Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
196 Kijankowski Stanisław. Cześć codzienna Jezusowi ukrzyżowanemu. RF: Cześć Codzienna Jezusowi Ukrzyzowanemu na Uproszenie Łaski do brego y poboznego Zycia naypozytecznieysza we Lwowie 1743.
197 Kijankowski Stanisław. Cześć codzienna Najświętszej Boga Matki. RF: Cześć Codzienna Nayswiętszey Boga Matki w Lwowie 1748.
198 Kiszka Leon. Morze łask i szczodrobliwości boskich w Puszczy Boruńskiej płynące. RN: Morze Łask, y Szczodrobliwości Boskich w Puszczy Borunskiey płynące. toiest Cuda N. P. Borunskiey A[nn]o. 1712. Dnia XII Septembra. w Supraslu w Drukarni W.W. OO: Bazilianow.
199 **Kłosowicz Wojciech (Adalbert). Zbawienna rada wielmożnej Jej Mości Panny Moniki Ciecierskiej.
200 Klucz. Klucz niebieski do otwarcia wieczności świętej przybytków. RN: Klucz Niebieski do otwarcia wieczności Swiętey przybytków w Jaroslawskim polu Maryi oddany powierzony. wpoznaniu [sic] Soc Jezu. A[nn]o. 1730.
201 Klucz. Klucz prognostykarski. RN: Klucz prognostykarski to iest: rzetelne obiasnienie przedrukowany w Supraslu WW. OO Bazilianow Roku 1740.
204 Kochanowski Jan. Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego. RN: Psałterz Dawidow przekładania Jana Kochanowskiego w Krakowie w Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka K JM. Typo: Roku P. 1641.
207 Koczorowski Franciszek. Katechizm albo nauka chrześcjańska. RO: Katechizmow Nauki chrzescianskiey większych pięc, szusty mnieyszy.
209 Kojałowicz Wijuk Wojciech. Przykłady o różnych przypadkach, które się chrześcijanom w życiu, w chorobach, i przy śmierci trafiają. RF: Przykłady o roznych przypadkach przez WX Woyciecha wyjuka Kojałowicza S:J: Theologa do Druku podane w Warszawie S: J: 1731.
210 Komenský Jan Amos. Orbis sensualium pictus. RO: Xiąszka Titulô Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium pictus. ett. RZ: 22. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Noribergae 1682.
211 Komorowski Adam Ignacy. Epistola pastoralis. RN: Celsissimi Illus: et Reverendissimi Dni Dni Adami Ignatij de Liptow et orawa Komorowski ettc A[nn]o. 1750. Varsaviae Typis S.R.M. et Replicae Scholar[um] Piarum.
212 Koncewicz Eliasz od św. Józefa. Zwierciadło pilnej przezorności w własnym sumnieniu życia zakonnego. RN: Zwierciadło pilney przezornosci w własnym sumnieniu zycia Zakonnego słuzące. przez X. Eliasza od S. Jozefa Zakonu Troycy. wydane A[nn]o. 1741. w Lwowie w Drukarni Jozefa Pawła Golczewskiego.
213 Kongregacja. Kongregacja Siedmiu Boleści Najświętszej Panny [...] Przy cudownym obrazie swoim w Polu Jarosławskim. RF: Kongregacya Siedmiu Bolesci N: P: 1728 w Druk Lwow S J.
214 Konstytucje. Konstytucje sejmu pacificationis dwuniedzielnego ekstraordynaryjnego [...] 1736. RO: Konstytucye Seymu Pacificationis Dwuniedzielnego extraordynaryinego nie oprawne.
215 Koribski Stanisław. Officium albo godzinki o Duchu Świętym. RF: Officium albo Godzinki o Duchu S: w Drukarni Poznanskiey wydrukowane za Staraniem X Stanisława Korybskiego 1639.
216 Korona. Korona miesięczna albo nauki i uwagi chrześcijańskie. RF: Korona Miesięczna albo naUki y Uwagi Chrzescianskie przez Jednego poboznego Oyca S: J: zebrane w Drukarni Kaliskiey S. J. 1709 Anno.
217 Korona. Korona niebieska różnemi nabożeństwy na cały rok rozłożonemi. RF: Korona Niebieska w Krakowie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego J: K: M: 1708.
218 Korona. Korona niebieska różnemi nabożeństwy na cały rok rozłożonemi. RN: Korona niebieska roznemi nabozenstwy. na Cały Rok rozłozonemi w Kaliszu w Drukarni JK M. Coll: Soc Jesu. A[nn]o. 1731.
219 Korona. Korona ziemi świętej. Życie świętej Jadwigi księżny polskiej. RN: Korona ziemi Swiętey zycie Swiętey Jadwigi Xięzny Polskiey w Poznaniu a[nn]o 1697.
220 Korsak Jan. Festa Matki Boskiej Przenajświętszej Maryi Panny. RF: Festa B: V: M:
221 Korsak Jan. Korona nie już ze dwunastu gwiazd świetnych, ale ze dni świętych, honorowi Matki Boskiej dedykowanych złożona. RF: Korona przez pewnego Kapłana S: J: Prowincyi Litewskiey Opisane 1748. Anno.
222 Korsak Jan. Niedziela prawdziwa jako od Boga nie dzieląca. RF: Niedziela prawdziwa do B: y nabozenstwa Ku niemu prowadząca albo Historya reflexie y rozne Dewocie Chwała Troycy Przenayswiętszey promowuiąca przez X. Jana Korsaka S. J: opisana w Roku 1750 w Wilnie S: J: RO: Xią w szarey Papier: opraw: Titulô: Niedziela Prawdziwa.
223 Korsak Jan. Punkt honoru SS. Józefa, Joachima i Anny. RF: Punkt honoru S: S: Jozefa Joachima y Anny przez X Jana Korsaka S: J: do Druku podana w Warszawie A[nn]o 1750.
224 Korsak Jan. Rok jak dzień krótki co do wdzięcznej pracy i dzień jak rok długi, co do wiecznej rekompensy. RF: Rok iak dzien Krutki Cudow [sic] wdzięcznych Pracy przez X Jana Korsaka S: J: [Część pierwsza – Część trzecia].
225 Kowalicki Franciszek. Post stary polski dziewięć niedzielny od S. Wojciecha nabożnie zaczęty. RN: Post Stary Polski Dziewięc niedzielny od So. Woyciecha naboznie zaczęty od XX. Franciszkanow Kalickiego [sic] Soc Jesu Roku 1718. w Sandomierzu. w Drukarni Colle Soc Jezu.
226 Kownacki Ignacy. Sparta polska. RO: Xię Spartha Polska Cudow Nayswiętt. Panny w Łuckim Obrazie WWOO Dominikanow.
227 Kranitz von Wertheim, Georg. Delicje ziemie włoskiej. RN: Delicye ziemi Włoskiey.
232 Krótka. Krótka informacja o szkaplerzach, które rozdają Ojcowie Teatyni. RF: Stałosc y Obrona Honoru Niepokalanie Poczętey Boga naszego Matki.
233 Krótkie. Krótkie zebranie wiary świętej katolickiej. RF: Krotkie Zebranie Wiary S: Katolickiey w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1702.
234 Kuliński Józef. Śmiertelne zwłoki [..] Jana Fryderyka Sapiehy. RN: Smiertelne zwłoki J W JP. Jana Fryderyka Sapiehy Kanclerza W WX Litto sprowadzone y w Oyczystym Sapiezynskim grobie złożone przez X. Jozefa Kulinskiego Soc Jesu Rectora Collegium Brzeskiego w Lublinie Roku 1753. Exemplarzow w zielony y w biały kwiecisty pułpartyr oprawnych 5. Item tey ze Edycyi wpapier turecki oprawnych Exemplarzow 20.