Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
291 Polska. Statut. Rozgraniczenie dobr wszelkiey natury w prowincyach koronnich : Prawo uchwalone dnia 2 mca: grudnia roku 1791.
406 Viaud, Pierre. Rozbicie okrętu czyli Przypadki P. Piotra Viaud rodem z Bordo kapitana okrętu z francuzkiego na polski język przetłumaczone.
333 Rezolucja. Rezolucyá Kommissyi Edukacyi Narodowey na sessyi dnia 22 Kwietnia, roku 1785. dana, względém Uwág nad Eleméntarną Grammatyką, w czasie wizyty szkół, do przełożéniá Kommissyi podanych / [Polska komm. eduk. narod].
332 Respons. Respons ná dyskurs dwoch ziemianow o erekcyi Akademii Jezuickiey we Lwowie, dla wiadomosci przeświętych woiewodztw, ziem, xięstw, y powiatow koronnych y W. X. L. do druku podany ...
331 Replika. Replika z Strony U U. Instygatorow Oboyga Narodow, y ich Delatorow, na Odpowiedz Iana Kuźmy Inkarcerata, o kryminał Kroloboystwa przekonanego, po expedyowanych serutiniach i inkwizycyach, w Sądach Seymowych dnia 30. lipca, 1773. roku uczyniona.
412 Warnery, Charles de. Remarques sur le militaire des turcs et des russes; sur la façon la plus convenable de combattre les premiers; sur la marine des deux empires belligerents; sur les peoples qui ont joint leurs armes a celles de Russie, tells que sont les Georgiens, Colchidois, Mainittes, Montenegrins albanois, chretiens grecs etc etc. Avec diverses observations sur les grandes actions qui se sont passées dans la derniere guerre d'Hongrie, et dans la présente en Moldavie; comme aussi sur l'expedition de la flotte russe en Grece ; et sur celle du comte de Tottleben : Avec des plans / par Mr. de Warnery …
34 Boter, Jan Benesius (1540–1617). Relatiae powszechne. abo Nowiny pospolite : [w 5 cz.] / przez Jana Botera Benesivsa rozłożone ná pięć części. W 1. Zámyka się cosmographia, to iest, opisánie czterech częśći świátá, Europy, Asiey, Afryki i Ameryki : kędy się pokázuią gránice kráiów rozmáitych w tych częśćiach, miástá, bogáctwá, obyczáie, y insze przymioty káżdej náciey. W 2. zamyka się hydrographia, to iest, opisánie morzá w pospolitośći, tákże wyspow, y peninsuł, aż do tego czásu ználeźionych. W 3. zámyka się Monarchologia, to iest, dáie się spráwá o przednieyszych monárchách na świećie. W 4. mówi się o ludźiách wszelákich sekt, ábo wiar : to iest, o kátholikách, heretykách, żydách, pogánách y odszczepieńcách. W 5. tráktuie się o supersticiách, w ktorych żyły przedtym narody Nowego Swiátá : o śrzodkách też, przez ktore tám wprowádzona iest religia chrześciáńska prawdźiwa, y iáko się tám pomnaża. / Z włoskiego ná polski ięzyk, dla ućiechy rozmáitego stanu ludźi, y nábyćia wiádomośći rzeczy o wszytkim prawie w pospolitośći, co się ná świećie dźieie : przez [Pawła Lęczyckiego] iednego zakonniká od Bernárdinów wiernie przetłumáczone, y do druku, zá pozwoleniem stárszych podáne.
330 Relacja. Relacya z examinu kommissyi skarbu W. X. L. z dwoch lat od raty 7browey 1786. R. Do Raty Marcowey 1788. inclusive z nią przez Deputacyą od stanów wyznaczoną odprawionego w stanach Rzpltey przez trzymaiącego w teyże Deputacyi Pioro J W. Butrymowicza ... uczyniona z rozkazu stanow wydrukowana.
236 Morski, Onufry (1752–?). Relacya z examinu kommissyi skarbu koronnego za lat cztery od dnia 1 7bris 1786 do dnia ostatniego augusti 1790 przez deputacyą od stanów wyznaczoną odprawionego, w stanach Rzepltey : [w 2 cz.] / przez trzymaiącego w teyże deputacyi pioro J. W. Morskiego ... w miesiącu styczniu 1791 r. uczyniona z rozkazu stanów wydrukowana.
26 Bielikowicz, Benedykt. Rekognicya od trybunału głownego koronnego prowincyi mało=polskiej oswiadczona Nayiaśnieyszemu Panu, na dowod powinnego Maiestatowi uszanowania, i podległości nowouchwaloney na dniu trzecim maia rządowey ustawie / przez ... Benedykta Bielikowicza ...
119 [Groicki, Bartłomiej]. Rejestr do porządku y do artykułow prawa maydeburskiego, y cesarskiego. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie drukowany roku Pańskiego 1616. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
269 Paciorkowski, Marcin. Regula processus granicialis campestris Regni Poloniae secundum praxim moderni saeculi ad dislimitanda bona regalia, spiritualia et terrestrial : ad usum publicum cum additamento legum et constitutionum Regni / authore Martino Paciorkowski …
61 [Cicero, Marcus Tullius]. Recueil de pensées de Ciceron, de maximes morales, de petits contes également propres à amuser et à inspirer le goût de la vertu, de devoirs ... A l'usage de la jeune noblesse, qui étudie la langue françoise.
219 [Merlo-Horstius, Jakob (1597–1644)]. Ray duszy chrzescianskiey zbáwiennych roskoszy pełny niegdybyś / przez x. Stanisława Gruszuńskiego Soc: Jesu z łacińskiego języká ná polski przełożony a teraz świeżo ku Pożytkowi dusz pobożnych, z szczegulnieyszey szczodrobliwości y starania jasnie wielmozney JMC: Pani z Zamoyskich Potockiey woiewodziny poznańskiey zá pozwoleniem zwierzchności duchowney predrukowany.
404 Vergilius Maro, Publius (70–19 a. ae. n.). Publiusza Wirgiliusza Marona księgi wszystkie to iest ksiąg dwanaście o Eneaszu Troiańskim, (Æneida) / przekładania Jędrzeja Kochanowskiego. Ksiąg czworo Ziemiaństwa, (Georgica) przekładania Waleyana Otwinowskiego Kśiąg dźieśieć pasterek (Bucolica) przekładania W. Jmći X. Ignacego Nagurczewskiego ... razem do druku podane staraniem J. K. R. K. O. W. Ktory przydał Bibliothecam Poetarum Plonarum, qui Patrio Sermone Scripserunt, to iest katalog troiaki Polskich wierszopisow oyczystym ięzykiem piszących; I. Łacińskich rzeczy tłumaczow. II. Authorow bezimiennych III. Authorow według imion porządkiem obiecadłowym (czy w druku, czy w pismie).
18 Biblia S. T. Psałterz ([1641] ; Kraków). Psałterz / Dawidow. ; Przekladánia Jana Kochanowskiego.
17 Biblia S. T. (Pl. ; 1768 ; [Brzeg ?]). Przydatek do Starego Testamentu w ktorym sie zamykáia ksiegi, ktore pospolićie zowią Apokryfa. : Podług edycyi Halskiey przedrukowane.
16 Biblia S. T. (Pl. ; 1726 ; [Halle an der Saale ?]). Przydatek do Starego Testamentu w ktorym sie zamykáia ksiegi, ktore pospolićie zowią Apokryfa. : Podług edycyi Galskiey przedrukowane.
324 Przepis. Przepis kommissyi edukacyi narodowey na szkoły woiewodzkie / [Poland komm. eduk. narod].
323 Przepis. Przepis dla dyrektorow / [Polska komm. eduk. narod].
322 Przedłozenie. Przedłozenie praw grekow nieunitow y dyssydentow przeciwko manifestatowi Rzeczypospolitey Zkonfederowaney Polskiey z repliką na odpowiedź okazanych praw dissydentskich, reflexye Pyrrhysa, uwagi pewnego barskiego konfederata nad traktatem przyiażni y gwarancyi roku 1768. / przez pewnego konfederata torunskiego. Z niemieckiego na polski przetłumaczone.
318 Prorogacja. Prorogacya Seymu.
141 [Jaskier, Mikołaj]. Promptuarium iuris provincialis saxonici, quod speculum saxonum vocatur, tum et Municipalis Maydeburgensis, summa diligentia recollectum, et ad communem editum utilitatem. Adiucta praeterea habentur ex lib. feud. certa loca, ad communem modernorum in iure ciuilis usum magis utiliora.
313 Projekt. [Projekt do formy rządu : w 11 cz.].
312 Processus. Processus judiciarius in causa respect horrendi criminis regicidij in sacra persona serenissimi Stanislai Augusti …die 3 mensis Novembris 1771 anno Varsaviae commissi. ex Instantia Generosorum Instigatorum Regni et M. D. Litt. Illorumque delatorum actorum, contra ejusdem criminis principales, conprincipales ac complices citatos, in Judiciis Comisialibus Regni …
136 Janidło, Jakób (ca 1570–1619). Processus ivdiciarius ad praxim forispiritvalis Regni Poloniae conscriptus, et iterum recognitus. / Authore Iacobo Ianidlovio Bozantino …
385 [Starowolski, Szymon]. Prawdźiwe obiáśnienie Braterskiego napomnienia ad dissidentes in religione przed dwiemá láty wydánego. Ktore opácznym wytłumáczeniem teraz świeżo wydánym, anonymus deklárátor iákiś znośić vśiłuie / [przez Szymona Starowolskiego].
276 [Piramowicz, Grzegorz (1735–1801)]. Powinnosci nauczyciela mianowicie zas w szkolach parafialnych i sposoby ich dopełnienia. Dzieło użyteczne Pasterzom, panom i ich nameśnikom o dobro ludu troskliwym, rodzicom і wszystkim edukacyą bawiącym się.
81 Do Izabelki Mniszchowny. Posyłaiąc jey kopersztych wyrażaiący dziewczynkę w nowych trzewiczkach. dnia 19. listopada 1791.
118 [Groicki, Bartłomiej]. Postępek wybrany iest z praw cesarskich, ktory Karolus V. Cesarz, kazał wydać po wszystkich swoich państwach, ktorym się nauka daie, iako w tych sądach a sprawach, około karania na gardle, albo na zdrowiu, sędziowie y każdy urząd ma się zachować, y postępować wedle boiaźni Bożey, sprawiedliwie, pobożnie, rostropnie, y nieskwapliwie. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie drykowany roku Pańskiego 1616. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.