Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
366 **Powinności. Powinności chrześcijańskie, to jest co powinien każdy chrześcijanin wierzyć, czynić i wiedzieć, aby był zbawiony.
373 Lordelot Bénigne. Powinności życia domowego. RF: Powinnosci Zycia domowego przedrukowane w Wilnie 1752.
375 Promptuarium. Promptuarium medicum empiricum. RF: Promptuarium Medicum Empiricum przez pewnego Authora napisana w Krakowie przedrukowana 1716.
377 Protekcja. Protekcja wszystkim stanom skuteczna . RF: Protekcya wszystkim Stanom Skuteczna przez Jednego Kapłana S J do Druku podana w Wilnie 1722.
378 Złote. Złote jarzmo małżeńskie. RN: Złote Jarzmo małzenskie.
379 Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt). Klejnoty stołecznego miasta Krakowa. RN: Kleynoty Stołecznego miasta Krakowa. albo Koscioły wydane przez Piotra Hiacyntha pruszcza krotko opisane Do Druku podane Anno. 1745. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
380 Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt). Morze Łaski Boskiej. RN: Morze Łaski Boskiey które Pan Bog w Koronie Polskiey po roznych mieyscach przy obrazach obficie wylewa podana A[nn]o. 1740. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
381 Przyłęcki Franciszek. Rekolekcje duchowne na osiem dni. RF: Rekolekcye duchowne na Osim dni przez X Franciszka Przyłęckiego Kusz: Cust. Vill. XX Ber[nardynów] w Wilnie 1752.
382 Przywilej. Przywilej na szczęśliwą wieczność. RF: Przywiley na Szczęsliwą wieczność przez Kapłana Koscioła Farnego P: M: nowego Miasta Warszawy 1733.
383 Puente Luis de la. Rozmyślania o tajemnicach wiary naszej. RN: Rozmyslania o taiemnicach wiary naszey Zywocie y męce Pana Jezusowey ettc przez Ludwika pontana w Wilnie w Drukarni akademickiey Soc Jesu Anno 1647.
384 Pułaski Franciszek. Krótka annotacja sejmów warszawskich. RO: Xię Krutka Annotacya Seymow warszawskich.
385 Pustynia. Pustynia duchowna na jeden dzień każdego miesiąca. RN: Pustynia Duchowna na ieden Dzien kazdego miesiąca. wydana w Kaliszu w Drukarni Coll: Soc JESU. A[nn]o. 1745.
386 Puzyna Stefan. Głosy wolne o wolnej od zmazy Maryi Pannie. RF: Głosy wolne przez X Stefana Puzynę S: J: w Warszawie Coll. S: J: 1737. [...].
387 Radliński Jakub Paweł. Grób wielkopiątkowy. RF: Grob Wielkopiątkowy w Lublinie w Drukarni Coll. S. J. 1730.
388 Radliński Jakub Paweł. Grób wielkopiątkowy krótko zebrany. RN: Grob wielkopiątkowy krotko zebrany albo sposob nawiedzenia grobow przez X. Jakuba Radelinskiego [sic] w Lublinie a[nn]o 1733.
389 Radliński Jakub Paweł. Wizyta codzienna najboleśniejszej Maryi Panny. RF: Wizyta Codzienna Naybolesnieyszey M. P: w Krak 1734 [winno być: 1744].
390 (Radziwiłł Karol Stanisław). Gratulatio in nuptiis celsissimi principis Caroli Ducis in Ołyka Radziwiłł [...] cum celsissima principe Marianna Lubomirska. RN: Gratulatio in Nuptijs Celsissimi Principis Caroli Ducis in Ołyka Radziwiłł. Exhibita Anno 1753. w Droiet niebieski wkwiatki oprawna.
391 Radziwiłł Mikołaj Krzysztof. Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętey. RN: Peregrynacya abo pielgrzymowanie do ziemie swiętey do Jeruzalem przez JO Xcia Jmci Mikołaja Krzysztofa na Ołyce y Nieswiezu Radziwiłła W. X Lito Marszałka opisana. przedrukowana w Roku 1745. et In anno. 1683.
392 Radziwiłł Mikołaj Krzysztof. Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Jeruzalem Ziemie Świętej. RN: Peregrynacya abo pielgrzymowanie do ziemie swiętey do Jeruzalem przez JO Xcia Jmci Mikołaja Krzysztofa na Ołyce y Nieswiezu Radziwiłła W. X Lito Marszałka opisana. przedrukowana w Roku 1745. [...]. RO: Xię Peregrynacya JO. Jmci Radziwiłła do Jeruzalem.
394 (Radziwiłłowa Franciszka Urszula). Immortalitas omni saeculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum [...] Ursulae Franciscae Radivilliae [...] Celebrata a maestissimo Radivilliano Collegio Nesvisiensi Soc. Jesu. Anno 1753. RN: Immortalitas omni Sæculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum. Dnae Ursulae Franciscae Radivilliae Palatinae vilnensis ettc Celebrata Anno 1753. Neswisij Typis Ducalibus. W Axamit Karmażynowy oprawna.
395 (Radziwiłłowa Franciszka Urszula). Na Walnym Pogrzebie [...] Franciszki Urszuli z książąt Korybutów Wiszniowieckich Radziwiłłowy [...] od obowiązanej Fundatorskiemu Imieniowi Prowincji Litewskiej Scholarum Piarum kondolencja czyniona roku 1753. RN: Na walnym pogrzebie kondolencya czyniona Roku. 1753. W Zieloney Kitayce oprawna.
397 Rakiewicz Augustyn. Snopek mirry gorzkiej męki Jezusowej i Jego Matki Najświętszej Panny serdecznych boleści. RN: Snopek mirrhy Gorzkiey męki Jezusowey y matki iego ettc zebrany przez X. Augustyna Rakiewicza S. Th. Doktora w Supraslu u WW: OO. Bazylianow Roku 1712.
398 Rakiewicz Augustyn. Zapach mirrowego snopka. RN: Dedykacya JW. Jmci Pannie Konstancyey z Sapiezanki Branickiey woiewodziance podlaskiey. alias rospamientywanie męki Panskiey. w skurze Szarey oprawna z Kopersztychem Niepokalanego poczęcia N. P. Maryij. wybity złotem.
400 **Refkeksje. Refleksje XXIV. o miłosierdziu Boskim.
401 Reforma. Reforma życia światowego albo reguła z krótkim zebraniem powinności braci i sióstr Trzeciego Zakonu Pokutujących. RN: Reforma zycia swiatowego albo Reguła przez So. Franciszka Oyca Serafickiego podana pierwey w Toruniu a w Kaliszu a[nn]o 1732. RO: Xiążeczka malenka Titulô. Reforma życia swiatowego w papier: czerwonym.
402 X. P. Z. Rekrut duchowny kompanii serafickiej. RF: Rekrut duchowny Kompanij Serafickiey we Lwowie 1748.
403 Rigo Antonio, Apolloni Salvatore (muzyka). Metamorfosi (Le) odiamorose in birba trionfale. RN: Le metamorfosi odiamorose in Birba Trionfale A[nn]o. 1748. w Warszawie.
404 Rigo Antonio, Apolloni Salvatore (muzyka). Komedia Mestry i Malgiery. RN: Komedya Mestry y Malgiery włoskim y Niemieckim językiem w Warszawie reprezentowany. A[nn]o 1748.
405 Rituale. Rituale sacramentorum ac aliarum ecclesiae caeremoniarum. RO: Xią; Łacinska Titulô. Rituale Sacramento[rum].
406 Roa Martino de. Czyściec albo stan dusz w czyśćcu cierpiących. RF: Czysciec albo Stan dusz w Czyscu Cierpiących przez X Marcina Roha S: J: po Hiszpansku wydany z Hiszpanskiego na Włoski z Włoskiego na Łacinski z Lacińskiego na Polski Język przetłumaczony w Wilnie 1695.