Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
454 Skibicki Stanisław. Przygotowanie do przyjmowania Sakramentu Najświętszego. RN: Przygotowanie do przymowania Nayswiętszego sakramentu w Kaliszu a[nn]o 1685.
744 Przydatek. Przydatek do koronki Trójcy Przenajświętszej. RN: Przydatek do koronki Troycy przenayswiętszey roku 1706 Dnia 7 Listopada w Warszawie.
740 Przewodnik. Przewodnik obchodzącym pamiątkę Zbawiciela Jezusa. RN: Przewodnik obchodzącym pamiątkę Zbawiciela Jezusa w Wilnie A[nn]o 1686.
265 Luis de Granada. Przewodnik grzeszników. RN: Przewodnik Grzesznikow przez W X. Ludwika de Granade z Dominika S: po hiszpańsku napisany w Lublinie w Drukarni Colle: Soc Jesu a[nn]o. 1687.
46 Bona Giovanni. Przewodnia do Nieba prowadząca. RN: Przewodnia do Nieba Prowadząca, Drogę nie omylną otwierająca przez Damę przetłumaczona Roku P. 1744. w Lublinie w Drukarni Coll: Soc JESU. 1745.
28 Avila Francisco de. Przestrogi chrześcijańskie dla każdego ludzi stanu pożyteczne. RF: Przestrogi Chrzescianskie dla Kazdego ludzi Stanu w Warszawie do Druku podane.
735 Drużbicki Kasper. Przemysły zysku duchownego. RN: Przemysły Zysku Duchownego przez X. Gaspara Drużbickiego Soc. Jesu we Lwowie 1746. [egz. 2].
742 Kownacki Aleksander. Przemysły zbawienne. RN: Przemysły Zbawienne podane przez W.X. Alexandra Kownackiego plebana cerkiew. [?].
339 Osiecki Bruno. Prymicje pracy kaznodziejskiej. RN: Prymicye Pracy Kaznodzieyskiey Przebłogosławioney Maryi. Panny Matki Boskiey w Drukarni Jasney gory Częstochowskiey JK. M: R P. 1738.
408 Robertson Wilhelm Andrzej. Próba pióra w niektórych duchownych dyskursach. RN: Proba piora w niektorych Duchownych dyskursach ettc wydana przez X. Guilhelma Robertsona ettc. podana 1744. w Poznaniu, w Drukarni akademickiey.
59 Burkwic Jacek. Prowiant duchowny. RO: Xią Titulô. Prowiant Duchowny w szarey opraw: Papier:
4 Adrianus a S. Joanne Baptista. Prowiant anielskiego chleba dla duszy i ciała. RN: Prowiant Anielskiego chleba dla Duszy y Ciała wystarczający zawsze. Roku 1747. w Poznaniu.
377 Protekcja. Protekcja wszystkim stanom skuteczna . RF: Protekcya wszystkim Stanom Skuteczna przez Jednego Kapłana S J do Druku podana w Wilnie 1722.
472 Surmatowski. Prospekt wesoły miłosiernych oczu Przenajświętszej Maryi Panny. RN: Prospekt wesoły miłosiernych Oczu Przenayswiętszey Marij Panny przez OO. Congregacyi oratorium Gostynskiego S: Philipa. Neryusza. Poznanskiego podane. A[nn]o. 1726. die 5. Augusti. w Poznaniu w Drukarni Akademickiey.
375 Promptuarium. Promptuarium medicum empiricum. RF: Promptuarium Medicum Empiricum przez pewnego Authora napisana w Krakowie przedrukowana 1716.
419 Rubinkowski Jakub Kazimierz. Promienie cnót królewskich po śmiertelnym zachodzie najjaśniejszego słońca Augusta II. RN: Promienie Cnot Krolewskich Augusta II. wydane przez Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego Roku 1742. w Poznaniu w Drukarni J: K M. Soc JESU.
547 Załuski Józef Andrzej. Programma literarium. RN: Programa [sic] Literarium J X. Załuskiego.
482 Szymak Grzegorz Józef Tomasz. Prerogatywa Zakonu Kaznodziejskiego. RN: Prerogatywa Zakonu Kaznodzieyskiego przez X. Jozefa, Tomasza, Grzegorza Szymaka Pisma S. Doktora ettc obiawiona A[nn]o. 1755. w Wilnie w Drukarni JK m. WW. XX Franciszkanow.
741 Morawski Jan. Prawdziwy Boga ukrzyżowanego obraz. RN: Prawdziwy Boga ukrzyzowanego obraz przez x. Jana Morawskiego A[nn]o 1695 w Poznaniu.
409 Rosignoli Carlo Gregorio. Prawdy wieczne wyrażone w naukach potrzebnych. RN: Prawdy wieczne wyrażone w naukach potrzebnych, tym osobliwie, co Cwiczenia Duchowne albo Rekollekcye czynią przetłumaczone z włoskiego języka na polski Roku 1701. w Warszawie w Drukarni JK. Mci Colle: OO. Scholar[um] Piarum.
410 Rosignoli Carlo Gregorio. Prawdy wieczne wyrażone w naukach potrzebnych. RN: Prawdy wieczne w naukach przez tegoż 1740. w Kaliszu.
411 Rosignoli Carlo Gregorio. Prawdy wieczne wyrażone w naukach potrzebnych. RN: Prawdy wieczne w naukach potrzebnych ettc przez X. Karola Rosignoliusza. Soc JESU. przedrukowane A[nn]o. 1754. w Wilnie w Drukarni J K M. Akademickiey Soc: JESU.
273 Manni Giovanni Battista. Prawdy powszechne, abo dowodne nauki chrześcijańskiej filozofii. RN: Prawdy powszechne abo dowodne nauki A[nn]o 1728.
172 Ignacy Loyola św. Prawdy nieomylne z pierwszego tygodnia egzercycjów świętego Ignacego wyjęte. RN: Prawdy niepomyslne [sic] z pierwszego tygodnia Exercycyow Swiętego Ignacego wyięte. podane Roku 1754. w Wilnie w Drukarni J K M. Soc Jezu.
362 Poszakowski Jan Antoni. Prawda z orłem i strzałą nad kacerskimi błędami. RN: Prawda z Orłem y Strzałą nad kacerskimi błędami to iest nauka Katholicka ettc podana Do Druku przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu w Wilnie w Drukarni JKM. Akademij Soc Jesu. A[nn]o. 1740.
775 Praktyka. Praktyka Gospodarska przez długie eksperiencje komprobowana.
743 Praktyka. Praktyka gospodarska o odmianie powietrza. RN: Praktyka gospodarska o odmianie zebrana w Krakowie A[nn]o 1754.
373 Lordelot Bénigne. Powinności życia domowego. RF: Powinnosci Zycia domowego przedrukowane w Wilnie 1752.
160 Hermanni Jan (Hermani). Powinności zakonne. RF: Powinnosci Zakonne przez X Jana Hermaniego Z: S. J. w Krakowie przedrukowane 1679.
366 **Powinności. Powinności chrześcijańskie, to jest co powinien każdy chrześcijanin wierzyć, czynić i wiedzieć, aby był zbawiony.