Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
99 Drews Jan. Dystrakcje podróżnych pobożne, uczone i ucieszne. RF: Dystrakcye Podroznych pobozne uczone y ucieszne przez WX Jana Drewsa Theologa S: J: wydane w drukarni Jasney Gory Częstochowskiey 1751 Anno.
97 Dowgiałło Aleksander. Purpura zbawienna to jest męka Jezusowa. RN: Purpura Zbawienna to iest męka Jezusowa. przez X Jozefa Grzegorza Szymaka przedrukowana w Wilnie w Drukarni JK M. Soc Jesu. 1747.
96 Dochtorowicz Fabian. Głos poselski w głosie kaznodziejskim przedtym na Sejmie Grodzieńskim [...] wydany. RN: Głos Poselski w głosie Kaznodzieyskim przedtym na Seymie Grodzienskim wydany w Warszawie J K Mc. Roku 1748.
95 Dni. Dni piętnaście dniejącej świętobliwością jutrzenki [...] to jest nabożeństwo do S. Ojca i Patriarchy Dominika fundatora Zakonu Kaznodziejskiego. RO: Xiążeczka. Titulô. Dni piętnascie Dnieiącey swiętobliwoscią Jutrzenki w szarey oprawie.
94 Długosz Franciszek Ksawery. Kompania nadworna Króla Niebieskiego. RN: Kompania Nadworna Krola niebieskiego Bractwo nayswiętszego Sakramentu a[nn]o 1695 we Lwowie Soc. Jesu.
93 Diariusz. Diariusz sejmu ekstraordynaryjnego warszawskiego zaczętego die 18. septembris w roku niniejszym 1732. RN: Dyaryusz Seymu Extra ordynaryinego warszawskiego zaczętego die 18. Septembris w Roku ninieyszym 1732.
92 Delicje. Delicje niebieskie [...] na dni tygodniowe rozłożone. RF: Delicye Niebieskie na dni tygodniowe 1733.
91 Darowski Jan Kazimierz. Officium codzienne z różnemi nabożeństwami. RN: Officium Codzienne z Roznemi nabozenstwami odnowione w Poznaniu 1742.
90 **Darowski Jan Kazimierz. Officium codzienne z różnemi nabożeństwami.
9 Adwent. Adwent Chrystusow do serca ludzkiego. RK: Adwent Chrystusow do Serca Ludzkiego do Druku podane w Drukarni Lubel: Coll: 1753.
89 Darowski Jan Kazimierz. Officium codzienne zebrane dla wygody chrześcijańskiej. RF: Officium Codzienne zebrane dla wygody Chrzescianskiey do Druku podane w Sandomierzu w Drukarni J: K: M: 1726.
88 **Danilewicz Onufry. Roszczka Aaronowa.
87 **Danilewicz Onufry. Nowy Aaron Nazareński Jezus.
86 Ostrowski-Danejkowicz Jan. Swada polska i łacińska. RO: Xię Suada Polska y Łacinska, albo miscellanea oratorskie Przez Daneykowicza. Tho. 1mo.
83 Dambrowski Józef. Wyprawa duchowna w drogę szczęśliwej wieczności. RF: Wyprawa duchowna w Drogę Szczęsliwey wiecznosci przez Osmiodniową Rekollekcyą Ofiarowana 1722.
82 Dama. Dama pokutująca. Przez codzienne nabożeństwa z Bogiem i Matką Boską [...] nieustannie rozmawiająca. RN: Dama Pokutuiąca przez codzienne nabożeństwa z Bogiem y Matką Boską podana z Drukarni Sandomirskiey Soc Jesu. A[nn]o. 1740.
806 Hellwig Christoph. Kalendarz uniwersalny na wszystkie lata służący, według rewolucyi biegow y planet od pewnego, biegłego w mátematyce opata pracownie wyrachowany. RN: Kalendarzów Ruznych lat - 34.
805 **Weigel Christoph. Biblia ectypa.
804 Piotr Kanizjusz św. Katechism Katolicki Albo Dla pobożnośći Chrześćiańskiey Nauka. RF: Katechizmy Katolickie [egz.] 2.
803 Matka. Matka przedziwna w Piekarach na służących sobie dobroczynna.
802 Manni Giovanni Battista. Katownie więzienia piekielnego.
801 Kojałowicz Wijuk Wojciech. Przykłady o różnych przypadkach, które się chrześcijanom w życiu, w chorobach, i przy śmierci trafiają.
800 Coret Jacques. L’ange conducteur dans la dévotion chrétienne.
80 Daça Antonio (Daza, Dazza). Historia o paciorkach niebieskich. RF: Historya o Paciorkach Niebieskich przez O Wincentego Morawskiego w Krakowie 1761 [sic].
8 Adrichomius Christianus. Jeruzalem jakie było za czasów Chrystusa Pana. RN: Jeruzalem iakie było za Czasow Chrystusa Pana przedmiescia y przednieysze mieysca. opisane przez Sebestyana Adrychomiusza podane w Warszawie w Drukarni Coll: JK Mc Soc Jesu. Anno 1726.
798 Rakiewicz Augustyn. Garści mirrowego snopka.
797 Meta. Meta zbawienna ubiegającym się do szczęśliwej wieczności wymierzona.
796 Dambrowski Józef. Zabawa zbawienna W drodze Szczęsliwey Wiecznośći.
795 Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt). Morze Łaski Bozey.
794 Lekarstwa. Lekarstwa domowe. Dla poratowania zdrowia ludzkiego, w chorobach i nagłych przypadkach.