Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
527 Wolski Tomasz Stanisław. Illustris peregrinatio Ierosolimitana. RN: Illustris Peregrinatio Ierozolimitana Latius protracta. a Thomae Stanislao Wolski. Leopoli Typis A[nn]o. 1748.
526 Wojucki Józef Budzisz. Memoriał starożytnych ozdób przezacnego Bogarodzicy, Panny Maryi obrazu Kodeńskiego. RF: Memoryał starozytnych Ozdob przeZacnego B R P M Obrazu de Guada luppe Kodenskiego wykonotowany przez Jozefa Budzisza Wojuckiego Sek: J: K: M: w Warszawie 1744. RO: Xiąg małych Titulo Memoryał starożytnych ozdob Przezacnego Boga Rodzicy, Panny Maryi Obrazu Kodenskiego w Warszawie w Drukarni JKMci Colleg: Soc JESU 1744 A0. w szarey oprawie Papierowey 64. Xiąg Tegoż Titułu Memoryał: dett: 5. Sub eodem No et Titulô. memoryał. Ksiąszka iedna w czerwoney oprawie z futeralikiem, item memoryałow nieoprawnych dziewięć, Takaż ksiązeczka w czarney oprawie iedna [egz.] 11.
524 Włocki Jan Franciszek. Kazania na różnych publikach tak na ordynaryjne jako i na insze partykularne święta. RO: Xięga Kazania Tak na ordynaryine iako y na insze Partykularne Swięta. Schol. Piarum w Krakowie Drukowana 1741 A[nn]o.
525 Włocki Jan Franciszek. Przykłady z cnót i życia świętych Pańskich zebrane. RN: Przykłady z Cnot, y zycia SS: Panskich zebrane. podane przez X. Jana Franciszka od So. Jozefa Kaznodziej Zakonu Scho: Piar[um]. A[nn]o. 1750. w Krakowie w Drukarni Michała, Jozefa, Antoniego. Dyaszewskiego JK. M. Typo:
522 Witwicki Stanisław Jan. Abrys doczesnej szczęśliwości. RF: Abrysow doCzesney Szczęsliwosci na Widok wystawionych przez X Witwickiego Biskupa Łuckiego roznych lat wydanych. [egz.] 6.
523 Witwicki Stanisław Jan. Obraz prawdziwego kapłana. RF: Obraz prawdziwego Kapłana przez JW Jm X Stanisława Witwickiego Biskupa Łuckiego y brzeskiego wyrazony w Krakowie w Drukarni Michała Jozefa Dyaszewskiego J: K: M: 1751.
521 Witowski. Młotek duchowny w sercach ludzkich tor Chrystusow drelujący. RF: Młotek duchowny w Sercach ludzkich we Gdansku drukowano przez Dawida Rheciusza 1656.
520 Witkowski Jan. Obserwacje święte czasu rocznego. RO: Xią. obserwacye swiętte, Czasu Rocznego, w szarey oprawie papie:
76 Wisner Daniel. Czarownica powołana. RN: Czarownica Powołana abo Krotka nauka y przestroga. we Gdansku u Jana Daniela Stolla 1714.
519 **Wirydarz. Wirydarz sumariuszem życia pustelniczego godzinkami świętego Onufriusza królewica perskiego kwitnący.
518 Wielowieyski Stefan. Boże bądź miłościw albo żale za grzechy. RN: Boze bądz miłosciw albo Zale za grzechy wydane Przez X Stefana Wielewieyskiego ê Soc: Jesu. Anno. 1705 w Krakowie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego JK. M. Typografa.
601 Wielowieyski Stefan. Nowe żywoty świętych dotąd polskim językiem nie wydane. RO: Xięga, Żywoty nowe swiętych.
517 Wielki. Wielki Tydzień to jest wszytkie nabożeństwa, [...] które w każdy dzień tego tygodnia nawet w sam dzień Wielkonocny, od kościoła bożego odprawują się. RN: Wielki Tydzien to iest wszystkie nabozenstwa. ettc w Lublinie w Drukarni JKM. Colle: Soc Jesu A[nn]o. 1746.
515 Wiązkiewicz Paweł. Delicje Nieba i Ziemi. RN: Delicye Nieba y Ziemi serc Ludzkich serce Chrystus iezus swiata zbawiciel: zalecony przez X. Paulina od S. Andrzeja Scholar[um] Piar[um]. w Warszawie w Drukarni JK M. WW OO. A[nn]o. 1723.
805 **Weigel Christoph. Biblia ectypa.
514 Wąsowski Gordian (Wąssowski). Kazania moralne na niektóre święta. RN: Kazania moralne na niektore Swięta przez X M. Gordyana Wąsowskiego wydane A[nn]o. 1743. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
513 Wąsiewicz Bonawentura. Stopnie do rozmyślania męki Pańskiej. RF: Stopnie do rozmyszlania Męki Panskiey w Warsz 1740.
512 Wargocki Andrzej. O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje. RN: O Rzymie Poganskim y Chrzescianskim Ksiąg Dwoie: X. Andrzey Wargocki napisał y Do Druku podał w Krakowie w Drukarni Łukasza Kupisza. J K M. Typogra: A[nn]o. 1648.
511 Wadowski Józef Jan. Cień życia ludzkiego. RN: Cien Życia Ludzkiego przez X Jozefa Wadowskiego Kanonika Warszawskiego Plebana Zbikowskiego obiasniony. w Warszawie w Drukarni Scholar[um] Piar[um] Anno. 1691.
510 W.Ł. S.J. Pobożna gorzkiej męki Jezusowej pamiątka. RF: Pobozna Gorzkiey Męki Jezusowey Pamiątka 1711.
509 Voltaire. Tragedia Zairy i Orozmana. RN: Tragedya Zairy y Orozmana Podana A[nn]o. 1753. w Wilnie w Drukarni JK M. WW. OO. Franciszkanow.
508 Volckmar Nicolaus. Vierzig Dialogi oder nϋtzliche Arten zu reden [...] in deutscher und polnischer Sprache [...]. RO: Xiążek Niemieckich Titulô. Vierzig Dialogi. RZ: 44. Dialogi Grammatica Polsko Niemiecka 1729 Danzig.
507 Vertot René Aubert de. Historia zaszłych rewolucji w rządach Rzeczypospolitej Rzymskiej. RO: Xię Titulo Historya zaszłych rewolucyi w rządach Rzeczy Pltey. Rzymskiey, Przez J Wo Jmc Pana Sapiehę, Kanclerza Wo Wo Xa Litto wyłożona.
505 Uwagi. Uwagi nad pewnym skryptem publikowanym w Berlinie roku 1745. RO: Uwagi nad pewnym skryptem publikowanym w Berklinie [sic] R[ok]u 1745, Tak duże, iak Panegiryk.
498 Tylkowski Wojciech. Historie z osobliwszemi rewolucjami pod tytułem Stół mądrości. RF: Historye z Osobliwszemi Rewolucyami pod tytułem Stoł mądrosci przez WX Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa w Drukarni Coll. Lubelskiego 1741.
499 Tylkowski Wojciech. Mądrość doskonała w bojaźni bożej. RF: Mądrość doskonała w Boiazni Bozey przez X Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa gruntownemi dowodami Objasniona w Wilnie w Drukarni Akad: S: J: 1731.
500 Tylkowski Wojciech. Paraphrasis na Psałterz Dawidowy. RF: Paraphrasis na Psałterz Dawidowy przez X Woyciecha Tylkowskiego S. J: w Poznaniu do Druku podany 1688.
501 Tylkowski Wojciech. Stół mądrości ku zbawieniu. RF: Stoł Mądrosci ku Zbawieniu wydany w Drukarni Poznanskiey przez WX Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa 1739.
502 Tylkowski Wojciech. Suplement mądrości doskonałej. RF: Suplement Mądrosci doskonały [sic] przez X. Woyciecha Tylkowskiego S: J: w Wilnie 1723.
626 Tygodniowe. Tygodniowe nabożeństwo do świętego Józefa, karmiciela Jezusowego. RN: Tygodniowe nabozenstwo do S[więteg]o. Jozefa Karmiciela Jezusowego. w Wilnie. A[nn]o 1744. Soc. Jesu. RO: Xiążeczek w papier czerwony oprawnych Titulô. Tygodniowe nabożeństwo do So. Juzefa.