Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
459 **Solski Stanisław. Nauka o częstym używaniu Najświętszego Sakramentu.
458 Snów. Snów wykład Daniela Proroka. RF: Snow wykład Daniela Proroka w Kra: 1732.
457 Snopek. Snopek mirrowy najsłodszego drzewa krzyża zbawiennego Pana Jezusa. RF: Snopek mirrowy naysłodszego Drzewa Krzyza Zbawiennego 1744.
455 Skorulski Józef. Wybór nabożeństwa. Przywileje, odpusty, i łaski hojnie od świętej stolicy apostolskiej udzielone. RN: Wybor Nabozeństwa Przywileie, odpusty, y łaski hoynie od Swiętey stolicy Apostolskiey udzielone y chwalebne powinności podane przez X. Soc Jesu. A[nn]o. 1748. w Wilnie w Drukarni JK M.
454 Skibicki Stanisław. Przygotowanie do przyjmowania Sakramentu Najświętszego. RN: Przygotowanie do przymowania Nayswiętszego sakramentu w Kaliszu a[nn]o 1685.
453 Skibicki Stanisław. Dusze pod cieniem drzewa żywota ukrzyżowanego Jezusa. RN: Dusze pod cieniem Drzewa żywota ukrzyzowanego Jezusa przez X. Stanisława Skibickiego Soc Jesu. zakonnika. w Kaliszu w Colle: Soc Jesu. Anno. 1685.
452 Skarga Piotr. Żołnierz chrześcijański. RF: Zołnierz Chrzescianski przez X Piotra Skarge S: J: w Poznaniu 1677.
451 Skarga Piotr. Żołnierskie nabożeństwo. RO: Xią: Zołnierskie Nabożeństwo w szarey oprawie papierowey.
450 Skarga Piotr. Kazania na niedziele i święta całego roku. RO: Xięga Kazanie [sic] na niedzielę [sic] y swiętta Całego Roku Xiędza Skargi Soc. IESU.
449 Skarga Piotr. Cnota miłosierdzia. RF: Cnota Miłosierdzia w Poznaniu w Drukarni JK:Mci Koll. S J: 1739 Anno.
448 Skarbnica. Skarbnica niebieska. RN: Skarbnica niebieska zdawna y temi czasy jasniey otwarta ett. w Wilnie w Drukarni Oycow Jezuitow A[nn]o. 1671.
446 Skarb. Skarb drogiej śmierci szczęśliwą wiecznością otaksowany. RF: Skarb drogiey Smierci Szczęsliwą Wiecznoscią Otaxowany 1727 w Wilnie w Drukarni wydany.
445 Skarb. Skarb drogi darów niebieskich pełen. RN: Skarb Drogi Darow Niebieskich pełen na Ubogacenie Dusz poboznych wydany Roku 1703 [sic]. w Kaliszu. w Drukarni JK M. Colle: Soc Jesu.
444 Siejkowski Michał (Sieykowski). Świątnica Pańska. RN: Swiątnica Panska to iest Koscioł Boga ettc przez W X. Michała Sieykowskiego na ten czas. Kaznodziee. ett: podana Anno 1743. w Krakowie w Drukarni akademickiey.
443 (Mniszech Jerzy August Wandalin). Odgłos sławy przy weselnym akcie [...] Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha [...] i [...] Amalii grafówny na Ocieszynie Brylówny Ocieskiej. RN: Odgłos Sławy.
441 Juniewicz Karol Mikołaj. Splendor korony z dwunastu gwiazd albo praerogatyw. RN: Splendor Korony ettc.
440 Capitolium. Capitolium non secundum… sed alterum inter victrices Lanciciensis palatinatus aquilas [...] positum. RN: Capitolium Cali[s]sij.
439 Bystrzonowski Wojciech. Thaumaturgus in Icone Lublinensis Sacelli Societatis Jesu S. Stanislaus Kostka. RN: Thaumaturgus S: Stanislaus kostka Lublini.
437 Serroni Hyacinthe. Rozmowy duszy z Bogiem pełne afektów na siedm psalmów pokutnych. RF: Rozmowy duszy z Bogiem pełne Affektow na Siedm Psalmow pokutnych przez Jmc X Jacka Serrony pierwszego Arcybiskupa Alby. 1751.
436 Seraficzna. Seraficzna Archikonfraterni Trójcy Przenajświętszej [...] rezonancja i konsonancja. RF: Seraficzna Archikonfraternij Troycy Przenayswię. rezonancia w Krakowie.
435 Segneri Paolo. Nauka dla poczynającego słuchać spowiedzi. RF: Nauka dla poczynaiącego Słuchać Spowiedzi przez Pawła X Segnery S: J. po włosku napisana a przez X: Woyciecha Tylkowskiego S: J: na polski Język przełozona w Wilnie 1740.
434 Segneri Paolo. Medytacje na różne wybrane z Pisma Świętego teksty na każdy dzień w roku. RN: Medytacye na rozne wybrane z Pisma Swiętego Texty na kazdy Dzien w Roku Przez W. X. Pawła Segnery. Tom[ów] 4. Roku 1728.
433 Segneri Paolo. Manne (La) celeste de l’ame ou meditations sur des passages choisis. RO: Xią. Francuska, Titulo La, Manne Celeste, De L’Ame ou Meditations Sur Des Passages choisis, de L’Ecriture Saninte [sic], Pod jednym że Tytułem Xiązek w szarey oprawie. skurzaney 2. RZ: 14. La Manne Celeste de L’ame ou Meditations sur des Passages Choisis. De L’Ecriture Sainte Pour tous les jours de l’Annee, a Bruxelles 1714, Tom 3. RZ: 25. La Manne Celeste de L’ame ou Meditations sur des Passages Choisis par le Pere Signeri [sic] etc. a Bruxelles 1714.
432 Segneri Paolo. Manna duszy, albo ćwiczenia się duchowne. RO: Xią. Manna Duszy, albo cwiczenia się Duchowne w szarey opraw:
431 Scupoli Lorenzo. Wojna duchowna albo nauka doskonałego zwycięstwa samego siebie. RF: Woyna Duchowna albo nauka doskonałego Zwycięstwa Samego Siebie w Lublinie 1746.
430 Savonarola Girolamo. Rozmyślania duchowne i nabożne nad psalmem pięćdziesiątym. RF: Rozmyslania duchowne y nabozne nad psalmem piędziesiątym [sic] w Wilnie 1753.
429 (Sapieha Jan Fryderyk). Joannes, quo nemo cedit [...] Joannes Fridericus [...] Sapieha [...], in publico prosapiae, patriae ac religionis luctu, a Collegio Brestensi Soc. Jesu omni memoriae commendatus. Anno D. 1752. RN: Joannes quó nemo cedit major Illus. Excelle: Dnus Joannes Fridericus comes in Codeń ettc Sapieha supremus M D Li Cancelarius Comendat[us] anno D[omi]ni 1752.
428 (Sapieha Jan Fryderyk). RO: Applauz, w papirze złotym, na Jmieniny JWJmc Pana, Graffa Kanclerza Wo. Wo. Xa Litto Z nutami muzycznemi.
427 Sapieha Jan Fryderyk. Monumenta antiquitatum marianarum. RO: Xię Munimenta [sic] antiquit[a]t[um] Mariana[rum].
426 Sapieha Jan Fryderyk. Monumenta albo zebranie starożytnych ozdób Przenajczystszej Bogarodzicy Maryi Panny w dawnym wielce obrazie kodeńskim. RN: Monumenta albo zebranie Starożytnych ozdob Przenayczystszey Boga rodzicy Maryi Panny A[nn]o. 1723. RO: Xią. Monumenta, albo Zebranie starozytnych [ozdób] PrzenaySwiętt. Boga Rodzicy stara, w czerwony Papier oprawna.