febr. Anno Dñi, M. DC. L. IV. in Ecclesia Koniecpolień. luci publicae exhibita, Per M. Stanislaum Zyznowski, Philosophiae Doctorem & Professorem Academiae Cracouiensis. Cracoviae, In Officina Viduae & Haeredum Francisci Caesarij, S. R. M. Typ. Anno Domini, 1654,
165180 Żyznowski Stanisław (Zyznowski), prof. Akad. Krak. Lessus Funebris in obitum Perillustris olim & Adm. Rndi Domini, D. Lucae De Lubraniec Dąbski Canonici Cracouiensis, S. R. M. Secretarij. Ad sepulchralem funeris luctuosi in Ecclesia Cathedrali Cracouiensi apparatum, officio pietatis & posthumae memoriae ergò Per M. Stanislaum Zyznowski Phil: Doct: Concinnatus. Anno Christi M. DC. Lxv. III. Nonas Martij. Cracoviae, apud Schedelios S. R. M. Typogr., (1665),
165181 Żyznowski Stanisław (Zyznowski), prof. Akad. Krak. Panegyricus Angelico, simulque Sanctissimo Ecclesiae Doctori, D. Thomae Aquinati, Sapientissimo, iuxtà ac Felicissimo Orbis Christiani Magistro, Allegoricè deductus. Et In Symbolum debiti cultus, atque obseruantiae, Praeceptori Per Saecula Triumphanti In Basilica Trinitatis Sanctissimae, Ad Sacras eius Ferias, Ipsis Nonis Martij, Anno, labentis à Christo saeculi, M. DC. XLVIII. Voce persolutus A M. Stanislao Zyznowski, In Alma Academia Cracou: Professore. Cracoviae, In Officina Christophori Schedelij, S. R. M. Typogr., (1648),
165182 Żyznowski Stanisław (Zyznowski), prof. Akad. Krak. Paramydion Ex gloriosissimo Redemptoris nostri Domini Iesu Christi Resurgentis, de Morte, & Inferno Triumpho Conceptum. Ac pro Xenio Paschali deuoto affectu Spectabili ac Clarissimo Domino, D. Gabrieli Ochocki, Philosophiae & Medicinae Doctori & Profess. Proconsuli in Urbe Cracouien: digniss. Concinnatum A Stanislao Zyznowski, Artium & Philosophiae Baccalaureo. Anno ab orbe Redempto. 1642. Crac. Apud Valerianum Piątkowski,
165183 Żyznowski Stanisław (Zyznowski), prof. Akad. Krak. Phoebus Lechiae Serenus Sacro Coronationis die, quo Serenissimus Princeps Monarcha et Dominus, D. Ioannes Casimirus Rex Poloniae, Magnus Dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Smolensciae, Czernichouiaeq[ue] &c. nec non Suecorum, Gottorum, Vandalorum, Haereditarius Rex Inauguratus Summo cum applausu Ordinum, Regalibus Regni Insignibus. In Inclyta Poloniarum Metropoli. Anno Verbi incarnati, MDCXLIX. XVI. Calend. Februarij, est decoratus. & in Symbolum Erga Sacram Regiam Maiestatem, Officiosae subiectionis, àc submissae venerationis. Luci publicae exhibitus A Stanislao Zyznowski, Artium liberalium Magistro Philos. Doctore, & in Alma Academia Craconiens. [sic] Professore. [Cracoviae] Jn Officina Typographica Martini Filipowski, (1649),
165184 Żyznowski Stanisław (Zyznowski), prof. Akad. Krak. Bonus Patriae Senator & Antistes Ex Illustrissimo olim, & Reuerendissimo Domino. D. Paulo Piasecki. Dei & Apostolicae Sedis Gratia Episcopo Praemisliensi Abbate Clarae Tumbae, descriptus Et Jn exequiis eiusdem solemnibus Ad feralem urnam, IX. Calen. Octob. Anno MDCXLIX in Ecclesia Mogilen. luci publicae exhibitus. Per M. Stanislaum Zyznowski, In Alma Academia Cracouiensi Professorem. Cracouiae, In Officina Typographica Martini Filipowski, (1649),
165185 Żyznowski Stanisław (Zyznowski), prof. Akad. Krak.
165175 Żyznowski Mac. (Bibl. Pol., XXXIII, 320), mylnie.
165174 Żyznowski Adrian (Zyznowski). Jelen De Hertzberge Przez Fortunne Herbowney Szachownicy Pola Trzech Wiekow Szlakami W Gorę Idący A W Jaśnie Wielmożnym Nayprzewielebnieyszym Jegomosci Xiędzu Walentym Macieiu De Hertzberge Arcemberskim Biskupie Kiiowskim Opacie Siecie[c]howskim, Proboszczu Katedralnym Poznanskim Godnym Korony Polskiey Senatorze, Torowna nieśmiertelnych Cnot Drogą, Do stateczno szczęśliwego Olimpu Wygurowany [sic] Tu zas w Bazylice Katedralney Poznanskiey, Przeświętney Prowincyi Wielgo-Polskiey [sic] przy Parentacyi Piis Manibus na Exekwiach: y Frekwencyi godnego słuchacza Tonem żałobnym ogłosżony [sic]. Potym Wielmoznemu Iegomosci Panu Janowi De Hertzberge Arcemberskiemu Margrabiemu [sic] Poznanskiemu Dedikowany Przez X. Adriana Zyznowskiego Kaznodzieię na ten czas. Ordynaryusza Kustodialnego Konwentu Poznańskiego Bernardyna, Roku Słowa y Głosu Pańskiego, nakazuiącego gotowość Ieleniom. Psal: 28. M DCC XVII. Dnia 22. Pazdźiernika [sic]. w Poznaniu, w Drukarni Collegii Societatis Iesu. B. r. (1718),