Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
218 Korona. Korona niebieska różnemi nabożeństwy na cały rok rozłożonemi. RN: Korona niebieska roznemi nabozenstwy. na Cały Rok rozłozonemi w Kaliszu w Drukarni JK M. Coll: Soc Jesu. A[nn]o. 1731.
217 Korona. Korona niebieska różnemi nabożeństwy na cały rok rozłożonemi. RF: Korona Niebieska w Krakowie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego J: K: M: 1708.
216 Korona. Korona miesięczna albo nauki i uwagi chrześcijańskie. RF: Korona Miesięczna albo naUki y Uwagi Chrzescianskie przez Jednego poboznego Oyca S: J: zebrane w Drukarni Kaliskiey S. J. 1709 Anno.
215 Koribski Stanisław. Officium albo godzinki o Duchu Świętym. RF: Officium albo Godzinki o Duchu S: w Drukarni Poznanskiey wydrukowane za Staraniem X Stanisława Korybskiego 1639.
214 Konstytucje. Konstytucje sejmu pacificationis dwuniedzielnego ekstraordynaryjnego [...] 1736. RO: Konstytucye Seymu Pacificationis Dwuniedzielnego extraordynaryinego nie oprawne.
213 Kongregacja. Kongregacja Siedmiu Boleści Najświętszej Panny [...] Przy cudownym obrazie swoim w Polu Jarosławskim. RF: Kongregacya Siedmiu Bolesci N: P: 1728 w Druk Lwow S J.
212 Koncewicz Eliasz od św. Józefa. Zwierciadło pilnej przezorności w własnym sumnieniu życia zakonnego. RN: Zwierciadło pilney przezornosci w własnym sumnieniu zycia Zakonnego słuzące. przez X. Eliasza od S. Jozefa Zakonu Troycy. wydane A[nn]o. 1741. w Lwowie w Drukarni Jozefa Pawła Golczewskiego.
211 Komorowski Adam Ignacy. Epistola pastoralis. RN: Celsissimi Illus: et Reverendissimi Dni Dni Adami Ignatij de Liptow et orawa Komorowski ettc A[nn]o. 1750. Varsaviae Typis S.R.M. et Replicae Scholar[um] Piarum.
210 Komenský Jan Amos. Orbis sensualium pictus. RO: Xiąszka Titulô Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium pictus. ett. RZ: 22. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Noribergae 1682.
209 Kojałowicz Wijuk Wojciech. Przykłady o różnych przypadkach, które się chrześcijanom w życiu, w chorobach, i przy śmierci trafiają. RF: Przykłady o roznych przypadkach przez WX Woyciecha wyjuka Kojałowicza S:J: Theologa do Druku podane w Warszawie S: J: 1731.
207 Koczorowski Franciszek. Katechizm albo nauka chrześcjańska. RO: Katechizmow Nauki chrzescianskiey większych pięc, szusty mnieyszy.
204 Kochanowski Jan. Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego. RN: Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego w Krakowie w Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka K JM. Typo: Roku P. 1641.
201 Klucz. Klucz prognostykarski. RN: Klucz prognostykarski to iest: rzetelne obiasnienie przedrukowany w Supraslu WW. OO Bazilianow Roku 1740.
200 Klucz. Klucz niebieski do otwarcia wieczności świętej przybytków. RN: Klucz Niebieski do otwarcia wieczności Swiętey przybytków w Jaroslawskim polu Maryi oddany powierzony. wpoznaniu [sic] Soc Jezu. A[nn]o. 1730.
199 **Kłosowicz Wojciech (Adalbert). Zbawienna rada wielmożnej Jej Mości Panny Moniki Ciecierskiej.
198 Kiszka Leon. Morze łask i szczodrobliwości boskich w Puszczy Boruńskiej płynące. RN: Morze Łask, y Szczodrobliwości Boskich w Puszczy Borunskiey płynące. toiest Cuda N. P. Borunskiey A[nn]o. 1712. Dnia XII Septembra. w Supraslu w Drukarni W.W. OO: Bazilianow.
197 Kijankowski Stanisław. Cześć codzienna Najświętszej Boga Matki. RF: Cześć Codzienna Nayswiętszey Boga Matki w Lwowie 1748.
196 Kijankowski Stanisław. Cześć codzienna Jezusowi ukrzyżowanemu. RF: Cześć Codzienna Jezusowi Ukrzyzowanemu na Uproszenie Łaski do brego y poboznego Zycia naypozytecznieysza we Lwowie 1743.
195 Kiersnicki Atanazy Ludwik. Wolny głos mów niedzielnych. RN: Wolny Głos mow niedzielnych naydzielnieyszym Głosem przez X. Atanazego Ludwika Kiersnickiego Soc Jesu. ettc Roku 1727. w Warszawie w Drukarni Col: Krolew: Soc Jesu.
194 Katenbring Józef. Foedus Principum [...] Caroli Radziwiłł [...]cum [...] Marianna [...] Joannis Lubomirski filia, celebratum a Colle: Nesviesiensi Soc. Jesu. RN: Foedus Principum Celsissimi, Illustrissimi Excellentissimi Dni Caroli Radziwiłł. Ducis in Ołyka et Nieswież ettc S: R. PP. Ensiferi M. D. Li Cum Celsissima, Illustrissima Dna Dna Marianna Cellsis: et Illus: Joannis Lubomirski celebratum a Colle: Nesviesiensi Soc Jesu Anno [...] Typis Ducalib[us] Radiwilianis Colle: Neswisiensis Soc Jesu a[nn]o 1735 [winno być: 1753]. Exemplarzow w biały atłas oprawnych 3.
193 Karpiński Szymon. Święte zabawy z Bogiem i Matką Jego. RF: Swięte Zabawy z Bogiem y Matką Jego przez X Simona Karpiskiego S: J: Theologa wydane w Krakowie 1698.
192 Kantyczki. Kantyczki alias pieśni na święta uroczyste i na cały rok zebrane. RN: Kantyczki alias pieśni na swięta uroczyste y na cały Rok zebrane w Wilnie A[nn]o 1745. RO: Xią. alias Kantyczek.
191 Kański Andrzej. Żywot przenajchwalebniejszej Bogarodzice Panny Maryi. RF: Zywot przeNaychwelebniey B. R P: M: w Krak 1648.
189 Kanclerz. Kanclerz sławy ludzkiej najwymowniejszy, sakramentalnej pieczęci wielki sekretarz, język S. Jana Nepomucena. RO: Xiążeczka w szarey oprawie. Titulô. Kanclerz Sławy Ludzkiey.
188 Juskiewicz Mikołaj. Szkoła pobożności. RN: Szkoła Pobozności przez So. Oyca Ignacego Fundatora Soc JESU. utwierdzona przez X. Mikołaja Juskiewicza Soc Jesu. w Sandomierzu A[nn]o. 1741. Colle: Soc Jesu.
187 Jungmann Konrad Christian. Allzeit (Der) lustige Franzos. RO: Xiąszka Niemiecka, Titulô. Der allzit [sic] lustige ett.
186 Juan de Jesús Maria. Ćwiczenie klasztorne. RF: Cwiczenie Klasztorne przez W. O. Brata Jana a Jezu Marya Jenerała Kar[melitów] Bossych do Druku podana w Krakowie 1645 A[nn]o.
185 Chrościński Wojciech Stanisław. Józef do Egiptu od braci przedany. RF: Jozef do Egiptu od Braci przedany 1645 [sic].
184 [XXX]. RF: Przestroga.
183 Jędrzejowski Kazimierz. Majestat chwały w Trójcy Przenajświętszej jedynego Boga. RF: Maiestat Chwały w Troycy Prze: w Sandomierzu w Drukarni Coll S: J: 1739.