Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]:
90 [Dzwonkowski, Jan Jakub]. Versuch ueber die Polnischen Nackenschlaege.
75 Damalewicz, Stefan. Vitae Vladislaviensium episcoporum, issu et authoritate Illustriss. et Reuerendiss. Domini, D. Matthiae Łubienski ... In quibis Accurate ipsorum successio, mores, et pro avis ac focis gesta negotia, nec non diuersi in Regno Poloniæ euentus, iucunda rerum et orationes varietate exhibentur. / Opera et studio … Stephani Damalevicz … conscriptae.
203 Lubomirski, Stanisław (1720–1783). Votum ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu pod tytułem : Powinnosci y władza departamentow w radzie: na propozycyą jeżeli proiekt dziś przeczytany z rezolucyi stanów, do decyzyi przychodzący ma bydź przyięty, lub nie? na sessyi seymowey dnia 23. września 1776.
204 Lubomirski, Stanisław. Votum ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu, pod tytułem : zaswiadczenie czynnosci rady przy boku naszym nieustaiącey, na propozycyą ; jezeli proiekt dzis czytany ma bydz przyięty, lub nie ; na sessyi seymowey dnia 17. pazdziernika 1776.
48 Buno, Johannes. Vralter Fußsteig Der Fabular und Bilder-Grammatic : Darauf zusehen I. Der Grammatic-Krieg, Zwischen dem Nomine und Verbo: II. Der Proceß, Welchen der Buchstabe S als Kläger eines Theils, wieder das T als beklagten anderen Theils, für den verordneten Richtern, den Vocalibus angestränget III. Der Alten weisen auff alle Sternbilder gerichtete Fabulen: IV. Noch drey uralte Fabulen, da unter der ersten Naturalia, unter der Andern Politica, und unter der dritten Ethica, vorgebildek werden. Aus welchen eigendlich zu erkennen welcher massen nicht alien anfangs die Reales Disciplinae, sondern auch nachmalen die Grammaticalischen Notiones und Observationes denen günstigen Lesern lustig und angeneym fürgetragen worden. / Ubergesetzet und zusammen gezogen von M. Johanne Bunone.
413 Wiadomość. Wiadomość o teraźnieyszych rozrożnieniach dyssydentskich, w Polszcze i W. X. Litewskim.
27 Bielski, Jan (1714–1768). Widok Krolestwa Polskiego ze wszystkiemi woiewodztwami, xięstwy y ziemiami, monarchami y monarchiniami, iako też monarchow tychże y monarchin prawami, Rzeczypospolitey stanami y tychże stanow urzędami y uroczystemi, seymikow, seymu, senatu rad, związkow, okazywań, pospolitego ruszenia, sądow, skarbu, woysk, w pokoiu, y woynie zabawami. W krotkim zgoła, á rzeczywistym duchownego y swieckiego rządu opisie, rodowitym ięzykiem polskim szkolney polskiey szlachetney młodzi wystawiony : [w 2 t.]. / Przez x. Iana Bielskiego ...
326 Przybylski, Jacek Idzi. Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian w celniejszych zabytkach ich pism w człosci lub w ułamkach potomnym wiekom dochowanych, tudzież w sławie zatraconych uważane / przez Jacka Przybylskiego ...
407 Voltaire, François Mari Arouet de (1694–1778). Wiersz o czlowieku / przez Woltera ; Przekladany z francuzkiego jezyka.
6 Beauplan, Guillaume le Vasseur de (ca 1600–1673). Wilhelm le Vasseur, Sieur de Beauplan, Beschreibung der Ukraine, der Krim, und deren Einwohner. Aus dem Französischen übersetzt und nebst einem Anhange der die Ukraine, und die Budziackische Tatarey betrift, und aus dem Tagebuche eines deutschen Prinzen, und eines schwedischen Kavaliers gezogen worden, / herausgegeben von Johann Wilhelm Moeller. Mit Kupfern.
277 Piramowicz, Grzegorz. Wymowa i poezya dla szkól narodowych : [w 2 cz.] / [przez Grzegorza Piramowicza]. – Piérwszy ráz wydaná.
153 [Karpiński, Franciszek (1741–1825)]. Zabawki wierszem y przykłady obyczayne. – Po drugi raz przedrukowane.
301 Polska. Statut. Zaręczenie wzaiemne oboyga narodow : Prawo dnia 20 miesiąca października roku 1791 uchwalone.
380 [Sołtyk, Stanisław (1752–1833)]. Zasady do urządzenia na przedaź wieczystą krolewszczyzn / przez JW Sołtyka posła krakowskiego podane, : Prawem dnia 19 listop. R. 1791 uchwalone.
420 Zbiór. Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty ... / [przez Franciszka Bohomolca, Marcina Bielskiego, Macieja Stryjkowskiego, Marcina Kromera, Aleksandra Gwagnina].
284 Polska. Konstytucja (1791). Zbior konstytucyi i uchwał seymu pod związkiem Konfederacyi w Warszawie agituiącego się od dnia 7. października w roku 1788. do dnia 16. grudnia roku 1790. podług dat oblaty wydrukowany.
138 Jasiński, Ksawery. Zbior konstytucyi koronnych materyi statûs i juryzdykcyi sądowych tyczą się, od r. 1764 dnia 7 marca do ostatniego seymu ordynaryinego w r. 1780. dnia 2 miesiąca października odprawionego; sposobem inwentarza ułozony dła łatwey wiadomości praw; pod nayłaskawszym rządem nayiasnieyszego Stanislawa Augusta, Krola Polskiego Wielkiego Xiązęcia Litewskiego … / krotko przez Ur. Xawerego Jasinskiego … zebrany ku powszechnemu użytkowi podany.
421 Zbiór. Zbior mow roznych w czasie dwoch seymow ostatnich Roku 1775 y 1776 mianych. : Mowy w czasie seymu Ordynaryinego Roku 1776 od 20 Dnia wrzesnia do konca Seymu : [w 4 t.]. I. III.
422 Zbiór. [Zbior mow roznych w czasie dwoch seymow ostatnich Roku 1775 y 1776 mianych. : Mowy w czasie seymu Ordynaryinego Roku 1778 : w 4 t.]. T. IV.
215 Małachowski, Piotr (1730–1799). Zbior nazwisk szlachty z opisem herbow własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim; / przez urodzonego Piotra Nałęcza Małachowskiego … : [w 2 t.].
179 Kościuszko, Tadeusz (1746–1817). Zbior uniwersałow i urządzen od Tadeusza Kosciuszki naywyzszego siły zbroyney naczelnika, y od kommissyi porzadkowey woiewodztwa krakowskiego do czasu aktu powstania narodowego wyszłych.
419 Zbiór. Zbiór deklaracyi, nót y czynności główniéyszych ktore poprzedziły y zaszły pod czas seymu pod węzłem Konfederacyi odprawuiącego się od dnia 18. wrzesnia 1772. do 14 maia 1773. / [wyd. Feliks Łojko].
35 Branicki, Franciszek Ksawery (ca 1730–1819). Zdanie ... Branickiego hetmana Wielk. Koronnego na sessyi seymowey dnia 23. 7bris 1776. roku miane.
154 Karski, Kazimierz (1740–1801). Zdanie ... Kazimierza Karskiego ... na sessyi seymowey dnia 7. stycznia in turno dane.
208 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 10. pazdziernika 1776.
206 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 21. września 1776. na proiekt pod tytułem: Powinnosci y władza departamentow w radzie.
207 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 3. pazdziernika 1776.
205 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey, dnia 6. września 1776. na proiekt pod tytułem : Obiaśnienie ustanowienia Rady Nieustaiącey.
260 Ogiński, Michał Kazimierz (1728–1800). Zdaniе ... Michała hrabi Ogińskiego, hetmana wielkiego W. X. Litt. Na sessyi seymowey dnia 23. wrzesnia 1776. na proiekt pod tytułem Powinnosci y władza departamentow w radzie.
122 Guevara, Antonio de (1480/81–1545). Zegar monarchow : z życia Marka Aureliusza, cesarza rzymskiego / przez J. W. x. Antoniego Guevara, biskupa accytańskiego Karola V cesarza [...] r. 1524 złożony, w r. 1611 z hiszpańskiego języka na łacinski przełożony, ; a przez urodzonego Antoniego Felixa Roszkowskiego polskim niegdyś tłumaczony językiem ...