Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
393 Treść. Treść pism rożnych względem formy rządu y sukcessyi tronu polskiego, tak dawniey iakoteż i swieżo wydanych, z przyłączeniem niektorych uwag z nichze wypływaiących.
394 [Trębicki, Antoni (1764–1842)]. Odpowiedź autorowi prawdziwemu uwag Dyzmy Bonczy Tomaszewskiego nad konstytucyą i rewolucyą dnia 3. maja.
395 Tromler, Karl Heinrich (1725-1790). De Polonis Latine Doctis Diatribe. / Auctore Carolo Henrico Tromlero.
396 Troskliwość. Troskliwość z ufnością czyli dwie uwagi na pochwałę seymu.
397 Turski, Feliks Paweł (1729–1800). Mowa ... Felixa Turskiego biskupa łuckiego y brzeskiego dnia 2. października 1776. roku na sessyi seymowey miana.
398 Turski, Feliks Paweł. Mowa ... Turskiego biskupa łuckiego na sessyi seymowey dnia 15. 8bris 1776. miana.
399 Turski, Feliks Paweł. Podziękowanie ... Felixa Pawła Turskiego ... Nayiasnieyszemu Panu za konferowane biskupstwo krakowskie na sessyi seymowey dnia 3 stycznia 1791. r. złozone.
400 Urządzenia. Urządzenia koscielne dla dyssydentow oboiey konfessyi przez stany seymuiące dnia 21 miesiąca maja 1792 roku aprobowane = Kirliche Einrichtung fuer die Dissidenten beyder Confessionen in Pohlen genehmigt von den Ständen des Reichstags den 21sten May 1792.
401 Ustanowienia. Ustanowienia względem praw wexlowych od stanow z Konfederowanych Rzeczypospolitey na seymie zgromadzoney uczynione y do metryki grodu Warszawskiego podane dnia 13. Kwietnia 1755. Według origynalu przedrukowane = Etablissemens concernant les loix de change faits par les etats Confederés de la Republique de Pologne assemblés en diete, et inserés dans les Aĉtes Publics du grode de Varsovie. Le 13 Avril 1775. Traduits exaĉtement et litteralement de l'original polonois / par mr. Jean Baudouin.
402 Uwagi. Uwagi nad traktatami między Rossyą i Polską zawartemi, zwłaszcza traktatem w roku 1768. uczyniony.
403 Uwagi. Uwagi ogolne, nad stanem rolniczym i mieyskim z powodu przyszley rządu narodowego formy.
404 Vergilius Maro, Publius (70–19 a. ae. n.). Publiusza Wirgiliusza Marona księgi wszystkie to iest ksiąg dwanaście o Eneaszu Troiańskim, (Æneida) / przekładania Jędrzeja Kochanowskiego. Ksiąg czworo Ziemiaństwa, (Georgica) przekładania Waleyana Otwinowskiego Kśiąg dźieśieć pasterek (Bucolica) przekładania W. Jmći X. Ignacego Nagurczewskiego ... razem do druku podane staraniem J. K. R. K. O. W. Ktory przydał Bibliothecam Poetarum Plonarum, qui Patrio Sermone Scripserunt, to iest katalog troiaki Polskich wierszopisow oyczystym ięzykiem piszących; I. Łacińskich rzeczy tłumaczow. II. Authorow bezimiennych III. Authorow według imion porządkiem obiecadłowym (czy w druku, czy w pismie).
405 Vergilius Maro, Publius . [Vergilii Aeneidae. To iest o Aeneaszu Trojáńskim ksiąg dwánaśćie. / Przekłádánia Andrzeia Kochanowskiego. – A teraz zá stárániem y nákłádem od Waleryana Piątkowskiego ná świát wystawione].
406 Viaud, Pierre. Rozbicie okrętu czyli Przypadki P. Piotra Viaud rodem z Bordo kapitana okrętu z francuzkiego na polski język przetłumaczone.
407 Voltaire, François Mari Arouet de (1694–1778). Wiersz o czlowieku / przez Woltera ; Przekladany z francuzkiego jezyka.
408 Von den Referenten.
409 Waga, Teodor (1739–1801). Historya xiążąt y krolow polskich / krotko zebrana przez X. Teodora Wagę Schol. Piar. Z niekotremi uwagami nad dziełami narodu polskiego czwarty raz przedrukowana.
410 Warnery, Charles de (1719–1786). Bemerkungen über die Kriegsverfassung der Türken und den Krieg gegen sie, : aus der französischen Handschift eines in Römisch Kaiserlichen Diensten gewesenen Officiers.
411 Warnery, Charles de. Beytrag zur Geschichte des gegenwärtigen Krieges zwischen dem Russischen und Türkischen Reiche; als auch zuverlässige Nachrichten von der Schlacht bey Choczim 1769 und der bey Kahul 1770. Nebst einer gründlichen Beschreibung derer in diesem Kriege sich mit befindlichen fremden Nationen, ihrer Sitten und Gebräuche, ihrer Art Krieg zu führen. Mit Plans / von einer Person von Stande.
412 Warnery, Charles de. Remarques sur le militaire des turcs et des russes; sur la façon la plus convenable de combattre les premiers; sur la marine des deux empires belligerents; sur les peoples qui ont joint leurs armes a celles de Russie, tells que sont les Georgiens, Colchidois, Mainittes, Montenegrins albanois, chretiens grecs etc etc. Avec diverses observations sur les grandes actions qui se sont passées dans la derniere guerre d'Hongrie, et dans la présente en Moldavie; comme aussi sur l'expedition de la flotte russe en Grece ; et sur celle du comte de Tottleben : Avec des plans / par Mr. de Warnery …
413 Wiadomość. Wiadomość o teraźnieyszych rozrożnieniach dyssydentskich, w Polszcze i W. X. Litewskim.
414 Wielhorski, Michał (са 1730 – са 1814). O przywroceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitey ustaw. / Przez J. W. I. P. Wielhorskiego Kustmistrza W. X. Litt.
415 Wielowiejski, Stefan (1651–1721). Nowe zywoty swiętych, dotąd polskim ięzykiem wydáne, cudownego w swiętych Boga sławiące. Dźiwnemi dźiełámi, cnot rozmáitych przykłádámi, y pobożnemi rewolucyámi pełne. Dla prágnących, swiętych obcowánia, y nienásyconego nigdy w czytaniu ukontentowania. Ná káżdy dźień przez cáły rok. / Wybráne z poważnych pisárzow, przez w. x. Stefana Wielewieyskiego ... a po śmierći iego wydane.
416 Wisner, Daniel. Czarownica povvolana, abo krotka nauka y prestroga z strony czarownic. zebrána zrozmaitych doktorow ták w práwie Bożym, iàko y w swieckim biegłych, z przydatkiem instructiey świeżo z Rzymu wydáney dła uchrony y porátowánia sumnienia, osobliwie ná tákie sądy wysádzonych.
417 Wolter.
418 Woyna, Jan Karol (1665–1693). Kleiner Lust- Garten, Worinn Gerade Gaenge zur Polnischen Sprache angewiesen werden; / gepflanßet durch Joh. Carl von Jaśienicá Woyna.
419 Zbiór. Zbiór deklaracyi, nót y czynności główniéyszych ktore poprzedziły y zaszły pod czas seymu pod węzłem Konfederacyi odprawuiącego się od dnia 18. wrzesnia 1772. do 14 maia 1773. / [wyd. Feliks Łojko].
420 Zbiór. Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty ... / [przez Franciszka Bohomolca, Marcina Bielskiego, Macieja Stryjkowskiego, Marcina Kromera, Aleksandra Gwagnina].
421 Zbiór. Zbior mow roznych w czasie dwoch seymow ostatnich Roku 1775 y 1776 mianych. : Mowy w czasie seymu Ordynaryinego Roku 1776 od 20 Dnia wrzesnia do konca Seymu : [w 4 t.]. I. III.
422 Zbiór. [Zbior mow roznych w czasie dwoch seymow ostatnich Roku 1775 y 1776 mianych. : Mowy w czasie seymu Ordynaryinego Roku 1778 : w 4 t.]. T. IV.