Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
92419 Fuzowicz Mateusz Jan Kanty (Fuszowic). Metaphisica ad textum Aristotelis elucidata atque collucentibus sibi splendidissimis in orbe Sarmatico magnorum principum illustrissimae Domus Koributheae sideribus in ipsa aestivae commutationis auspicia, ad auspicatum annui cursus deducta decursum, mutuataque doctrinae luce ab aquinatico sole luci publicae exposita a Matthaeo Joanne Cantio Fuzowicz philosophiae et eloquentiae in inclyta Universitate Zamoscensi auditore. Praesidente M. Adamo Michaele Wielkowicz philosophiae Doctore ejusdemque ordin. Professore. Anno a partu Virginis Matris 1667 die 31. Mensis Maji, horis pomeridianis. Zamosci, typis Academicis, excudebat Theodorus Lubowienski {b. r. 1667}.
92418 Fusstapfen.
92417 Fusselius Martin.
92416 Fusèe Kl. H. de Voisenon.
92415 Furyach (O).
92414 Fürstellung.
92413 Fürsorge.
92412 Furnesterus Zacharias.
92411 Furman Stefan (Fuhrmann).
92410 Furman Stefan (Fuhrmann). Astrosophiczne uważanie o ułożeniu powietrza, zdrowia y chorób, urodzaiu y pochybieniu jego, o pokoiu y woynie, y innych przydaiących się rzeczach, któryby się w rocznych, ćwierć rocznych, miesięcznych y tygodniowych Konstytucyi, nieba stanu, postępowaniu płanetów y utwierdzonych gwiazd, kulminacyi, wschodzie y zachodzie onych, etc. podług przytoczenia pewnych Sentencyi, y reguł doświadczonych ludzi iezeliby się tak Bogv podobało, stać mogły, krótko zebrane y tu wystawione. Roku po zbawiennym y łaski pełnym Narodzeniu P. Jezusa Chrystusa prawdziwego Messsyasza y Zbawiciela Swiata 1664. który iest przestępny Rok we wszystkim dobrze mieniąc nikomu ku uszczępieniu abo in praejudicium adumbrowana, lecz każdemu ku krotofile y potrzebney wiadomości, na poprzedzaiące pożądanie wydane przez M. Stefana Furmana Poetę zawołanego. We Gdańsku, nakładem sukcessora Jerzego Förstera Bibliopoli J. K. M. Drukowano przez Dawida Fryderyka Rhetiusza 1664.
92409 Furman Stefan (Fuhrmann). {Nowy y Stary Kalendarz, świąt rocznych y biegów niebieskich...} na rok 1666. We Gdańsku nakładem Successora Jerzego Förstera niegdy bibl. K. J. M. Drukowano przez Dawida Fryderyka Rhetiusza {b. r. 1665}.
92408 Furman Stefan (Fuhrmann). {Nowy y Stary Kalendarz, świąt rocznych y biegów niebieskich...} na rok 1665. We Gdańsku {b. r. 1664}.
92407 Furman Stefan (Fuhrmann). {Nowy y Stary Kalendarz, świąt rocznych y biegów niebieskich...} na rok 1664, ktory jest przestępny, tak sporządzony... (jak wyżej) ... we Gdańsku nakładem Successora Jerzego Förstera Bibliop. K. J. M. Drukowano przez Dawida Fryderyka Rhetiusza. 1664.
92406 Furman Stefan (Fuhrmann). Nowy y Stary Kalendarz, świąt rocznych y biegów niebieskich na rok po zbáwiennym narodzeniu Pana y Zbáwićielá nászego Jezusa Chrystusa, M.DC.LXIII. Ták sporżądżony, że się Potentatowie wielcy y ich Officyrowie, uczoni y prości, duchowni y świeccy; żołnierze, gospodarże, kupcy y lud pospolity, ućieszyć y krotofile z niego nábyć mogą. Przez Stephana Furmana Phil. Magist. y Poetę zacnego. Cum Gratia et speciali privileg. S. R. M. Pol. et Svec. We Gdańsku nakładem wdowy Jerzego Förstera Bibliop. K. J. M. Drukowano przez Dáwidá, Fryderyka Rhetiusza (1662).
92405 Furman Stefan (Fuhrmann). {Nowy y Stary Kalendarz swiąt Rocznych y Biegow niebieskich...} na rok 1662. {b. r. 1661}
92404 Furman Stefan (Fuhrmann). Nowy y Stary Kalendarz swiąt Rocznych y Biegow niebieskich Na Rok 1661. Tak sporządzony, że się Potentatowie wielcy, y ich Officerowie, Uczoni y Prostacy, Zołnierze, Kupcy y Gospodarae ucieszyć y udelektować z niego mogą, przez Stefana Furmana Phil. magist. y poetę zacnego... We Gdansku, Nakładem wdowy Jerzego Förstera. Drukowano przes Dawida-Fridricha Rhetiusza {b. r. 1660}
92403 Furman Stefan (Fuhrmann). {Nowy y stary kalendarz świąt rocznych y biegów niebieskich...} na rok przestępny M.DC.LX. (1660). Drukowano przes Dawida-Fridricha Rhetiusa {b. r. 1659}.
92402 Furman Stefan (Fuhrmann). {Nowy y stary kalendarz świąt rocznych y biegów niebieskich...} na rok 1659. We Gdańsku, Nakładem Jerzego Forstera Bibliop. K. J. M Drukowano przes Dawida-Fridrich Rhetiusza {b. r. 1659}.
92401 Furman Stefan (Fuhrmann). Nowy y stary kalendarz świąt rocznych y biegów niebieskich na rok po zbawiennym narodzeniu Pana y Zbawićiela naszego Jezusa Chrystusa, M.DC.LVIII. (1658) tak sporżądzony, że śię potentatowie wielcy, y ich officerowie, uczoni y prostacy, żołnierze, kupcy y gospodarze ucieszyć y udelectować ztąd mogą, przez Stefana Furmana, Phil. magist. y poetę zacnego. Cum gratia et speciali privilegio S. R. M. Pol. et Svec. We Gdańsku, nakładem Jerzego Forstera Bibliop. K. J. M. Drukowano przes Blasiusza Ilsznera {b. r. 1657}.
92400 Furman Stefan (Fuhrmann). {Kalendarz} na rok 1657. {b. r. 1656}
92399 Furman Stefan (Fuhrmann). {Kalendarz} na rok 1656. {b. r. 1655}
92398 Furman Stefan (Fuhrmann). Kalendarz na r. 1655. {b. r. 1654}
92397 Furman Stefan (Fuhrmann). Xiąg Rocznych Część Pierwsza To iest Stáry y nowy Kalendarz Swiąt Rocznych y Biegow Niebieskich, Na Rok 1654. Przyczym położony też iest Kalendarz domowy kwoli gospodarzom. Przez Stephana Furmana Phil. Mag. y poetę zacnego. Drukowano w Lubeczu w mieście Janusza Radziwiła u Jana Langiusa, Typogr. 1653.
92396 Furman Stefan (Fuhrmann). {Nowy y stary kalendarz świąt rocznych y biegów gwiazd niebieskich, z wyborem czasów, y z aspektami...} na r. 1653. {b. r. 1652}
92395 Furman Stefan (Fuhrmann). Nowy y stary kalendarz świąt rocznych y biegów gwiazd niebieskich, z wyborem czasów, y z aspektami. Na rok pański M.DCLII. (1652). który jest przestępny y przybyszowy, przez Stefaná Fvrmáná Philosophiey Magistrá P. L. Z niemszczyzny dla godnośći swéy na polski język z pilnośćią przełożony, maiąc w sobie nie tylko Rzymsky ále y domowy albo gospodarsky kalendarz, á ták zgoła nápisány, że nie tylko wielkim pánom ale y prostym priwatnym ludźiom, nietylko ucżonym ále y nieucżonym, będzie mógł slużic. 25 Martii. 8 April. 17 Sept. Cum S. R. Mtis Pol. et Svec. Speciali Privilegio. W Gdańsku, w drukarni Andrzéia Hünefeldá. z nákładem Jerżego Forsterá K. J. M. bibliop. {b. r. 1651}
92394 Furman Stefan (Fuhrmann). Neuer und Alter Zeit. Schreib-Haus- und Kunst-Kalender Nebst dem Römischen, bey gehöriger Erleuterung, und sonst andern mit nöthigen Sachen; Also verfasset, dass sich dessen mäñiglich Gelehrte, Ungelehrte, besonders hohe Potentaten, und deren Officirer, Studenten, Soldaten, Kauffleute und Hausvätter, zu ihrer Lust und Nutzbarkeit vielfältig gebrauchen können. Über das Jahr nach der gnadenreichen, heilsamen Geburt unsere einzigen Erlösers und Seligmachers Jesu Christi M.DCLXXVIII (1678). Durch Stephanum Fuhrmann, Phil. Mag. Poët. Coron. Caes. und Pastor. in Lippstadt. Mit R. Käys. und Kön. Poln. Maj. Maj. auch Chur Sächs. und Chur-Brandenb. Durchleuchtt. besondendern Freyheiten etc. Franckfurt am Mäyn. Gedruckt und verlegt durch Balthasar Christoph Wust. (1678).
92393 Furius Ceriola Fryderyk (Seriol) († 1592).
92392 Furius Ceriola Fryderyk (Seriol) († 1592). Senator. [Tytuł ten wśród floresów, pod nim pół osoby w szubie z czapką futrzaną na głowie, pod nią zaś wiersze łacińskie:] O Consultores, rectos assumite mores, Publica privatis praeponite, cōmoda gratis: Ne damnet vestras animas diuina potestas. (Na karcie przedostatniej:) W Krakowie, Z Drukárniey Máćieiá Gárwolcźyká. Roku Páńskiego, 1579.
92391 Furius Ceriola Fryderyk (Seriol) († 1592). Rada Pańska. To iest, iakich osob Pan kazdy wybierać sobie ma do rády swoiéy: Przez Friderika Fvrivsza Ceriolę po Hiszpáńsku nápisána: A przez X. Doktora Jakvba Gorskiego niekiedy Plebaná kośćiołá Pánny Máriiéy, y kànoniká krákowskiégo, z Włoskiego ná polskie przełożoná, do wieków przeszłych stosowána, teraznieyszym niemniéy potrzebna. W Krákowie w Drukárni Łázárzowéy, Roku Páńskiego, 1597.
92390 Furius Ceriola Fryderyk (Seriol) († 1592). Król. (Na końcu:) Drukowano W Krakowie w Drukarni Macieja Garwolczyka. R. P. 1578.