Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
555 Zebranie. Zebranie osobliwego nabożeństwa na uroczyste święta i na codzienne w różnych potrzebach używanie. RN: Zebranie osobliwego nabozeństwa. na Uroczyste Swięta y na Codzienne wroznych potrzebach używanie. podane Roku 1698. w Warszawie w Drukarni Oycow Scholar[um] Piar[um].
554 Zebranie. Zebranie krótkiego nabożeństwa do św. Onufrego i Jana Nepomucena. RO: 81. Xiążeczka, Zebranie Krutkiego Nabożeństwa w papierze żułtym. RO: 86. Xią: Titulô Zebranie Krutkiego Nabozeństwa w papier: opraw:
553 Zbiór. Zbiór osobliwego z wybranych modlitw nabożeństwa. RF: Zbior Osobliwego z wybranych Modlitw Nabozenstwa y do Druku w Supraslu podany [...] 1747 [winno być: 1742].
552 Zbiór. Zbiór osobliwego z wybranych modlitw nabożeństwa. RF: Zbior Osobliwego z wybranych Modlitw Nabozenstwa y do Druku w Supraslu podany 1734 [...]. RO: Xią. Zbior osobliwego Nabożenstwa w szarey skurzan:
551 Zawadzki Walerian. Wiek zakonny w Niebie zapisujący dzieje, [...] to jest: Medytacje zakonne. RF: Wiek Zakonny w Niebie Zapisuiący dzieie przez Xiędza Waleryana Zawackiego Z: S: B: w Supraslu 1730.
549 Zatorski Aleksander Paweł. Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia. RO: Xią. nie oprawna Titulô. Uwagi do Zupełnego zabieraiących się w stan małzenski szczęscia.
548 Zankiewicz Demetriusz (Dymitr). Wódz malutkich to jest nauka chrześcijańska. RN: Wodz malutkich to iest nauka Chrzescianska przewodnik. przez X. Demetryusza Zankiewicza zakonu So. Bazylego ett: na widok podany. w Supraslu w Drukarni WW. OO. Bazylianów A[nn]o. 1717.
547 Załuski Józef Andrzej. Programma literarium. RN: Programa [sic] Literarium J X. Załuskiego.
546 Zagajowski Ambroży (Zagajewski). Skarb wielki województwa sieradzkiego na roli Gidelskiej znaleziony. RN: Skarb wielki woiewodztwa Sieradzkiego znaleziony to iest obrazu Gidelskiego N. P. Maryi. przez X Ambrozego Zagaiowskiego A[nn]o. 1724. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego JKM. Typ:
545 Zabielski Wojciech Alojzy. O poszanowaniu duchownych i dziesięcinie kazania. RN: O poszanowaniu Duchownych y Dziesięcinie Kazania X Woyciecha Aloyzego Zabielskiego Soc Jesu. A[nn]o. 1753. w Lublinie w Drukarni J K M. Colle: Soc JESU.
544 Zabawy. Zabawy duchowne kongregacjom, pod tytułem najświętszej Panny Maryi Matki Boskiej, zwyczajne. RF: Zabawy duchowne Kongregacyom w poznaniu w Drukarni Coll. S: J: 1740 [...]. RO: Xią. Zabawy Duchowne Kongregacyom, NaySwiętt. Panny Maryi.
543 Zabawy. Zabawy duchowne kongregacjom, pod tytułem najświętszej Panny Maryi Matki Boskiej, zwyczajne. RF: Zabawy duchowne Kongregacyom w poznaniu w Drukarni Coll. S: J: 1740 y 1728. RO: Xią. Zabawy Duchowne Kongregacyom, NaySwiętt. Panny Maryi.
542 Zabawy. Zabawy chrześcijańskie. RF: Zabawy Chrzescianskie na honor Boga M: B y SS B: przez Jednego Angielczyka w Warszawie 1743.
541 Zabawa. Zabawa duchowna. RF: Zabawa duchowna w Warszawie 1743.
539 Zabawa. Zabawa duchowna. RF: Zabawa Duchowna 1723 w Drukarni Gory Częstochow.
538 Wzór. Wzór świętej z Bogiem kowersacji. RF: Wzor S: z Bogiem Ko[n]wersacyi wyAbryssowany w Supraslu 1739. RO: Xią. Wzur [sic] Stey z Bogiem Konwersacyi w czar: skurzan: opraw:
537 Wysocki Samuel. Tractatus de formandis epistolis. RN: Tractatus de formandis Epistolis Per P. Samuelem â S: Floriano Sch: Piar[um] concionatorem ett: A[nn]o. 1743. Cracowiae.
536 Wysocki Samuel. Kazania pod czas Trybunału Skarbu Koronnego w kościele farnym radomskim miane. RN: Kazania pod czas Trybunału Skarbu Koronnego w Kosciele farnym Radomskim miane przez X Samuela od So. Floriana Scholar[um] Piar[um]. przypisane w Warszawie w Drukarni JK Mci.
535 Wyprawa. Wyprawa człowieka do domu wieczności. RF: Wyprawa Człowieka do Domu wiecznosci 1750.
533 Wybór. Wybór osobliwych nabożeństw. RF: Wybor Osobliwych nabozenstw przez Jednego Kapłana S: J: do Druku podane w Sandomierzu 1726.
532 Wybór. Wybór modlitwy przy różańcowym nabożeństwie. RF: Wybor Modlitwy przy Rozancowym Nabozenstwie przez X T S P: Theologa w Brunsberku SJ: 1755.
531 Woykowski Jan Stanisław Kostka (Wuykowski). Rekolekcje duchowne. RN: Rekolekcye Duchowne przez X Jana, Kostkę Wujkowskiego wydane A[nn]o. 1736. w Warszawie w Drukarni JK M. Col: Soc: JESU.
530 Woykowski Jan Stanisław Kostka (Wuykowski). Chleb duchowny wszytkim chrześcijanom na posiłek w drodze do nieba idącym wystawiony. RN: Chleb Duchowny wszytkim Chrzescianom na posiłek w Drodze do nieba Idącym wystawiony albo raczey Katechizm przedrukowany Roku 1746. W Krakowie w Drukarni Woyciecha Siarkowskiego JK M.
529 Woyna Orański Adam. Ochłoda zbawienna duszom wiernych zmarłych w upałach czyśćcowych zostającym. RF: Ochłoda Zbawienna Duszom wiernych zmarłych w upałach Czyscowych Zostaiącym przez JW JMc X: Adama Woynę 1748.
528 Wonia. Wonia najwdzięczniejsza najpierwszej Wiktymi Pańskiej. RF: Wonia naywdzięcznieysza naypierwszey Wiktymi Panskiey w Warszawie 1738.
527 Wolski Tomasz Stanisław. Illustris peregrinatio Ierosolimitana. RN: Illustris Peregrinatio Ierozolimitana Latius protracta. a Thomae Stanislao Wolski. Leopoli Typis A[nn]o. 1748.
526 Wojucki Józef Budzisz. Memoriał starożytnych ozdób przezacnego Bogarodzicy, Panny Maryi obrazu Kodeńskiego. RF: Memoryał starozytnych Ozdob przeZacnego B R P M Obrazu de Guada luppe Kodenskiego wykonotowany przez Jozefa Budzisza Wojuckiego Sek: J: K: M: w Warszawie 1744. RO: Xiąg małych Titulo Memoryał starożytnych ozdob Przezacnego Boga Rodzicy, Panny Maryi Obrazu Kodenskiego w Warszawie w Drukarni JKMci Colleg: Soc JESU 1744 A0. w szarey oprawie Papierowey 64. Xiąg Tegoż Titułu Memoryał: dett: 5. Sub eodem No et Titulô. memoryał. Ksiąszka iedna w czerwoney oprawie z futeralikiem, item memoryałow nieoprawnych dziewięć, Takaż ksiązeczka w czarney oprawie iedna [egz.] 11.
525 Włocki Jan Franciszek. Przykłady z cnót i życia świętych Pańskich zebrane. RN: Przykłady z Cnot, y zycia SS: Panskich zebrane. podane przez X. Jana Franciszka od So. Jozefa Kaznodziej Zakonu Scho: Piar[um]. A[nn]o. 1750. w Krakowie w Drukarni Michała, Jozefa, Antoniego. Dyaszewskiego JK. M. Typo:
524 Włocki Jan Franciszek. Kazania na różnych publikach tak na ordynaryjne jako i na insze partykularne święta. RO: Xięga Kazania Tak na ordynaryine iako y na insze Partykularne Swięta. Schol. Piarum w Krakowie Drukowana 1741 A[nn]o.
523 Witwicki Stanisław Jan. Obraz prawdziwego kapłana. RF: Obraz prawdziwego Kapłana przez JW Jm X Stanisława Witwickiego Biskupa Łuckiego y brzeskiego wyrazony w Krakowie w Drukarni Michała Jozefa Dyaszewskiego J: K: M: 1751.