Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
367 Sirisa.
33 [Siestrzencewicz, Stanisław (1731-1826)]. [O] Rossyi Zachodniey : «Niegdyś z Państwem Rossyiskim złączoney, po tym zaś w smutnych czasiech oderwaney, Uniwersał 13. 14. Kwietnia 1793».
366 Sequitur. Sequitur formula processus iudiciarii, terrarium Cracouiensis, Sandomiriensis, Lublinensis, Russiae, Bełzensis, et Podoliae : Quam deinceps ab omnibus Dignitarijs, Praefectis, Iudicibus, Subiudicibus, et alijs officialibus nostris, et terrestribus ac caftrenfibus, generaliterque ab omnibus fubditis nostris terrarium praedictarum …
365 Seneca, Lucius Annaeus. Lucyusza Anneusza Seneki O dobrodzieystwach ksiąg siedmioro / przekładania jmć pana Łukasza Gornickiego … ; [wyd. Dawid Pilchowski].
364 Seneca, Lucius Annaeus (4–65 a. ae. n.). Lucyusza Anneusza Seneki Listy do Luciusza. /. Przekładania x. Dawida Pilchowskiego … : [w 4 t.].
363 [Schmidt, Friedrich August]. Dzieie Krolestwa Polskiego krotko lat porządkiem opisane. / Na język polski przełożone, poprawione i przydatkiem panowania Augusta III pompożone [red., tł. Albertrandy, Jan Chrzciciel].
361 Schlag, George (Jerzy ; 1695–1764). Georg Schlags gründliche und vollstaendige Pohlnische Sprach-Lehre, die ... auf die eigentliche Beschaffenheit der Pohlnischen Sprache gegruendek, ... und auf Deutsch in diese Forme zusammen gebracht. – Andre verbesserte und vermehrte Auflage.
360 Scheidt, Franciszek (1759–1807). O elektryczności uwáżanéy w ciałach ziémskich i atmosferze / przez Franciszka Scheidta ...
357 Sapieha, Kazimierz Nestor. Głos … Sapiehy Generała Artylleryi Marszałka Konfederacyi W. X. Lit: w izbie seymowey dnia 27. mca stycznia 1792. roku. miany.
358 Sapieha, Kazimierz Nestor. Mowa ... Kazimierza Sapiehy ... na dniu 27 oktobra 1788 roku w stanach skonfederowanych miana.
356 Sapieha, Kazimierz Nestor (1757–1798). Głos … Kazimierza Sapiehy … dnia 3go 9bra 1788 in turno miany.
355 Sanguszko, Hieronim Janusz (1743–1812). Głos ... Sanguszka woiewody wołynskiego dnia 7. 8bra miany.
353 Sallustius, Crispus Caius (86–30 a. ae. n.). Kaja Krispa Sallustiusza o Woynach z Katyliną i Jugurthą / przekładania x. Dawida Pilchowskiego ... / [wyd. Carolus Karp].
354 Sallustius, Crispus Caius (86–30 a. ae. n.). Kaja Krispa Sallustiusza o Woynach z Katyliną i Jugurthą / przekładania x. Dawida Pilchowskiego ... / [wyd. Carolus Karp].
352 Salezy, Franciszek.
351 [Saint-Martin, Ludwig von (1743–1803)]. Irrtümer und Wahrheit, oder Rückweiss für die Menschen auf das allgemeine Principium aller Erkenntniss : ein Werk, darin die Beobachter auf die Ungewißheit ihrer Untersuchungen und auf ihre beständigen Fehltritte geführt werden, und ihnen solcher Weise der Weg angedeutet wird den sie hätten gehen müssen, um die physische Evidenz zu erhalten über den Ursprung des Guten und des Bösen, über den Menschen, über die materielle Natur über die immaterielle Natur und die heilige Natur, über die Basis der politischen Regierungen, über die Autorität der Souverains, über die bürgerliche und peinliche Gerechtigkeit, über die Wissenschaften, die Sprachen und die Künste / Von einem unbek. Ph. Aus dem Französischen übersetzt von Matthias Claudius.
350 [Sadebeck, August Friedrich Wilhelm (pseud. : Sirisa ; 1770–1846)]. Polens Ende, historisch, statistisch und geographisch beschrieben / von Sirisa [pseud.]. Mit vier Kupfern und einer Landcharte.
362 S[chmidt, Friedriech August (1734–1807)]. Abrégé chronologique de l'Histoire de Pologne / [Friedriech August Schmidt].
359 S[chedel], K[rzysztof] (?–1653). Arithmetyka to iest : nauka rachunku ná trzy podzielona xięgi. W pierwszey, doskonále y skuteczne, á do zrozumienia łátwe, iednemu Principiántowi, maß opisáne Arithmetyki Species. W drugiey, regulam detri, według praktyki włoskiej, krotko, przy pokazánym sposobie, do poięcia predkiego, okryślona. W trzeciey, wßystkie reguły arithmetyki, ták kupcowi, iáko y káżdey condiciey ludźiom pożyteczne y potrzebne, przykłady wybornemi, przezresolwowánie pilnie, illustrowáne znaydzieß. Przytym Indicem Xiąg rozdźiałow y artykułow oraz y podźielnie wagi monety miary ... iednego całego ná cześći / przez K. S. [i. e. Krzysztof Schedel]. Pilnie nápisána y wydána.
349 Rzyszczewski, Adam. Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... w Stanach Zgromadzonych dnia 17. Września R. 1790. Miany.
348 Rzyszczewski, Adam (1748–1808). Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... na sessyi seymowey dnia 23 kwietnia roku 1790.
344 Rzewuski, Seweryn. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnego na seymie d. 10. 8bris 1776. roku miana.
345 Rzewuski, Seweryn. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnego na seymie dnia 23. 7bris 1776. roku miana.
343 Rzewuski, Seweryn (1743–1811). Mowa ... Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnego dnia 12. 8bris 1776. roku miana.
347 Rzewuski Wawrzyniec, Adam. Adama Wawrzenca Rzewuskiego ... głos z okazyi namienioney Konstytucyi 3iego Maia na sessyi dnia 20. października 1791. miany.
346 Rzewuski Wawrzyniec, Adam (1760–1825). Adama Wawrzenca Rzewuskiego ... głos w stanach Rzeczypospolitey zgromadzonych dnia 31. października 1791. roku miany.
340 Rzeczpospolita. Statut. [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego zprzyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. Teatu samego nie naruszaiąc].
341 Rzeczpospolita. Statut. [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Teraz zaś czwarty raz za szczęśliwie panującego naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego zprzyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690 oboygu narodom służących Trybunal obywatelom W. X. L. Teatu samego nie naruszaiąc].
342 Rzeczpospolita. Statut. [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiègo. Naprzod za Nayjasnieyszego Hospodara Króla Jego Mości Zygmunda III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie w roku 1619 z pokazaniem zgody i różnicy statutów koronnych y W. X. L. Trzeci raz za Nayjasnieyszego K. J. M.Władysława IV w Warszawie w roku 1648 z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647. Czwarty raz za naiaśnieyszego krola Jego Mości Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1693 z przyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu roku 1550 aż do Seymu roku 1690. Oboygu narodom służących. Teraz zas piąty raz za szezęsliwie panuiącego naiaśnieyszego krola Jego Mości Augusta Trzaciego przedrukowany]. – w Wilnie [Vilnius] : w Drukarni I. K. M. Akad: Soc: Jesu, 1744. – 2° ; [38], 421, [1], 54 s. ; sign. : A-D2, E1, A-E2, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ddd4, Eee3, A-N2, O1. Вид. конволют, що складається з двох одиниць. Тит. с. окремих видань збережені. Містить: [Trybunał obywatelom Wielkiego Xiestwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648. A teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. …].
337 Rzeczpospolita. Prawo. Trybunal obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648 przedrukowany, a teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. dany… –