Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]:
8 Adrichomius Christianus. Jeruzalem jakie było za czasów Chrystusa Pana. RN: Jeruzalem iakie było za Czasow Chrystusa Pana przedmiescia y przednieysze mieysca. opisane przez Sebestyana Adrychomiusza podane w Warszawie w Drukarni Coll: JK Mc Soc Jesu. Anno 1726.
6 **Adrichomius Christianus. Jeruzalem jakie było za czasów Chrystusa Pana.
429 (Sapieha Jan Fryderyk). Joannes, quo nemo cedit [...] Joannes Fridericus [...] Sapieha [...], in publico prosapiae, patriae ac religionis luctu, a Collegio Brestensi Soc. Jesu omni memoriae commendatus. Anno D. 1752. RN: Joannes quó nemo cedit major Illus. Excelle: Dnus Joannes Fridericus comes in Codeń ettc Sapieha supremus M D Li Cancelarius Comendat[us] anno D[omi]ni 1752.
364 Potocki Wacław. Jovialitates albo żarty i fraszki rozmaite. RN: Jovialitates albo zarty y fraszki Rozmaite przedrukowane A[nn]o. 1747.
185 Chrościński Wojciech Stanisław. Józef do Egiptu od braci przedany. RF: Jozef do Egiptu od Braci przedany 1645 [sic].
42 Biedrzychowski Kasper. Jubileusz wielki roku świętego od Ojca św. Klemensa [...] wszytkiej Koronie polskiej pozwolony. RF: Jubileusz Wielki Roku Swiętego od Oyca S: Klimensa [sic] w Krakowie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego 1701.
662 Kalendarz. Kalendarz polityczny. RN: Kalendarz Polityczny na Rok P. 1751 w Lublinie. Kalendarz Polityczny na Rok P. 1752 w Lublinie.
109 Duńczewski Stanisław Józef. Kalendarz polski i ruski na rok 1752. RN: Kalendarz Polski y Ruski na Rok 1752. przez M Stanisława z Lazow Dunczewskiego wyrachowany w Drukarni zamoyskiey B Jana Kantego.
705 Duńczewski Stanisław Józef. Kalendarz rzymski, ruski, niemiecki i saski na rok pański 1733. RN: Kalendarz Rzymski na Rok Panski 1733.
806 Hellwig Christoph. Kalendarz uniwersalny na wszystkie lata służący, według rewolucyi biegow y planet od pewnego, biegłego w mátematyce opata pracownie wyrachowany. RN: Kalendarzów Ruznych lat - 34.
131 Dzielowski Franciszek. Kalwaria albo nowe Jeruzalem. RF: Przemowa albo wStęp do nowego Jeruzalem. RN: Kalwarya albo nowe Jeruzalem we futeraliku wybijana zło.
189 Kanclerz. Kanclerz sławy ludzkiej najwymowniejszy, sakramentalnej pieczęci wielki sekretarz, język S. Jana Nepomucena. RO: Xiążeczka w szarey oprawie. Titulô. Kanclerz Sławy Ludzkiey.
192 Kantyczki. Kantyczki alias pieśni na święta uroczyste i na cały rok zebrane. RN: Kantyczki alias pieśni na swięta uroczyste y na cały Rok zebrane w Wilnie A[nn]o 1745. RO: Xią. alias Kantyczek.
137 Gentili Giuseppe. Karmelitanka niegdyś przy źródle Eliaszowym w boskie fawory opływająca. [Żywot Róży Marii Serio]. RN: Karmelitanka niegdys przy zrzodle Eliaszowym w Boskie fawory opływaiąca Roku P. 1748. w Poznaniu, w Drukarni Akademickiey.
804 Piotr Kanizjusz św. Katechism Katolicki Albo Dla pobożnośći Chrześćiańskiey Nauka. RF: Katechizmy Katolickie [egz.] 2.
241 Łącki Tomasz. Katechizm abo nauka o wierze. RF: Katechizm katolicki. 1. Exemplar w Wilnie 1748.
207 Koczorowski Franciszek. Katechizm albo nauka chrześcjańska. RO: Katechizmow Nauki chrzescianskiey większych pięc, szusty mnieyszy.
802 Manni Giovanni Battista. Katownie więzienia piekielnego.
484 Szyrma Antoni. Kazania abo egzorty postne. RN: Kazania abo Exorty Postne o taiemnicach naydrozszey męki Zbawiciela naszego przydane na koncu uwagi Duchowne o sądzie bożym Typis Laurae Supraslensis Ord: S: Basilij magni.
43 Bienkiewicz Reginald Józef. Kazania dwoiste postne. RN: Kazania Dwoiste postne Jedne o pokucie Drugie o Dziesięciu Przykazaniach Boskich y niektore odswiętne podane przez X. Jozefa Reinalda w Warszawie w Drukarni J. K. M. y rzeczypospolitey anno 1745.
514 Wąsowski Gordian (Wąssowski). Kazania moralne na niektóre święta. RN: Kazania moralne na niektore Swięta przez X M. Gordyana Wąsowskiego wydane A[nn]o. 1743. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
136 Gelarowski Bonawentura. Kazania na niedziele całego roku i święta. RN: Kazania na Niedziele Całego Roku y Swięta. od X. Bonawentury Gielarowskiego wydane. w Sandomierzu. Roku. 1738. [...].
244 Lambert Joseph. Kazania na niedziele całego roku, i święta. RN: Kazania na Niedziele Całego Roku y Swięta [...]. Drugi [egzemplarz] [przełożony] przez X. Jana Poszakowskiego Soc: Jezu Theologa w Wilnie A[nn]o 1752.
450 Skarga Piotr. Kazania na niedziele i święta całego roku. RO: Xięga Kazanie [sic] na niedzielę [sic] y swiętta Całego Roku Xiędza Skargi Soc. IESU.
524 Włocki Jan Franciszek. Kazania na różnych publikach tak na ordynaryjne jako i na insze partykularne święta. RO: Xięga Kazania Tak na ordynaryine iako y na insze Partykularne Swięta. Schol. Piarum w Krakowie Drukowana 1741 A[nn]o.
124 Filipowicz Jakub. Kazania na święta całego roku. RN: Kazania na Swięta Całego Roku WX. Jakuba Filipowicza Soc Jesu. wydane w Poznaniu w Drukarni Colle: Soc JESU A[nn]o. 1737.
3 Abramowicz Adam. Kazania niedzielne. RK: Kazania Niedzielne w Wilnie w Drukarni J: K: M: akad: S: J: 1753.
536 Wysocki Samuel. Kazania pod czas Trybunału Skarbu Koronnego w kościele farnym radomskim miane. RN: Kazania pod czas Trybunału Skarbu Koronnego w Kosciele farnym Radomskim miane przez X Samuela od So. Floriana Scholar[um] Piar[um]. przypisane w Warszawie w Drukarni JK Mci.
479 Szydłowski Wawrzyniec Andrzej. Kazania postne na pasjach miane. RN: Kazania Postne na Passyach miane a pod zaszczytem J W Jc Jozefa Szembeka Biskupa Chełmskiego opata Wągrowieckiego wydane przez X Andrzeja Laurentego Ano. 1749. w Drukarni akademij Zamoyskiey.
480 Szydłowski Wawrzyniec Andrzej. Kazanie na święto opieki Józefa S. przypadające. RN: Kazanie na Swięto opieki Jozefa Swiętego przypadające przez X. Andrzeia Laurentego Scholar[um] Piar[um]. A[nn]o. 1749 w Drukarni Akademij Zamoyskiey.