Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
1 Abelly Louis. Korona całego roku chrześcijańskiego. RN: Korona Całego Roku Chrzescianskiego albo medytacje o nayprzednieyszych prawdach przez Jmc X Ludwika abelli. przetłumaczone część pierwsza. w Warszawie w Kollegium Scholarum Piar[um] JK Mc A[nn]o. 1694.
10 Amelot de La Houssaye, Abraham Nicolas. Tacyt polski. RN: Tacit Polski albo raczey moralia Tacyta nad pochlebstwem przez JO Xcia S R I. Stanisława Jabłonowskiego woiewodę ettc podany do Druku Typis Colle: Leopoliensis Soc JESU. 1744.
100 Drexel Jeremias. Droga do wieczności. RF: Droga do Wiecznosci albo dwanascie Znakow przeyrzenia do Nieba 1632 Anno.
101 Drexel Jeremias. Oko wieczności. RF: Oko Wiecznosci abo Sposob prostowania Intencyey dobry przez Jednego Zakonnika S: J: wydrukowane w Krakowie 1638.
102 Droga. Droga krzyża Pana Jezusowego. RF: Droga Kryza [sic] Pana Jezusowego we Lwowie w Drukarni Coll. SJ.
103 Drogi. Drogi cierniowe abo modlitwy serdeczne. Rozdzielone na tajemnice męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. RO: Xią. mała stara bez Tytułu, w kturey Medytacye Drog Kalwaryiskich w opraw: szarey skurzan:
104 Drużbicki Kasper. Nabożeństwa na przedniejsze czasy i święta całego roku. RF: Nabozenstwo [sic] naprzednieysze [sic] Czasy y S: Całego Roku przez Xiędza Kaspra Druzbickiego do Druku podana 1694.
105 Drużbicki Kasper. Nauka o przygotowaniu się do szczęśliwej śmierci. RF: Nauka o przygotowaniu się do Szczęsliwey Smierci przez X Kaspra Druzbickiego SJ: napisana 1715.
106 Drużbicki Kasper. Suma przed Bogiem szacowna. RF: Summa przed Bogiem Szacowna od X Kaspra Druzbickiego S: J: w Poznaniu 1749.
107 Drzewo. Drzewo żywota wiecznego Przenajświętsze Jezusa Serce. RF: Drzewo Zywota w Wilnie w Drukarni Akademickiey S: J. 1784 [sic].
108 Drzewo. Drzewo żywota wiecznego Przenajświętsze Jezusa Serce. RF: Zyie Jezus Drzewo Zywota Wiecznego Przenayswiętsze Jezusa Serce w Wilnie 1739.
109 Duńczewski Stanisław Józef. Kalendarz polski i ruski na rok 1752. RN: Kalendarz Polski y Ruski na Rok 1752. przez M Stanisława z Lazow Dunczewskiego wyrachowany w Drukarni zamoyskiey B Jana Kantego.
11 Andries Jodocus. Perpetuelle (La) Croix ou Passion de N. Seigneur Jesus Christ. RO: Xiązeczka stara w czarney oprawie. Titulô L’a Perpetuelle Croix ou Passion de N. Seigneur Jesus Christ. RZ: 62. La Perpetuelle Kroix [sic] ou Passion de N. [Seigneur] JEsus a Paris 1659.
110 Dziardyn. Dziardyn duchowny rozlicznym kwieciem niebieskiego ogrodu nasadzony. RN: Dziardyn Duchowny Rozlicznym kwieciem Niebieskiego ogrodu nasadzony to iest nabozeństwami podany w Poznaniu w Drukarni Akademickiey R. P. 1722.
112 Dzielowski Franciszek. Gościniec prosty do Nieba. RF: Gosciniec prosty do Nieba przez O: Franciszka Dzielowskiego Z: F: S: w Krakowie w Drukarni Akademii 1733.
113 **Echo. Echo z pod cieniów zakonnych wychodzące [...] to jest krótkie zebranie żywota wielkiej służebnice boskiej wielebnej siostry Maryi Małgorzaty Alakok.
114 Echo. Echo żałosne mile serca pobożne krusząc, rozweselające. RF: Echo Załosne mile Serca pobozne krusząc w Krakowie 1748.
116 Elbing Ludwik. Relacja o wielkiej świątnicy albo Bazylice Assyskiej. RN: Relacya o wielkiey Swiątnicy albo Bazylice Assyskiey ett:
117 Estella Diego de. Wzgarda próżności. RO: Xię Rozmyslanie, alias medytacye Polskie.
118 Etrennes. Etrennes spirituelles presentèes a Mgr. Le Dauphin. RO: Xią: malenka Titulo etrennes spirituelles Presentèes a Mg[r.] Le Daushin [sic], w czarney oprawie.
119 Eugenio di San Giuseppe. Relacja żywota i śmierci wielebnej Matki Teressy od Ducha św. RN: Relacya Żywota y Smierci Wielebney Matki Teressy od Ducha So. Karmelitanki Bossey. nazwaney na Swiecie w Krakowie w Drukarni M. Alexandra Schedla JK M. Ordynaryinego Typo: A[nn]o. 1691.
12 Androzzi Fulvio. Ścieszka pobożnego chrześcijanina. RN: Scieszka poboznego chrzescianina w Poznaniu w Drukarni Woyciecha Regulusa R. P. 1648.
120 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Evangelia et Epistolae anniversariae [...] latine et germanice. RO: Xią. Titulô. Evangelia, et Epistolae anniversariae, quae Domi[ni]cis, et Festis Diebûs Leguntur. Latinè, et germanicè. RZ: 30. Evangelia et Epistolae anniversariae etc. Latine et Germanice a Breslau.
121 Facecje. Facecje abo żartowne i krotofilne powieści z rozmaitych autorów zebrane. RN: Facecye abo Zartowne y Krotofilne powieści y [sic] Rozmaytych autorow zebrane. Roku Pan: 1650.
122 Falęcki Hieronim (Hilarion). Wojsko serdecznych noworekrutowanych na większą chwałę Boską afektów. RN: Woysko Serdecznych nowo Rekrutowanych na większą chwałę Boską affektow. Etc.
123 Philippus a S. Trinitate. Ozdoba Karmelu zakonnego. RO: Xięga Duza Titulô. Ozdoba Karmelu Zakonnego y druga Takaz.
124 Filipowicz Jakub. Kazania na święta całego roku. RN: Kazania na Swięta Całego Roku WX. Jakuba Filipowicza Soc Jesu. wydane w Poznaniu w Drukarni Colle: Soc JESU A[nn]o. 1737.
125 Filipowski Marcin. Spiżarnia aktów rozmaitych. RN: Spizarnia Aktow Rozmaitych w Krakowie w Drukarni Woyciecha Goreckiego J K M. Typ: A[nn]o. 1680.
126 (Flemming Jan Jerzy Detlov). Solemnis pompa in primo aditu praefecturae Castri Brestensis ab illustrissimo Georgio Detloff [...] Fleming [...] adornata anno 1752. RN: Solemnis Pompa in 1mo aditu Praefecturae Castri Brestensis ab Illustrissimo Georgio Detloff comite Fleming Adornata Anno 1753 [sic]. Lublini.
127 Fontanna. Fontanna piącią strumieni krwawych płynąca. RF: Fontanna piącią Strumieni Krwawych płynąca w Drukarni Jasney Gury [sic] Częstochowskiey 1730.