Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
420 Rudnicki Dominik. Głos wolny w wiązanej mowie trojaką różnych kantów sonatą wdzięczny. RF: Głosy wolne przez X Stefana Puzynę S: J: w Warszawie Coll. S: J: 1737. NB 1. Exempl. Rudnicki.
418 Rubinkowski Jakub Kazimierz. Janina zwycięskich triumfów dziełami i heroicznym męstwem Jana III. króla polskiego. RN: Janina Zwycięskich Tryumfow Dziełami y Heroicznym męstwem Krola Polskiego podany przez Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego w Poznaniu w Drukar: JK Mc Coll: poznan: Soc Jesu. A[nn]o. 1739.
419 Rubinkowski Jakub Kazimierz. Promienie cnót królewskich po śmiertelnym zachodzie najjaśniejszego słońca Augusta II. RN: Promienie Cnot Krolewskich Augusta II. wydane przez Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego Roku 1742. w Poznaniu w Drukarni J: K M. Soc JESU.
623 Różaniec. Różaniec i głos ratunku proszący z apteczką. RN: Rozaniec y głos ratunku proszący przez ichze Authora. a[nn]o 1727. w Gdansku.
414 Różaniec. Różaniec Przenajświętszej Panny Maryi. RO: Xiążek małych Titulo rożaniec Przenayswięt. Panny Maryi w oprawie czarney skurzaney iedynaście, ieden stary w szarey oprawie papierowey, malenkich Dwa.
415 Różaniec. Różaniec Najświętszej Panny Maryi i najsłodszego Imienia Jezus. RF: Rozaniec N. P: M: y naysłodszego Jmienia Jezus w Drukarni Akademickiey wydrukowany 1747.
747 Różaniec. Różaniec Przenajświętszej Panny Maryi i Najsłodszego Imienia Jezus. RN: Rozaniec P. Panny Maryi y Naysłodszego Imienia Jezus w Wilnie Soc. Jesu A[nn]o 1741.
413 Róża. Róża pełna rozlicznych wonności. RF: Roza pełna rozlicznych wonnosci z Zasług Zbawiciela naszego y przenaydostoynieyszey Matki Jego Kwitnąca przez Zakonnika Laury Supraskiey do Druku podana 1746.
776 Rozmyślania. Rozmyślania rzeczy duchownych. Pożytek i sposób.
416 Rozbrat. Rozbrat i wojna duchowna grzesznika z światem. RN: Rozbrat y woyna Duchowna Grzesznika z Swiatem A[nn]o. 1719. podany typis Akademiae Poznaniensis.
412 Rosołecki Łukasz. Dom mądrości pobożnej i pobożności mądrej. RN: Dom mądrości pobozney y pobozności mądrey w zyciu wielebnego Sługi przez X. Łukasza od So. Franciszka otwarty Roku 1736.
409 Rosignoli Carlo Gregorio. Prawdy wieczne wyrażone w naukach potrzebnych. RN: Prawdy wieczne wyrażone w naukach potrzebnych, tym osobliwie, co Cwiczenia Duchowne albo Rekollekcye czynią przetłumaczone z włoskiego języka na polski Roku 1701. w Warszawie w Drukarni JK. Mci Colle: OO. Scholar[um] Piarum.
410 Rosignoli Carlo Gregorio. Prawdy wieczne wyrażone w naukach potrzebnych. RN: Prawdy wieczne w naukach przez tegoż 1740. w Kaliszu.
411 Rosignoli Carlo Gregorio. Prawdy wieczne wyrażone w naukach potrzebnych. RN: Prawdy wieczne w naukach potrzebnych ettc przez X. Karola Rosignoliusza. Soc JESU. przedrukowane A[nn]o. 1754. w Wilnie w Drukarni J K M. Akademickiey Soc: JESU.
408 Robertson Wilhelm Andrzej. Próba pióra w niektórych duchownych dyskursach. RN: Proba piora w niektorych Duchownych dyskursach ettc wydana przez X. Guilhelma Robertsona ettc. podana 1744. w Poznaniu, w Drukarni akademickiey.
406 Roa Martino de. Czyściec albo stan dusz w czyśćcu cierpiących. RF: Czysciec albo Stan dusz w Czyscu Cierpiących przez X Marcina Roha S: J: po Hiszpansku wydany z Hiszpanskiego na Włoski z Włoskiego na Łacinski z Lacińskiego na Polski Język przetłumaczony w Wilnie 1695.
407 Roa Martino de. Stan dusz cierpiących w czyśćcu i jeich przeciw dobrodziejom wdzięczność. RN: Stan Dusz Cierpiących w Czysccu przez X Marcina Roa Soc JESU permissu superior[um] w Poznaniu w Drukarni Woyciecha Regulusa A[nn]o. 1649.
405 Rituale. Rituale sacramentorum ac aliarum ecclesiae caeremoniarum. RO: Xią; Łacinska Titulô. Rituale Sacramento[rum].
619 Rippel Gregor. Ozdoba Kościoła Katolickiego, to jest ceremonie których Kościół S. w wszelkich okolicznościach zwykł zażywać. RN: Ozdoba Koscioła katolickiego to iest: Ceremonie a[nn]o [...] et 1739 w Lublinie [winno być: we Lwowie].
644 Rippel Gregor. Ozdoba Kościoła Katolickiego, to jest ceremonie których Kościół S. w wszelkich okolicznościach zwykł zażywać. RN: Ozdoba Koscioła katolickiego to iest: Ceremonie a[nn]o 1747 we Lwowie [winno być: w Lublinie] [...].
403 Rigo Antonio, Apolloni Salvatore (muzyka). Metamorfosi (Le) odiamorose in birba trionfale. RN: Le metamorfosi odiamorose in Birba Trionfale A[nn]o. 1748. w Warszawie.
404 Rigo Antonio, Apolloni Salvatore (muzyka). Komedia Mestry i Malgiery. RN: Komedya Mestry y Malgiery włoskim y Niemieckim językiem w Warszawie reprezentowany. A[nn]o 1748.
401 Reforma. Reforma życia światowego albo reguła z krótkim zebraniem powinności braci i sióstr Trzeciego Zakonu Pokutujących. RN: Reforma zycia swiatowego albo Reguła przez So. Franciszka Oyca Serafickiego podana pierwey w Toruniu a w Kaliszu a[nn]o 1732. RO: Xiążeczka malenka Titulô. Reforma życia swiatowego w papier: czerwonym.
593 Reflexions. Reflexions et pratiques pour les dimanches et les differentes festes. RO: Reflexions, et Pratiques, Pour, Les Dimanches, w czerwoney oprawie skurzaney. RZ: 26. Reflexions et Partiques [sic] Pour Les Dimanches [et] Les Differentes Festes etc. de L’Anne.
400 **Refkeksje. Refleksje XXIV. o miłosierdziu Boskim.
634 Ranny. Ranny obiad na posiłek duszy. RN: Ranny obiad na posiłek Duszy w Wilnie A[nn]o 1741 Soc. Jesu.
798 Rakiewicz Augustyn. Garści mirrowego snopka.
397 Rakiewicz Augustyn. Snopek mirry gorzkiej męki Jezusowej i Jego Matki Najświętszej Panny serdecznych boleści. RN: Snopek mirrhy Gorzkiey męki Jezusowey y matki iego ettc zebrany przez X. Augustyna Rakiewicza S. Th. Doktora w Supraslu u WW: OO. Bazylianow Roku 1712.
398 Rakiewicz Augustyn. Zapach mirrowego snopka. RN: Dedykacya JW. Jmci Pannie Konstancyey z Sapiezanki Branickiey woiewodziance podlaskiey. alias rospamientywanie męki Panskiey. w skurze Szarey oprawna z Kopersztychem Niepokalanego poczęcia N. P. Maryij. wybity złotem.
394 (Radziwiłłowa Franciszka Urszula). Immortalitas omni saeculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum [...] Ursulae Franciscae Radivilliae [...] Celebrata a maestissimo Radivilliano Collegio Nesvisiensi Soc. Jesu. Anno 1753. RN: Immortalitas omni Sæculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum. Dnae Ursulae Franciscae Radivilliae Palatinae vilnensis ettc Celebrata Anno 1753. Neswisij Typis Ducalibus. W Axamit Karmażynowy oprawna.