Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
74 Crasset Jean. Zabawy nabożne koło Najświętszego Sakramentu. RF: Zabawy nabozne Koło N: Sakramentu przez Jedną J: W: Damę drukowane w Warszawie 1747. [...].
703 Cultus. Cultus divinae providentiae devote expressus. RN: Cultus Divinae providentiae devote expressus w Krakowie A[nn]o 1714.
75 Cyprian od Matki Bożej. Skarb karmelitański. RN: Skarb Karmelitanski toiest: Traktat: Przez W. O Cypryana a S: Maria Karmelitę Bossego A[nn]o. 1650. W Krak: w Drukarni Franciszka Cezarego JK M Typo:
77 Czaszyński Rajmund. Obrót całego roku z kazaniami niedzielnemi. RO: Xię Obrot Całego Roku Z Kazaniami Niedzielnemi.
78 Czerniecki Stanisław. Compendium ferculorum albo zebranie potraw. RN: Compendium Ferculor[um] albo zebranie potraw ad visum publicum napisane w Krakowie w Drukarni Jerzego y Mikołaja schedlow JK M. A[nn]o. 1682.
693 Czerniecki Stanisław. Compendium ferculorum albo zebranie potraw. RN: Compendium ferculor[um] w Krakowie a[nn]o 1753.
80 Daça Antonio (Daza, Dazza). Historia o paciorkach niebieskich. RF: Historya o Paciorkach Niebieskich przez O Wincentego Morawskiego w Krakowie 1761 [sic].
82 Dama. Dama pokutująca. Przez codzienne nabożeństwa z Bogiem i Matką Boską [...] nieustannie rozmawiająca. RN: Dama Pokutuiąca przez codzienne nabożeństwa z Bogiem y Matką Boską podana z Drukarni Sandomirskiey Soc Jesu. A[nn]o. 1740.
796 Dambrowski Józef. Zabawa zbawienna W drodze Szczęsliwey Wiecznośći.
83 Dambrowski Józef. Wyprawa duchowna w drogę szczęśliwej wieczności. RF: Wyprawa duchowna w Drogę Szczęsliwey wiecznosci przez Osmiodniową Rekollekcyą Ofiarowana 1722.
87 **Danilewicz Onufry. Nowy Aaron Nazareński Jezus.
88 **Danilewicz Onufry. Roszczka Aaronowa.
89 Darowski Jan Kazimierz. Officium codzienne zebrane dla wygody chrześcijańskiej. RF: Officium Codzienne zebrane dla wygody Chrzescianskiey do Druku podane w Sandomierzu w Drukarni J: K: M: 1726.
90 **Darowski Jan Kazimierz. Officium codzienne z różnemi nabożeństwami.
91 Darowski Jan Kazimierz. Officium codzienne z różnemi nabożeństwami. RN: Officium Codzienne z Roznemi nabozenstwami odnowione w Poznaniu 1742.
730 Darowski Jan Kazimierz. Officium codzienne z różnemi nabożeństwami. RN: Officium codzienne z roznemi nabozeństwami A[nn]o 1753 w futeraliku.
79 Dąbrowski Stanisław od św. Tomasza. Gramatyka francusko-polska. RF: Grammatyka Francusko Polska 1750 A[nn]o.
506 De l’education. De L’education des princes compose [...] pour le Prince de Brandebourg. RO: Xiążeczka Titulô. De L’edu[c]ation Des Princes ettc. w szarey oprawie. RZ: 19. De L’Education Des Princes Compose ettc. [Pour Le Prince de Brandebourg] a Berlin 1699.
92 Delicje. Delicje niebieskie [...] na dni tygodniowe rozłożone. RF: Delicye Niebieskie na dni tygodniowe 1733.
571 Diariusz. RO: Dyaryuszow Drukowanych 37.
93 Diariusz. Diariusz sejmu ekstraordynaryjnego warszawskiego zaczętego die 18. septembris w roku niniejszym 1732. RN: Dyaryusz Seymu Extra ordynaryinego warszawskiego zaczętego die 18. Septembris w Roku ninieyszym 1732.
793 Długosz Franciszek Ksawery. Dwór Pana Nieba i Ziemie Bractwo Przenajświętszey Trójcy.
94 Długosz Franciszek Ksawery. Kompania nadworna Króla Niebieskiego. RN: Kompania Nadworna Krola niebieskiego Bractwo nayswiętszego Sakramentu a[nn]o 1695 we Lwowie Soc. Jesu.
95 Dni. Dni piętnaście dniejącej świętobliwością jutrzenki [...] to jest nabożeństwo do S. Ojca i Patriarchy Dominika fundatora Zakonu Kaznodziejskiego. RO: Xiążeczka. Titulô. Dni piętnascie Dnieiącey swiętobliwoscią Jutrzenki w szarey oprawie.
96 Dochtorowicz Fabian. Głos poselski w głosie kaznodziejskim przedtym na Sejmie Grodzieńskim [...] wydany. RN: Głos Poselski w głosie Kaznodzieyskim przedtym na Seymie Grodzienskim wydany w Warszawie J K Mc. Roku 1748.
97 Dowgiałło Aleksander. Purpura zbawienna to jest męka Jezusowa. RN: Purpura Zbawienna to iest męka Jezusowa. przez X Jozefa Grzegorza Szymaka przedrukowana w Wilnie w Drukarni JK M. Soc Jesu. 1747.
572 Dreissig. RO: Xiążeczka malenka niemiecka, Titulô Dreyssig ett. w papier oprawna.
99 Drews Jan. Dystrakcje podróżnych pobożne, uczone i ucieszne. RF: Dystrakcye Podroznych pobozne uczone y ucieszne przez WX Jana Drewsa Theologa S: J: wydane w drukarni Jasney Gory Częstochowskiey 1751 Anno.
460 Drews Jan. Chwała wielkiego patriarchy, Joachima świętego dotąd manna zakryta. RF: Chwała W: Patryarchy Joachyma S: w Krakowie 1722.
100 Drexel Jeremias. Droga do wieczności. RF: Droga do Wiecznosci albo dwanascie Znakow przeyrzenia do Nieba 1632 Anno.