Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
512 Wargocki Andrzej. O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje. RN: O Rzymie Poganskim y Chrzescianskim Ksiąg Dwoie: X. Andrzey Wargocki napisał y Do Druku podał w Krakowie w Drukarni Łukasza Kupisza. J K M. Typogra: A[nn]o. 1648.
513 Wąsiewicz Bonawentura. Stopnie do rozmyślania męki Pańskiej. RF: Stopnie do rozmyszlania Męki Panskiey w Warsz 1740.
514 Wąsowski Gordian (Wąssowski). Kazania moralne na niektóre święta. RN: Kazania moralne na niektore Swięta przez X M. Gordyana Wąsowskiego wydane A[nn]o. 1743. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
805 **Weigel Christoph. Biblia ectypa.
515 Wiązkiewicz Paweł. Delicje Nieba i Ziemi. RN: Delicye Nieba y Ziemi serc Ludzkich serce Chrystus iezus swiata zbawiciel: zalecony przez X. Paulina od S. Andrzeja Scholar[um] Piar[um]. w Warszawie w Drukarni JK M. WW OO. A[nn]o. 1723.
517 Wielki. Wielki Tydzień to jest wszytkie nabożeństwa, [...] które w każdy dzień tego tygodnia nawet w sam dzień Wielkonocny, od kościoła bożego odprawują się. RN: Wielki Tydzien to iest wszystkie nabozenstwa. ettc w Lublinie w Drukarni JKM. Colle: Soc Jesu A[nn]o. 1746.
518 Wielowieyski Stefan. Boże bądź miłościw albo żale za grzechy. RN: Boze bądz miłosciw albo Zale za grzechy wydane Przez X Stefana Wielewieyskiego ê Soc: Jesu. Anno. 1705 w Krakowie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego JK. M. Typografa.
601 Wielowieyski Stefan. Nowe żywoty świętych dotąd polskim językiem nie wydane. RO: Xięga, Żywoty nowe swiętych.
519 **Wirydarz. Wirydarz sumariuszem życia pustelniczego godzinkami świętego Onufriusza królewica perskiego kwitnący.
76 Wisner Daniel. Czarownica powołana. RN: Czarownica Powołana abo Krotka nauka y przestroga. we Gdansku u Jana Daniela Stolla 1714.
520 Witkowski Jan. Obserwacje święte czasu rocznego. RO: Xią. obserwacye swiętte, Czasu Rocznego, w szarey oprawie papie:
521 Witowski. Młotek duchowny w sercach ludzkich tor Chrystusow drelujący. RF: Młotek duchowny w Sercach ludzkich we Gdansku drukowano przez Dawida Rheciusza 1656.
522 Witwicki Stanisław Jan. Abrys doczesnej szczęśliwości. RF: Abrysow doCzesney Szczęsliwosci na Widok wystawionych przez X Witwickiego Biskupa Łuckiego roznych lat wydanych. [egz.] 6.
523 Witwicki Stanisław Jan. Obraz prawdziwego kapłana. RF: Obraz prawdziwego Kapłana przez JW Jm X Stanisława Witwickiego Biskupa Łuckiego y brzeskiego wyrazony w Krakowie w Drukarni Michała Jozefa Dyaszewskiego J: K: M: 1751.
524 Włocki Jan Franciszek. Kazania na różnych publikach tak na ordynaryjne jako i na insze partykularne święta. RO: Xięga Kazania Tak na ordynaryine iako y na insze Partykularne Swięta. Schol. Piarum w Krakowie Drukowana 1741 A[nn]o.
525 Włocki Jan Franciszek. Przykłady z cnót i życia świętych Pańskich zebrane. RN: Przykłady z Cnot, y zycia SS: Panskich zebrane. podane przez X. Jana Franciszka od So. Jozefa Kaznodziej Zakonu Scho: Piar[um]. A[nn]o. 1750. w Krakowie w Drukarni Michała, Jozefa, Antoniego. Dyaszewskiego JK. M. Typo:
526 Wojucki Józef Budzisz. Memoriał starożytnych ozdób przezacnego Bogarodzicy, Panny Maryi obrazu Kodeńskiego. RF: Memoryał starozytnych Ozdob przeZacnego B R P M Obrazu de Guada luppe Kodenskiego wykonotowany przez Jozefa Budzisza Wojuckiego Sek: J: K: M: w Warszawie 1744. RO: Xiąg małych Titulo Memoryał starożytnych ozdob Przezacnego Boga Rodzicy, Panny Maryi Obrazu Kodenskiego w Warszawie w Drukarni JKMci Colleg: Soc JESU 1744 A0. w szarey oprawie Papierowey 64. Xiąg Tegoż Titułu Memoryał: dett: 5. Sub eodem No et Titulô. memoryał. Ksiąszka iedna w czerwoney oprawie z futeralikiem, item memoryałow nieoprawnych dziewięć, Takaż ksiązeczka w czarney oprawie iedna [egz.] 11.
527 Wolski Tomasz Stanisław. Illustris peregrinatio Ierosolimitana. RN: Illustris Peregrinatio Ierozolimitana Latius protracta. a Thomae Stanislao Wolski. Leopoli Typis A[nn]o. 1748.
528 Wonia. Wonia najwdzięczniejsza najpierwszej Wiktymi Pańskiej. RF: Wonia naywdzięcznieysza naypierwszey Wiktymi Panskiey w Warszawie 1738.
530 Woykowski Jan Stanisław Kostka (Wuykowski). Chleb duchowny wszytkim chrześcijanom na posiłek w drodze do nieba idącym wystawiony. RN: Chleb Duchowny wszytkim Chrzescianom na posiłek w Drodze do nieba Idącym wystawiony albo raczey Katechizm przedrukowany Roku 1746. W Krakowie w Drukarni Woyciecha Siarkowskiego JK M.
531 Woykowski Jan Stanisław Kostka (Wuykowski). Rekolekcje duchowne. RN: Rekolekcye Duchowne przez X Jana, Kostkę Wujkowskiego wydane A[nn]o. 1736. w Warszawie w Drukarni JK M. Col: Soc: JESU.
529 Woyna Orański Adam. Ochłoda zbawienna duszom wiernych zmarłych w upałach czyśćcowych zostającym. RF: Ochłoda Zbawienna Duszom wiernych zmarłych w upałach Czyscowych Zostaiącym przez JW JMc X: Adama Woynę 1748.
532 Wybór. Wybór modlitwy przy różańcowym nabożeństwie. RF: Wybor Modlitwy przy Rozancowym Nabozenstwie przez X T S P: Theologa w Brunsberku SJ: 1755.
533 Wybór. Wybór osobliwych nabożeństw. RF: Wybor Osobliwych nabozenstw przez Jednego Kapłana S: J: do Druku podane w Sandomierzu 1726.
535 Wyprawa. Wyprawa człowieka do domu wieczności. RF: Wyprawa Człowieka do Domu wiecznosci 1750.
536 Wysocki Samuel. Kazania pod czas Trybunału Skarbu Koronnego w kościele farnym radomskim miane. RN: Kazania pod czas Trybunału Skarbu Koronnego w Kosciele farnym Radomskim miane przez X Samuela od So. Floriana Scholar[um] Piar[um]. przypisane w Warszawie w Drukarni JK Mci.
537 Wysocki Samuel. Tractatus de formandis epistolis. RN: Tractatus de formandis Epistolis Per P. Samuelem â S: Floriano Sch: Piar[um] concionatorem ett: A[nn]o. 1743. Cracowiae.
538 Wzór. Wzór świętej z Bogiem kowersacji. RF: Wzor S: z Bogiem Ko[n]wersacyi wyAbryssowany w Supraslu 1739. RO: Xią. Wzur [sic] Stey z Bogiem Konwersacyi w czar: skurzan: opraw:
664 Wzywanie. RN: Wzywanie nabozne patronizacyi So Iwona.
402 X. P. Z. Rekrut duchowny kompanii serafickiej. RF: Rekrut duchowny Kompanij Serafickiey we Lwowie 1748.